Bezpieczeństwo i wypadkowość w użytkowaniu maszyn rolniczych

Materiał informacyjny SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH
Bezpieczeństwo to najważniejszy aspekt w użytkowaniu maszyn rolniczych. Już na etapie projektowania konstruktorzy opracowują rozwiązania eliminujące lub w najwyższym możliwym stopniu ograniczające powstawanie zagrożeń. Z danych statystycznych gromadzonych przez KRUS niezmiennie wynika jednak, że wypadkowość w rolnictwie najczęściej ma przyczynę w użytkowaniu maszyn niezgodnie z przeznaczeniem, przepisami bhp i zapisami instrukcji obsługi. Liczba wypadków z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w działalności rolniczej z roku na rok spada, co świadczyć może o rosnącej świadomości użytkowników w zakresie bezpieczeństwa. Niezmiennie przyczynami wypadków najczęściej występującymi przy pracy rolniczej są zdarzenia z grup: pochwycenie, uderzenie przez ruchome części maszyn i urządzeń oraz upadek osób.

Źródło: www.krus.gov.pl

Na ograniczenie wypadkowości w rolnictwie wpływa ma przede wszystkim odpowiednie postępowanie użytkowników sprzętu:

  • dbałość o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń;
  • zapoznawanie się z instrukcjami obsługi i przestrzeganie zaleceń producentów dotyczących prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji sprzętu;
  • wyposażanie w osłony i zabezpieczenia elementów ruchomych;
  • stosowanie środków ochrony indywidualnej.

Celem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń rolniczych konieczne jest także kontynuowanie działalności prewencyjnej (w tym informacyjno-szkoleniowej). Łukasiewicz - PIMR wraz z KRUS jest organizatorem corocznej konferencji nt. m. in. bezpieczeństwa i ergonomii w użytkowaniu maszyn rolniczych, leśnych i spożywczych. Instytut oferuje także specjalistyczne szkolenia, zarówno dla producentów, jak i użytkowników sprzętu rolniczego, z zakresu zapisów instrukcji obsługi, przepisów prawnych i wymagań norm dot. bezpieczeństwa, analizy ryzyka, badań bezpieczeństwa i ergonomii, wystawiania deklaracji zgodności WE i oznakowania maszyn znakiem CE. Producenci, za rozwiązania charakteryzujące się innowacyjnością i szczególną dbałością o bezpieczeństwo użytkowania, mają możliwość zdobycia wyróżnienia „Wyrób na Medal”.

Ważnym punktem na mapie instytucji zajmujących się bezpieczeństwem i ergonomią w użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych i spożywczych, w tym m. in. analizą ryzyka i oceną poziomu bezpieczeństwa, jest Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych. Ta akredytowana jednostka, działająca w ramach Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych, oferuje usługi w zakresie:

  • badań i pomiarów: mechanicznych, elektrycznych, akustycznych, właściwości fizycznych, drgań oraz dotyczących inżynierii środowiska,
  • badań bezpieczeństwa i ergonomii użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych, spożywczych i innych do celów wystawienia deklaracji zgodności WE i oznakowania maszyn znakiem CE oraz certyfikacji,
  • opracowania dokumentacji oceny zgodności oraz analizy ryzyka dla potrzeb wystawienia deklaracji zgodności WE,
  • modelowania bezpieczeństwa maszyn i urządzeń na etapie koncepcji i projektowania wyrobu,
  • doradztwo w zakresie wprowadzania nowych produktów na jednolity rynek europejski (wspólny rynek).

Od 1996 roku Laboratorium Badawcze Maszyn Rolniczych Łukasiewicz - PIMR realizuje badania do celów oceny zgodności. Poprzez weryfikację zastosowanych rozwiązań technicznych i zapisów w instrukcjach, przyczynia się do wzrostu świadomości producentów i użytkowników oraz zmniejszenia liczby wypadków z udziałem rolników.

Łukasiewicz - PIMR jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej pod względem wielkości sieci badawcza w Europie. Jako ekspert w technologiach wykorzystywanych w rolnictwie dostarcza biznesowi atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania. Łukasiewicz oferuje unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach. Wszędzie otrzyma ten sam - wysokiej jakości - produkt lub usługę. Potencjał Sieci Badawczej Łukasiewicz skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

Więcej: https://lukasiewicz.gov.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań,
www: pimr.lukasiewicz.gov.pl,
mail: [email protected],
tel. +48 61 871 22 22

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dodaj ogłoszenie