Jeszcze trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2015 rok, a rolnicy już powinni zainteresować się kolejnymi wnioskami. W 2015 roku 1,35 mln rolników ubiegało się o takie fundusze. Pula pieniędzy przeznaczonych na realizację dopłat 2015 to 14,49 mld złotych. Do tej pory ARiMR wypłaciła łącznie 7,35 mld złotych.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała rolnikom częściowo wypełnione formularze. Dotyczy to tych, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w 2015 roku. Pozostali znajdą wnioski w swoich biurach powiatowych czy na stronie ARiMR. Gospodarze będą mogli wypełnić dokumenty także przez internet. 


Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie 2016 zmieniony

 

Tradycyjnie wnioski o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami i mapkami) rolnicy będą mogli składać w biurach ARiMR od 15 marca do 15 czerwca 2016.

Można spóźnić się z dostarczenim wniosku, ale wtedy do 11 lipca 2016 r. za każdy dzień roboczy opóźnienia, stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Termin został wydłużony za zgodą Komisji Europejskiej pod koniec kwietnia.


Od roku 2016 płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny.

 

Agencja informuje o kilku zmianach, które zostały wprowadzone ze wnioskach w 2016 oraz w zasadach przyznawania płatności:


  • Na wniosku wnioskodawca może dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014-2020.

  • Od roku 2016 brak jest możliwości uznania rolnika za uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw (na wniosek rolnika i z urzędu). W roku 2016 płatność dla małych gospodarstw obejmuje wyłącznie rolników, których włączono do tego systemu w 2015 roku. W roku 2016 rolnik może jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw wypełniając Część IV wniosku lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 30 września 2016 r.

  • W części VII wniosku Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania powierzchni gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, które nie zostaną zgłoszone do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), płatności ekologicznej (PROW 2014-2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013) lub premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020), z wyszczególnieniem powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchni gruntów ornych, z podaniem nazwy uprawy. 

  • W ramach płatności dla młodych rolników, w przypadku osób prawnych i grup osób, w których więcej niż jedna osoba spełnia kryteria młodego rolnika, w każdym roku, w odniesieniu do którego osoba prawna lub grupa osób składa wniosek o przyznanie płatności w ramach systemu dla młodych rolników, weryfikacji będzie podlegało sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad daną osobą prawną lub grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego.

 

Katalog realizowanych w Polsce płatności bezpośrednich w 2016 r. obejmuje:

Jednolitą płatność obszarową (JPO) 
Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie) 
Płatność dla młodych rolników 
Płatność dodatkową (redystrybucyjną)  
Płatności związane z produkcją  
Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego. 

W roku 2016, rolnik nie będzie miał możliwości przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. 

 

Źródło: ARiMR.gov.pl