DZIELNICOWY ROKU: Regulamin plebiscytu

JL
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy Wielkopolski 2017” zwanego dalej „Plebiscytem”

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Dzielnicowy Wielkopolski 2017”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy Wielkopolski 2017”
3.Plebiscyt polega na wyborze najpopularniejszego i wyróżniającego się dzielnicowego w wydzielonych powiatach i rewirach Wielkopolski.
4.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 07 kwietnia 2017 r. do dnia 19 maja 2017 r.
5.Organizator powołuje trzy osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Adam Pawłowski – redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”, nadinsp. Tomasz Trawiński – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, podinspektor mgr Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz Krzysztof Stawowy – marketing Polska Press Sp. z o.o.
6.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8.Partnerami plebiscytu są: NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz TVP3 Poznań.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatem w Plebiscycie są wszyscy dzielnicowi z terenu województwa Wielkopolskiego wskazani przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.
2.W plebiscycie mogą brać udział (głosować) osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3.Z udziału w zawodach powiatowych/wojewódzkich wyłączeni są policjanci wobec, których toczy się postępowanie dyscyplinarne bądź są karani dyscyplinarnie
4.W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5.W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I.Zgłaszanie kandydatur dokonuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach 07 kwietnia 2017 r. od godz. 00.01 do 19 maja 2017r.
do godz. 20.59 .
2.W dniu 7 kwietnia 2017 roku na łamach dziennika „Głos Wielkopolski” stronie internetowej gloswielkopolski.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie powiatowe

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od godz. 00.01 dnia 7 kwietnia 2017 roku do godziny 20.59 dnia 28 kwietnia 2017 roku na następujących warunkach.:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując POL. po kropce wpisując numer wybranej kandydatki
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to jeden głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

3.O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium,
4.W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Kapitułę plebiscytową , która nagrodzi tę osobę, która ich zdaniem wykazała się w latach 2016-2017, aktywnością i inicjatywami zasługującymi na takie wyróżnienie.
5.Laureaci głosowań lokalnych, awansują do finału wojewódzkiego wraz z sumą głosów uzyskanych w głosowaniu lokalnym.
6.W przypadku gdy w danym powiecie/rewirze żaden z kandydatów nie otrzyma głosów poparcia Kapituła Plebiscytu nie przyzna żadnej nagrody ani wyróżnienia, a kandydaci nie będą mogli awansować do finału wojewódzkiego.

II. Głosowanie wojewódzkie

2.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od godz. 00.01 dnia 5 maja 2017 roku do godziny 20.59 dnia 19 maja 2017 roku na następujących warunkach.:
k.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
l.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując POL. po kropce wpisując numer wybranej kandydatki
m.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
n.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
o.jeden wysłany SMS to jeden głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
p.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
q.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
r.w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
s.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
t.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium,
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez Kapitułę plebiscytową , która nagrodzi tę osobę, która ich zdaniem wykazała się w latach 2016-2017, aktywnością i inicjatywami zasługującymi na takie wyróżnienie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania powiatowego Plebiscytu w dniu 2 maja 2017 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl. Natomiast wyniki głosowania wojewódzkiego zostaną ogłoszone w dniu 22 maja 2017 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl
2.Ogłoszenie wyników zawierać będzie dane kandydata, jego wizerunek oraz liczbę oddanych głosów.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1.Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2.Laureaci głosowań lokalnych otrzymają w nagrodę: awans do finału wojewódzkiego, pochwały od Komendantów Powiatowych i Miejskich wpisane do akt, medal pamiątkowy dyplom.
3.Laureat z miejsca pierwszego w głosowaniu wojewódzkim otrzyma statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 1500 zł brutto przekazaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz voucher na pobyt w Hotelu Dolina Charlotty Resort & SPA o wartości 2260 zł brutto.
4.Dzielnicowy, który zajmie drugie miejsce w głosowaniu wojewódzkim otrzyma statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł brutto przekazaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz voucher na pobyt w Hotelu Dolina Charlotty Resort & SPA o wartości 2260 zł brutto
5.Dzielnicowy, który zajmie trzecie miejsce w głosowaniu wojewódzkim otrzyma statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 800 zł brutto przekazaną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz voucher na pobyt w Hotelu Dolina Charlotty Resort & SPA o wartości 2260 zł brutto.
6.Dzielnicowy, który zajmie czwarte miejsce w głosowaniu wojewódzkim otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 700 zł brutto przekazaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz voucher do Hotelu SPA o wartości 750 zł.
7.Dzielnicowy, który zajmie piąte miejsce w głosowaniu wojewódzkim otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 600 zł brutto przekazaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz voucher do Hotelu SPA o wartości 750 zł
8.Dzielnicowy, który zajmie szóste miejsce w głosowaniu wojewódzkim otrzyma pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową w wysokości 500 zł brutto przekazaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz voucher do Hotelu SPA o wartości 750 zł
9.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
10.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Uroczystej Gali dnia 29 maja 2017 roku lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie „Głosu Wielkopolskiego”. mieszącej się pod adresem ul. Grunwaldzka 19 w Poznaniu, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
11.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected] z dopiskiem Reklamacja.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2.Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4.Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5.Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6.Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie