Emerytura nowa. Od czego zależy prawo do nowej emerytury? [LISTA]

Milena Kochanowska
Kiedy przyszli emeryci odpoczną jeśli nowa emerytura czeka ich dopiero po skończeniu 67 roku życia?
Kiedy przyszli emeryci odpoczną jeśli nowa emerytura czeka ich dopiero po skończeniu 67 roku życia?
Emerytura - jak ustala się jej wysokość? Jak się o nią starać? Sprawdź kiedy będziesz mógł wystąpić o emeryturę nową, gdy wiek emerytalny zacznie się stopniowo wydłużać!

Od stycznia przyszłego roku wiek emerytalny stopniowo zacznie się wydłużać, by ostatecznie osiągnąć zrównany dla kobiet i mężczyzn wiek 67 lat. Poziom 67 lat zostanie osiągnięty przez mężczyzn w 2020 roku, a przez kobiety w 2040. Podwyższenie wieku emerytalnego dotyczy: mężczyzn urodzonych po dniu 31 grudnia 1947 r. i kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1952 r.


Emerytura nowa - od czego zależy?

Prawo do nowej emerytury uzależnione jest wyłącznie od ukończenia określonego wieku emerytalnego. Natomiast bez znaczenia dla ustalenia prawa do tego świadczenia jest długość ubezpieczenia. Konieczne jest jednak udowodnienie jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.


Kiedy mamy takie prawo?

Prawo do nowej emerytury nabywamy z dniem osiągnięcia wieku emerytalnego, ale świadczenie przyznaje się nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożymy wniosek. W niektórych przypadkach jednak, jeśli wiek emerytalny uprawniający do tej emerytury osiągnęliśmy wcześniej, ale nadal pozostajemy w stosunku pracy, prawo do świadczenia mamy dopiero od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę.


Emerytura nowa - częściowa

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać od przyszłego roku zakładają, że osobie, która nie osiągnie określonego dla niej wieku emerytalnego, będzie przysługiwała emerytura częściowa. Musi jednak spełniać łącznie następujące warunki: mieć okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn oraz osiągnąć wiek wynoszący co najmniej 62 lata - kobiety i co najmniej 65 lat - mężczyźni. Wysokość emerytury częściowej wyniesie 50 procent kwoty emerytury pełnej i nie będzie podlegać podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury. Po osiągnięciu przez osobę uprawnioną do emerytury częściowej wieku emerytalnego i po ustaniu stosunku pracy, w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem, emerytura częściowa na wniosek ubezpieczonego zostanie zamieniona na emeryturę pełną.


Emerytura nowa - jak ustala się jej wysokość?

Nowa emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia. Podstawę obliczenia emerytury stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zapisanych na indywidualnym koncie każdego ubezpieczonego w ZUS-ie (od 1 stycznia 1999 r.) oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego (za okres do 31 grudnia 1998 r.). Średnie dalsze trwanie życia to wielkość statystyczna, która określa przeciętny okres, jaki zazwyczaj upływa od ustalenia prawa do emerytury do dnia śmierci ubezpieczonego. Chodzi o ustalenie przewidywanego okresu pobierania przez daną osobę emerytury i równomierne rozłożenie zgromadzonych składek. Tablice trwania życia są ogłaszane corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.


Gdy podstawę obliczeń stanowi kapitał

Nowa emerytura przysługuje wszystkim ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a więc także tym, które pracowały wyłącznie przed dniem 1 stycznia 1999 r., a po dniu 31 grudnia 1998 r. nie podlegały ubezpieczeniom społecznym. W przypadku tej grupy osób podstawę obliczenia nowej emerytury stanowi odpowiednio zwaloryzowany kapitał początkowy. Natomiast w przypadku ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy swoją karierę zawodową rozpoczęli po 31grudnia 1998 r., na wysokość emerytury składa się wyłącznie kwota zapisanych i zwaloryzowanych składek.

Kiedy emerytura nowa będzie pomniejszona?

W przypadku pobierania emerytury częściowej, podstawa obliczenia pełnej emerytury będzie pomniejszona o kwoty pobranych emerytur częściowych.

Staramy się o emeryturę nową

Ustalenie prawa do emerytury następuje na wniosek ubezpieczonego lub jego pełnomocnika. Wniosek może być złożony bezpośrednio w organie rentowym na piśmie, zgłoszony ustnie do protokołu, przesłany, albo złożony w polskim urzędzie konsularnym lub w innej polskiej placówce dyplomatycznej. Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. - ZUS Rp-1E.
Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer PESEL, a w razie jego braku - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, podpis wnioskodawcy, jego pełnomocnika lub osoby upoważnionej. Jeżeli emerytura ma być przekazywana na nasz rachunek, musimy podać nazwę i adres banku oraz numer rachunku. Osoba, która do dnia zgłoszenia wniosku o nową emeryturę nie ustaliła kapitału początkowego, choć pracowała przed 1999 r., powinna wraz z wnioskiem o świadczenie złożyć dokumenty wymagane do ustalenia tego kapitału.

Co to jest kapitał początkowy?
Kapitał początkowy to hipotetyczne odtworzenie składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przed 1999 r., czyli przed wprowadzeniem reformy ubezpieczeń społecznych. Jeśli ZUS nie obliczy go nam na podstawie dokumentów, które dostarczymy wraz z wnioskiem, nasza emerytura będzie niższa niż ta, która rzeczywiście nam przysługuje. Warto więc złożyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego wraz z kompletem dokumentów. Jeśli jednak odnajdziemy później jakieś brakujące dokumenty, możemy poprosić ZUS o przeliczenie kapitału na nowo.

Szukamy dokumentacji
Każdy, kto do tej pory nie złożył wniosku o naliczenie kapitału, musi samodzielnie zebrać dokumentację niezbędną do ustalenia kapitału i przekazać wraz z wypełnionym wnioskiem do ZUS-u. Nie jest to nieraz takie proste, bo wiele zakładów pracy zmieniło nazwy lub zostało zlikwidowanych. Jednak nawet wówczas, gdy firma już nie istnieje, dokumenty pracowników najprawdopodobniej zostały przekazane firmie przechowującej, która zwykle odpłatnie wykonuje odpisy lub kopie dokumentacji - trzeba ją jednak odszukać. Pracownicy ZUS-u bezpłatnie pomagają wypełniać druki. Wykaz - ponad 8 tys. zlikwidowanych zakładów pracy - można znaleźć na stronie internetowej: www.zus.pl. Wprowadzając nazwę zlikwidowanego zakładu pracy odnajdziemy miejsce przechowywania jego dokumentów - o ile dana firma znajduję się w tym spisie. Podobne wyszukiwarki funkcjonują na stronie www.archiwa.gov.pl. Z ich pomocą można ustalić miejsce przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanego lub upadłego przedsiębiorstwa.

Co w oryginale, a co w postaci kopii?

Wszystkie zebrane przez nas dokumenty przekazujemy później do ZUS-u, w oryginale lub w formie poświadczonych notarialnie odpisów, wypisów lub kserokopii. Po naliczeniu kapitału, oryginalne dokumenty zwracane są właścicielowi. Nie dostaniemy tylko zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, wystawionego na druku ZUS Rp-7. Niektóre dokumenty możemy dołączyć w postaci kopii, np.: kserokopię książeczki wojskowej, dyplom ukończenia szkoły wyższej, wyciągi z akt wystawionych przez USC (akt urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego itp. - musimy zaznaczyć, że potrzebujemy je do celów emerytalno-rentowych). Wystarczy jeśli ich zgodność z oryginałem poświadczy nam pracownik ZUS-u podczas składania wniosku lub, gdy mieszkamy poza granicami Polski, konsul RP. Jeżeli wcześniej ubiegaliśmy się o jakieś świadczenie z ZUS-u, nie dołączamy już dokumentów, gdyż są one w posiadaniu Zakładu.

Jakie dokumenty dołączamy do wniosku?
Do wniosku o ustalenie kapitału (druk ZUS Kp-1) dołączamy kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6), dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenia - np. zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7), legitymację ubezpieczeniową (jeżeli zawiera stosowne wpisy), umowy o pracę, karty lub listy wynagrodzeń, oraz dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe - świadectwa pracy, zaświadczenia, legitymację ubezpieczeniową itp.


Ustalamy wysokość kapitału

Wysokość kapitału początkowego może być ustalona:
z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed 1999 r.,
z 20 lat kalendarzowych, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu przed 1999 r.,
z rzeczywistego okresu podlegania ubezpieczeniu, jeśli na przykład: nie możemy udowodnić 10 kolejnych lat ubezpieczenia, bo byliśmy w wojsku, na urlopie wychowawczym, studiowaliśmy, nie byliśmy ubezpieczeni w Polsce lecz za granicą, w państwach UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Odwołujemy się od decyzji ZUS-u

Od decyzji organu rentowego w sprawie nowej emerytury przysługuje odwołanie do sądu okręgowego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosimy na piśmie do oddziału ZUS-u, który wydał decyzję, albo ustnie do protokołu sporządzonego przez ten oddział. Postępowanie odwoławcze jest bezpłatne.


EMERYTURA NOWA
ILE JESZCZE MUSISZ POPRACOWAĆ - SPRAWDŹ!

Wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie:

 • do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 60 lat;
 • od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1953 r. do dnia 31 grudnia 1953 r. wynosi co najmniej 60 lat i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1954 r. do dnia 31 marca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1954 r. do dnia 30 czerwca 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1954 r. do dnia 30 września 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1954 r. do dnia 31 grudnia 1954 r. wynosi co najmniej 60 lat i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1955 r. do dnia 31 marca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1955 r. do dnia 30 czerwca 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1955 r. do dnia 30 września 1955 r. wynosi co najmniej 60 lat i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1955 r. do dnia 31 grudnia 1955 r. wynosi co najmniej 61 lat;
 • od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 marca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1956 r. do dnia 30 czerwca 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1956 r. do dnia 30 września 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1956 r. do dnia 31 grudnia 1956 r. wynosi co najmniej 61 lat i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1957 r. do dnia 31 marca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1957 r. do dnia 30 czerwca 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1957 r. do dnia 30 września 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1957 r. do dnia 31 grudnia 1957 r. wynosi co najmniej 61 lat i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1958 r. do dnia 31 marca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1958 r. do dnia 30 czerwca 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1958 r. do dnia 30 września 1958 r. wynosi co najmniej 61 lat i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1958 r. do dnia 31 grudnia 1958 r. wynosi co najmniej 62 lata;
 • od dnia 1 stycznia 1959 r. do dnia 31 marca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1959 r. do dnia 30 czerwca 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1959 r. do dnia 30 września 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1959 r. do dnia 31 grudnia 1959 r. wynosi co najmniej 62 lata i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1960 r. do dnia 31 marca 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1960 r. do dnia 30 czerwca 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1960 r. do dnia 30 września 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1960 r. do dnia 31 grudnia 1960 r. wynosi co najmniej 62 lata i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1961 r. do dnia 31 marca 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1961 r. do dnia 30 czerwca 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1961 r. do dnia 30 września 1961 r. wynosi co najmniej 62 lata i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1961 r. do dnia 31 grudnia 1961 r. wynosi co najmniej 63 lata;
 • od dnia 1 stycznia 1962 r. do dnia 31 marca 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1962 r. do dnia 30 czerwca 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1962 r. do dnia 30 września 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1962 r. do dnia 31 grudnia 1962 r. wynosi co najmniej 63 lata i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1963 r. do dnia 31 marca 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1963 r. do dnia 30 czerwca 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1963 r. do dnia 30 września 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1963 r. do dnia 31 grudnia 1963 r. wynosi co najmniej 63 lata i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1964 r. do dnia 31 marca 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1964 r. do dnia 30 czerwca 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1964 r. do dnia 30 września 1964 r. wynosi co najmniej 63 lata i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1964 r. do dnia 31 grudnia 1964 r. wynosi co najmniej 64 lata;
 • od dnia 1 stycznia 1965 r. do dnia 31 marca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1965 r. do dnia 30 czerwca 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1965 r. do dnia 30 września 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1965 r. do dnia 31 grudnia 1965 r. wynosi co najmniej 64 lata i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 marca 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1966 r. do dnia 30 czerwca 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1966 r. do dnia 30 września 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1966 r. do dnia 31 grudnia 1966 r. wynosi co najmniej 64 lata i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1967 r. do dnia 31 marca 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1967 r. do dnia 30 czerwca 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1967 r. do dnia 30 września 1967 r. wynosi co najmniej 64 lata i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1967 r. do dnia 31 grudnia 1967 r. wynosi co najmniej 65 lat;
 • od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 31 marca 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1968 r. do dnia 30 czerwca 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1968 r. do dnia 30 września 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1968 r. do dnia 31 grudnia 1968 r. wynosi co najmniej 65 lat i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1969 r. do dnia 31 marca 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1969 r. do dnia 30 czerwca 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1969 r. do dnia 30 września 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1969 r. do dnia 31 grudnia 1969 r. wynosi co najmniej 65 lat i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1970 r. do dnia 31 marca 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1970 r. do dnia 30 czerwca 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1970 r. do dnia 30 września 1970 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1970 r. do dnia 31 grudnia 1970 r. wynosi co najmniej 66 lat;
 • od dnia 1 stycznia 1971 r. do dnia 31 marca 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1971 r. do dnia 30 czerwca 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1971 r. do dnia 30 września 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1971 r. do dnia 31 grudnia 1971 r. wynosi co najmniej 66 lat i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1972 r. do dnia 31 marca 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1972 r. do dnia 30 czerwca 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1972 r. do dnia 30 września 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1972 r. do dnia 31 grudnia 1972 r. wynosi co najmniej 66 lat i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1973 r. do dnia 31 marca 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1973 r. do dnia 30 czerwca 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1973 r. do dnia 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 miesięcy;
 • po dniu 30 września 1973 r. wynosi co najmniej 67 lat.

**
Wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie:**

 • od dnia 1 stycznia 1949 r. do dnia 31 marca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1949 r. do dnia 30 czerwca 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1949 r. do dnia 30 września 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1949 r. do dnia 31 grudnia 1949 r. wynosi co najmniej 65 lat i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1950 r. do dnia 31 marca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1950 r. do dnia 30 czerwca 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1950 r. do dnia 30 września 1950 r. wynosi co najmniej 65 lat i 11 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1950 r. do dnia 31 grudnia 1950 r. wynosi co najmniej 66 lat;
 • od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 marca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 1 miesiąc;
 • od dnia 1 kwietnia 1951 r. do dnia 30 czerwca 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 2 miesiące;
 • od dnia 1 lipca 1951 r. do dnia 30 września 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 3 miesiące;
 • od dnia 1 października 1951 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. wynosi co najmniej 66 lat i 4 miesiące;
 • od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 marca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 5 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1952 r. do dnia 30 czerwca 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 6 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1952 r. do dnia 30 września 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 7 miesięcy;
 • od dnia 1 października 1952 r. do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosi co najmniej 66 lat i 8 miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 9 miesięcy;
 • od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 10 miesięcy;
 • od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 66 lat i 11 miesięcy;
 • po dniu 30 września 1953 r. wynosi co najmniej 67 lat.

STRONA GŁÓWNA GŁOSU WIELKOPOLSKIEGO

Chcesz skontaktować się z autorem informacji? [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie