Komisja Europejska wzywa rządy do współpracy na rzecz rozwoju sieci 5G

Akcja specjalna Bezpieczeństwo sieci 5G
Zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G, to zdaniem Komisji Europejskiej, najważniejszy element transformacji cyfrowej. Powszechny dostęp do szybkiego internetu jest dla rozwoju gospodarki na tyle istotny, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poświęciła mu w swoim niedawnym orędziu o stanie Unii wiele uwagi, wzywając państwa członkowskie UE do wypracowania wspólnego podejścia do wdrażania sieci.

Do 20 grudnia państwa członkowskie mają przygotować zestawienia najlepszych praktyk wdrożonych na swoich terytoriach i udostępnić je pozostałym członkom wspólnoty. Na podstawie zebranych doświadczeń, państwa członkowskie powinny ustalić wspólne standardy do końca marca 2021 roku. - Łączność szerokopasmowa i 5G będą stanowić podstawy zielonej i cyfrowej transformacji gospodarki, niezależnie od tego, czy dotyczyć ona będzie transportu i energii, opieki zdrowotnej i edukacji czy produkcji i rolnictwa – powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager. - Obecny kryzys uświadomił nam dobitnie znaczenie dostępu do bardzo szybkiego internetu w przypadku przedsiębiorstw, służb publicznych i obywateli, ale także potrzebę przyspieszenia tempa rozwoju sieci 5G. Musimy zatem współpracować przy rozwijaniu szybkich sieci bez dalszych opóźnień – dodała Vestager.

Upowszechnienie technologii 5G na obszarze całej Unii Europejskiej będzie oznaczało prawdziwą rewolucję w gospodarce Starego Kontynentu. W wyniku wymuszonego przez pandemię lockdownu do sieci przeniosła się zdecydowana większość komunikacji biznesowej, handlu oraz rozrywki, przy okazji obnażając istotne braki w zakresie powszechnej dostępności technologii, sprzętu, a przede wszystkim przepustowości sieci. Rozwój technologii cyfrowych opartych na powszechnie dostępnych sieciach dużej przepustowości we wszystkich krajach członkowskich jest kluczowym warunkiem wzrostu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju Europy.

Podkreśla to również komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton. – Choć w czasie pandemii infrastruktura cyfrowa okazała się niezbędna do pomocy obywatelom, służbom publicznym i przedsiębiorstwom w przetrwaniu kryzysu, to tempo inwestycji ostatnio zwolniło. W epoce, gdy dostęp do szerokopasmowego internetu jest dla Europejczyków żywotną usługą, a dla przedsiębiorstw ma geostrategiczne znaczenie, musimy – wraz z państwami członkowskimi – umożliwić i przyspieszyć rozwój bezpiecznych sieci światłowodowych i 5G. Lepsza łączność nie tylko przyczyni się do tworzenia miejsc pracy, pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego i modernizacji gospodarki europejskiej, lecz także pomoże Europie zwiększyć swą odporność i osiągnąć autonomię technologiczną.

Nie uda się to jednak bez wsparcia ze strony administracji poszczególnych państw, które powinny działaniami legislacyjnymi wspierać i ułatwiać rozwój sieci 5G na terenie swojego kraju. Komisja Europejska opublikowała w związku z tym zalecenia dla państw członkowskich, które mają pomóc w opracowaniu wspólnego podejścia. Współpraca na poziomie europejskim ma pomóc w terminowym uruchomieniu sieci stacjonarnych i mobilnych o bardzo dużej przepustowości, również sieci 5G. Przed rządami krajów członkowskich stoją więc konkretne wyzwania, a sprostanie im pozwoli na zwiększenie konkurencyjności rodzimej gospodarki i równy start w światowym wyścigu gospodarczym.

Pierwszym istotnym obszarem działania dla decydentów jest zmniejszenie kosztów i przyspieszenie wdrażania nowych sieci o bardzo dużej przepustowości, szczególnie poprzez usunięcie zbędnych przeszkód administracyjnych. Instytucje państwowe odpowiedzialne za zapewnienie dostępu do widma radiowego 5G powinny uprościć procedury, przyspieszyć proces udzielania zezwoleń oraz odpowiednimi decyzjami administracyjnymi zachęcać operatorów do inwestowania w rozbudowę infrastruktury sieciowej.

Jak podkreśla Komisja Europejska, ścisła koordynacja przydziału widma radiowego na potrzeby sieci 5G ma szczególną wagę w przypadku zastosowań transgranicznych. Do 2025 roku wzmocniona koordynacja transgraniczna i nieprzerwany zasięg sieci 5G powinna poprawić funkcjonowanie głównych szlaków transportowych w Europie, w szczególności połączeń drogowych, kolejowych i wodnych śródlądowych. Rozwój sieci 5G będzie również istotnym wsparciem dla cyfryzacji przemysłu i inteligentnych fabryk. Tymczasem średnie unijne wskaźniki przydzielania pionierskich pasm 5G nie przekroczyły we wrześniu 2020 roku 25,7 procent, co jest wynikiem niewystarczającym, jeżeli państwa europejskie chcą terminowo wdrożyć technologię 5G.

W zaleceniach podkreślono również konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i odporności sieci 5G. Państwa członkowskie współpracowały z Komisją i Agencją Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) przy opracowaniu zestawu środków i planów ograniczania ryzyka, zaprojektowanych w celu skutecznego przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla sieci 5G, jednak przed nimi jeszcze wiele zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa. Dobrym przykładem zunifikowanego i uznanego w większości krajów świata standardu w dziedzinie bezpieczeństwa telekomunikacyjnego jest wspierany przez ENISA standard NESAS, czyli test bezpieczeństwa cybernetycznego dla sprzętu telekomunikacyjnego i sieci mobilnych, stworzony przez stowarzyszenie GSMA. Standard obejmuje rozwój i weryfikację cyklu życia produktu, co pozwala na sprawdzenie, czy dostawca projektuje i buduje godne zaufania rozwiązania z wykorzystaniem możliwych do skontrolowania procedur. NESAS pozwala również dostawcom na całym świecie ujednolicić standardy bezpieczeństwa dzięki testom bezpieczeństwa sprzętu sieciowego.

Wymienione zalecenia Komisji Europejskiej mają jeszcze jeden bardzo istotny cel, a mianowicie ograniczenie kosztów tworzenia i utrzymania sieci szerokopasmowych. Pomóc w tym ma umożliwienie dostawcom i operatorom sieci wspólnego korzystania z infrastruktury, koordynowanie prac budowlanych i uzyskiwanie zezwoleń niezbędnych do rozmieszczania sieci. Aby ograniczyć koszty rozwoju sieci, kraje członkowskie powinny wesprzeć prostsze i bardziej przejrzyste procedury wydawania pozwoleń na prace budowlane, ułatwić operatorom dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat infrastruktury dostępnej na danym obszarze, rozszerzyć prawa operatorów sieci w zakresie dostępu do istniejącej infrastruktury kontrolowanej przez organy sektora publicznego oraz usprawnić proces rozstrzygania sporów w tym zakresie.

Materiał oryginalny: Komisja Europejska wzywa rządy do współpracy na rzecz rozwoju sieci 5G - Polska Times

Dodaj ogłoszenie