Prezydent Andrzej Duda podpisał 26 kwietnia ustawę o lasach. Nowe regulacje mają na celu umożliwienie powiększenia areału zasobów naturalnych o strategicznym charakterze jakimi są lasy państwowe. Dzięki temu ma powiększyć sie powierzchnia lasów należących do Skarbu Państwa i poprawić ich stan - ustawodawca przewiduje "objęcie standardami zagospodarowania i ochrony obowiązującymi w Lasach Państwowych".

Ustawa, która wchodzi w życie 30 kwietnia, przewiduje, że "w przypadku sprzedaży przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gruntów :

Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługiwać będzie z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów"

 


  • Nadleśniczy za pośrednictwem właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych kieruje pisemny wniosek do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o wyrażenie zgody na nabycie gruntu

  • Nadleśniczy jest uprawniony do zlecenia określenia przez rzeczoznawcę majątkowego wartości gruntu, którego dotyczy wniosek. Ponadto zgodnie z przyjętą ustawą, jeżeli nadleśniczy uzna, że cena określona w dotyczących gruntu umowie lub jednostronnej czynności prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej gruntu, może w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia wystąpić do sądu o ustalenie ceny tego gruntu. W takim przypadku wartość nieruchomości określa sąd zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

 


Obecnie środki funduszu leśnego będą mogły być przeznaczane również na nabywanie przez Skarb Państwa gruntów leśnych lub gruntów przeznaczonych do zalesiania. 

 

 

Źródło: prezydent.pl