Komisje powołane przez wójtów jeszcze szacują starty po zimie, ale ministerstwo rolnictwa ujawniło już, na jaką pomoc będą mogli liczyć rolnicy.

Wymrożenia na największych powierzchniach stwierdzono do 13 maja w województwach mazowieckim, pomorskim,  kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Dolnośląskie jest jedynym województwem, gdzie producenci rolni nie złożyli wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku ujemnych skutków przezimowania, podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 W całej Polsce wojewodowie powołali 785 komisji do oszacowania szkód. Szkody wystąpiły w 21 541 gospodarstwach rolnych na powierzchni 366 726 ha. 

 

Z kolei w Małopolskim "nie odnotowano zgłoszeń o oszacowanie szkód w uprawach ozimych, zgłoszenia w kilku gminach dotyczą wyłącznie szkód w uprawach sadowniczych." Śląskie, Opolskie i Podkarpackie to regiony, gdzszkody po zimie stwierdzono w kilku gospodarstwach rolnych.  


Straty oszacowano na kwotę 162,3 mln zł.  

 

Jaka pomoc? Przewidziana "w ramach stałych instrumentów pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne". Zatem rolnicy mogą starać się o następujące formy: 

 


  • preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji rolnej. Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 

  • ulgi w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, zgodnie z art. 41a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704 i 1066). Rolnicy, którzy ponieśli szkody, mogą także ubiegać się o zmianę warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe jest także umarzanie w całości lub w części bieżących składek;

  • odroczenie w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych stosowane przez Agencję Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014). Na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego obniżenie czynszu dzierżawnego może nastąpić przy łącznym spełnieniu dwóch warunków:

1) zaistnieniu okoliczności, za które dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności i które nie dotyczą jego osoby;

2) wystąpieniu znacznego zmniejszenia zwykłego przychodu z przedmiotu dzierżawy.

Obniżenie czynszu może nastąpić po złożeniu przez dzierżawcę wniosku, w którym zostaną zawarte informacje dotyczące:


  1.  struktury upraw,

  2. okoliczności, które miały wpływ na znaczne zmniejszenie plonów,

  3. rodzaju uprawy i jej powierzchni potwierdzone protokołem komisji szacującej straty,

  4. uzyskanego plonu i średniego plonu z 3 ostatnich lat,

  5. kwot uzyskanych z tytułu odszkodowań i ubezpieczeń;

________________________

Rolnik może ubiegać się o pomoc, jeśli szkody wynoszą ponad 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji

 

Źródło;

minrol.gov.pl