Matura 2012: Historia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

KS
Matura z historii.
Matura z historii.
Przedstawiamy odpowiedzi i arkusze maturalne z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Matura 2012, historia, poziom podstawowy - arkusz

Matura 2012, historia, poziom rozszerzony - arkusz

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - POZIOM PODSTAWOWY__

ZADANIE 1
a) okres nr 1
b) starożytny Egipt (Teokracja)
c) Piramida Cheopsa była grobowcem faraona

ZADANIE 2
a) Babilon
b) Z powodu położenia nad rzekami (Tygrys i Eufrat) miasto było podzielone na dwie części, ale miała łatwy dostęp do wody. Rzeka pozwala też na stworzenie fosy obronnej dookoła miasta, przy której budowie możliwe jest wykonywanie cegieł (z mułu rzecznego), a dzięki kanałom melioracyjnym, okoliczna ludność może uprawiać role.

ZADANIE 3
1) Leonidas
2) Aleksander Wielki
3) Spartakus

ZADANIE 4
a) kalendarz juliański
b) dyktator (Juliusz Cezar)
c) Cesarstwo Rosyjskie

ZADANIE 5
ZADANIA FAŁSZYWE
2. Zasięg podbojów rzymskich na Wschodzie pokrywał się ze wschodnimi granicami państwa Aleksandra Wielkiego w chwili jego śmierci.
4. Wał Hadriana bronił północnej granicy najstarszej prowincji rzymskiej.

ZADANIE 6
pierwsze (A) - wynalezienie pisma przez Sumerów (3500 p.n.e.)
ostatnie (B) - wydanie edyktu mediolańskiego (313 n.e.)

ZADANIE 7
a)
1) Francja (Państwo Franków), V wiek n.e.
2) Polska (Państwo Polan), X wiek n.e.
b) W obu przypadkach przyjęcie chrześcijaństwa przez obu władców odbyło się z inspiracji ich małżonek.

ZADANIE 8
Półwysep Apeniński w połowie VII w.

ZADANIE 9
a) Wacław II
b) Ryksa Elżbieta
c)
WERSJA 1: na opinię mógł mieć wpływ fakt, że jej autor był opatem. Przedstawia on Wacława II jako bogobojnego i uzasadnia to wznoszeniem i ochranianiem przez króla klasztorów.
WERSJA 2: Thietmar mógł niekorzystnie przedstawiać Słowian, ze względu na swoje niemieckie pochodzenie i złe stosunki polityczne jego państwa z Polską
d) książę Władysław został wygnany przez Wacława II
e) Wratysław II i Świętosława; Władysław Herman i Judyta

ZADANIE 10
1 - Bolesław Chrobry
2 - Bolesław Śmiały
3 - Kazimierz Wielki
4 - Władysław Jagiełło

ZADANIE 11
a) Bolesław Krzywousty
b)
- Bolesław "słusznie rządy nad krajem sprawuje, Który z garstką swych olbrzymie wojsko tak wojuje!"; Bolesław krzywousty dobrze prowadził wojnę obronną
- Bolesław prowadził wojny z poganami i Bóg mu sprzyja, a autorzy pieśni "wzbronioną walkę" z chrześcijanami; Za najazd na kraj chrześcijański, Henryka V spotkała kara boska

ZADANIE 12
a) zdobycie Konstantynopola przez Turków (Upadek Konstantynopola)
b) po wyprawie Marco Polo do Chin
c)
WERSJA 1: Upadek Konstantynopola to moment oddzielający średniowiecze od epoki odrodzenia (upadek dawnego porządku religijnego, zmianami w wojskowości - zastosowanie prochu i artylerii
WERSJA 2: Upadek Konstantynopola to kres cywilizacji bizantyńskiej i symboliczny koniec średniowiecza
d)
1 - Imperium Osmańskiego
2 - Konstantynopola (Cesarstwo Bizantyjskie)

ZADANIE 13
* stalle - to ławki w prezbiterium, przeznaczone głównie dla duchownych.
a)
1. gotyk
2. barok
b) barok

ZADANIE 14
a) Ogradzanie pół (grodzenie)
b)
Ocena: negatywna
Uzasadnienie:
WERSJA 1: Angielscy feudałowie kupowali ziemię bez poszanowania własności chłopów, potrafili nawet zamienić kościoły w stajnie dla owiec (świętokradztwo). Tomasz Morus potępił to niemoralne postępowanie, które według niego odbywa się na skutek oszustw i przekupstw.
WERSJA 2: Autor zarzuca możnym chęć wzbogacenia się poprzez odbieranie chłopom ziemi, stosowanie podstępów i oszustw, dopuszczają się gwałtów i nadużyć prawa.
c)
WERSJA 1: Proces ogradzania nasilił się ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na wełnę i zwiększyło się pogłowie owiec. Ogradzanie postępowało w miarę rozwoju gospodarki rynkowej i w XVIII wieku parlament je zalegalizował. Przez rugi mieszkańcy opuszczali wieś tworząc plebs (pracownicy najemi), który był zatrudniany w manufakturach.
WERSJA 2: Spadek dochodów z uprawy zboża i rolnictwa, wzrost opłacalności hodowli owiec i zapotrzebowanie na wełnę.

ZADANIE 15
a) ruch egzekucyjny
b) Zygmunta Augusta.
c) Skarb koronny topniał poprzez liczne darowizny, dzierżawy i zastawy. Przygotowanie się do wojny z Wielkim Księstwem Moskiewskim

ZADANIE 16
Na obrazie widzimy królową Elżbietę I. Namalowano go po rozgromieniu hiszpańskiej Wielkiej Armady w 1588 roku. Na obrazie królowa trzyma prawą dłoń na kuli ziemskiej (globus) - ma to symbolizować ekspansję na obszarach zamorskich i rzucenie wyzwania Hiszpanii (potęga kolonialna). W oknach za królową widoczne są okręty (od lewej - flota angielska i rozgromiona "Wielka Armada"). Globus trzymany przez królową, na którym widoczna jest wczesna mapa Ameryk, oznacza dążenie do silnej polityki kolonialnej.

ZADANIE 17
a) pokój w Oliwie
b) potop szwedzki
c) Jan Kazimierz pochodził ze szwedzkiej dynastii Wazów w Szwecji (do 1654 roku) był tytularnym królem Szwecji (jego ojciec Zygmunt III Waza był nie tylko królem Polski ale także Szwecji i jako taki, miał prawo do tytułowania siebie królem Szwecji.

ZADANIE 18
a) W pierwszym dziesięcioleciu II połowy XVIII w. w Anglii produkcja surówki żelaza pochodziła głównie z pieców na koks.
b) rewolucja przemysłowa

ZADANIE 19
1. Joachim Lelewel
2. Piotr Wysocki
3. Józef Bem
4. Józef Chłopicki

ZADANIE 20
1. Gromady Ludu Polskiego
2. Hotel Lambert (obóz Czartoryskiego)

ZADANIE 21
a) Potępienie ludności polskiej kolaborującej z zaborcami
b) Trzej złodzieje - metafora trzech monarchów państw zaborczych
c) W 1860 pod dowództwem Garibaldiego rozpoczęły się walki we Włoszech przeciwko Burbonom, które miały na celu zjednoczenie Italii

ZADANIE 22
a) powstania styczniowego
b) W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich cechów, stanów społecznych i wyznań.

ZADANIE 23
a) Romuald Traugutt był dyktator powstania styczniowego
b) Poglądy Romualda Traugutta były bliższe białym.
Argumenty:
- po pierwsze niepodległość miała być odzyskiwania w oparciu o chrześcijański kodeks moralny
- był niechętny rewolucyjnym przewrotom społecznym

ZADANIE 24
Powstanie Trójporozumienia B - ostatnie
Początek obrad kongresu wiedeńskiego A - pierwsze

ZADANIE 25
a) strój sarmaty (żupan i bufiaste spodnie tak zwane hajdawery)
b) włączenia Rzeczypospolitej Krakowskiej do Galicji.
c) dynastia Habsburgów

ZADANIE 26
a) Józef Piłsudski
b) 1920 rok
c) Bitwa warszawska - zadecydowała o tym, że Polska zachowała niepodległość, a rewolucja nie rozprzestrzeniła się na Europę Zachodnią.

ZADANIE 27
1918-1939 - Port w Gdyni
1970-1980 - Fabryka Samochodów Małolitrażowych Fiat 126p

ZADANIE 28
a)
rysunek 1. Ignacy Jan Paderewski
rysunek 2. Ignacy Mościcki
b)
postać na rysunku 1. - reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu
postać na rysunku 2. - pełnił funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej

ZADANIE 29
1. lądowanie aliantów w Normandii
2. kapitulacja Francji
3. bitwa o Anglię
4. powstanie rządu RP na emigracji
5. powstanie warszawskie

ZADANIE 30
Podarty traktat o nieagresji między ZSRR i Niemcami to symbol niezapowiedzianego ataku Hitlera na ZSRR, który miał miejsce w czerwcu 1941 roku. Maska która opada z twarzy Adolfa Hitlera to symbol zakłamania i pokazania prawdziwych intencji wodza III Rzeszy - czyli podbicie Związku Radzieckiego. Żołnierz Armii Czerwonej pokazuje oporu i wolę walki z sojusznikiem, który okazał się oszustem.

ZADANIE 31
a) gen. Stanisław Maczek
b) Belgia, Francja, Holandia

ZADANIE 32
a) 1941 rok
b) Dwubiegunowy układ sił w Europie: blok wschodni i zachodni

ZADANIE 33
a) Republika Czechosłowacka
b) Państwo należało do bloku wschodniego, więc nie mogło skorzystać z Planu Marshalla. Blok wschodni bowiem sprzeciwiał się ideologicznemu i ekonomicznemu wpływowi USA na kraje komunistyczne.

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - POZIOM ROZSZERZONY__

ZADANIE 1
a) Ateny (sowa była znakiem Ateny)
b) uprowadzenie Europy (przez Zeusa pod postacią Byka)

ZADANIE 2
ZDANIE FAŁSZYWE
Ostracyzm to w starożytnej Sparcie procedura mająca na celu usunięcie z polis obywatela podejrzanego o dążenie do samowładztwa (tyranii).

ZADANIE 3
WERSJA 1: Pochodzenie władzy od Boga symbolizuje fakt, że jej symbole podawane są przez Jezusa (korona dla Henryka II) i świętych (miecz, Włócznia św. Maurycego).
WERSJA 2: Nad głową cesarza widać Chrystusa, który błogosławi go nakładając koronę. Miecz i berło (atrybuty władzy) podają mu anioły, a ręce trzymają święci.

ZADANIE 4
WERSJA 1: Pieśń śpiewają rycerze Henryka V, którzy byli najeźdźcami w opisywanej wojnie (najazd na Polskę w 1109 roku)
WERSJA 2: Jest to pieśń rycerzy Henryka V, którzy przyznają się do walki z chrześcijańskim władcą, uznając ten czyn za niegodny.

ZADANIE 5
ZADANIA FAŁSZYWE
3. Siostra króla Czech Wratysława II była matką Bolesława Krzywoustego.
4. Król Wacław II poślubił córkę władcy Polski koronowanego w Krakowie w pierwszej połowie XIV w.

ZADANIE 6
WERSJA 1: Na jednej z rycin Marcin Luter jest przedstawiony jako instrument na którym gra diabeł. Celem tych rycin, w których sportretowane postacie są zwierzętami lub diabłami, jest ich ośmieszenie a także zniechęcenie odbiorców, u których te osoby miały wywoływać wstręt.
WERSJA 2: Dostojnicy kościelni, którzy wyglądając jak zwierzęta uosabiają grzechy i zepsucie Kościoła. Reformację Marcina Lutra przedstawiono jako narzędzie w rękach szatana.

ZADANIE 7
Zygmunt II August

ZADANIE 8
merkantylizm

ZADANIE 9
WERSJA 1: Przebieg walk podczas insurekcji kościuszkowskiej
WERSJA 2: Działania wojsk powstańczych w czasie insurekcji kościuszkowskiej (kwiecień - listopad 1794 roku).

ZADANIE 10
a) Komuna Paryska.
b) Ta "rewolucja" miała przynieść przewrót społeczny, który byłby niekorzystny dla sprawy niepodległości Polski.

ZADANIE 11
a)
WERSJA 1: Liczba tkaczy ręcznych i robotników fabrycznych wzrastała do 1831 roku, potem gwałtownie zaczęła spadać, a wzrost robotników był stały
WERSJA 2: W latach 1806 -1831 następuje wzrost liczby robotników fabrycznych i tkaczy ręcznych. A w latach 1836 - 1861 liczba robotników fabrycznych nadal rośnie, natomiast maleje liczba tkaczy ręcznych.
b) industrializacja (uprzemysłowienie, rewolucja przemysłowa)

ZADANIE 12
a)
WERSJA 1: "Karta Atlantycka" to statek, na którym płynęli Polacy. Sztorm wywołał Józef Stalin wywracając statek. To symbol, który pokazuje, że nie ma takich ustaleń polityczne (w tym także Karta Atlantycka), które uratują Polskę przed dominacją Związku Radzieckiego.
WERSJA 2: Rysunek przedstawia Stalina, który rozwiał nadzieje Polaków związane z postanowieniami Karty Atlantyckiej
b) ataku Japończyków na Pearl Harbor (1941)

ZADANIE 13
WERSJA 1: Na obu plakatach Plan Marshalla został - z przyczyn politycznych - różnie przedstawiony. Niemcy Zachodnie miały szansę na odbudowę gospodarki po wojnie. Z kolei propagandziści ZSRR pokazywali ten plan jako uzależnienie (chomąto, które ciągnie amerykański policjant) od Stanów Zjednoczonych.
WERSJA 2: Źródło 1 pokazuje otwartą drogę dla planu Marshalla, przyjęcie go przez państwa Europu Zachodniej (widoczne flagi). A źródło 2 pokazuje odrzucenie planu Marshalla przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej podporządkowanej ZSRR. Był to wynik rozpadu koalicji antyhitlerowskiej i początku rywalizacji między USA i ZSRR na podłożu politycznym i gospodarczym.

ZADANIE 14
WERSJA 1: Cenzor mógł mieć zastrzeżenia do zwrotu "błędy i wypaczenia", które odnosiło się do opisu krwawych rządów Jakobinów we Francji. Tym bardziej, że "okres błędów i wypaczeń" był partyjnym określeniem okresu stalinowskiego (do 1956 roku). Autor sugeruje, że między francuskimi a PRL-owskimi rządami można postawić znak równości.
WERSJA 2: Zastrzeżenia cenzor dotyczyłyby krytyki ustroju totalitarnego jako żądnego władzy. Porównanie go do rządów Robespirerra, które były krwawe, dokonywano masowych egzekucji było nie do przyjęcia.

ZADANIE 15
Powstanie państwa Izrael2
Masakra na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie5
Rok Afryki - wyzwolenie wielu kolonii na tym kontynencie3
Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki1
Wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu4

ZADANIE 16
WERSJA 1: Króla Kazimierz był "wielkim człowiekiem w historii" przechodząc od władzy patrymonialnej do państwowego prawa publicznego, zmieniając tym oblicze społeczeństwa. Choć zaplątany w średniowiecze był bohaterem nowożytnym. Był otwarty na zmiany, które wprowadzał.
WERSJA 2: Zdaniem Hegla, na miano wielkich postaci historii zasługują ci, którzy wykraczając poza swoją epokę, kształtując teraźniejszość i przyszłość. Według profesora Henryka Samsonowicza, Kazimierz Wielki potrafił zjednoczyć podzielone państwo i stworzył silną gospodarkę. Dzięki swojemu talentowi politycznemu potrafił zbudować nowoczesne społeczeństwo stanowej i skodyfikować prawo. Zdaniem historyka tymi działaniami król Kazimierz wyprzedził epokę.
WERSJA 3: Hegel uważa, że przyszłość należy do ludzi patrzący dalekosiężnie. Króla Kazimierza Wielkiego widzi jako polityka wielkiego, który przeprowadził szereg zmian i reform w swoim państwie. Jego plany miały owocowac w czasach późniejszych, np. ufundowanie Akademii Krakowskiej, rozwój handlu, miast świadczy o tym, że Kazimierz Wielki myślał o kraju, jego przyszłości i teraźniejszości. Wymusiło to zadbanie o fortyfikacje granic, uporządkowanie systemów prawnych, dbanie o finanse.

ZADANIE 17
WERSJA 1: Różne oceny polityki Kazimierza Wielkiego wynikają z podejścia do niej. Po II wojnie światowej zmiany granic polski były uzasadniane propagandowo jako granice z okresu wczesnych Piastów, dlatego działania Kazimierza Wielkiego były postrzegane negatywnie. Z kolei w latach 70. propaganda podkreślała dynamiczny rozwój gospodarczy w myśl zasady "zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną".
WERSJA 2: Przyczyną dwóch różnych ocen Kazimierza Wielkiego były potrzeby propagandowe Polski Ludowej. Po II wojnie światowej władze chcąc uzasadnić przejęcie od Niemców ziem zachodnich (tak zwane Ziemie Odzyskane), odwoływały się do państwa pierwszych Piastów, które były polskie, a zadaniem Kazimierza Wielkiego było je odzyskać. Z kolei w latach 70. propaganda chciała wykreować mit budowniczego, a takim był Kazimierz Wielki (zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną). Miało to związek z realizowanym przez Edwarda Gierka projektem "nowej Polski", pełnej przemysłu i nowych inwestycji.
WERSJA 3: Ocena zależeć będzie od punktu widzenia oceniających. Pozytynie oceniano dorobek gospodarczy Kazimierza Wielkiego, negatywnie zaś sprawy dotyczące utraty ziem, ponieważ propaganda PRL-u podkreślał wagę granic pierwszych piastów.

ZADANIE 18
Uniwersał połaniecki

ZADANIE 19
WERSJA 1: Źródła ukazują przeciwstawne poglądy, które na temat chłopów miał Tadeusza Kościuszki. Ludwik Waryński nazywa Tadeusza Kościuszkę "oszczędnym kasjerem majątków szlacheckich", który chce chłopom minimalnie poprawić warunki prawne i bytowe. Adam Próchnik ocenia Tadeusza Kościuszkę jako "nieugiętego rzecznika sprawiedliwego przekształcenia stosunków w Polsce" i zwolennika "wolności warstw ludowych".
WERSJA 2: Autorzy mają różne poglądy na temat Kościuszki. Ludwik Waryński uważał, że choć Kościuszko myślał o interesie chłopów, to faworyzował szlachtę. Adam Próchnik twierdzi, że Tadeusz Kościuszko był reprezentantem interesów chłopskich, a swoimi postulatami wykraczał poza idee typowe dla swojej epoki.
WERSJA 3: Autorzy mają rozbieżne opinie o stanowisku w sprawie chłopskiej. Waryński uważa, że Kościuszko nie dbał do końca o losy i interesy chłopa, natomiast Próchnik uważa, że całe życie walczył o równość i wolność.

ZADANIE 20
WERSJA 1: Wprowadzenie konsulatu zmieniło wizerunek Napoleona Bonapartego. Najpierw był obrońcą Republiki, "bliski prostemu żołnierzowi" a zmienił się w osobę, która "podtrzymuje aurę tajemniczości", nie ufa każdemu, a także staje się "dyktatora na modłę rzymską". Wprowadzenie cesarstwa spowodowało zmianę wizerunku w kierunku Karola Wielkiego, budując "pomniki ku czci szefa państwa".
WERSJA 2: stworzenie konsulatu po zamachu 18 brumaire'a roku VIII (9 listopada 1799), ustanowienie I Cesarstwa 18 maja 1804 przez senat i koronacja w grudniu 1804

ZADANIE 21
WERSJA 1: starożytny Rzym (źródło E) i Grecja (źródło F), Francja Karola Wielkiego (źródło E)
WERSJA 2: odwołuje się do tradycji cesarstwa rzymskiego i tradycji Karola Wielkiego, króla Franków, za których potomków uznaje się Francuzów
WERSJA 3: Kreują go na cesarza rzymskiego podczas tryumfu. Nawiązują do Imperium Rzymskiego.

ZADANIE 22
WERSJA 1: Napoleon przedstawiono jako wyzwoliciela, który zdejmuje kajdany (trzymane w rękach) i prawodawcę (osoby trzymają tablice stylizowane na tablice z Dziesięcioma Przykazaniami, najprawdopodobniej z Kodeksem Napoleona).
WERSJA 2: Napoleona przedstawiono w roli wyzwalającego lud z więzów starego ładu (zrywanie łańcuchów). Rydwan sugeruje, że jest zwycięskim wodzem (porównanie z triumfującym cezarem).
WERSJA 3: Jako wyzwoliciel, który przyniósł wolność Polakom, jako prawodawca, dający Kodeks Napoleona i Konstytucję.

ZADANIE 23
Cesarz Franciszek Józef I
Dynastia habsburska

ZADANIE 24
WERSJA 1: różne perspektywy narodowe, związane z tym, że każde państwo miało z Austrią różne relacje, a także zastrzeżenia do władzy Franciszka Józefa I, różne poglądy polityczne autorów opinii - od tych, którzy sympatyzowali z cesarzem do komunistów i antymonarchistów
WERSJA 2: Odmienna interpretacja wydarzeń zależy od narodowości historyka i jego punktu widzenia. Różnica wynika z różnych poglądów polityczno-społecznych.

ZADANIE 25

WYPRACOWANIE

Temat I: Żądny władzy wódz czy dalekowzroczny polityk? Przedstaw i oceń rolę, jaką odegrał Aleksander Wielki w dziejach starożytnego świata.

WYTYCZNE DO WYPRACOWANIA:
Teza: Aleksander Wielki był doskonałym politykiem i wodzem.
1. Kontynuator polityki Filipa II
- reforma armii
- narzucenie hegemonii Grekom
- wyprawa przeciwko Persom
2. Szlak bojowy Aleksandra Macedońskiego i ukazanie jego talentów wojskowych.
- zwycięstwa Aleksandra
- wyzwolenie miast greckich
- zdobycie funduszy dla wojska
- zabezpieczenie żywności
- pokonanie króla Persów
- złamanie potęgi dynastii Achemeidów
3. Polityka Aleksandra Wielkiego dążąca do zbliżenia świata Greków i Persów.
- małżeństwo Aleksandra z księżniczką perską
- Aleksander zachęcał swoich żołnierzy do poślubienia kobiet perskich
- przyjęcie przez Aleksandra stroju, tradycji, obyczajów i ceremoniału perskiego
- Babilon stolicą państwa
- kontynuacja podbojów wspólnie z Persami w kierunku Indii
- założenie kilkunastu miast o nazwie Aleksandria
- rozwój kultury greckiej
- nawiązanie stosunków handlowych
- rozwój nauki
- początek epoki hellenistycznej.
Uczeń może ocenić Aleksandra Wielkiego zarówno jako wodza, jak i dalekowzrocznego polityka używając odpowiednich argumentów.

Temat II: Dwie drogi do niepodległości. Przedstaw i oceń zasługi Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego dla odzyskania wolności przez Polskę.

WYTYCZNE DO WYPRACOWANIA:
1. Obydwaj politycy byli wielkimi Polakami i patriotami, różnili się jednak wizją przyszłości Polski i jej kształtu terytorialnego.
2. Roman Dmowski reprezentował nurt narodowy(nacjonalistyczny), który wydatnie wpłynął na integrację narodową Polaków pod zaborami. Natomiast Józef Piłsudski był socjalistą, posiadał jednak wizję Polski niepodległej ("...wysiadam z czerwonego tramwaju tramwaju, na przystanku niepodległość...).
3.Piłsudski był twórca koncepcji federacyjnej, łączącej Polskę, Litwę, Ukrainę, Białoruś. Miało to utworzyć kordon sanitarny przed rosyjskim komunizmem. Według niego największym zagrożeniem dla Polski była Rosja.
Dmowski to twórca koncepcji inkorporacyjnej, zakładającej włączenie do Polski ziem na wschodzie. Największym wrogiem Polski są Niemcy.
4.Piłsudski realizował swoją koncepcję tworząc Legiony Polskie u boku Austro-Węgier. Kiedy zdał sobie sprawę z przegranej państw centralnych odmówił dalszej współpracy (kryzys przysięgowy, Magdeburg). W końcu stanął na czele władz - Tymczasowy Naczelnik Państwa. W trakcie agresji bolszewickiej kierował obroną Polski.
Dmowski stanął na czele Komitetu Narodowego Polskiego i działał u boku aliantów na rzecz niepodległości.
Obydwaj byli wielkimi Polakami i patriotami i w znaczący sposób wpłynęli na odzyskanie przez nasz kraj wolności.

Przykładowe odpowiedzi przygotowali dla maturzystów nauczyciele historii z XX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu

Zobacz także:
Matura 2012. WOS już napisali [ODPOWIEDZI, ARKUSZ]
Matura 2012: Fizyka [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]
Matura 2012: Biologia [ODPOWIEDZI, ARKUSZE]

ZOBACZ TEŻ - MATURA 2013:
Historia - poziom podstawowy
Historia - poziom rozszerzony

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie