Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2014 Geografia - podstawa, rozszerzenie [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

KS
Matura 2014 Geografia - podstawa [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]
Matura 2014 Geografia - podstawa [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]
Matura 2014. Geografia to jeden z najpopularniejszych przedmiotów, zdawanych przez tegorocznych maturzystów. Arkusze pytań CKE oraz odpowiedzi przygotowane przez poznańskich nauczycieli znajdziecie na naszej stronie!

POBIERZ ARKUSZ: MATURA 2014 GEOGRAFIA - POZIOM PODSTAWOWY

Matura 2014: Geografia w takiej formie już po raz ostatni. Za rok zmiany

14 maja o godzinie 9, uczniowie przystąpili do matury 2014 z geografii. W zależności od poziomu trudności jaki wybrali, część maturzystów zdawała egzamin z geografii na poziomie podstawowym, a część - rozszerzonym. To ostatnia taka matura, w przyszłym roku geografię będzie można zdawać tylko na poziomie rozszerzonym.

POZIOM ROZSZERZONY TUTAJ: Matura 2014: Geografia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

MATURA 2014 - GEOGRAFIA - POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
W tabeli podano opisy obiektów występujących na obszarze przedstawionym na mapie. Odszukaj na mapie opisane obiekty i wpisz ich nazwy do tabeli.

Ostaniec krasowy położony na wysokości 460 m n.p.m. przedstawiony w polu mapy C3. Osiczonki
Jaskinia na północnym krańcu Doliny Będkowskiej udostępniona do zwiedzania. Jaskinia Nietoperzowa
Wywietrzysko w Dolinie Będkowskiej, znajdujące się obok wodospadu. Źródło z Łykawca

ZADANIE 2
Na fotografii przedstawiono Filar Polutników i Filar Abazego - skały, które tworzą bramę do jednej z dolin.
Odczytaj z mapy i podaj nazwę doliny, do k órej wejście przedstawiono na fotografii.

Dolina Bolechowicka

ZADANIE 3
Oblicz różnicę wysokości między szczytem wzgórza Nalipie (AB/4) a dnem Doliny Będkowskiej położonym na tej samej szerokości geograficznej co szczyt wzgórza. Napisz obliczenia.

413 m n.p.m. - 300 m n.p.m. = 113 m
Odpowiedź: 113 m

ZADANIE 4
Na podstawie mapy podaj trzy cechy środowiska przyrodniczego wskazujące na walory krajobrazowe dolin: Będkowskiej, Bolechowickiej, Kobylańskiej.

1. Dużo terenów zalesionych (wąwóz Bolechowicki, rezerwat przyrody)
2. Urozmaicona rzeźba terenu (dużo ostańców krasowych, na przykład Filar Pokutników, Lajkonik, Mnich)

ZADANIE 5
Przedstaw trzy przyrodnicze różnice między Doliną Będkowską a Doliną Kobylańską.

1. Dolina Będkowska ma symetryczne, strome zbocza, a doliny Kobylańskiej asymetryczne
2. Dolina Kobylańska jest sucha, a na dnie doliny Będkowskiej znajduje się ciek i zbiornik wodny.
3. Doliny Będkowska ma zalesione zbocza, a Kobylańska nie.

ZADANIE 6
Czerwony szlak rowerowy na załączonej mapie ma długość 62 cm. Oblicz długość tego szlaku w terenie. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:
1: 25 000
1 cm - 25 000 cm - 250 m - 0,25 km
62 x 0,25 = 15,5 km
Odpowiedź. Szlak rowerowy w terenie ma długość 15,5 km

ZADANIE 7
Spośród podanych nazw form rzeźby wybierz i podkreśl nazwy form krasowych występujących na obszarze odpowiadającym polom A2 i B2 mapy.

jaskinia
kem
starorzecze
ostaniec
wywietrzysko

ZADANIE 8
Zaznacz proces, który doprowadził do powstania form krasowych występujących na obszarze przedstawionym na załączonej mapie.

A) korazja
B) erozja boczna wód płynących
C) wietrzenie fizyczne
D) rozpuszczanie skał przez wodę

ZADANIE 9
Na rysunku przedstawiono oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu jednej z astronomicznych pór roku. Zadanie wykonaj na podstawie rysunku i własnej wiedzy. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

Najdłuższy cień w południe rzucają oświetlone przez Słońce przedmioty znajdujące się na zwrotniku Koziorożca. FAŁSZ
W miarę przesuwania się od bieguna północnego w kierunku bieguna południowego wzrasta długość dnia na Ziemi. PRAWDA
Z rysunku wynika, że w Polsce w kolejnych dniach tej astronomicznej pory roku długość dnia będzie się wydłużać.PRAWDA
Na równiku wysokość Słońca w momencie górowania jest większa niż nad zwrotnikiem Koziorożca. FAŁSZ

ZADANIE 10
Na fotografiach przedstawiono skały: bazalt, granit i gnejs.

a) Wpisz do tabeli, obok podanych rodzajów skał, numer skały odpowiadającej danemu rodzajowi.

Rodzaj skały
magmowa głębinowa - 2
magmowa wylewna - 1

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wśród skał przedstawionych na fotografiach bazalt wyróżnia
A) uporządkowane ułożenie składników mineralnych
B) dominacja kwarcu w budowie mineralnej
C) mała twardość i łatwość obróbki
D) struktura skrytokrystaliczna

ZADANIE 11
W tabeli wymieniono zastosowanie wybranych surowców mineralnych w gospodarce.

Przyporządkuj surowce do opisów ich zastosowań w gospodarce. Uzupełnij właściwymi literami.
A) iły i gliny
B) boksyty
C) mangan i tytan
D) granity i bazalty
E) wapienie

Uzyskiwane jest z nich aluminium. - B
Służą do produkcji wyrobów ceramicznych. - A
Wykorzystywane są do produkcji cementu. - E
Wykorzystywane są do uszlachetniania stali. - C

ZADANIE 12
Poniżej wymieniono główne przyczyny niedoborów wody w Polsce.
- Stosunkowo niskie, zwłaszcza w pasie środkowej Polski, roczne sumy opadów atmosferycznych.
- Duża zmienność opadów atmosferycznych w roku. Roczne sumy opadów mogą być od 40 do 50 % mniejsze (lub większe) od średniej wieloletniej.
- Bardzo małe zasoby wód powierzchniowych przy znacznym ich zanieczyszczeniu i niskiej zdolności magazynowania wody w zbiornikach retencyjnych.

Na podstawie dostarczonych informacji podaj trzy działania, które należy podejmować, aby ograniczyć niedobory wody w Polsce.
1. Budowa oczyszczalni ścieków
2. Budowa sztucznych zbiorników wodnych, które będą gromadzić wodę na zapas(na wypadek suszy)
3. Wprowadzenie polityki informacyjnej dotyczącej racjonalnego używania wody

ZADANIE 13
Poniżej przedstawiono klimatogramy sporządzone dla czterech stacji meteorologicznych położonych w miejscach o różnych klimatach.

Podaj numer klimatogramu, który sporządzono dla stacji położonej w miejscu występowania klimatu śródziemnomorskiego. Przedstaw dwie cechy tego klimatu.

Numer klimatogramu: 2

Cechy klimatu śródziemnomorskiego: Łagodna zima (sporadyczne przymrozki, większe opady zimą) i gorące lato - wysoka temperatura i niewielkie opady

ZADANIE 14
Na rysunku przedstawiono rozprzestrzenianie się fali tsunami na Oceania Spokojnym. Liczby oznaczają upływ czasu w godzinach od momentu zaistnienia przyczyny wywołującej tsunami.

a) Podkreśl dwa obszary, do których fala tsunami dotarła w tym samym czasie.

A) wyspy Japonii
B) Ameryka Środkowa
C) północno-wschodnie wybrzeże Australii
D) południowe wybrzeże Alaski

b) Zaznacz przyczynę fali tsunami, której rozprzestrzenianie się przedstawiono na rysunku.

A) Wybuch wulkanu na Hawajach.
B) Trzęsienie ziemi na zachodnim wybrzeżu Chile.
C) Trzęsienie ziemi w strefie subdukcji u wybrzeży Azji.
D) Cyklon tropikalny u wybrzeży Ameryki Południowej.

ZADANIE 15
Wymień dwa czynniki ograniczające na wielu obszarach świata wykorzystywanie energii słonecznej w energetyce.

1. Regularne i duże zachmurzenie
2. Krótkie dni

ZADANIE 16
Dla każdego z wymienionych rodzajów elektrowni podaj przyrodniczy czynnik sprzyjający jej lokalizacji.

Elektrownia wiatrowa - z jednego kierunku wieją regularne wiatry
Elektrownia geotermalna - gorące źródła lub zbiorniki wód podziemnych

ZADANIE 17
Obszary zaznaczone na mapie charakteryzują się wysokość na tle świata gęstością zaludnienia.

Zaznacz przyrodniczy czynnik, który znacząco wpływa na gęstość zaludnienia wszystkich obszarów oznaczonych na mapie literami od A do D.

1. Występowanie ciepłych prądów morskich u wybrzeży.
2. Położenie na obszarach nizinnych w deltach dużych rzek.
3. Położenie na obszarach zasobnych w złoża ropy naftowej.
4. Występowanie żyznych gleb, korzystnych dla rozwoju rolnictwa.

ZADANIE 18
Na mapie przedstawiono wskaźnik urbanizacji w Polsce w 2012 roku według województw.

a) Wyjaśnij, dlaczego poziom urbanizacji w województwie lubelskim i województwie podkarpackim różni się od poziomu urbanizacji w województwie śląskim i województwie dolnośląskim.

W wojewódzkie śląskim i dolnośląskim są duże ośrodki przemysłowe, w których pracuje wiele osób. Na Śląsku przemysł koncentruje się wokół węgla kamiennego, Dolny Śląsk - stoi weglem brunatnym. Natomiast w województwach: podkarpackim i
lubelskim takich surowców jest mniej, a więc jest też mniej zakładów przemysłowych, a to właśnie one sprzyjają urbanizacji.

b) Na podstawie mapy uszereguj podane województwa według wskażnika urbanizacji, rozpoczynając od najniższego. Wpisz do tabeli we właściwej kolejności numery, którymi oznaczono województwa.

1. lubelskie
2. warmińsko-mazurskie
3. małopolskie

wskaźniki: 3, 2, 1, 4

ZADANIE 19
Na wykresie przedstawiono liczbę emigrantów i imigrantów w 2010 r. dla wybranych państw oznaczonych numerami od 1 do 5.

a) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Państwa o dodatnim saldzie migracji oznaczono na wykresie numerami.
A) 1 i 5
B) 2 i 3
C) 3 i 4
D) 2 i 4

b) Wymień trzy czynniki sprzyjające napływowi imigrantów do krajów Unii Europejskiej.
1. brak konfliktów rasowych i etnicznych, wieksza tolerancja
2. Lepsze warunki pracy, lepsze zarobki, świadczenia socjalne dla pracowników
3. większe szanse na lepszą edukację

ZADANIE 20
Wśród poniższych wykresów zamieszczono wykres przedstawiający zmiany współczynnika urodzeń oraz wykres przedstawiający zmiany współczynnika zgonów w pięciu fazach rozwoju demograficznego.
Uzasadnij zdanie.

Wykres, na którym przedstawiono zmiany współczynnika urodzeń, oznaczono literąB.
Natomiast wykres zmian współczynnika zgonów oznaczono literą D.

ZADANIE 21
Przedstaw po dwa pozytywne i negatywne skutki społeczno-gospodarcze wynikające z mechanizacji prac polowych w rolnictwie.

Skutki pozytywne:
1. Większa efektywność upraw, lepsze plony
2. Zwiększenie dochodów gospodarstw
Skutki negatywne:
1. Wzrastające bezrobocie na wsi
2. Więsza degradacja przyrody

ZADANIE 22
W tabeli przedstawiono strukturę zatrudnienia według rodzajów działalności w wybranych województwach Polski oraz wartość PKB na 1 mieszkańca w tych województwach w 2010 roku.

Uzupełnij tabelę nazwami województw. Dobierz je z podanych poniżej.
1. śląskie
2. mazowieckie
3. lubelskie

ZADANIE 23
Na podstawie informacji zawartych w tabeli w zad. 22 sformułuj wniosek dotyczący wielkości PKB na 1 mieszkańca i udziału pracujących w III sektorze gospodarki w podanych województwach.

Im więcej osób pracuje w III sektorze gospodarki, tym większe będzie PKB na 1 mieszkańca.

ZADANIE 24
Uzasadnij, podając trzy argumenty, konieczność ochrony naturalnych formacji leśnych na świecie.

1. W lasach żyje wiele zwierząt i rośnie wiele gatunków roślin, często są to gatunki unikatowe i na wyginięciu.
2. Lasy zapobiegają erozji gleby
3. Lasy redukują dwutlenek węgla w atmosferze, są naszymi "zielonymi płucami", zapobiegają także powiększeniu się efektu cieplarnianego.

ZADANIE 25
Podaj dwa przykłady społeczno-gospodarczych korzyści i zagrożeń, które dotyczą krajów słabo rozwiniętych i wynikają z procesów globalizacji w świecie.

Korzyści:
1. Lepszy dostęp do informacji, szybsza i lepsza łączność: internet, telefonie mobilna
1. Dostęp do światowych rynków: towarowych i finansowych, więcej miejsc pracy
Zagrożenia:
1. Degradacja tradycji, kultury i wartości
2. Zagrożenie dla małych przedsiębiorstw i lokalnych rynków, których miejsce zajmują koncerny międzynarodowe

ZADANIE 26
Na wykresie przedstawiono zmiany w wielkości wydobycia węgla kamiennego w Polsce w mln ton w latach 1950-2009. Podaj dwie przyczyny zmiany w wielkości wydobycia węgla kamiennego w Polsce po 1980 roku.

1. Spadek produkcji, związany ze spadkiem eksportu do krajów Europy Zachodniej
2. Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, wstrzymanie pożyczki zagraniczne na rozwój przemysłu

ZADANIE 27
Na fotografiach przedstawiono obiekty o dużych walorach historycznych i turystycznych, charakterystyczne dla stolic wybranych województw w Polsce.

Uzupełnij tabelę. Wpisz nazwę miasta, w którym znajduje się obiekt przedstawiony na fotografii, oraz nazwę województwa, na terenie którego jest on położony. Nazwy miast dobierz z podanych: Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk, Szczecin

1. Gdańsk - pomorskie
2. Kraków - małopolskie
3. Warszawa - mazowieckie

ZADANIE 28
Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane państwa Europy.

Uzupełnij tabelę nazwami państw, dla których podano wybrane informacje. Obok każdego z państw wpisz literę oznaczającą położenie państwa na mapie Europy.

1. Chorwacja - B
2. Serbia - C
3. Słowienia - A

ZADANIE 29
Na mapie zaznaczono wybrane parki narodowe w Polsce.

a) Zazanacz cechę środowiska przyrodniczego, która jest charakterystyczna dla każdego z parków narodowych oznaczonych literami A, B, C.

1. Obszary pierwotnej puszczy
2. Krajobraz polodowcowy z jeziorami rynnowymi.
3. Lasy porastające wydmy środlądowe.
4. Tereny podmokłe w pradolinie.

b) Wymień, spośród zaznaczonych na mapie, nazwy dwóch parków narodowych położonych na obszarze gór. Podaj litery, którymi oznaczono ich położenie.

Tatrzański Park Narodowy - F
Karkonoski Park Narodowy - D

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski