Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2014: Geografia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, MAPA]

KQ, KS
Matura 2014: Geografia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Matura 2014: Geografia - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Matura 2014: Geografia poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]. Oto arkusze CKE oraz odpowiedzi, które przygotowali dla Was poznańscy nauczyciele. Sprawdźcie, jak Wam poszło!

Matura 2014 Geografia poziom rozszerzony za Wami. Jak Wam poszło? Sprawdźcie arkusze CKE oraz odpowiedzi, które przygotowali dla Was nauczyciele poznańskich szkół.

POBIERZ ARKUSZ: MATURA 2014 GEOGRAFIA - POZIOM ROZSZERZONY
POBIERZ MAPĘ: MATURA 2014 GEOGRAFIA - POZIOM ROZSZERZONY

POZIOM PODSTAWOWY TUTAJ: Matura 2014 Geografia - podstawa [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

MATURA 2014 GEOGRAFIA - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI:

Zadania od 1. do 7. wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

ZADANIE 1
Na zdjęciu przedstawiono Dolinę Będkowską i skałę nazywaną Sokolicą (A3).

Podaj kierunek geograficzny, w którym skierowano obiektyw aparatu fotograficznego podczas wykonywania zdjęcia: północny wschód

ZADANIE 2
Na północny zachód od Doliny Będkowskiej znajduje się forma terenu mająca postać otworu wydrżąonego przez wodę powierzchniową zanikającą pod powierzchnią ziemi. Odczytaj z mapy i podaj nazwę własną tej formy oraz oznaczenie pola mapy, w którym ta forma występuje.

Nazwa formy: ponor Łykowiec
Pole mapy: A2

ZADANIE 3
Na barwnej mapie przedstawiono trzy doliny.
Uzupełnij tabelę nazwami dolin, do których odnoszą się podane opisy.

Dolna część doliny wyróżniająca się walorami przyrodniczymi została objęta szczególną ochroną przyrody. Dolina Bolechowicka
W płaskim dnie doliny znajduje się kilka stawów rybnych. Dolina Będkowska
Kręta dolina, która w górnym odcinku kończy się wąwozem. Dolina Kobylańska
Wylot doliny jest położony w przysiółku Łączki Kobylańskie u podnóża Kobylskich Gór. Dolina Będkowska

ZADANIE 4
Wymień trzy przyrodnicze cechy tej części Doliny Będkowskiej, w której płynie potok Będkówka.

1. Płaskie dno doliny
2. Roślinność na zboczach dolin
3. Liczne wychodnie skał (wychodnie skał są głównie po wschodniej stronie doliny)

ZADANIE 5
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Przedstawione na mapie liczne formy skalne występujące na zboczach Doliny Kobylańskiej są zbudowane ze skał:
A. magmowych głębinowych
B. magmowych wylewnych
C. osadowych okruchowych
D. osadowych organicznych

ZADANIE 6
Przedstaw podobieństwa i różnice w środowisku przyrodniczym oraz w zagospodarowaniu Doliny Będkowskiej i Doliny Kobylańskiej.

Podobieństwa:
przyrodnicze: zbocza dolin pokryte są lasami, wychodnie skał w obu dolinach
w zagospodarowaniu: szlaki turystyczne piesze i rowerowe
Różnica:
przyrodnicza: tylko w dnie Doliny Będkowskiej płynie ciek wodny
w zagospodarowaniu: tylko w dnie Doliny Będkowskiej jest droga asfaltowa (dolina Będkowska jest bardziej zamieszkana przez człowieka: pojedyńcze domy, stawy hodowlane, droga)

ZADANIE 7
W dniu 22 czerwca zmierzono w jednym z miejsc przedstawionych na mapie wysokość Słońca w momencie górowania. Zmierzona wysokość wyniosła 63º15'. Oblicz szerokość geograficzną miejsca, w którym dokonano pomiaru. Przyjmij wartość deklinacji Słońca 23º26'. Zapisz obliczenia, a następnie wybierz położenie miejsca pomiaru wśród podanych poniżej, podkreślając poprawne dokończenie zdania.

Obliczenia:
szerokość geograficzna 50 stopni 11 minut N

Pomiaru wysokości Słońca w momencie górowania dokonano
A. w punkcie widokowym na szczycie góry Grodzisko (C1/2).
B. na parkingu w Będkowicach (B3).
C. na skrzyżowaniu dróg asfaltowych w miejscowości Bębło (C2/3).
D. obok dworu z końca XVIII wieku w Bolechowicach (D5).

ZADANIE 8
Porównaj granit i bazalt według podanych kryteriów.

Pochodzenie: skały magmowe. Granit jest skałą magmową głębinową, a bazalt - wylewną.
Struktura skały: granit jest jawnokrystaliczny, bazalt skrytokrystaliczny
Zawartość krzemionki: granit - duża, bazalt - mała

ZADANIE 9
Założono, że wymienione poniżej formy polodowcowe powstały w wyniku działalności lądolodu w Polsce podczas tego samego zlodowacenia.
A. morena czołowa
B. sandr
C. morena denna
D. pradolina
Wpisz do schematu litery, którymi oznaczono podane formy. Uwzględnij kolejność położenia od północy ku południowi. C,A,B,D

ZADANIE 10
Na mapie literami od A do D oznaczono wybrane obszary, na których występują formy polodowcowe.

Do każdej z wymienionych w tabeli form polodowcowych przyporządkuj region geograficzny, dla którego ta forma jest charakterystyczna, oraz literę oznaczającą ten region na mapie. Nazwy regionów wybierz spośród podanych: Wał Trzebnicki, Równina Tucholska, Kotlina Warszawska

1.Wał Trzebnicki - D
2. Równina Tucholska - A

ZADANIE 11
Na schemacie przedstawiono ogólną cyrkulację atmosfery. Literami od A do F oznaczono wybrane strefy szerokości geograficznych.

a) Podaj litery wskazujące strefy szerokości geograficznych, w których dominują:
pasaty: C, D
wiatry zachodnie: B, E

b) Wyjaśnij, jak powstają okołobiegunowe wyże baryczne.
Powietrze nad obszarami okołobiegunowymi jest zimne, bowiem dociera nad nie mniej energii słonecznej. To powoduje, że powietrze jest ciężkie i gdy opada, wywiera większy nacisk na Ziemię. Tym samym ciśnienie atmosferyczne jest wyższe.

ZADANIE 12
Jednym z przejawów procesu wietrzenia mechanicznego jest krystalizacja soli w szczelinach skalnych. Krystalizując, sole zwiększają objętość, rozszerzają szczeliny i powodują rozpad skał.

a) Zaznacz nazwę klimatu, w którym istnieją najdogodniejsze warunki do opisanego procesu krystalizacji soli w szczelinach skał.
A. subpolarny
B. umiarkowany morski
C. zwrotnikowy suchy
D. równikowy wilgotny

b) Zaznacz czynnik, który przyczynia się do krystalizacji soli w szczelinach skał.
A. Kwaśne deszcze.
B. Wysokie parowanie.
C. Wahania temperatury powietrza około 0 °C.
D. Wysokie roczne amplitudy temperatury powietrza.

ZADANIE 13
Na mapie zaznaczono obszary wybranych wybrzeży morskich.

Wpisz do tabeli litery, którymi zaznaczono na mapie położenie opisanych wybrzeży.
Wybrzeże poddawane jest wstrząsom sejsmicznym związanym z podsuwaniem się płyty oceanicznej pod kontynentalną. - D
Wybrzeże zostało ukształtowane przez rzeki i jęzory lodowców. - A
Wybrzeże o charakterze piaszczystej pustyni. Do niskich opadów na wybrzeżu przyczynia się przybrzeżny zimny prąd morski. - E
Wybrzeże, na którym duże amplitudy pływów w zatoce morskiej stwarzają warunki do wykorzystywania ruchów wody do produkcji energii. - B

ZADANIE 14
Na mapie przedstawiono zasolenie powierzchniowych wód oceanicznych.

a) Sformułuj prawidłowość opisującą zmiany zasolenia wody wzdłuż linii AB.
Im dalej od bieguna - w sttonę zwrotnika - tym większe zasolenie wód.

b) Podaj dwie przyczyny wartości zasolenia wód oceanicznych oblewających Antarktydę.
1. topienie lodowców
2. niskie parowanie

c) Podaj, w którym akwenie – Zatoce Perskiej czy Zatoce Gwinejskiej – jest większe zasolenie wody. Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego wody akwenu wskazanego przez Ciebie są bardziej zasolone.
Akwen: Zatoka Perska
Argumenty: wysokie parowanie, brak dopływu wód słodkich z rzek

ZADANIE 15
Wśród poniższych wykresów zamieszczono trzy wykresy przedstawiające wielkość przepływów Nilu w miejscach oznaczonych na mapie numerami 1-3.

Podaj literę, którą oznaczono wykres przedstawiający wielkość przepływów Nilu w miejscu wskazanym na mapie numerem 2.
Wykres: A

ZADANIE 16
a) Zaznacz dwie formy rzeźby, które są skutkiem erozji wodnej.
A. kanion
B. delta
C. przełom
D. stalaktyt

b) Podaj dwa przykłady działań gospodarczych człowieka przyczyniających się do rozwoju erozji wodnej.
1. wycinanie i wypalanie lasów
2. zintensywny wypas zwierząt

ZADANIE 17
a) Wpisz w tabeli, obok każdego opisu bariery rozwoju osadnictwa, właściwą nazwę wybraną z podanych: termiczna, świetlna, wodna, grawitacyjna

Występuje na skutek niskich wartości ciśnienia atmosferycznego oraz zmniejszonej ilości tlenu w powietrzu. grawitacyjna
Występuje wyłącznie w wysokich szerokościach geograficznych. świetlna

b) Obok każdego z podanych obszarów wpisz po dwie główne przyrodnicze bariery rozwoju osadnictwa wybrane spośród podanych w poleceniu a).

Nowa Ziemia: termiczna, świetlna
Andy: grawitacyjna, termiczna

ZADANIE 18
Na mapie przedstawiono wartości salda migracji wewnętrznych na pobyt stały w 2012 roku według województw oraz płci migrantów.

a) Sformułuj dwa wnioski odnoszące się do migracji wewnętrznych w Polsce według województw.
1. Polacy migrują do województw, które mają silne ośrodki miejske
2. Częściej migrują kobiety (większość województw)

b) Przedstaw dwa skutki migracji wewnętrznych w województwie lubelskim dla sytuacji społeczno-gospodarczej tego województwa.
1. Częściej migrują kobiety, to może spowodować problemy wychowaczem opiekuńcze i edukacyjne dzieci.
2. Migracja powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry, która mogłaby mieć duży wpływ na rozwoj gospodarki województwa

ZADANIE 19
Na mapie literami A–C oznaczono trzy trasy podróży. Każda trasa prowadzi przez obszary, na których ludność używa języków urzędowych z rodziny języków indoeuropejskich.

Wpisz do tabeli nazwy języków urzędowych (z rodziny języków indoeuropejskich) używanych na obszarach państw, przez które prowadzą zaznaczone na mapie trasy podróży.

Trasa podróży
A - hiszpański
B - francuski, portugalski
C - hiszpański

ZADANIE 20
Na mapie zaznaczono główne obszary występowania wybranych surowców energetycznych w Polsce.

a) Podaj nazwę surowca energetycznego, którego główne obszary występowania na mapie oznaczono w legendzie literą A.
węgiel kamienny

b) Wymień dwa przykłady przeobrażeń środowiska przyrodniczego obszarów intensywnej eksploatacji surowca energetycznego, któremu odpowiada na mapie litera B.
1. Degradacja gleby i roślin przez wydobywanie sutowców metodą odkrywkową
2. Lej depresyjny obniża zwierciadła wód gruntowych

ZADANIE 21
Wymień dwa sposoby zmniejszania zużycia surowców naturalnych w gospodarce, stosowane we współczesnym świecie.

1. Recykling używanych już surowców
2. Wzrost zużycia surowców odnawialnych kosztem tych, które są nieodnawialne

ZADANIE 22
Na wykresach przedstawiono zmiany w wydobyciu wybranych surowców energetycznych na świecie w latach 2000–2010.

Każdemu z wymienionych w tabeli surowców energetycznych przyporządkuj właściwy opis oraz wykres przedstawiający zmiany w jego wydobyciu.

A. Surowiec wykorzystywany w energetyce od drugiej połowy XX wieku. Miał zastosowanie także w przemyśle zbrojeniowym. Występuje w wielu rejonach świata, ale złoża są na ogół ubogie. Charakteryzuje się dużą wydajnością energetyczną.
B. Największe złoża znajdują się w Ameryce Południowej i Azji. W wielu krajach wysoko rozwiniętych zaprzestano jednak jego wydobycia, ale w krajach dynamicznie rozwijających przemysł zapotrzebowanie na ten surowiec stale rośnie.
C. Koszty pozyskiwania surowca są relatywnie niskie. Światowe wydobycie koncentruje się w Europie. Złoża ulegają stosunkowo szybkiemu wyczerpywaniu ze względu na małe zasoby surowca.
D. Początkowo wydobycie koncentrowało się w Ameryce Północnej i Południowej. Obecnie największe wydobycie przypada na kraje położone w Azji. Duży popyt na ten surowiec powoduje, że jego eksploatacja jest podejmowana nawet w bardzo trudnych warunkach przyrodniczych.

ropa naftowa - D - 1
rudy uranu - A - 3
węgiel brunatny - C - 2

ZADANIE 23
Na mapie zaznaczono i wskazano strzałkami wybrane państwa z grupy głównych producentów kawy w 2013 roku.

a) Na podstawie mapy wymień po jednym państwie Ameryki Południowej, Afryki i Azji z grupy głównych producentów kawy.

Ameryka Południowa -Brazylia, Kolumbia
Afryka - Etiopia, Uganda
Azja - Wietnam, Indonezja

b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Cechy klimatu, które są charakterystyczne dla zaznaczonych na mapie państw i sprzyjają uprawie kawy, to
A. niewielkie roczne amplitudy temperatury powietrza i wysokie sumy opadów rocznych.
B. gorące, suche lata, wilgotne zimy i małe dobowe wahania temperatury powietrza.
C. wysokie temperatury przez cały rok, skąpe opady w porze lata i obfite opady zimą.
D. duże roczne amplitudy temperatury powietrza i obfite opady przez cały rok

ZADANIE 24
Niektóre cechy środowiska geograficznego Polski wpływają niekorzystnie na rozwój rolnictwa.

a) Uzasadnij, dlaczego w Polsce na uprawę ziemi niekorzystny wpływ wywiera niewielka grubość pokrywy śnieżnej.
Zimą, śnieg chroni rośliny ozime przed przymrozkami.

b) Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego wysoki udział gospodarstw o powierzchni poniżej 5 ha w strukturze gospodarstw Polski jest jedną z barier rozwoju rolnictwa.
1. Duża ilość małych gospodarstw (poniżej 5 ha) ogranicza specjalizację w rolnictwie
2. Duża ilość małych gospodarstw sprzyja obniżeniu towarowości produkcji rolnej,

ZADANIE 25
W tabeli zestawiono państwa o najwyższym pogłowiu w 2010 roku wybranych zwierząt gospodarskich.

Uzupełnij tabelę nazwami zwierząt gospodarskich dobranymi spośród podanych: bydło, owce, trzoda chlewna

1 rubryka - trzoda chlewna, 2 rubryka - bydło, 3 rubryka - owce

ZADANIE 26
Przedstaw zaletę i wadę przemysłowego chowu zwierząt gospodarskich.

Zaleta: umożliwia mechanizację i automatyzację produkcji, a to pozytywnie wpływa na jej wzrost.
Wada: Zwierzęta mogą być traktowane niehumanitarnie. Wzrasta zużycie energii a także zanieczyszczenie środowiska ściekami (najczęsciej gnojowicą).

ZADANIE 27
W tabeli przedstawiono spożycie niektórych artykułów w wybranych państwach.

Uzupełnij tabelę nazwami państw dobranymi spośród podanych: Chiny, Indie, Japonia, Stany Zjednoczone
Stany Zjednoczone
Chiny
Indie
Japonia,

ZADANIE 28
Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego w krajach słabo rozwiniętych występują inne wartości spożycia mięsa na 1 mieszkańca niż w krajach wysoko rozwiniętych.

1. W krajach słąborozwiniętych koszty produkcji mięsa są wysokie
2. W ktych krajach środowisko naturalne: susze, choroby pasożytnicze utrudniają chów zwierząt

ZADANIE 29
Każdej grupie państw przyporządkuj jedną charakterystyczną dla całej grupy cechę społeczną lub gospodarczą.

A. Indonezja, Turcja, Albania
B. Bułgaria, Ukraina, Łotwa
C. Norwegia, Holandia, Rosja
D. Hiszpania, Malta, Francja

1. Ujemny przyrost naturalny.
2. Liczebna przewaga wyznawców islamu nad wyznawcami innych religii.
3. Dominujący udział ludności odmiany mongoloidalnej.
4. Przynależność do Unii Europejskiej.
5. Duży eksport gazu ziemnego.

A - 2
B - 1
C - 5
D - 4

ZADANIE 30
Na wykresach przedstawiono użytkowanie gruntów w wybranych państwach świata w % ogólnej powierzchni.

Wpisz pod każdym z wykresów nazwę odpowiedniego państwa. Wybierz ją spośród podanych: Finlandia, Islandia, Niemcy, Rosja Ukraina
górny rząd wykresów: Niemcy, Rosja
dolny rząd wykresów: Francja, Ukraina

ZADANIE 31
Uzasadnij, dlaczego na zachodnich wybrzeżach Ameryki Południowej występuje jedno z najzasobniejszych łowisk Oceanu Spokojnego.

Zimny prąd Peruwiański przynosi ze sobą plankton głębinowy, który na skutek zjawiska upwellingu - unosi się ku powierzchni.

ZADANIE 32
Jednym ze skutków przełowienia łowisk morskich jest spadek populacji odławianych ryb. Podaj dwa inne negatywne skutki przełowienia łowisk morskich.

1. Spadek dochodów osób i firm, które utrzymują się z połowów ryb
2. Zakłócenie ekosystemu wodnego poowduje wymieranie innych organizmów, któe żywią się rybami, np. foki, ptaki

ZADANIE 33
Wyjaśnij, dlaczego wraz z rozwojem gospodarczym zmniejsza się zapotrzebowanie na przewóz towarów transportem kolejowym, a wzrasta zapotrzebowanie na usługi łączności.
Transport kolejowy - dominacja zatrudnienia w usługach ogranicza zapotrzebowanie na transport koleją
Usługi łączności - wymiana usług i towarów jet niezbędna dla prawidłowego fuknjonowania gospodarki

ZADANIE 34
W ostatnich latach Polska Akcja Humanitarna organizowała pomoc dla mieszkańców m.in. Sudanu i Japonii. Poniżej, obok nazw tych krajów, wskazano rok, w którym pomoc ta była udzielona.
Podaj główne wydarzenie, które stało się przyczyną udzielenia pomocy przez Polską Akcję Humanitarną mieszkańcom w każdym z wymienionych państw.
Japonia (2011 r.) tsunami
Sudan (2011/2012 r.) susza, wojna domowa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski