Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KQ, KS
Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Udostępnij:
Matura 2014: Historia sztuki - poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]. Oto arkusze CKE oraz odpowiedzi, które przygotowali dla Was poznańscy nauczyciele. Sprawdźcie, jak Wam poszło!

POBIERZ ARKUSZ: MATURA 2014 HISTORIA SZTUKI - POZIOM ROZSZERZONY

Matura 2014 HISTORIA SZTUKI poziom rozszerzony za Wami. Jak Wam poszło? Sprawdźcie arkusze CKE oraz odpowiedzi, które przygotują dla Was nauczyciele poznańskich szkół.

POZIOM PODSTAWOWY TUTAJ: Matura 2014: Historia sztuki [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - podstawa

Matura 2014 historia sztuki, poziom rozszerzony - odpowiedzi:

CZĘŚĆ I. Test

ZADANIE 1
W tabeli wymieniono autorów i tytuły ich dzieł. Uzupełnij tabelę: wpisz nazwy technik, w których te obrazy zostały wykonane. Odpowiedzi wybierz spośród podanych.
tempera na desce, olej na płótnie, litografia kolorowa, olej na blasze, pastel na kartonie, fresk

Stanisław Wyspiański, Helenka – pastel na kartonie
Henri de Toulouse-Lautrec, Divan Japonaise – litografia kolorowa
Hyacinthe Rigaud, Ludwik XIV w stroju koronacyjnym – olej na płótnie
Anonim, Portret trumienny Stanisława Woyszy – olej na blasze
Andriej Rublow, Trójca Święta – tempera na desce

ZADANIE 2
Wybierz i zaznacz właściwe wyjaśnienie podanych terminów.

Portyk – to
A. opracowane architektonicznie i rzeźbiarsko obramienie drzwi do świątyń i budynków użyteczności publicznej.
B. przedsionek lub obejście świątyni antycznej, osłonięte dachem, którego konstrukcja wsparta jest na kolumnach.
C. okno sięgające do podłogi, charakterystyczne dla architektury pałacowej XVII–XIX wieku.

Bordiura – to
A. ozdobne obramowanie otaczające płaszczyznę w formie prostej taśmy lub skomplikowanego ornamentu ciągłego.
B. intensywny barwnik ciemnobłękitny, używany do barwienia tkanin.
C. technika zdobnicza, polegająca na wykładaniu różnych powierzchni, uprzednio wyciętych, innymi materiałami.

Laserunek – to
A. jedna z automatycznych technik, charakterystycznych dla surrealizmu.
B. rodzaj akwareli, w której rysunek wykonuje się tuszem rozprowadzonym wodą.
C. nawarstwienie dwóch farb,z których wierzchnia jest niekryjąca, a spod niej prześwituj farba wcześniej położona.

ZADANIE 3
Podkreśl nazwiska trzech artystów spośród wymienionych poniżej, którzy tworzyli w XIX wieku.
Andy Warhol, Camille Pissarro, Dante Gabriel Rossetti, Hans Memling, Albrecht Dürer, Camille Corot, François Boucher, Paolo Uccello

ZADANIE 4
Rozpoznaj pokazane na ilustracjach dzieła rzeźbiarskie i wykonaj polecenia.

a) Podaj nazwiska autorów dzieł.
A – Antonio Canova B - Duane Hanson

b) Określ techniki ich wykonania.
A - rzeźba B – rzeźba – asamblaż ready mades

ZADANIE 5
Wpisz imiona czterech postaci spośród ukazanych na ilustracjach.

1.Jezus
2. św. Jan Chrzciciel
3. Maria
4. św. Anna

ZADANIE 6
Rozpoznaj pokazane na ilustracjach obiekty architektury i wykonaj polecenia.
a) Podaj nazwę miasta (miejsca), w którym się znajdują.
b) Napisz, jakie funkcje budowle pełniły lub pełnią.
c) Określ, który styl lub którą epokę reprezentują.

ilustracja A
a)Sankt Petersburg
b) rezydencjonalna
c) klasycyzm

ilustracja B
a)Dolina króla Egiptu
b) sepulkralna
c) sztuka starożytnego Egiptu

ilustracja C
a)Ronchamp
b) sakralna – kaplica
c) sztuka współczesna

ilustracja D
a)Pizza
b) sakralna – baptysterium
c) gotyk

ZADANIE 7
Rozpoznaj artystów, których wypowiedzi zamieszczono poniżej. Nazwiska autorówcytatów wybierz spośród wymienionych.
Piet Mondrian, Richard Hamilton, Umberto Boccioni, Henri Matisse, Walter Gropius

A. Kolor powinien przede wszystkim służyć ekspresji. […] Ta strona ekspresywna koloru narzuca mi się po prostu instynktownie. Chcąc malować pejzaż jesienny, będę czerpał z mego doznania jesieni. […] Dobór mych barw nie wywodzi się z żadnej teorii naukowej, ale opiera się na obserwacji, na uczuciu i na doświadczeniu mej wrażliwości […]. Ja natomiast staram się po prostu znaleźć kolory, które by dały obraz mego doznania. – Henri Matisse
B. To, co niezmienne, co przewyższa wszelkie nieszczęścia czy szczęście, to równowaga. Dzięki temu, co jest w nas niezmienne, identyfikujemy się z wszechbytem; to, co podlega zmianom, zakłóca naszą równowagę. Ogranicza nas i oddziela od wszystkiego, co jest czymś innym niż my. - Piet Mondrian
C. Tak więc punktem szczytowym nauk Bauhausu jest żądanie nowej i operatywnej korelacji wszystkich procesów twórczych. Uzdolniony student musi odzyskać poczucie sprzężonych wątków pracy dydaktycznej i artystycznej. – Walter Gropius
D. Pop-art jest –
popularny (zaprojektowany dla masowego odbioru)
przejściowy (rozprzestrzeniający się w szybkim czasie)
podlegający zużyciu (łatwo zapomniany)
tani
produkowany masowo. – Richard Hamilton

ZADANIE 8
Uzupełnij tabelę: wpisz obok nazw kierunków w sztuce tytuły charakterystycznych dla nich dzieł.
Złożenie do grobu Caravaggia, Grosz czynszowy Masaccia, Pieta z Lubiąża, freski Giotta z kaplicy Scrovegnich w Padwie,
Las Meninas Velázqueza Burza Giorgionego

Średniowiecze – Pieta z Lubiąża, freski Giotta z kaplicy Scrovegnich w Padwie
Renesans – Grosz czynszowy Masaccia, Burza Giorgionego
Barok – Złożenie do grobu Caravaggia, Las meninas Velazqueza

ZADANIE 9
Pod przedstawionymi reprodukcjami dzieł wpisz:
a) nazwiska ich twórców
b) nazwy kierunków, które one reprezentują.

A – a) Bouguereau, b) akademizm
B – a) Rubens, b) barok
C – a) Duchamp, b) dadaizm
D – a) Ingres, b) klasycyzm
E – a)Botticcelli, b) renesans

ZADANIE 10
Jaką dziedzinę artystyczną preferował lub preferuje każdy z wymienionych twórców polskich lub działających w Polsce? Wpisz obok nazwiska artysty nazwę dziedziny wybraną spośród podanych.
malarstwo, rzeźba, architektura, sztuka użytkowa, grafika

A. Piotr Aigner - architektura
B. Alina Szapocznikow - rzeźba
C. Józef Chełmoński - malarstwo
D. Jan Trevano - architektura
E. Jacek Malczewski - malarstwo, [
F. Władysław Skoczylas - malarstwo, grafika
G. Adam Myjak - rzeźba

ZADANIE 11
Uzupełnij poniższe zdania.

Kaplica Zygmuntowska powstała w kręgu mecenatu [nazwa dynastii] Jagiellonów w Polsce. Nagrobek króla [imię króla i jego przydomek] Zygmunta Starego jest dziełem twórcy kaplicy, Bartolomea Berrecciego. Znacznie późniejszy jest nagrobek
męża Anny Jagiellonki – [imię i nazwisko władcy] Stefana Batorego - którego autorem jest wybitny architekt i rzeźbiarz Santi Gucci.

ZADANIE 12
Podkreśl cztery cechy właściwe dla architektury starożytnej Grecji.
A. Stosowanie ornamentów typu rocaille oraz okuciowego.
B. Symetria i rytm w architekturze.
C. Szerokie zastosowanie konstrukcji łuków.
D. Tendencja do dynamizowania i zdwajania elementów architektury.
E. Kształtowanie kanonów estetycznych w oparciu o wyliczenia matematyczne.
F. Szukanie idealnych proporcji w naturze, na przykład w sylwetce człowieka.
G. Stosowanie na szeroką skalę szkła i żelaza.
H. Stosowanie korekt optycznych w architekturze.

ZADANIE 13
Rozpoznaj dzieła rzeźbiarskie przedstawione na fotografiach. Wpisz we wskazane miejsca:
a) nazwę dzieła rzeźbiarskiego
b) nazwę miasta (miejsce), w którym się ono znajduje
c) nazwisko twórcy
d) nazwę stylu lub wiek, w którym powstało to dzieło.

ilustracja A.
a) Taniec b) Paryż c) Jean Baptiste Carpeaux, d) XIX w
ilustracja B.
a) pomnik Chopina, b) Warszawa, c) Wacław Szymanowski, d) secesja
ilustracja C.
a) Fontanna di Trevi, b.) Rzym, c) Nicola Salvi, d) barok

CZĘŚĆ II. Analiza porównawcza dzieł sztuki

ZADANIE 14
Przeanalizuj formę obrazów A i B według podanych punktów.

OBRAZ A
Jan Steen, Zwariowane gospodarstwo, 1663 r., olej na płótnie, 105 x 145 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń

OBRAZ B
Georges Seurat, Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte, 1884-86 r., olej na płótnie, 200 x 300 cm, Art Institute, Chicago

Tekst do obrazu Zwariowane gospodarstwo
Malarze rodzajowi mieli dużo sympatii dla ludzkich słabości. Dzielili razem z innymi ludźmi radość życia, jego przyjemności, chociaż w kościele byli ciągle wzywani do powściągliwości, rozumu i dyscypliny. Powiedzieć prawdę, śmiejąc się, jak zalecał kalwiński humanista i poeta narodowy Jacob Cats – takie mogłoby być motto wielu obrazów rodzajowych. Malarstwo rodzajowe służyło w pewnym sensie społecznemu wychowaniu. Ale ponieważ kazanie moralne było malowane najpiękniejszymi kolorami, same obrazy też kusiły do oddawania się radościom zmysłowym.
Kira van Lil, Malarstwo XVII wieku w Niderlandach, Niemczech i Anglii, [w:] Sztuka baroku. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, Warszawa 2004.

Tekst do obrazu Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte
Temat: wyspa, pod upalnym niebem o czwartej po południu, wzdłuż jej boków przemykają łodzie, niedzielny, ruchliwy, przypadkowy tłum cieszy się powietrzem wśród drzew; ze czterdzieści tych postaci zostało nakreślonych hieratycznym i oszczędnym rysunkiem, ujęte w sposób zwięzły, surowy, od tyłu, od przodu czy z profilu, siedzących pod kątem prostym, leżących horyzontalnie i stojących sztywno, jakby z jakiegoś modernizującego Puvisa. Atmosfera jest przejrzysta i dziwnie rozedrgana, powierzchnia zdaje się chwiać. Wrażenie to, odczuwalne również przed innymi obrazami tej skali, dałoby się być może
wytłumaczyć teorią Dove’a: siatkówka, uprzedzona, że wydzielone snopy świetlne działają na nią, postrzega z wielką częstotliwością zarówno rozłożone elementy barwne, jak i ich wypadkową.
Félix Fénéon, Impresjoniści w 1886 r. [w:] Moderniści o sztuce, Wybór, opracowanie, wstęp E. Grabska, Warszawa 1971.

A. Kompozycja
B. Kolorystyka
C. Światłocień
D. Ekspresja (wyraz)
E. Krótkie wnioski końcowe

A
Obraz A – kompozycja zamknięta, z dominantą, przestrzenna
Obraz B – kompozycja otwarta, bez dominanty, płaska
B
Obraz A – kontrastowe zestawienie, duże plamy barwne, plamy barwne modelowane przestrzennie
Obraz B – łagodniejsze przejścia w obrębie koloru, drobne plamy barwne, płaskie
C
Obraz A – kolor lokalny, rozjaśniony lub przyciemniony, naturalne światło padające z określonego kierunku, nadające przestrzenność formom
Obraz B – światło i cienie barwne, światło rozproszone bez wpływu na przestrzenność form, które pozostają płaskie
D
Obraz A – dynamika póz, ożywienie emocjonalne postaci, naturalność, indywidualizacja postaci, zmienność
Obraz B – bezruch, bezosobowość, konwencjonalizacja, trwałość
E
Obraz A ukazuje wycinek świata realnego w sensie materialnym i psychologicznym, a obraz B ukazuje świat przetworzony, poddany konwencji artystycznej

CZĘŚĆ III. Dłuższa wypowiedź na wybrany temat

ZADANIE 15

Temat 1. Na czterech przykładach dzieł różnych autorów od XVI do XIX wieku (innych niż reprodukowane w arkuszu) przedstaw, w jaki sposób artyści ukazywali ludzi spędzających wolny czas.
Temat 2. Na czterech przykładach dzieł malarskich różnych autorów (innych niż reprodukowane w arkuszu) opisz różnorodne sposoby i techniki posługiwania się materią malarską (sposobem położenia farby) w obrazach oraz osiągane efekty.

MATURA 2014 - TU ZNAJDZIESZ WSZYSTKO: TERMINY, PRZECIEKI, ARKUSZE, ODPOWIEDZI

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 21

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

H
HumanWro
Vademecum Maturzysty Historia sztuki 2015

Jest zbiorem wiadomości z historii sztuki w formacie PDF i PPT ,które są zbieżne z standardami wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego z przedmiotu HISTORIA SZTUKI.
Vademecum Maturzysty to 2 płyty CD, które zawierają:
- Materiały z kursów w formie przeźroczy, zdjęć, planów wraz z opisem [PDF].
- Trzy skrypty z wiedzą z zakresu historii sztuki, architektury ,rzeźby.
- 1150 pytań i odpowiedzi sprawdzających wiedzę w formie pytań wielokrotnego wyboru, zamkniętych i multimedialnych .
- Przykładowe wypracowania z zakresu historii sztuki, architektury ,rzeźby.
- Kanon dzieł w formie prezentacji PowerPoint [PPT].
- Bonusy do nauki słownik terminów, ornamenty i detale,techniki malarskie i graficzne.

Przez sześć lat działalności Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Human zebrało, przygotowało i opracowało kompleksową wiedzą potrzebną na egzaminie maturalnym.
W tym okresie przygotowało do egzaminu maturalnego z Historii sztuki ok. 370-u kursantów , sprzedało ok. 900 sztuk Vademecum Maturzysty z Historii sztuki otrzymując pozytywne opinie, komentarze jak i wyrazu uznania od osób współpracujących z nami, jak i nauczycieli przedmiotu.

Efektem pracy są dwie płyty CD, która jest do kupienia na portalu Allegro, aukcja pt:Vademecum Maturzysty Historia Sztuki - Matura 2014

Zapraszamy do zapoznania się z 21 stronami opublikowanymi na naszej stronie internetowej
human.edu.pl
Znajdziesz nas na facebooku

Zapraszamy serdecznie HUMAN

[email protected]
N
NkB8WGUGa
More posts of this quiytal. Not the usual c***, please
N
NkB8WGUGa
More posts of this quiytal. Not the usual c***, please
h
hem
ja napisalam marmur, tworzywo sztuczne...okaze sie, tez nie bylam pewna o co im chodzi
d
debillll
Nie ma jak iść na maturę z historii sztuki rozszerzoną bez jakichkolwiek przygotowań i pomnik Chopina podpisać: pomnik MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU! :D hahahaha maturka z HS na 100%
C
Ciekawy
Co trzeba było dać w zadaniu 4. Co mam interpretować jako technikę? Przy Canovie wpisałem 'kłucie w marmurze' a przy Hansonie 'wykonane z tworzyw sztucznych'. Wie ktoś jak to interpretować?
z
zla
madryt. stalam pod nim i w nim i wyglada jak to na zdjeciu. prosze wpisac w grafike google palac royal w madrycie i porownac z pokazana ilustracja. prosze to samo uczynic ze swiatynia ramzesa II :) ktora z grobem ma niewiele wspolnego...pozdrawiam. a baptysterium reprezentuje i romanska i gotycka i jeszcze renesansowa...? w kluczu powinni wymieniac po kilka mozliwych odpowiedzi, bo niby czym tu sie sugerowac? wszystkie te matury to bzdety i o niczym nie swiadcza...ew. o dobrym przygotowaniu wg narzuconego systemu, nie o autentycznych pasjach, zainteresowaniach...moze powrocmy do rozmow kwalifikacyjnych? mozna bedzie przedyskutowac kazda sprawe, czy dadaizm, czy futuryzm, czy moze jednak kubizm...
x
x
Odpowiedzi zawierają masę błedów, proszę się nimi nie sugerować :)
Zadanie 6
To pałac królewski w madrycie a styl barokowy, katedra w Pizie jest w stylu romańskim, świątynia abu simbel nie ma funkcji sepulkralnej - to nie grobowiec, a kaplica w ronchamp to modernizm :)
Zadanie 9
Ten obraz Duchampa odnosi się wyraźnie do futuryzmu nie dadaizmu - nie ma z nim nic wspólnego.

Ponad to w zadaniu 1 wybrana odpowiedź odnosi się do świątyni antycznej dlatego skłaniałabym się do odpowedzi A.
p
prawie dr
i nie mieszajcie w głowach maturzystom. Oczywiście - S. Petersburg. Piza - jedynie bryła romańska, dominuje gotyk (acz są i ślady klasycyzmu tak długo ją budowano). Duchamp - mieszanina dadaizmu i kubizmu, ale dadaizm, co wynika z konstrukcji pytania. swoją drogą jak maturzyści mają jednoznacznie (bo tyle jest miejsca) odpowiadać na pytania, na które kłócą się historycy sztuki?
e
ech
I tak spieprzyłam... takie proste było, że aż głupio się przyznać...
g
gosc
palac royal w madrycie, rzaden petersburg. i nie dolina krolow tylko sw. ramzesa II w abu simbel
t
ted
jasne, ze to Petersburg
k
k
a Piza to miasto
g
gość
to nie Sankt Petersburg a Pałac Królewski w Madrycie
T
TB
Pytanie nie odnosi się do wieku ani nie brzmi: "jaki styl panował we Włoszech w okresie, w jakim powstała budowla", lecz o styl a baptysterium to styl romański. Można było tez odpowiedzieć : średniowiecze, gdyż polecenie zakłada podanie stylu lub epoki
Więcej informacji na stronie głównej Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie