Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2015. Geografia poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KAEF, AB, KS
Matura 2015. Geografia poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Matura 2015. Geografia poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
Matura 2015. Geografia poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]. Jeszcze dzisiaj znajdziecie u nas odpowiedzi i arkusze CKE z matury 2015 z geografii na poziomie podstawowym. Z nami sprawdzicie, jak poszedł Wam dzisiejszy egzamin. Powodzenia!

Matura 2015. Geografia - obawiali się jej maturzyści?

***

Matura 2015. Geografia poziom podstawowy dla TECHNIKUM - ODPOWIEDZI
Około godziny 14.30 pojawi się w tym miejscu arkusz CKE. Chwilę później zaczniemy dołączać kolejne odpowiedzi, które przygotowują dla nas nauczyciele geografii. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura 2015 z geografii podstawowej dla TECHNIKUM.

Zadania 1.‒6. wykonaj na podstawie barwnej mapy fragmentu Wyżyny Wieluńskiej.
Zadanie 1.

Na fotografii lotniczej przedstawiono Wartę i starorzecze położone w jej dolinie.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Na fotografii przedstawiono fragment terenu, który na barwnej mapie jest położony w polu
A1.
C2.
E2.
F2.
ODPOWIEDŹ
C2.

Zadanie 2.
Oblicz długość w terenie w linii prostej między szczytem Lisiej Góry (pole E3) a punktem widokowym na Wiatrakowej Górze (pole G1). Zapisz obliczenia.

Obliczenia:
Odległość w terenie ....................... km
ODPOWIEDŹ
odległość wynosi 5,5cm
skala 1: 75 000

1cm- 0,75km
5,5cm - x km
x= 4,175 km

Zadanie 3.
Zaznacz litery, którymi oznaczono nazwy dwóch rezerwatów położonych w obrębie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.

A. rezerwat Węże
B. rezerwat Stawiska
C. rezerwat Szachownica
D. rezerwat Bukowa Góra
ODPOWIEDŹ
A, D

Zadanie 4.
Podaj trzy cechy przyrodnicze doliny lub koryta Warty, które dostrzega turysta płynący szlakiem kajakowym z Działoszyna (pole G2) do Załęcza Wielkiego (pole B3).

1.
2.
3.
ODPOWIEDŹ
meandry Warty, starorzecza, źródła

Zadanie 5.
Załęcze Wielkie i Bobrowniki znajdują się w dolinie Warty.

Którą z tych miejscowości powinien wybrać turysta jako miejsce rozpoczęcia pieszych wycieczek z powodu jej bliższego położenia względem najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejsc Załęczańskiego Parku Krajobrazowego? Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty.
Miejscowość .........
Argumenty:
1.
2.
ODPOWIEDŹ
Miejscowość Bobrowniki, powody:

  • Bliskość Rezerwatu Węźe
  • Punkty widokowe: g. Św. Genowefy, Góra Wapiennik
  • Bliskość punktu widokowego

Zadanie 6.
Największym zakładem przemysłowym na obszarze przedstawionym na mapie jest Cementownia „Warta” (pole I2), która wykorzystuje miejscowe złoża wapienia. Podaj trzy przykłady wpływu cementowni lub pobliskiej kopalni odkrywkowej wapienia
na środowisko przyrodnicze.

ODPOWIEDŹ
Wyrobisko wapieni- deformacje krajobrazu
Cementownia-emisja pyłów
Konieczność wycięcia lasów pod wyrobisko

Zadanie 7.
Podaj dwa następstwa ruchu obrotowego Ziemi.

1. ....
2. ....
ODPOWIEDŹ
Np. następstwo dnia i nocy, różnice w czasie słonecznym na Ziemi, siła Coriolisa

Zadania 8.‒9. wykonaj, korzystając z poniższej mapy.
Na mapie Australii zaznaczono położenie punktu oznaczonego literą A oraz obszaru oznaczonego literą Y.

Zadanie 8.
Oblicz, która godzina czasu słonecznego jest w punkcie A w momencie, w którym w Warszawie (52ºN, 21ºE) jest godzina 12.00 czasu słonecznego. Zapisz obliczenia.

Obliczenia:...................
Godzina czasu słonecznego w punkcie A ...................
ODPOWIEDŹ
130E-21E=109x4 min=436 min:60=7g 16 min
12.00+ 7g16 min=19.16

Zadanie 9.
Podaj dwie cechy klimatu, które decydują o zaludnieniu obszaru oznaczonego na mapie literą Y.

  1. 2.
    ODPOWIEDŹ
    wysokie temperatury,
    skąpe opady cały rok

Zadanie 10.
Na wykresach oznaczonych numerami od 1 do 4 przedstawiono roczny przebieg średnich miesięcznych temperatur powietrza i miesięcznych sum opadów atmosferycznych w stacjach meteorologicznych położonych w różnych strefach klimatycznych.

ODPOWIEDŹ
Strefa klimatów równikowych 1,
Strefa klimatów podzwrotnikowych 3,
Strefa klimatów umiarkowanych 2

Zadanie 11.
W tabeli podano wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza w styczniu i w lipcu dla wybranych równoleżników na półkuli północnej.

Na podstawie tabeli sformuj prawidłowość dotyczącą zależności rocznej amplitudy temperatury powietrza od szerokości geograficznej na półkuli północnej.

ODPOWIEDŹ
w miarę wzrostu szerokości geogr. rośnie roczna amplituda temperatur

Zadanie 12.
Wpisz do tabeli:

‒ nazwy największego i najgłębszego jeziora w Polsce
‒ typy genetyczne tych jezior, wybrane z podanych poniżej.

ODPOWIEDŹ
największe: Śniardwy-polodowcowe morenowe,
najgłębsze: Hańcza- polodowcowe rynnowe

Zadanie 13.
Wybierz spośród podanych dwa pasma górskie, które są położone na obszarze fałdowań alpejskich i powstały w wyniku opisanych w tabeli ruchów płyt litosfery. Wpisz nazwy tych pasm górskich w odpowiednie komórki tabeli.

Andy
Himalaje
Sudety

Przyczyna fałdowań według tektoniki płyt litosfery
1. Podsuwanie się płyty oceanicznej pod kontynentalną.
2. Kolizja płyt kontynentalnych.

Nazwa pasma górskiego położonego na obszarze fałdowań alpejskich

ODPOWIEDŹ
1. Podsuwanie się płyty oceanicznej pod kontynentalną.-Andy
2. Kolizja płyt kontynentalnych.- Himalaje

Zadanie 14.
a) Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.

Na obszarze oznaczonym numerem 1. zachodzą zjawiska wulkaniczne. P/F
Półwysep Apeniński i Półwysep Bałkański są obszarami asejsmicznymi. P/F
Na obszarze oznaczonym na mapie numerem 2. występuje rów oceaniczny. P/F
b) Podaj numery oznaczające na mapie dwa obszary, na których trzęsienia ziemi są skutkiem odsuwania się płyt litosfery od siebie
ODPOWIEDŹ
a) P, F, P
b) 1, 4

Zadanie 15.
Na rysunku przedstawiono przekrój podłużny lodowca górskiego.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F ‒ jeśli jest fałszywa.
Zasięg pola firnowego oznaczono na rysunku literą B. P/F
Morenę czołową oznaczono na rysunku numerem 2. P/F
Granica wiecznego śniegu znajduje się na wysokości 1500 m n.p.m. P/F
ODPOWIEDŹ
P, F, F

Zadanie 16.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Rzeźba młodoglacjalna jest charakterystyczna dla
A. Beskidu Niskiego.
B. Niziny Śląskiej.
C. Wyżyny Lubelskiej.
D. Pojezierza Mazurskiego.
ODPOWIEDŹ
D

Zadanie 17.
Na rysunku przedstawiono rozkład zasolenia wód powierzchniowych w Morzu Bałtyckim.

a) Na podstawie rysunku sformułuj wniosek dotyczący przestrzennego rozkładu zasolenia wód powierzchniowych w Morzu Bałtyckim.
b) Podaj dwie przyczyny niskiego wskaźnika zasolenia wody w Morzu Bałtyckim.

ODPOWIEDŹ
a) zasolenie Bałtyku maleje od cieśnin duńskich w kierunku Zatoki Botnickiej
b) a)Skąpe parowanie, duża dostawa wód słodkich rzekami

Zadanie 18.
Podaj nazwę rodzaju wietrzenia skał, który dominuje na pustyni skalistej, oraz cechę klimatu ‒ główną przyczynę rozpadu skał w wyniku działania tego rodzaju wietrzenia.

Rodzaj wietrzenia ............
Cecha klimatu – główna przyczyna rozpadu skał
ODPOWIEDŹ
Łuszczenie- duże różnice temperatur
Zadanie 19.
Na fotografii przedstawiono formę rzeźby terenu charakterystyczną dla Sahary.

Podaj nazwę formy rzeźby terenu przedstawionej na fotografii oraz opisz proces powstawania tej formy. W opisie uwzględnij między innymi nazwę procesu oraz działający czynnik.
Nazwa formy rzeźby .......
ODPOWIEDŹ
grzyb skalny- korazja- czynnik wiatr


Zadanie 20.
a) Na podstawie wykresu oblicz wartość przyrostu naturalnego w Polsce w 1980 roku.

Zapisz obliczenia. Wynik podaj w tysiącach.
Obliczenia
Odpowiedź: ..................... tys.
b) Podaj trzy skutki społeczne lub ekonomiczne, które są następstwem przedstawionych na wykresie zmian demograficznych w Polsce w latach 1991-2000.
ODPOWIEDŹ
a)Pn= U-Z
Pn=700-350=350 tys.
b) starzenie społeczeństwa, zahamowanie wzrostu liczby ludności, zamykanie placówek typu szkoły

Zadanie 21.
W tabeli podano wartości salda migracji na 1000 ludności w 2009 r. w wybranych państwach.

a) Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli sformułuj wniosek dotyczący zależności wartości salda migracji od poziomu rozwoju gospodarczego kraju.
b) Wymień dwie konsekwencje społeczne dla krajów Europy Zachodniej wynikające z napływu imigrantów do tych krajów.
ODPOWIEDŹ
a)im wyższy poziom rozwoju gospodarczego, tym dodatnie saldo migracji ma większą wartość
b) wzrost liczby ludności, odmłodzenie społeczeństwa

Zadanie 22.
Na mapie oznaczono literami od A do E wybrane obszary położone na półwyspach.

Wpisz do tabeli nazwy dwóch półwyspów, na których znajdują się zaznaczone na mapie obszary o najmniej korzystnych warunkach klimatyczno-glebowych dla rozwoju rolnictwa, oraz litery, którymi te obszary oznaczono na mapie. Nazwy półwyspów wybierz z podanych poniżej.

Arabski
Iberyjski
Indochiński
Indyjski
Labrador

ODPOWIEDŹ
Arabski C;
Labrador A;
Indochiński F

Zadanie 23.
Na wykresie przedstawiono udział ludności z dwóch przedziałów wiekowych w ogólnej liczbie ludności świata: rzeczywisty w wybranym okresie oraz prognozowany do 2150 roku.

Uzupełnij legendę wykresu. Wpisz w wykropkowane miejsca określenia wybrane z podanych poniżej.
ludność poniżej 15. roku życia
ludność w wieku od 15 do 59 lat
ludność w wieku 60 i więcej lat
ODPOWIEDŹ
pierwsze: ludność 60 i więcej,
drugie: ludność 15 do 59 lat

Zadanie 24.
Podaj dwa sposoby rozwiązywania  przez rządy krajów wysoko rozwiniętych problemów wynikających ze zmniejszania się odsetka ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności tych krajów.

ODPOWIEDŹ
wydłużenie wieku produkcyjnego, przyjmowanie imigrantów do pracy

Zadanie 25.
Na mapie przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika urbanizacji według województw w 2012 roku.

a) Podaj nazwy trzech województw, w których wskaźnik urbanizacji wynosił w 2012 roku od 51 do 60%.
b) W XXI wieku zmniejsza się w Polsce liczba ludności niektórych dużych miast.
Podaj dwie przyczyny tego zjawiska.

ODPOWIEDŹ
a)warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, opolskie
b)chęć poprawy warunków życia mieszkańców miast, duże zanieczyszczenie środowiska w miastach

Zadanie 26.
Na mapie zaznaczono wybrany obszar, na którym występuje zjawisko głodu lub niedożywienia.

a) Podaj najważniejszą przyrodniczą przyczynę zjawiska głodu lub niedożywienia na obszarze zaznaczonym na mapie.
.......................................................
b) Podaj dwie pozaprzyrodnicze przyczyny występowania głodu lub niedożywienia na obszarze zaznaczonym na mapie.
ODPOWIEDŹ
a) pustynnienie
b) rosnąca liczba ludności, intensywna gospodarka rolna

Zadanie 27.
a) Podaj dwie różnice między strukturą źródeł energii wykorzystywanych w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2010 roku a strukturą źródeł energii krajów Unii Europejskiej w tym samym roku.
b) Uzasadnij, podając dwa argumenty, że struktura źródeł energii wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w 2010 roku w porównaniu ze strukturą w 1995 roku jest korzystniejsza dla stanu
środowiska przyrodniczego.

ODPOWIEDŹ
a) w Polsce źródła nieodnawialne stanowią ok. 95%, pozostałe ok. 5%
W UE źródła nieodnawialne stanowią ok. 80%, pozostałe ok. 20%
b)Zmniejsza się ilość gazów i pyłów w powietrzu; mniej deformacji krajobrazu związanych z eksploatacją węgla

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski