Matura 2015. HISTORIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KAEF, AB, KS
Matura 2015. HISTORIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] Waldemar Wylegalski
Matura 2015. HISTORIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - tutaj znajdziecie dzisiaj ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ egzaminu maturalnego z historii rozszerzonej, którą zdawali dzisiaj uczniowie TECHNIKUM. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura z historii rozszerzona dla TECHNIKUM. Odpowiedzi przygotowują dla Was nasi eksperci.

***

Matura 2015. HISTORIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM - ODPOWIEDZI:
Po godzinie 19.30 pojawią się tutaj ARKUSZE CKE. Chwilę później będziecie mogli sprawdzić pierwsze odpowiedzi. Przygotowują je dla Was nasi eksperci - będziemy je systematycznie dokładać. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura 2015 z historii na poziomie rozszerzonym dla TECHNIKUM. Powodzenia!

CZĘŚĆ I – Test
Zadanie 1.

Na podstawie ilustracji przedstawiającej relief na steli1 wykonaj polecenie.

Wyjaśnij, w jaki sposób na steli ukazywano pozycję i rolę władcy.
ODPOWIEDŹ
Pokazanie władcy na nadrzędnej pozycji charakterystyczne dla okresu Mezopotami, poprzez wysokie umiejscowienie w stosunku do innych postaci wskazano także na boskość władcy. Wszystkie pozostałe postaci podążają za władcą, co obrazuje jego rolę przewodnika. Postaci znajdujące się w dolnej części stelli, znajdujące się w opozycji do władcy obrazują jego wrogów, których władca nieuchronnie zniszczy. Są pokazane dwa sposoby niszczenia wrogów. Postać przebita włócznią symbolizuje wybitne umiejętności bojowe władcy. Druga postać, jakby porażona blaskiem słońca, symbolizuje udział bóstw w zwalczaniu wrogów władcy.

Zadanie 2.
Na podstawie źródeł wykonaj polecenia.
Źródło 1. Fragment pracy Marii Jaczynowskiej Podział kompetencji administracyjnych między princepsem i senatem znalazł swój wyraz w zarządzaniu prowincjami. Senat przyjął pod swoje kierownictwo prowincje wewnętrzne, bezpieczne, na ogół mocno zespolone z Rzymem, zdobyte w III i II w. p.n.e. […]
W prowincjach senatorskich nie stacjonowało wojsko [...]. W ręku cesarza znalazł się zarząd prowincjami niedawno zdobytymi, włączonymi do państwa rzymskiego przez Cezara, Pompejusza i samego Augusta.
Na podstawie: M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1978, s. 206.

Źródło 2. Mapa. Rozwój terytorialny starożytnego Rzymu, III w. p.n.e. – II w. n.e.

2.1. Rozstrzygnij, pod czyim zarządem – cesarza czy senatu – znajdowały się wymienione w tabeli prowincje w I w. n.e.
Nazwa prowincji
A. Egipt
B. Azja
C. Brytania

Zarząd prowincji (cesarz lub senat)
A.Cesarz
B.Senat
C.Cesarz

2.2. Wykorzystując informacje z obu źródeł, wymień dwa różne działania władz podejmowane w celu zabezpieczenia panowania rzymskiego w Brytanii.
ODPOWIEDŹ
Pozostawanie pod bezpośrednią władzą cesarza
obecność wojska i budowa umocnień w postaci Wału Antonina i Wału Hadriana

Zadanie 3.
Mapa. Rozwój terytorialny Wielkiego Księstwa Litewskiego XIII–XV w.

Na podstawie treści mapy i własnej wiedzy oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe.
Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest ono fałszywe.
1. Terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XIII w. oddzielało dwa państwa założone przez zakony rycerskie. Prawda
2. Do największego przyrostu terytorialnego Wielkiego Księstwa Litewskiego doszło po zawarciu unii w Krewie. Fałsz
3. Wśród sąsiadów Wielkiego Księstwa Litewskiego w XV w. były państwa muzułmańskie. Prawda
Zadanie 4.
Na podstawie tekstu wykonaj polecenia.
W germańskiej świadomości plemiennej […] ważną rolę odgrywało przekonanie o boskiej sile, tkwiącej we władcy […]. Magia królewska Merowingów nosiła jeszcze całkiem pogański charakter: [...] długie włosy i broda jako siedziba magicznej siły władczej, wóz zaprzężony w woły jako obrzędowy środek lokomocji […]. Obok tego zachował się ślad tradycji prawa ludu do wyboru króla: ceremonia aklamacji z podnoszeniem króla na tarczy. […] W 751 roku ostatni z królów merowińskich, Childeryk III, po skrupulatnym ostrzyżeniu został umieszczony w […] klasztorze, Pepin zaś został podniesiony na tarczy [...] jako król Franków. Dla zalegalizowania przewrotu sięgnięto […] do Starego Testamentu. W Księdze Sędziów […] prorok Samuel z polecenia Boga namaszcza wyznaczonego przezeń męża – Saula – na króla Izraela. Co więcej: kiedy Saul nie okazał się godny, Bóg polecił […] namaścić nowego kandydata, Dawida, mimo iż Saul nadal panował. [Pepina namaszczono] […] w 751 r. z polecenia papieskiego […].
Na podstawie: B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, Warszawa 1985, s. 96–97.
4.1. Wyjaśnij, w jaki sposób Childeryk III został pozbawiony siły władczej i możliwości walki z Pepinem o odzyskanie panowania w państwie Franków.
ODPOWIEDŹ
Childeryk III zgodnie z pogańskimi praktykami plemion germańskich, które nadal obowiązywały w państwie Merowingów został pozbawiony władczej siły przez obcięcie włosów oraz umieszczenie go w klasztorze. Pepina namaszczono nowym władcą. Childerykowi III uniemożliwiono z nim walkę poprzez odwołanie się do Starego testamentu.

4.2. Wyjaśnij znaczenie ideowe nowej ceremonii wprowadzonej przez papieża, o której mowa w tekście.
ODPOWIEDŹ
Znaczenie ideowe polegało na tym, że zerwano z pogańskimi obrzędami i jeszcze wyraźniej nawiązano do tradycji biblijnej.

Zadanie 5.
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenie.
Pod Bożym wpływem samowładca […] zwrócił wszystkie swe myśli ku najszczęśliwszemu grodowi […] i rozbudował go jako błogosławione i wielkie miasto Nowy Rzym – Romę gładkolicą, której nigdy nie dotknie starość, Romę młodzieńczą, wiecznie odnawiającą się i rozlewającą roje wdzięków. Tuli ją ląd i pozdrawia morze, łagodnie obejmują dłonie Europy, odwzajemnia się pocałunkami ust przeciwległa Azja.
Na podstawie: Wielka historia świata, t. 4, Kraków 2005, s. 11.
Podaj nazwę miasta, którego dotyczy tekst, oraz wyjaśnij, dlaczego zostało ono nazwane Nowym Rzymem.
ODPOWIEDŹ
Miasto opisane w tekście to Istambuł (dawniej Konstantynopol). Zostało nazwane Nowym Rzymem ponieważ stało się głównym ośrodkiem Bizancjum i siedzibą Kościoła Wschodniego

Zadanie 6.
Na podstawie wiersza wykonaj polecenie.
Jan Andrzej Morsztyn(1), Non fecit taliter ulli nationi(2)
Żadnej krainie Bóg nie błogosławił
Tak jako Polszcze, bo choć ją postawił
Wśród nieprzyjaciół krzyża zbawiennego,
W całości dotąd jest z obrony jego;
Stąd ma i sławę, bo postronni wiedzą,
Że za jej strażą w bezpieczeństwie siedzą.
Do sąsiadów też chleba nie biegamy
Prosić, owszem im swego udzielamy.
Czegoż chce więcej ta kraina z nieba,
Mając dość sławy, obrony i chleba?
– Rządu potrzeba!
J.A. Morsztyn, Wybór poezji, Wrocław 1998, s. 199–200.

1Jan Andrzej Morsztyn – polityk, poeta dworski polskiego baroku.
2 Non fecit taliter ulli nationi (łac.) – Nie uczynił tyleż żadnemu innemu narodowi.

Na podstawie treści zawartych w tekście oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest ono fałszywe.

1. Wiersz powstał w okresie Sejmu Wielkiego. Fałsz
2. Rzeczpospolita została w wierszu przedstawiona jako przedmurze chrześcijaństwa. Prawda
3. Autor wiersza gloryfikuje ustrój Rzeczypospolitej. Fałsz

Zadanie 7.
Na podstawie źródeł wykonaj polecenie.
Źródło 1. Fragment opracowania historycznego
Thomas Newcomen zbudował bezpieczną i niezawodną pompę parową. Pierwsza stanęła w roku 1712 [...]. Jej wadą były ogromne rozmiary oraz mała wydajność mierzona ilością wypompowywanej wody w stosunku do zużytego paliwa. Ponieważ w kopalniach nie brakowało węgla, więc problem nie był palący […]. Istotą pomysłu Jamesa Watta było wprowadzenie odrębnej komory, w której para ulegała skropleniu [...], co dawało duże oszczędności ciepła [...]. Pierwszą maszynę według specyfikacji Watta skonstruowano w 1776 roku [...]. Warunkiem zastosowania silników parowych w przemyśle było opracowanie sposobu przekształcenia ruchu posuwisto-zwrotnego, typowego dla kopalnianej pompy, w maszyny obrotowe oraz zapewnienie stałej prędkości. Ten problem Watt rozwiązał w 1781 roku.
Na podstawie: M. Kopczyński, Ludzie i technika. Szkice z dziejów cywilizacji przemysłowej, Warszawa 2006, s. 100–103.

Źródło 2. Tabela. Liczba maszyn parowych w Anglii w XVIII w.

Podaj argumenty uzasadniające tezę, że dane w tabeli świadczą o skutkach udoskonaleń maszyny parowej.
ODPOWIEDŹ
Argumentem za tym, że przedstawione dane obrazują skutki udoskonalenia maszyny parowej jest fakt, że liczba takich maszyn stosowanych w różnych gałęziach przemysłu wzrosła po roku 1781 kilkaset razy.
Kolejny argument przemawiający za tym to pojawienie się maszyn w nowych branżach (włókiennictwo i przetwórstwo spożywcze), w których warunkiem zastosowania maszyn było przekształcenie ruchu posuwisto-zwrotnego w obrotowy i zapewnienie mu stałej prędkości.
Zadanie 8.
Na podstawie źródeł wykonaj polecenie.
Źródło 1. Fragment opracowania historycznego Gdy Petersburg szalał z radości na wiadomość o kapitulacji Warszawy, […] wieść o upadku stolicy Polski wstrząsnęła opinią publiczną Paryża. Rozpoczęły się masowe demonstracje antyrządowe, wybito szyby w gmachu ministerstwa spraw zagranicznych, którego szef minister Sébastiani deklarował właśnie, iż „porządek panuje w Warszawie...”. Prasa liberalna i radykalna biła na alarm: oto nadchodzi kres powstania w Polsce, powstania niepopartego
czynnie przez Francję [...]. Sébastiani ledwo uszedł z życiem, atakowany przez oburzony tłum.
Na podstawie: J. Łojek, Szanse powstania listopadowego, Warszawa 1980, s. 130–131.

Źródło 2. Francuska litografia, 1831 r.

Interpretując elementy graficzne litografii, wyjaśnij, dlaczego jej symboliczna wymowa
okazuje się krytycznym komentarzem do wypowiedzi ministra Horacego Sébastianiego.
ODPOWIEDŹ
Na litografii przedstawiono orła, który zerwał okowy, ale poległ, a także martwych ludzi: żołnierza – jako symbol oporu armii i rządu oraz kosyniera ze złamaną kosą, który symbolizuje opór ludu. Ten obraz chaosu i płonącego w tle miasta zaprzecza zdaniu ministra Sebastianiego „porządek panuje w Warszawie”

Zadanie 9.
Na podstawie źródeł wykonaj polecenie.
Źródło 1. John Stuart Mill(1), O zarządzie koloniami przez państwo wolne
Jedne kolonie składają się z ludów, które stoją na stopniu cywilizacji podobnym do stopnia, na jakim stoi kraj rządzący [...], drugie dalekie są jeszcze od takiego stanu [...] i które powinny być rządzone przez kraj panujący, albo przez jego delegatów. Ten rodzaj rządu jest równie prawowity jak każdy inny, jeżeli ludowi rządzonemu ułatwia podniesienie się ze
stopnia cywilizacji, na jakim zostaje, na stopień wyższy [...]. Kraj panujący powinien [...] obdarzyć lud rządzony od razu wszystkim tym, czego doświadczenie nauczyło naród, który zaszedł dalej na drodze postępu. Oto ideał sposobu, w jaki lud wolny powinien sprawować rządy nad ludem zupełnie lub na poły barbarzyńskim.
Na podstawie: G. Szelągowska, K. Szelągowska, Dzieje nowożytne i najnowsze 1815–1939. Ćwiczenia źródłowe z historii dla szkół średnich, t. 4, Warszawa 1999, s. 21–23.
1 John Stuart Mill (1806–1873) – angielski filozof, politolog, ekonomista.
Źródło 2. Karykatura holenderska (około 1890 r.)


Porównaj poglądy na temat misji cywilizacyjnej w koloniach zaprezentowane w źródle 1. z realizacją tej misji satyrycznie przedstawioną w źródle 2.
ODPOWIEDŹ
Źródło numer 1 mówi o wyrównaniu szans mieszkańców kolonii i imperium oraz natychmiastowym udzieleniu im wszystkich osiągnięć cywilizacji. Źródło numer dwa pokazuje, że kolonie stanowią jedynie źródło zbytu nadmiaru dóbr konsumpcyjnych, co nie wiąże się z żadną misją.
Zadanie 10.
Uporządkuj chronologicznie wydarzenia. Zacznij od najwcześniejszego: oznacz je numerem 1, a następne – numerami: 2, 3, 4, 5.
Wydarzenia
A. Podpisanie układu w Locarno.
B. Anszlus Austrii.
C. Konferencja w Monachium.
D. Powstanie III Rzeszy.
E. Podpisanie traktatu wersalskiego.
ODPOWIEDŹ
A. 2
B. 4
C. 5
D. 3
E. 1

Zadanie 11.
Na podstawie ilustracji wykonaj polecenie.

Wyjaśnij wpływ wydarzeń politycznych na pozycję kobiet w społeczeństwie.
ODPOWIEDŹ
Pierwsza wojna totalna, jaką była I wojna światowa i związana z nią powszechna mobilizacja spowodowała otwarcie dla kobiet drogi do zajęć zarezerwowanych wcześniej dla mężczyzn – np. produkcja w fabrykach zbrojeniowych. Mężczyźni byli na froncie, brakowało więc rąk do pracy
Zadanie 12.
Na podstawie fragmentu biografii Meriana Coopera(1) wykonaj polecenia.
Całym sercem pragnął walczyć o Polskę. W kolejnym […] liście do ojca […] wspomniał historie z dzieciństwa, jakie go zawiodły w ten obszar ogarnięty wojną: „Stale czuję żal, że tak mało robię dla sprawy polskiej wolności, gdy Pułaski uczynił dla nas tyle dobra, i wciąż wspominam twoje opowieści, jak zmarł w ramionach mego przodka. […] W czerwcu 1920 r. szczęście najwyraźniej zaczęło opuszczać Meriana Coopera i Bucka Crawforda. Obaj lądowali awaryjnie na otwartym polu […], gdzie wytropili ich żołnierze nieustraszonej Armii Konnej generała Budionnego. […] Cooper i Crawford podpalili samolot, pod osłoną płomieni czmychnęli do lasu i cudem udało im się ocalić życie. […]
Na podstawie: M.C. Vaz, Szalone życie Meriana Coopera, twórcy King Konga, Warszawa 2010, s. 84–85, 89.
1. Merian Cooper (1893–1973) – amerykański pilot, reżyser i scenarzysta.

12.1. Podaj nazwę wojny, w której uczestniczył Merian Cooper.
ODPOWIEDŹ
Wojna polsko-bolszewicka 1920 r.

12.2. Wyjaśnij przyczyny, które skłoniły Meriana Coopera do udziału w walkach opisanych w tekście.
ODPOWIEDŹ
Powodem, dla którego wziął udział w walkach była potrzeba spłacenia długu honorowego, który zaciągnęli wszyscy Amerykanie u Polaków walczących w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a szczególnie u generała Pułaskiego

Zadanie 13.
Na podstawie ilustracji przedstawiających znaczki pocztowe wydane w Polsce po II wojnie światowej i własnej wiedzy wykonaj polecenie.

Spośród przedstawionych znaczków wybierz ten, który powstał między Październikiem 1956 a Grudniem 1970 roku. Odpowiedź uzasadnij.
ODPOWIEDŹ
jest to znaczek nr 2. Nawiązuje on do akcji 1000 szkół na Tysiąclecie realizowanej przez władze PRL w latach 60-tych XXw.

TEMAT: DYNASTIE I ZWIĄZKI DYNASTYCZNE W DZIEJACH – OD STAROŻYTNOŚCI DO XX W.

Źródło B
Tworzenie imion własnych w starożytnym Rzymie
Zazwyczaj Rzymianie nosili: 1 – imię, 2 – nazwisko rodowe, 3 – przydomek rodziny (często, choć nie zawsze). Nazwy rodów były tworzone od drugiego członu. Później zaczęto dodawać przydomki do przydomków, by odróżnić osoby i gałęzie rodzin.
A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1995, s. 14–15.
Na podstawie źródeł A i B wykonaj polecenie.

Zadanie 14.
Wyjaśnij pochodzenie nazwy dynastii panującej w starożytnym Rzymie w I w. p.n.e. – I w. n.e.

Źródło C
Fragmenty biografii cesarzy rzymskich

Fragment 1. Doszło do [...] podwójnej tragedii w cesarskiej rodzinie: w 2 roku naszej ery zmarł Lucjusz Cezar podczas podróży morzem do Marsylii, a w 4 roku – Gajusz Cezar wskutek pozornie niegroźnej rany zadanej mu zdradziecko w Armenii. Po śmierci obu wnuków cesarza 26 czerwca 4 roku Oktawian August przyjął syna Liwii do swego rodu. Na podstawie: A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1995, s. 35–36. Fragment 2. Seneka otrzymał godność pretora oraz pieczę nad wychowaniem syna cesarzowej Agrypiny Młodszej. Ledwie minął rok, a chłopiec zmienił nazwisko, został adoptowany bowiem w lutym 50 roku przez cesarza Klaudiusza.
Na podstawie: A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich, Warszawa 1995, s. 65.
Na podstawie źródeł A i C wykonaj polecenie.
ODPOWIEDŹ:
Nazwa dynastii panującej w Rzymie w I w. p.n.e pochodzi od drugich członów nazwisk ojców rodów Gajusz Juliusz Cezari Tyberiusz Klaudiusz Neron. Stąd nazwa dynastii:julijsko-klaudyjska

Zadanie 15.
Oceń, czy procedura wspomniana w tekstach utorowała drogę do cesarskiej godności osobom, które nie były potomkami cesarza. Odpowiedź uzasadnij, podając dwa przykłady.

Źródło E
Polityka króla Władysława II Jagiellończyka w opisie współczesnego historyka

Z Maksymilianem I [...] Władysław II Jagiellończyk walczył już o swe królestwa […] i konflikt zakończył się układem w Bratysławie w 1491 r. [...]. Maksymilian I, gdy tylko dowiedział się, że królowa żona Władysława II jest przy nadziei, natychmiast zgłosił gotowość połączenia nienarodzonego dziecka – bez względu na jego płeć z jedną ze swych wnuczek lub jednym z wnuków [...]. Władysław obawiał się, że Maksymilian I, popierany na Węgrzech przez magnaterię, najwyższych urzędników królestwa i większość wyższego kleru, zechce odsunąć od władzy małoletniego Ludwika i obejmie oba trony [...]. Król Władysław sukces osiągnął za znaczne ustępstwa na rzecz stanów, głównie magnaterii, co jeszcze bardziej ograniczyło władzę królewską [...]. W 1508 r. dwuletni Ludwik koronowany został na króla Węgier, a w rok później na króla Czech [...]. W lipcu 1515 […] ostatecznie zawarto małżeńskie układy [...]. Dziewięcioletni Ludwik poślubił o rok starszą arcyksiężniczkę Marię, a starsza siostra Ludwika, Anna, została poślubiona przez samego cesarza w zastępstwie jednego z dwóch jego wnuków, Karola lub Ferdynanda.
Na podstawie: M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Poznań 1996, s. 396–397.
ODPOWIEDŻ:
Przytoczone fragmenty dowodzą, że drogę do tronu cesarskiego torowała także adopcja. Jednym z przykładów był cesarz Tyberiusz – adoptowany syn Oktawiana Augusta. Oktawian August adoptował go po śmierci obu wnuków Lucjusza Cezara i Gajusza Cezara. Tyberiusz zasiadł na tronie w 14 r n.e. Kolejny przykład to Neron – syn Agrypiny Młodszej, który adoptowany przez cesarza Klaudiusza zasiadł na tronie w 54 r n.e.

Na podstawie źródeł D i E wykonaj polecenie.
Zadanie 16.
Czy oba źródła zawierają informacje potwierdzające tezę dotyczącą obaw króla Władysława II Jagiellończyka o zachowanie panowania na Węgrzech? Odpowiedź uzasadnij.

ODPOWIEDŻ:
Tak, gdyż na obrazie Św. Władysław czyli król Węgier wskazuje na króla Władysława Jagiellończyka przed wizerunkiem Matki Boskiej, jakby polecał go jej opiece. Na dole zaś mamy herb polski z koroną królweską, herb Węgier jest przedstawiony bez korony (może to zaświadczać o planach koronowania Władysława Jagiellończyka na króla Węgier).
Drugie źródło mówi o planach dynastycznych Władysława Jagiellończyka, mających zabezpieczyć poprzez małżeństwa panowanie w obu krajach (w Polsce i na Węgrzech)

Na podstawie źródeł D i E oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Zadanie 17.
17.1. Podaj nazwę wydarzenia politycznego z 1515 r., którego rezultatem były decyzje odzwierciedlone w źródle D.
ODPOWIEDŹ
Wydarzeniem, o którym mowa był Układ Wiedeński zawarty 22 lipca 1515 podczas Zjazdu Wiedeńskiego.
17.2. Dlaczego decyzje podjęte w 1515 r. współcześni mogli uznać za korzystne dla fundatora obrazu? Odpowiedź uzasadnij.
ODPOWIEDŹ
Decyzje, które tam zapadły można było uznać za korzystne dla Władysława II Jagiellończyka ponieważ układ gwarantował małżeństwa jego dzieci z potomkami dynastii Habsburgów, którzy rościli sobie prawo do tronu węgierskiego. Taki mariaż dawał nadzieję na utrzymaniu tronu w rękach potomków Władysława II Jagiellończyka.

Na podstawie źródeł F i G wykonaj polecenia.
Zadanie 18.
18.1. Uzupełnij tabelę – rozpoznaj postaci przedstawione na ilustracji. Następnie wyjaśnij, dlaczego dwie z nich nie sprawowały władzy we Francji.
ODPOWIEDŹ:
Postać przedstawiona na ilustracji
1. Napoleon I Bonaparte
2. Napoleon III Bonaparte
3. Napoleon Bonaparte
4. Napoleon II Bonaparte

Władzy we Francji nigdy nie sprawowali Napoleon II Bonaparte i Napoleon Bonaparte.
Zanim zdążyli odziedziczyć tron, ich ojcowie (Napoleon I Bonaparte i Napoleon III Bonaparte) byli detronizowani

18.2. Wyjaśnij cel propagandowy, któremu przyświecało wykonanie zaprezentowanej fotografii (źródło F).
ODPOWIEDŹ:
Fotografia miała za zadanie podkreślić dynastyczność rodu Bonaparte.

Źródło H
Fragment biografii żony cesarza
W Wiedniu w obecności austriackiej rodziny cesarskiej [...] odbył się uroczysty akt zaślubin osiemnastoletniej arcyksiężniczki […] z cesarzem. [...] Dostojna oblubienica nie widziała swego małżonka ani przedtem, ani w dzień ślubu, gdyż [on] uważał za zbyteczne osobiście fatygować się do Wiednia. […] Nowa cesarzowa […] w otoczeniu świty wyruszyła do
Francji. Po drodze oddawano jej tak wielkie honory [...], iż od razu odczuła, że jest małżonką władcy Europy.
Na podstawie: E. Tarle, Napoleon, Kraków 1991, s. 255.
Na podstawie źródeł G i H wykonaj polecenie.

Zadanie 19.
Podaj nazwę dynastii, z której pochodziła arcyksiężniczka wymieniona w tekście, oraz datę cesarskiej koronacji tej osoby.

ODPOWIEDŹ
Maria Ludwika Austriaczka, bo o niej mowa pochodziła z dynastii habsbursko-lotaryńskiej. Koronowano ją w 1810 roku
CZĘŚĆ III – Wypracowanie
Zadanie 20.
Zadanie zawiera dwa tematy. Wybierz jeden z nich do opracowania.

Temat 1.
Trzech Bolesławów wobec problemów obrony niezależności państwa polskiego. Porównaj i oceń politykę zagraniczną państwa polskiego za panowania Bolesławów – Chrobrego, Śmiałego, Krzywoustego.

Temat 2.
Zmierzch wielkich dynastii. Porównaj przyczyny końca panowania dynastii rządzących w państwach zaborczych.

***

Sprawdź również:

Matura 2015. HISTORIA poziom rozszerzony dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]. Jak Wam poszło?

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
Kiedy pojawia sie odpowiedzi?
c
cherry
było w porządku , w porównaniu do poprzednich lat to łatwizna :)
r
roos.
Strasznie mi się to spodobało. Liczę nawet na 90%. To kwestia logicznego myślenia, kojarzenia wydarzeń i faktów historycznych, nawet bez kojarzenia dat dało się baardzo dużo napisać. Tematy też nie najgorsze, liczyłam na to, że tematy wypracowań będą o wiele trudniejsze.. :)
h
hista
czy tylko ja uważam, że to było beznadziejne?
Dodaj ogłoszenie