reklama

Matura 2015. WOS dla LO poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KAEF, AB, KSZaktualizowano 
Matura 2015. WOS dla LO poziom rozszerzony [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] Dawid Łukasik
Matura 2015. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ. Znajdziecie je na naszej stronie. Z nami możecie sprawdzić, jak poszła Wam matura 2015 z WOS rozszerzona. Mamy nadzieję, że większość Waszych odpowiedzi będzie się pokrywała z tymi, które przygotowują dla Was nasi eksperci!

Matura 2015. WOS dla LO poziom rozszerzony, czy to jej obawiali się uczniowie?

***

Matura 2015. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE:

Arkusze pojawią się tutaj chwilę po godzinie 19.30. Od razu zaczniemy też wrzucać dla Was pierwsze odpowiedzi. Liczymy, że większość z nich będzie taka sama jak te, których udzieliliście na egzaminie maturalny z WOS.

Zadanie 1
Zaznacz nazwę zjawiska społecznego przedstawionego w tekście.

Zjawisko to stanowi swoiste uzupełnienie socjalizacji. Mówiąc skrótowo – jeśli nie udało się kogoś przekonać do postępowania kulturowo akceptowanego, to można go przynajmniej zmusić. Jednak nie każdy czyn sprzeczny z jakąś istotną powinnością kulturową wywołuje reakcję społeczną. Między dewiacją w sensie normatywnym a dewiacją w sensie funkcjonalnym rozciąga się pewien margines tolerancji społecznej, w którym instytucje tego zjawiska społecznego nie podejmują działania.
Na podstawie: P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 409.

A. anomia społeczna
B. kontrola społeczna
C. dewiacja społeczna
D. akceptacja społeczna

Zadanie 2
Podaj nazwy kryteriów podziału grup społecznych, które to kryteria oznaczono na schemacie literami A, B, C i D.

A. wielkość grupy
B. charakter członkowska
C. rodzaje więzi
D. rodzaje zogranizowania

Materiał źródłowy do zadań 3. i 4.

Analiza postrzeganego wpływu transformacji na życie Polaków ukazuje znaczną odmienność losów i doświadczeń różnych grup społecznych. Potocznie mówi się o „przegranych” i „wygranych” [transformacji]. Socjologiczne badania wylosowanych społeczności lokalnych potwierdziły, że nie jest to podział wydumany czy pozorny. Przez ostatnich ponad dwadzieścia lat nastąpiły znaczące przesunięcia na skali stratyfikacji społecznej, jednych spychając na niższy poziom, innych zaś windując na jej szczyt.
Źródło: Polskie bieguny, red. M. Jarosz, Warszawa 2013, s. 23–24.

Zadanie 3.
Podaj nazwę rodzaju ruchliwości, o którym jest mowa w ostatnim zdaniu tekstu.
ruchliwość pionowa

Zadanie 4.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Na fakt, że część robotników uznaje się za przynależnych do kategorii, której nazwę podkreślono w tekście, nie miało wpływu
A. rozwiązanie PGR-ów.
B. przeprowadzenie prywatyzacji.
C. zmniejszenie ukrytego bezrobocia.
D. wprowadzenie reformy emerytalnej.

Zadanie 5.
Wymień dwa problemy społeczne, które są zilustrowane w przedstawionym materiale graficznym.

Mural Co słychać u sąsiadów?
znieczulica społeczna
przemoc domowa (w rodzinie)

Zadanie 6.
Zaznacz nazwę kategorii społecznej, której dotyczy tekst.

Wypracowała strategie antycypacyjne, tworzyła sobie warunki do korzystnego przejścia z systemu upadającego do nowego, przygotowywała się do gospodarki rynkowej już od połowy lat osiemdziesiątych, by zamienić w drodze konwersji kapitał polityczny
w ekonomiczny, z pozostawieniem możliwości powrotu do władzy.
Źródło: W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013, s. 319.

A. inteligencja
B. nomenklatura
C. klasa chłopów
D. opozycja antykomunistyczna

Materiał źródłowy do zadań 7. i 8.

Art. 8.5. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do:
1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad
innymi niż wymienione w pkt. 1 stowarzyszeniami.
Art. 40.1. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe nieposiadające osobowości prawnej.
Źródło: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Zadanie 7.
Podaj nazwę organu, który prowadzi nadzór nad Stowarzyszeniem Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
wojewoda

Zadanie 8.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Stowarzyszenie, o którym mowa w art. 40.1. przywołanej ustawy, może
A. powoływać terenowe jednostki organizacyjne.
B. prowadzić działalność gospodarczą.
C. zbierać składki członkowskie.
D. zrzeszać osoby prawne.

Zadanie 9.
Na podstawie tabeli rozstrzygnij, czy obiegowa opinia: kapitał społeczny na wsi jest niższy niż w mieście jest trafna. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do danych.

Rozstrzygnięcie - nietrafna opinia
Uzasadnienie - Badania pokazują, że odsetek ludności z wysokim kapitałem społecznym jest znacznie wyższy na wsi niż w mieście. Na wsi jest niższy odsetek ludzi z niskim kapitałem społecznym, niż w mieście.

Materiał źródłowy do zadań 10. i 11.
Mapa Polski z odsetkiem niepracujących osób w wieku produkcyjnym zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia w 2012 roku (według województw i podregionów)

Zadanie 10.
Podaj nazwę współczynnika społeczno-ekonomicznego zilustrowanego na mapie.
bezrobocie

Zadanie 11.
Podaj nazwy wyłącznie tych województw, w których przedstawiony odsetek niepracujących we wszystkich podregionach mieści się w takim samym przedziale.

województwa: podkarpackie i lubuskie

Zadanie 12.
Podaj nazwę mniejszości narodowej, której dotyczą materiały źródłowe.
Tablica z nazwą miejscowości oraz fragment mapy jednego z województw Polski

Litwini

Zadanie 13.
Uzupełnij tabelę – do każdego opisu konfliktu dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.
Fragment mapy politycznej świata

Opis A. W tym państwie doszło na początku lat 90. XX wieku do konfliktów etnicznych w autonomicznych jednostkach terytorialnych – Osetii Południowej i Abchazji. Z rosyjską pomocą ogłosiły one niepodległość, która w 2008 roku została uznana
przez Moskwę.
Opis B. W tym państwie na przestrzeni ostatnich 35 lat dwukrotnie interweniowały obce siły zbrojne. Zarówno w okresie wojny domowej, jak i walk partyzanckich konflikt w nim miał charakter światopoglądowy (np. mudżahedini – komuniści, działalność talibów) oraz etniczny (np. Pasztuni – Uzbecy).
Opis C. W tym państwie konflikty społeczne miały wymiar etniczny (Arabowie – Kurdowie), religijny (sunnici – szyici) oraz związany z dyktaturą przywódców partii Baas. Po obcej interwencji wprowadzono zasadę reprezentacji religijnej i etnicznej w organach władzy.

A. Gruzja - 2
B. Afganistan - 4
C. Irak -5

Zadanie 14.
Podaj nazwę przedstawionej w tekście teorii genezy państwa oraz nazwisko twórcy tej teorii.
Potem każdy wolności własnej cząstkę składa
Dla dobra powszechnego: to pierwsza ustawa,
Z której jako ze źródła płyną wszystkie prawa.
Widzimy wtedy, że rząd umową się tworzy,
Nie pochodząc, jak mylnie sądzą, z woli bożej.
Owóż rząd na kontrakcie oparłszy społecznym,
Podział władzy już tylko jest skutkiem koniecznym.
Źródło: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Warszawa 2000, s. 216–217.

Nazwa teorii - teoria umowy społecznej
Nazwisko twórcy teorii - Jean Jacques Rousseau

Materiał źródłowy do zadań 15., 16. i 17.
Jest postacią bezpośredniego uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi. Oznacza zebranie się w jednym miejscu wszystkich posiadających prawa polityczne w obrębie określonej jednostki terytorialnej w celu wspólnych obrad i podejmowania decyzji. Ta postać uczestnictwa politycznego powszechnie występowała w demokracjach antycznych. Współcześnie występuje np. w niektórych kantonach i gminach Szwajcarii. W Polsce obecnie istnieje zupełnie szczątkowo jako zebranie wiejskie lub ogólne zebranie mieszkańców osiedli w miastach.
Na podstawie: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007, s. 364–365.

Zadanie 15.
Podaj nazwę opisanej w tekście formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi.
Zgromadzenie ludowe

Zadanie 16.
Przedstaw zaletę i wadę opisanej w tekście formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi.
Zaleta – jednostka ma bezpośredni wpływ na podejmowanie najważniejszych decyzji w państwie
Wada – w dużych społecznościach nie da się korzystać z tej formy demokracji

Zadanie 17.
Wymień dwie – inne niż opisana w tekście – formy bezpośredniego uczestnictwa obywateli w kierowaniu sprawami publicznymi występujące współcześnie w Rzeczypospolitej Polskiej.
obywatelska inicjatywa ustawodawcza
referendum ogólnokrajowe lub lokalne

Zadanie 18.
Podaj nazwę przedstawionego w tekście typu legitymizacji władzy według Maxa Webera.
Wiara w niezwykłą moc i zdolności przywódcy oraz szczególną misję, której celem są istotne zmiany w życiu społecznym, stanowi podstawę tego typu legitymizacji władzy.
Na podstawie: Słownik politologii, Warszawa 2008, s. 282–283.
legitymizacja charyzmatyczna

Zadanie 19.
Zaznacz szereg zawierający personalia autora tekstu i nazwę ideologii, która została w nim zaprezentowana.
Jestem fanatycznym miłośnikiem wolności, uważając, że tylko w jej łonie mogą się rozwijać i rozkwitać rozum, godność i szczęście ludzkie; nie tej wolności czysto formalnej, nadanej, wymierzonej i dawkowanej przez państwo […]; nie tej wolności indywidualnej, egoistycznej, nędznej i fikcyjnej […].
Źródło: Historia idei politycznych – wybór tekstów, Warszawa 2001, t. 2, s. 456.

A. bł. Leon XIII, chrześcijańska demokracja
B. Joseph de Maistre, konserwatyzm
C. Michaił Bakunin, anarchizm
D. John Stuart Mill, liberalizm

Zadanie 20.
Na podstawie plakatów oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

A. Oba plakaty zostały upublicznione w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. PRAWDA
B. Na plakacie A. ukazano logo lewicowej formacji politycznej, skupionej wokół SLD. FAŁSZ
C. Wszyscy politycy przedstawieni na plakatach byli posłami na Sejm RP. PRAWDA

Materiał źródłowy do zadań 21., 22. i 23.
W Wielkiej Brytanii w 1983 roku w wyborach do Izby Gmin Partia Pracy otrzymała 28% głosów, Partia Konserwatywna – 42%, a Sojusz Partii Liberalnej i Partii Socjaldemokratycznej – 25%. Rozkład mandatów był jednak diametralnie odmienny od wyników głosowania. Partia Pracy otrzymała 209 mandatów, Partia Konserwatywna – 397, zaś Sojusz Partii Liberalnej i Partii Socjaldemokratycznej – tylko 23 mandaty. Różnica wyniku wyborczego jest rażąco wielka. Partia Pracy uzyskała niewiele więcej głosów niż Sojusz, ale zdobyła blisko 10 razy więcej mandatów.
Na podstawie: M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011, s. 75.

Zadanie 21
Podaj nazwę systemu wyborczego występującego w wyborach opisanych w tekście.
system większościowy z jednomandatowymi okręgami wyborczymi

Zadanie 22.
Przedstaw zaletę i wadę systemu wyborczego występującego w wyborach opisanych w tekście.
Zaleta – mandaty dostają tylko kandydaci z największym poparciem społeczności w okręgach wyborczych
Wada – system nie odzwierciedla rzeczywistego poparcia społecznego dla partii

Zadanie 23.
Zaznacz nazwę rodzaju systemu wielopartyjnego występującego w Wielkiej Brytaniiw okresie wyborów opisanych w tekście.
A. dwupartyjny
B. dwublokowy
C. dwuipółpartyjny
D. kooperacji partii

Zadanie 24.
Uzupełnij tabelę – do każdego opisu formy państwa dopisz nazwę tego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.

Opis A. Jest państwem o ustroju federalnym. W państwie tym funkcję kolegialnej głowy państwa pełni Rada Związkowa.
Opis B. Jest państwem unitarnym o szerokiej autonomii części składowych. Monarcha stanowi formalnie trzecie ogniwo legislatywy, stojąc jednocześnie na czele egzekutywy.
Opis C. W federacyjnej strukturze terytorialnej tego państwa istnieją m.in. republiki, kraje, obwody i miasta wydzielone. Premier i rząd odpowiedzialni są przed prezydentem, pełniącym funkcję głowy państwa.

Fragment mapy politycznej Europy

opis A. Szwajcaria - 4
opis B. Wielka Brytania - 5
opis C. Rosja - 1

Zadanie 25.
Podaj nazwy organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, które w przedstawionych przepisach prawnych zostały zastąpione literami A.–C.

Art. 159.1. (A) może wyrazić ministrowi wotum nieufności.
Art. 161. Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek ( B. ), dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów.
Art. 162.3. (C), przyjmując dymisję Rady Ministrów, powierza jej dalsze sprawowanie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.
Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.

A. Sejm
B. Prezes Rady Ministrów
C. Prezydent

Zadanie 26.
Zaznacz minimalną liczbę głosów „za” potrzebną do wykonania czynności wskazanej w przytoczonym przepisie prawnym w sytuacji, gdy 100 posłów głosowałoby przeciw, a 99 wstrzymałoby się od głosu.
Art. 113. […] Sejm może bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów uchwalić tajność obrad.
Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.
A. 231.
B. 200.
C. 130.
D. 101.

Zadanie 27.
Do każdej kompetencji dopisz nazwę właściwego organu władzy sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis A. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi organami państwa.
Opis B. Orzeka w drugiej instancji o zgodności uchwał organów samorządu terytorialnego z ustawami.
Opis C. Stwierdza ważność wyborów parlamentarnych i prezydenckich.

Opis A. Trybunał Konstytucyjny
Opis B. Naczelny Sąd Administracyjny
Opis C. Sąd Najwyższy

Zadanie 28.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.

Czyn zaprezentowany w podanym przepisie prawnym nie może być uznany za
A. przestępstwo.
B. wykroczenie.
C. występek.
D. zbrodnię.

Materiał źródłowy do zadań 29. i 30.
Zniesienie kary śmierci nastąpiło dopiero wraz z wejściem w życie nowego Kodeksu karnego w 1998 roku, a trzy lata wcześniej, w 1995 roku[,] wprowadzono oficjalnie moratorium na jej wykonywanie. Ale faktycznie od 1989 roku nie wykonywano już wyroków śmierci, co można wiązać z zaczynającymi się wtedy przemianami demokratycznymi. Ale wyroki takie zapadały jeszcze przez jakiś czas, w wyniku amnestii z grudnia 1989 roku zostały zamienione na kary 25 lat pozbawienia wolności, jako że dożywocia w tamtym kodeksie nie było. Teraz mamy tego konsekwencje, bo zakłady karne zaczyna opuszczać grupa szczególnie brutalnych morderców, którzy według dzisiejszego prawa powinni do końca życia przebywać w izolacji.
Źródło: Państwo prawa jeszcze w budowie, A. Zoll w rozmowie z K. Sobczakiem, Warszawa 2013, s. 25–26.

Zadanie 29.
Odnosząc się do tekstu, rozstrzygnij, czy w państwie prawa można przedłużyć wymiar kary pozbawienia wolności szczególnie niebezpiecznym przestępcom.
Nie można, bowiem godziłoby to w zasadę lex retro non agit (zasada niereaktywalności prawa) oraz w zasadę powagi rzeczy osądzonej, która mówi o tym, że co do zasady wyroki zasazone nie mogą być kwestionowane.

Zadanie 30.
Oceń, czy poniższe informacje dotyczące prawa karnego są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.
A. W obowiązującym obecnie Kodeksie karnym jest przepis dotyczący moratorium na wykonywanie kary śmierci. FAŁSZ
B. Kodeks karny z 1997 roku przewiduje karę dożywotniego pozbawienia wolności. PRAWDA
C. Amnestia to sądowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie orzeczonych kar za popełnione przestępstwa. FAŁSZ

Zadanie 31.
Uzupełnij fragmenty pozwu w imieniu wynajmującego lokal – wpisz informacje, które zostały zastąpione literami A.–E.
Robert Kowalski, właściciel mieszkania, zawarł z Wojciechem Nowakiem umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas określony, na podstawie której strony ustaliły wysokość czynszu na kwotę 1500 zł miesięcznie. Umowa wygasła z dniem 31 grudnia 2007 roku. Pomimo wygaśnięcia stosunku najmu najemca zamieszkiwał w przedmiotowym lokalu przez kolejnych 10 miesięcy, do dnia 31 października 2008 roku. Z tytułu bezumownego korzystania z lokalu nie została zapłacona przez niego żadna suma pieniężna. Pismem z dnia 15 listopada 2008 roku wezwano go do dobrowolnej zapłaty kwoty stanowiącej opłatę za bezumowne korzystanie z lokalu za okres 10 miesięcy. Pozostało ono bez odpowiedzi.
Na podstawie: ms.gov.pl

A. Powód
B. Cywilny
C. Pozwany
D. 15000 złotych
E. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 15000 złotych tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z lokalu powoda w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 października 2008 roku

Zadanie 32.
Podaj nazwę organizacji, której dotyczą materiały źródłowe.

Amnesty International

Zadanie 33.
Na podstawie materiału źródłowego oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

A. Paragon zawiera informację o stawce podatku CIT, którą objęte są przewozy pasażerskie. FAŁSZ
B. Przejazdy pojazdami komunikacji publicznej objęte są obniżoną stawką podatku VAT. PRAWDA
C. Ulga w podatku PIT za przejazdy pojazdami komunikacji publicznej wynosi 20%. FAŁSZ

Zadanie 34.
Do każdego przepisu Karty Narodów Zjednoczonych dopisz nazwę właściwego organu ONZ.
Przepis A. […] jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Przepis B. […] wybiera [ten organ] Zgromadzenie Ogólne na zalecenie Rady Bezpieczeństwa. Jest on najwyższym funkcjonariuszem administracyjnym Organizacji.
Przepis C. […] stwierdza istnienie zagrożenia lub naruszenia pokoju bądź aktu agresji oraz udziela zaleceń lub decyduje, jakie środki należy zastosować […] w celu utrzymania lub przywrócenia międzynarodowego pokoju lub bezpieczeństwa.
Źródło: Karta Narodów Zjednoczonych, http://libr.sejm.gov.pl

Przepis A. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Przepis B. Sekretarz Generalny
Przepis C. Rada Bezpieczeństwa

Materiał źródłowy do zadań 35. i 36.
O projekcie polsko-szwedzkim
[…] Polska, przy wsparciu Szwecji, zainicjowała prace nad koncepcją spójnej inicjatywy politycznej skierowanej do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Miał to być wyraźny sygnał, że niezależnie od toczącej się w Unii debaty na temat dalszego rozszerzania na wschód, kraje członkowskie chcą pomagać swym sąsiadom w przeprowadzaniu reform […].
Konstruując swój projekt, Polska i Szwecja wykorzystały funkcjonującą już Europejską Politykę Sąsiedztwa, postanowiły jednak stworzyć inicjatywę bardziej ambitną […].
Aby uzyskać poparcie pozostałych członków Unii, w maju 2008 roku ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji […] zaprezentowali swój projekt na spotkaniu szefów unijnej dyplomacji. Dało to początek dynamicznemu rozwojowi inicjatywy, którą już w czerwcu tego samego roku jednomyślnie zaakceptowała Rada Europejska, wzywając Komisję Europejską do opracowania szczegółów polsko-szwedzkiego projektu.
Źródło: www.rpo.gov.pl

Zadanie 35.
Podaj nazwę programu przedstawionego w tekście.
Partnerstwo Wschodnie

Zadanie 36.
Rozstrzygnij, czy poglądy większości respondentów są zgodne z przedstawionym w tekście kierunkiem działań wobec państw byłego ZSRR. Uzasadnij swój wybór, odwołując się do danych.
Rozstrzygnięcie – tak
Uzasadnienie – Z wyników badań w 2008 roku wynika, że 73 procent ankietowanych popierało dążenie przez Polskę do zacieśniania stosunków Unii Europejskiej z krajami dawnego ZSRR. Miało w tym pomóc właśnie Partnerstwo Wschodnie.

Zadanie 37.
Uzupełnij zdania odnoszące się do przedstawionych materiałów źródłowych – wpisz brakujące nazwy instytucji (A.) i miasta (B.) oraz imię i nazwisko polityka (C.).

O instytucji UE
Została utworzona jako nieformalne forum dyskusji między szefami państw lub rządów w 1974 roku. Formalny status uzyskała w wyniku traktatu z Maastricht, a od 2009 roku stała się jedną z instytucji Unii Europejskiej. Zbiera się przynajmniej dwa razy w ciągu półrocza. Jest organem ustalającym ogólne kierunki i priorytety Unii Europejskiej.
Na podstawie: www.[…].europa.eu

Tekst „O instytucji UE” dotyczy (A.) .... Formalnie instytucją Unii Europejskiej stała się ona w wyniku traktatu z (B.) ... . Traktat
ten wprowadził także stanowisko przewodniczącego tej instytucji, które jako pierwszy zajmował (C.) ..., przedstawiony w materiale „O polityku UE”.

A. Rady Europejskiej
B. Lizbony
C. Herman van Rompuy

Materiał źródłowy do zadań 38. i 39.

Polityka Chin w Afryce

1. Chiny nie tylko stają się coraz bogatsze, lecz także przyczyniają się do wzrostu zamożności innych i jednocześnie rozbudowują swoje wpływy, stając się stopniowo mocarstwem o imperialnych ambicjach.
2. Chiny prowadzą też intensywną politykę promowania swojego kraju i kultury, co ma pomóc w wykreowaniu obrazu państwa pokojowego i nastawionego na współpracę.
3. Działania te są realizowane poprzez instytuty Konfucjusza oraz inne ośrodki kulturalne.
4. Chiny wiedzą, jak ważne jest promowanie własnej kultury jako środek dominacji ekonomicznej.
5. W 2000 roku zapoczątkowano działalność Forum Współpracy Chin i Afryki – skupiającego przedstawicieli przedsiębiorców i biznesmenów.
6. Inicjatywę tę podjęto ponownie między innymi w Addis Abebie i znowu po trzech latach w Pekinie.
7. Uniezależnienie się od państw „zachodnich” oraz osłabienie pozycji USA i mocarstw europejskich dają większe pole manewru rozwijającym się państwom afrykańskim.
8. W relacjach wzajemnych to gospodarka jest najważniejsza, a polityka międzynarodowa jest dla Chin narzędziem do realizacji celów ekonomicznych.
9. W 2006 roku 30% ropy w Chinach pochodziło z Afryki: przede wszystkim z Nigerii, Sudanu i Algierii. Ponadto Chiny kupują miedź i żelazo w RPA oraz Zambii, drewno – w Kamerunie i Gabonie, a węgiel i chrom – w Zambii.
10. Za realizację celów gospodarczych i politycznych Chiny umorzyły ponad 150 pożyczek najsłabiej rozwiniętym krajom afrykańskim na blisko 1,3 miliarda dolarów, wprowadziły też ulgi podatkowe na 1900 rodzajów towarów eksportowanych przez kraje afrykańskie do Chin.
Na podstawie: M. Pitala, Mocarstwowe ambicje Państwa Środka, http://wgospodarce.pl

Zadanie 38.
Wybierz zdania, w których zawarte są wyłącznie fakty. Wpisz w wyznaczone miejsca numery, którymi oznaczono te zdania.

FAKTY: 3, 5, 6, 9, 10

Zadanie 39.
Odnosząc się do tekstu, wyjaśnij, na czym polega wieloaspektowy charakter współczesnych stosunków między państwami.
Na współczesne stosunki między państwami wpływają nie tylko czynniki polityczne, ale także ekonomiczne i kulturalne. Wszystkie razem i każdy z osobna mogą mić wpływ na osiągniecie przez Chiny określonego celu politycznego poprzez na przykład promowanie chińskiej kultury. Współczesne państwa - budując swój wizerunek w świecie - nie opierają się tylko na polityce, używają do tego celu wielu aspektw w tym ekonomii i kultury.

***
Sprawdźcie inne egzaminy:

POLECAMY TEŻ:

Matura 2015: WOS dla LO poziom rozszerzony. Co dalej? [HARMONOGRAM]

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 32

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

p
pep

Jeśli ktoś pomyślał że czyn opisany w KK jako przestępstwo (w jednym paragrafie bez rozróżnienia typów) może być zarazem zbrodnią jak i występkiem, to o czym tu mówić.

m
maaaama

Błąd w zadaniu 28. Opisany czyn nie moze byc uznany za zbrodnię. Najlatwiej okreslic to po wymiarze kary. W KK wyraźnie napisane jest że za zbrodnię min. 3 lata, a tu dolna granica mieści się w miesiącach. POPRAWCIE

M
Marian

Szanowny ekspercie! Zaprezentowana odpowiedź do zadania nr 28 jest w oczywisty sposób błędna. Opisany czyn nie może być także uznany za zbrodnię, gdyż dolna granica ustawowego zagrożenia jest niższa niż 3 lata. Tak więc prawidłowa odpowiedź polega na zaznaczeniu dwóch liter B i D. Ekspert nie powinien wprowadzać w błąd i podawać nieprawidłowych odpowiedzi, a przede wszystkim powinien znać się na tym, o czym się wypowiada.

M
Maturalna

Czy może być napisane referendum i plebiscyt?

a
ania

jak dla mnie nie mogło być dwupartyjny, bo w poleceniu jest rodzaj systemu wielopartyjnego a system dwupartyjny to osobny system a nie rodzaj wielopartyjnego

j
javelin

Pit? Fałsz czy prawda? Matura dużo trudniejsza niżta z grudnia

i
i jak

Co z tym pitem?

G
Gość

Mam to samo - przecież to on stworzył tę teorię - Rousseau ją tylko spopularyzował, bodajże 100 lat później

f
fałsz

a rozliczać możesz się ze wszystkiego , internet , telefon to i z komunikacji miejskiej też :)

H
Hobbes

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych (a nie przejazdów) :)

j
jj

Raczej nie :(

p
prawda

Ulga w podatku PIT za przejazdy pojazdami komunikacji publicznej
wynosi 20% tu powinno byc prawda

P
Paweł

Czy uznają mi jak napisałem Amestia International zamiast Amnesty? :/

a
ann

jak porównałam z systemem kanclerskim że duże uprawnienia premiera itp i tak samo z półprezydenckim ze we Francji i cos tam napisałam i duzo o Polsce to dostane te 8pkt lub wiecej? zajęłam prawie całe miejsce

a
amy

Czy jeśli wpisałam Thomas Hobbes to mi to uznają? Wydaje mi się, że zarówno Rousseau jak i Hobbes czy Locke to odpowiedzi poprawne, mam nadzieję, że tak też jest w kluczu...

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3