Matura 2016: GEOGRAFIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

KS, AB, ZSN
Matura 2016: GEOGRAFIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] Lucyna Nenow
Matura 2016: GEOGRAFIA rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] - znajdziecie tu wszystko, co powinniście wiedzieć o piątkowym (13 maja) egzaminie maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym.

Matura 2016: Geografia rozszerzona [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

W piątek, 13 maja, maturzyści zdawali egzamin maturalny z geografii. O godzinie 14 rozpoczęła się matura 2016 z geografii na poziomie rozszerzonym.

Jak Wam poszło? Możecie to sprawdzić na naszej stronie!

Matura 2016 - harmonogram

Sprawdź też: Matura 2016: GEOGRAFIA rozszerzona i wszystkie inne przedmioty [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

Matura 2016: GEOGRAFIA rozszerzona - ODPOWIEDZI:
ODPOWIEDZI ZACZNĄ SIĘ TU POJAWIAĆ PO GODZINIE 19, KIEDY CKE OPUBLIKUJE ARKUSZ EGZAMINACYJNY.

Zadanie 1.

Zadanie 1.2. (0–2)
Podaj stronę nieba, po której 22 czerwca Słońce góruje w Guayaquil (2°S, 80°W) największym mieście Ekwadoru. Oblicz wysokość, na której góruje Słońce w Guayaquil w tym dniu. Zapisz obliczenia.
Słońce góruje po ............................................ stronie nieba.
Obliczenia:

Odpowiedź:
1.1
1. FAŁSZ
2. PRAWDA
3. PRAWDA

1.2
Słońce góruje po północnej stronie nieba.
90(stopni) - 23(stopnie)26(minut) - 2 stopnie = 64 (stopnie)34 (minuty)

Zadanie 2.

Odpowiedź:
Im większa wysokość Gwiazdy Polarnej nad horyzontem, tym większa jest szerokość geograficzna na północnej półkuli.

Zadanie 3.

Odpowiedź:
D

Zadanie 4.

Odpowiedź:
A. 3

Zadanie 5.

Odpowiedź:
A - 1, 5
B - 2, 3
C - 4, 6

Zadanie 6.

Odpowiedź:
Latem silnie nagrzany kontynent wytwarza niżowy ośrodek baryczny, a nad oceanem tworzy się wyż(bo nagrzewa się wolniej). Wilgotne powietrze przemieszczając się znad oceanu nad ląd, przynosi ze sobą monsunowe opady.
Zimą, kierunek powietrza ulega zmianie: niż tworzy się nad nagrzanym oceanem, a nad chłodnym lądem- wyż.

Zadanie 7.

Uzupełnij tabelę. Wpisz obok podanych informacji dotyczących warunków
hydrologicznych odpowiadający im numer obszaru przedstawionego na mapie.
Informacje
A.
- Wezbrania wód powierzchniowych są sporadyczne.
- Infiltracja wód opadowych w uszczelinione skały węglanowe,
takie jak wapienie, sprzyja występowaniu dużych zasobów wód
podziemnych.
B.
- Szybki spływ powierzchniowy, który powoduje letnie wezbrania opadowe.
- Zasoby wód podziemnych są niewielkie z powodu niekorzystnych warunków infiltracji.
C.
- Duża retencja powierzchniowa ogranicza wezbrania i niżówki.
- Infiltracja wód opadowych w luźne skały osadowe oraz obecność licznych zagłębień bezodpływowych sprzyjają występowaniu dużych zasobów wód podziemnych.
D.
- Wezbrania wód powierzchniowych są sporadyczne.
- Krążenie wód podziemnych jest silnie zmienione na skutek gospodarczej działalności człowieka.

Odpowiedź:
A. 2
B. 1
C. 4
D. 5

Zadanie 8.
Na wykresach przedstawiono zmiany wielkości średniego miesięcznego przepływu rzecznego (w ciągu roku) pomierzonego w czterech wybranych stacjach hydrologicznych w Europie, w tym - w dwóch położonych nad Wisłą.

Odpowiedź:
Tczew - 3
Warszawa - 2

Zadanie 9.

Odpowiedź:
B. NE

Zadanie 10 i 11.

Odpowiedź:
Zadanie 10. A
Zadanie 11. łąka, sad

Zadanie 12.

Odpowiedź:
12.1. Obszar A nie został zalany, bo leży na większej wysokości n.p.m. (powyżej tarasu zalewowego). Obszar B nie został zalany, bo wał przeciwpowodziowy nie został zniszczony.
12.2.
Obliczenia: skala mapy to 1:75000,
zatem 1 cm - 750 m 1 cm2 ->
750m x 750m= 562500 m2=
0,5625 km2 11 : 0,5625 =
19,6 cm2
Odpowiedź: 19,6 cm2

Zadanie 13 i 14.

Odpowiedź:
Zadanie 13.
Ten surowiec to siarka, którą można uzyskać także w procesie odsiarczania paliw kopalnych.

Zadanie 14.
Jezioro Tarnobrzeskie leży na peryferiach miasta. Jezioro jest połączone z Wisła, a to pozwala by na jezioro wpływały np. motorówki, kajaki małe łódki. Dobrze rozbudowane zaplecze turystyczne i miasto w pobliżu.

Zadanie 15.


Odpowiedź:
15.1
C
15.2
A czyli 3
15.3
B

Zadanie 16.

Odpowiedź:
A i C

Zadanie 17.
Podaj dwa przykłady utrudnień dla prowadzenia działalności gospodarczej, związanych z działalnością lądolodu na obszarze oznaczonym na mapie w zadaniu 16. literą X.
Odpowiedź:
Formy polodowcowe utrudniają budowę dróg, ponieważ przy tak dużym zróżnicowaniu terenu, robotnicy muszą przekopywać się przez te formy, lub zmieniać trasę budowy, by je ominąć.

Zadanie 18.

Zadanie 18.2.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Aktywność sejsmiczna regionu przedstawionego na mapie jest skutkiem
A. izostatycznych ruchów w południowej Europie.
B. występowania strefy ryftu na przedstawionym obszarze.
C. występowania gorącego punktu w głębi litosfery na tym obszarze.
D. uwolnienia naprężeń w skorupie ziemskiej występujących na granicy płyt litosfery.

Odpowiedź:
D

Zadanie 19.


Zadanie 19.3.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Podłoże skalne obszaru, na którym znajduje się zakład produkcyjny oznaczony numerem 1., charakteryzuje się obecnością zrębu tektonicznego. P/F
2. Ze skał osadowych, które występują wokół intruzji magmowych, na skutek metamorfizmu powstały gnejsy. P/F
3. Bezpośrednio pod zakładami produkcyjnymi oznaczonymi numerami 2. i 3. znajdują się skały osadowe okruchowe. P/F
Odpowiedź:
19.1.
D, C, B, E, A
19.2.
1, 4, 2
19.3
Prawda
Fałsz
Fałsz

Zadanie 20.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
Obszary, na których dominują gleby astrefowe, oznaczono na mapie numerami
A. 1 i 3.
B. 2 i 4.
C. 3 i 4.
D. 2 i 5.

Odpowiedź:
C. 3 i 4.

Zadanie 21.
Zadanie wykonaj, korzystając z mapy, na której przedstawiono masyw Kilimandżaro (strona IV barwnego materiału źródłowego).
Zadanie 21.1. (0–1)
Uzasadnij, że warunki przyrodnicze u podnóża Kilimandżaro sprzyjają gospodarce rolnej na tym obszarze.


Odpowiedź:
21.1.
Gleby pochodzenia wulkanicznego są bardzo żyzne to po pierwsze. Po drugie, uprawiać ziemię można na stokach Kilimandżaro do około 1800 m n.p.m. Do te wysokości są łagodnie nachylone. Uprawom sprzyjać będą także zwiększone opady na południowych stokach, które są skutkiem nadciągających nad wulkan wilgotnych mas powietrza.
21.2.
A występujących na glebach 3

Zadanie 22.

Zadanie 22.1.
Podaj po jednej przyczynie powstania każdego z wyżów demograficznych oznaczonych na piramidzie wieku i płci literami A i B.
Zadanie 22.2.
Sformułuj wniosek odnoszący się do zmiany  wraz z rosnącym wiekiem - wartości współczynnika feminizacji w grupie ludności w wieku od 35 do 60 lat.

Odpowiedź:

22.1.
A. Wyż kompensacyjny (echo wyżu) - gwałtowny wzrost przyrostu naturalnego po okresie wojny.
B. Wyż, który jest konsekwencją wejścia w okres produkcyjny dorosłych, urodzonych w echu wyżu kompensacyjnego.

22.2. W grupie wiekowej 35-60 lat współczynnik feminizacji rośnie wraz z wiekiem

Zadanie 23.

Odpowiedź:
23.1. D
23.2.
1. Dzielnicy biedy takie jak slumsy to efekt przeludnienia i bezrobocia
2. W przeludnionych aglomeracjach zwykle jest wysokie bezrobocie, spowodowane tym, że jest za mało miejsc pracy, w stosunku do chętnych
3. W przeludnionych miastach wzrasta bezprawie i przestępczość, bo trudno zachować w nich porządek publiczny

Zadanie 24.


Odpowiedź:
Litwa - 2 - polska - indoeuropejska Estonia - 4 - rosyjska - uralska

Zadanie 25.

Odpowiedź:
A. oliwka
B. słonecznik
C. palma oleista

Zadanie 26.

Odpowiedź:
1. Przeliczając nawozy sztuczne na hektar użytków, wyjdzie, że Holandia zużywa ich najwięcej
2. Holandia ma najbardziej rozwiniętą mechanizację. Na jeden hektar przypada największa ilość sprzętu rolniczego

Zadanie 27.

Odpowiedź:
Pszenica - Polscy rolnicy sieją coraz więcej pszenicy, choć to zboże o dużych wymaganiach. Rolnicy mają coraz większe możliwości: nowoczesny sprzęt, większa jego ilość, większe zużycie nawozów, dostępność do nich.

Owies - Rolnicy już nie sieją tak dużo owsa, bo nie cieszy się ono dużym powodzeniem w zbycie. Mimo technicznych udogodnień i fakty, że jest to mało wymagające zboże, rolnicy wolą siać pszenicę.

Zadanie 28.

Odpowiedź:
Jezioro Aralskiego wyschło doprowadzając do obniżenia poziomu wód podziemnych, a przez to nie można na tym terenie niczego uprawiać. Teren zrobić się pustynny. Linia brzegowa też się przesunęła, a przez to rybołówstwo jest w zaniku.

Zadanie 29.

Odpowiedź:
A, E

Zadanie 30.

Odpowiedź:
1. Wzrost znaczenia energii odnawialnej spowodowany jest rozwojem technologii i prawnymi uregulowaniami, które obowiązują Polskę.
2. Wzrost udziału znaczenia gazu ziemnego jest spowodowany oddaniem do użytku gazoportu w Świnoujściu. Dzięki niemu możemy importować skroplony gaz z Bliskiego Wschodu.

Zadanie 31.

Odpowiedź:
C.

Zadanie 32.


Odpowiedź:

Zadanie 33.

Odpowiedź:
W państwach wysoko rozwiniętych największa gęstość utwardzonych dróg kołowych występuje w krajach europejskich, które posiadają małe powierzchnie terytorium. Kraje Ameryki Północnej pomimo znacznie większej długości dróg kołowych ze względu na dużą powierzchnię posiadają mniejszą gęstość dróg niż państwa europejskie.

Zadanie 34.

Odpowiedź:
B

Zadanie 35.


Odpowiedź:
A - Kosowo - 1
B - Kazachstan - 3
C - Sudan Południowy - 2

Wideo

Dodaj ogłoszenie