Matura 2016: WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

KS, AB, KAEF
Matura 2016: WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE] Szymczak Krzysztof
Trwa matura 2016. WOS - odpowiedzi, arkusz CKE - to dzisiaj znajdziecie na naszej stronie. Jeśli zdawaliście na egzaminie Wiedzę o społeczeństwie, to z nami sprawdzicie, jak Wam poszło!

Matura 2016: WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZ CKE]

Nowa matura 2016 z WOS-u - to właśnie z nią we wtorek rano zmierzyli się tegoroczni maturzyści. Specjalnie dla Was przygotowujemy arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdzicie z nami, jak Wam poszło.

Matura 2016 - harmonogram

Matura 2016: WOS - odpowiedzi:
Odpowiedzi zaczną się tu pojawiać po godzinie 14, kiedy tylko CKE opublikuje arkusze egzaminacyjne.

Zadanie 1.
O jednym ze zjawisk społecznych Większość chorób budzi u zdrowych współczucie, a osoba chora otrzymuje specjalne „przywileje”. Kiedy jednak chorobę uważa się za niezwykle zakaźną albo niehonorową i wstydliwą, może się zdarzyć, że „zdrowe” społeczeństwo odrzuca cierpiące na nią osoby. Tak jest w przypadku chorych na AIDS. Postawy takie i towarzyszące im zachowania nie opierają się zazwyczaj na rzetelnej wiedzy. Rodzą się ze stereotypów i mylnego lub tylko częściowo prawidłowego pojmowania sprawy.
Na podstawie: A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2010, s. 182.

Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
W tekście przedstawiono, w jaki sposób dochodzi do
A. stygmatyzacji społecznej. - poprawna odpowiedź
B. asymilacji społecznej.
C. akceptacji społecznej.
D. resocjalizacji.

Zadanie 2.
O jednej z metod rozwiązywania konfliktów Metoda doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, która wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.
Na podstawie: ms.gov.pl
Podaj nazwę metody rozwiązywania konfliktów opisanej w tekście.
Odpowiedź - Mediacje

Zadanie 3.
O procesach demograficznych w Europie
Zmiany procesu reprodukcji, jakich doświadcza Polska po 1989 roku, wpisują się w przemiany demograficzne obserwowane w Europie od lat sześćdziesiątych [XX wieku]. Doprowadziły [one] do ustalenia się nowego porządku demograficznego na kontynencie nazwanego przez Dirka van de Kaa „nową demografią Europy”. […] Europa jest kontynentem najbardziej zaawansowanym w wydłużaniu życia ludzkiego, ale jednocześnie w wielu krajach […] [dzietność] spadła do bardzo niskiego lub niskiego poziomu. […] W 2012 roku aż 14 spośród 27 krajów Unii miało wartość TFR [przekrojowy współczynnik dzietności ogólnej] nieprzekraczającą 1,5 [dziecka na kobietę w wieku rozrodczym], a w 6 krajach wartość tego miernika pozostawała poniżej 1,35 (Grecja, Hiszpania, Polska, Portugalia, Słowacja i Węgry). Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków.
Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, red. I.E. Kotowska, Warszawa 2014, s. 32–33.

3.1. Podaj cechy zjawiska, którego nazwę podkreślono w tekście.
Przykładowe odpowiedzi:
Starzejące się społeczeństwo, wydłużanie się życia ludzkiego
Spadek dzietności, młodzi ludzie co raz częściej decydują się na tylko jedno dziecko, lub nie mają dzieci wcale.
3.2. Podaj przykłady działań władz Rzeczypospolitej Polskiej podjętych w XXI wieku w celu zwiększenia wartości współczynnika, którego dotyczy drugi akapit tekstu.
Przykładowe odpowiedzi:
Wprowadzenie becikowego
ulgi podatkowe dla rodzin wielodzietnych
Urlop tacierzyński dla ojców
Wydłużenie urlopu macierzyńskiego
Zmiany w prawie pracy związane z powrotem kobiet do pracy po urodzeniu dziecka

karta Dużej Rodziny
Program 500+, bezpośrednie dofinansowanie rodzin wielodzietnych

Zadanie 4.

Przykładowa odpowiedź:
Rysunek przedstawia wyścig szczurów, jest to określenie stosowane do opisu często bezwartościowej i niekończącej się pogoni współczesnych ludzi, dążących do osiągnięcia materialnego i zawodowego sukcesu. Bieg nie ma mety, bo ciągle ścigamy się o coś nowego, lepszego, ważniejszego...

Zadanie 5.
O rodzaju kultury
Kultura ta jest chyba najbardziej rynkową gałęzią kultury w ogóle. Utrzymuje się samodzielnie (nie potrzebuje dotacji) i przynosi zyski. Dawniej, jeśli chciało się zobaczyć, dajmy na to, dzieło Alfonsa Muchy, trzeba było pojechać do Pragi, dziś można na nie spoglądać przy porannej herbacie – patrzy na nas w zminiaturyzowanej formie z kubka. Bo to kolejna cecha przemysłu tej kultury – dopasowanie pod względem formy do szerokiego odbiorcy.
Na podstawie: www.kongreskultury.pl
Podaj nazwę rodzaju kultury opisanego w tekście.
Przykładowa odpowiedź: POP kultura, kultura masowa

Zadanie 6.

Na podstawie danych z tabeli oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. W roku 2014 – w porównaniu do 2009 – Muzeum Powstania Warszawskiego wskazywało jako źródło własnej wiedzy o tym
powstaniu 9% osób więcej. P/F
2. Prezentowane wyniki nie negują tego, że internet staje się coraz powszechniejszym źródłem informacji. P/F
3. W okresie badań odsetek deklarujących, że źródłem własnej wiedzy o powstaniu warszawskim są książki i filmy, systematycznie spadał. P/F

ODPOWIEDŹ
1. Prawda
2. Prawda
3. Fałsz

Zadanie 7.
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

Opis A. Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 43 880 obywateli polskich. Tradycyjnie zamieszkiwała na południowo-wschodnich terenach województwa podlaskiego. Na terenie 9 gmin tego województwa przedstawiciele mniejszości stanowią obecnie ponad 20% mieszkańców, w tym w 4 – ponad 50%.

Opis B. Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 7 353 obywateli polskich. Mieszka w rozproszeniu, przede wszystkim w dużych miastach. Napływała do
Polski ze względu na stosunkowo najlepsze (na tle nieustannych pogromów w Europie Zachodniej) warunki bezpiecznego życia i rozwoju własnej kultury oraz gwarantowaną przywilejami królewskimi autonomię gmin wyznaniowych. Stanowiła w okresie II RP około 10% ludności, a drastyczny spadek jej liczebności miał miejsce w okresie II wojny światowej.

Opis C. Mniejszość, do której przynależność – podczas przeprowadzonego w 2011 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań – zadeklarowało 16 725 obywateli polskich. Większość jej przedstawicieli prowadziła niegdyś wędrowny tryb życia. Mieszkają w rozproszeniu, głównie w miastach. Jest to konsekwencją przymusowej polityki osiedleńczej prowadzonej przez władze PRL.
Na podstawie: www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl

7.1. Uzupełnij tabelę – do każdego opisu dopisz nazwę właściwej mniejszości oraz oznacz znakiem „X” jej rodzaj.
ODPOWIEDŹ
Białorusini - narodowa
Żydzi - narodowa
Cyganie (Romowie) - etniczna

7.2. Rozstrzygnij, która z opisanych mniejszości spełnia warunki, aby używać własnego języka ojczystego jako pomocniczego przed organami gminy. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do uregulowań prawnych.

Rozstrzygnięcie – Białoruska.
Uzasadnienie – W gminach zamieszkanych przez zwarte skupiska mniejszości białoruskiej kandydaci należący do mniejszości pełnią funkcję wójtów gmin. Przedstawiciele mniejszości białoruskiej pełnią także funkcje starostów i wicestarostów w niektórych powiatach Województwa Podlaskiego zamieszkanych przez zwarte skupiska osób należących do tej mniejszości.

Zadanie 8.

Na podstawie danych z wykresu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1.W roku 2014 – w porównaniu do 2011 – wzrósł o 2% odsetek respondentów uważających, że głosowanie korespondencyjne może stwarzać realne zagrożenia fałszerstwami wyborczymi. P/F
2. W roku 2011 więcej respondentów niż w 2014 uważało, że głosowanie w domu jest bezpieczne. P/F
3. W roku 2014 – w porównaniu do 2011 – wzrósł odsetek respondentów niezdecydowanych w kwestii bezpieczeństwa głosowania elektronicznego. P/F

ODPOWIEDŹ
F, P, F

Zadanie 9.
O powstaniu państwa według jednej z ideologii
Państwo jest produktem i przejawem nieprzejednanego charakteru przeciwieństw klasowych. Państwo powstaje tam, wtedy i o tyle, gdzie, kiedy i o ile przeciwieństwa klasowe z przyczyn obiektywnych nie dają się pogodzić. I odwrotnie – istnienie państwa jest dowodem, że przeciwieństwa klasowe są nie do pogodzenia.
H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Poznań 1994, s. 222.

Podaj nazwę ideologii, której dotyczy tekst.
ODPOWIEDŹ: Komunizm (leninowska wersja marksizmu)

Zadanie 10.
O jednej z metod podziału mandatów
W metodzie Sainte-Laguë proporcjonalnego podziału mandatów dokonuje się, dzieląc liczbę głosów przypadających każdemu komitetowi przez kolejne liczby nieparzyste, a następnie, z tak obliczonych ilorazów dla wszystkich komitetów, wybieranych jest tyle największych, ile jest mandatów do obsadzenia w danym okręgu.
Na podstawie: Koncepcje systemów wyborczych, www.senat.gov.pl
Wyniki głosowania (sytuacja fikcyjna)
Na obszarze państwa wybieranych jest 9 eurodeputowanych. Administracyjnie obszar jest podzielony na 9 jednostek oznaczonych cyframi I–IX. W każdej z nich partie A., B. i C. otrzymały łącznie 10 000 głosów.

10.1. Podaj, ile mandatów uzyskała każda z partii, jeśli został zastosowany system względnej większości, a każda jednostka administracyjna stanowi jednomandatowy okręg wyborczy.
partia A - 3
partia B - 2
partia C - 4

10.2. Podaj, ile mandatów uzyskała każda z partii, jeśli została zastosowana metoda Sainte-Laguë, a obszar państwa stanowi jeden okręg.
partia A - 3
partia B - 3
partia C - 3

Zadanie 11
O różnych formach aktywności obywatelskiej
Opis A. Kilkaset osób uczestniczyło w manifestacji przed komisariatem policji.
Opis B. To ludzie, a nie metry, produkują śmieci! – takie hasło wznosili uczestnicy pikiety, którzy nie zgadzają się z metodami rozliczeń opłat za usuwanie odpadów.
Opis C. Do Sejmu RP został wniesiony obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
Na podstawie: niezalezna.pl; gdynia.naszemiasto.pl; www.sejm.gov.pl

11.1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
Działania przedstawione w opisach A. i B. są możliwe dzięki istnieniu w państwie
A. wolności osobistej.
B. wolności sumienia.
C. wolności zgromadzeń. - Poprawna odpowiedź
D. wolności zrzeszania się.

11.2. Podaj nazwę formy demokracji bezpośredniej przedstawionej w opisie C.
ODPOWIEDŹ: Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

Zadanie 12.

Uzupełnij tabelę – do każdego opisu efektów arabskiej wiosny w państwie dopisz nazwę tego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.

ODPOWIEDŹ:
A. Tunezja Na mapie 2.
B. Maroko. Na mapie 1.

Zadanie 13.

13.1. Odpowiedź: B - A - D - C

13.2. Podaj nazwę stosowaną wobec części konstytucji, których fragmenty podano powyżej.
Odpowiedź: Preambuła

Zadanie 14.

Uzupełnij tabelę – do każdego opisu dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.
Opis A.: Rosja - 6
Opis B.: Niemcy - 3
Opis C.: Szwajcaria - 4

Zadanie 15.
O władzy wykonawczej w jednym z państw europejskich
Rząd […] jest organem władzy wykonawczej powoływanym przez prezydenta, odpowiedzialnym przed parlamentem. Kolegialnym organem rządu uprawnionym […] do rozpatrywania najważniejszych spraw znajdujących się w gestii rządu jest Rada Ministrów […]. Posiedzeniom Rady [Ministrów] przewodniczy prezydent […]. Stosunkowo rzadko zwoływane są przez premiera posiedzenia tzw. rady gabinetowej (członków Rady Ministrów obradujących pod nieobecność prezydenta), organu pozakonstytucyjnego, „rozważającego” wstępnie sprawy, które mają być przedłożone Radzie [Ministrów].
E. Gdulewicz, System konstytucyjny […], Warszawa 2000, s. 55–60.

15.1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.
System organów państwowych opisany w tekście funkcjonuje w
A. Republice Federalnej Niemiec.
B. Konfederacji Szwajcarskiej.
C. Republice Francuskiej. - Poprawna odpowiedź
D. Federacji Rosyjskiej.

15.2. Wskaż różnicę między radą gabinetową opisaną w tekście a Radą Gabinetową w Rzeczypospolitej Polskiej.
Odpowiedź: W Polsce rada gabinetowa obraduje pod przewodnictwem prezydenta RP, a w opisanym w tekście obraduje ona bez niego.

Zadanie 16.
O jednej z kompetencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Art. 159.1. Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. […]
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm. (stan prawny na 25 lutego 2016 r.).
16.1. Podaj nazwę funkcji Sejmu RP realizowanej poprzez korzystanie z uprawnienia wynikającego z zamieszczonego przepisu prawnego.
Odpowiedź: Funkcja kontrolna

16.2. Uzupełnij tekst – wpisz właściwe: nazwę rodzaju odpowiedzialności (A.), nazwę organu władzy (B.) i liczbę (C.)
Zamieszczony przepis prawny dotyczy indywidualnej odpowiedzialności (A.) …………….…………… członków Rady Ministrów. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje także odpowiedzialność solidarną tego organu, ale właściwy wniosek musi wskazywać imiennie kandydata na (B.) ………………………………….……..……... . By wnioski takie zakończyły się powodzeniem, powinno głosować za ich przyjęciem minimum (C.) ………….….. posłów.
ODPOWIEDŹ:
A - politycznej
B - nowego premiera
C - 231 posłów

Zadanie 17.
Kompetencje organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
Opis A. Ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe.
Opis B. Decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju.
Opis C. Zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa.
Opis D. Sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi.
Opis E. Mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.
Na podstawie: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z późn. zm. (stan prawny na 25 lutego 2016 r.).
Uzupełnij tabelę – do każdej nazwy organu władzy w Rzeczypospolitej Polskiej przyporządkuj po dwie litery, którymi oznaczono jego kompetencje.
ODPOWIEDŹ:
1 - A, E,
2 - C, D

Zadanie 18.
O terenowych organach władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej
Opis A. Jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Członkowie tego organu wybierani są w powszechnych wyborach bezpośrednich.
Opis B. Jego pracami kieruje starosta. Jest wybierany przez organ stanowiący powiatu.
Opis C. W celu realizacji powierzonych mu zadań wydaje zarządzenia. Może wydawać
polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie.
Na podstawie: Ustawa […], Dz.U. […], nr 16, poz. 95 z późn. zm.; Ustawa […], Dz.U. […], nr 91, poz. 578 z późn. zm.; Ustawa […], Dz.U. […], nr 31, poz. 206 z późn. zm. (stan prawny na 25 lutego 2016 r.).

Do każdego opisu dopisz nazwę właściwego terenowego organu władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Opis A - rada gminy
Opis B - zarząd powiatu
Opis C - wojewoda

Zadanie 19.
Przepisy prawne z kodeksów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej
Przepis A. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przepis B. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.

Przepis C. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków […].
Ustawa […], Dz.U. […], nr 30, poz. 168 z późn. zm.; Ustawa […], Dz.U. […], nr 88, poz. 553 z późn. zm.; Ustawa […], Dz.U. […], nr 16, poz. 93 z późn. zm. (stan prawny na 25 lutego 2016 r.).

Do każdego przepisu prawnego dopisz nazwę kodeksu obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym został on zamieszczony.
ODPOWIEDŹ:
Przepis A - kodeks postępowania administracyjnego,
Przepis B - kodeks karny,
Przepis C - kodeks cywilny

Zadanie 20.

Uzupełnij fragment pisma procesowego – wpisz właściwe nazwy.
ODPOWIEDŹ:
A - Sądu Rejonowego,
B - Powód,
C - Apelacja

Zadanie 21.
Fragment aktu prawnego chroniącego prawa człowieka
Trybunał może przyjmować skargi każdej osoby, organizacji pozarządowej lub grupy jednostek, która uważa, że stała się ofiarą naruszenia przez jedną z Wysokich Układających się Stron praw zawartych w niniejszej konwencji lub jej protokołach. […]
www.bip.ms.gov.pl (z tekstu uwzględniającego zmiany wprowadzone Protokołem nr 14).
Zaznacz nazwę instytucji, której dotyczy podany przepis prawny.
A. Międzynarodowy Trybunał Karny
B. Europejski Trybunał Praw Człowieka - Poprawna odpowiedź
C. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
D. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Zadanie 22.
Z raportu rocznego Amnesty International z 2013 r.
Setki osób, indywidualnie i w grupach, skazywano na wiele lat więzienia lub wysyłano ich do obozów reedukacji przez pracę […], aby […] ograniczać ich wolność słowa i wyznania. […] Władze dalej prowadziły kampanię „mocnego uderzenia”, skazując za czyny, które określano jako przejaw „nielegalnych religijnych i separatystycznych działań” […] 9 Ujgurów zostało skazanych na wyroki od 6 do 15 lat więzienia za rzekome uczestnictwo w „nielegalnych działaniach religijnych”.
amnesty.org.pl
Zaznacz nazwę państwa, w którym doszło do wydarzeń opisanych w tekście.
A. Kuba
B. Białoruś
C. Chiny - Poprawna odpowiedź
D. Libia

Zadanie 23.

23.1. Podaj nazwę krzywej, na której umieszczono punkty A, C i D.
Odpowiedź: popytu
23.2. Odnosząc się do danych na wykresie, wyjaśnij działanie ceny jako regulatora rynku.
Odpowiedź: Popyt i podaż wpływają na zmiany cen. Przy niskiej podaży i dużym zapotrzebowaniu ceny zawsze rosną. Ale, gdy cena jest za wysoka popyt spada. Natomiast tam, gdzie mamy niski popyt, a wysoką podaż to cena zwykle spada, osiągając poziomu równowagi.

Zadanie 24.

ODPOWIEDŹ:
A - 41,7%
B - 22,5%

Zadanie 25.
Z rezolucji organu ONZ nr 1973 z 2011 r.
[…] Działając na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, 1. Domaga się natychmiastowego zaprzestania ognia i wszelkiej przemocy oraz ataków i znęcania się nad ludnością cywilną […].
www.bbn.gov.pl
Uzupełnij tekst – wpisz właściwe nazwy organu ONZ (A.) oraz państwa (B.).
Organem ONZ, który wydał powyższą rezolucję, jest (A.) .... . Członkami stałymi tego organu są Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Rosja, Francja i (B.) .... .
ODPOWIEDŹ:
A - Rada Bezpieczeństwa ONZ
B - Chińska Republika Ludowa

Zadanie 26.
O powstaniu organizacji międzynarodowej na obszarze poradzieckim
W 1991 roku prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow dążył do reintegracji państwa związkowego. W grudniu tego roku za sprawą przywódców trzech republik związkowych – Rosji, Białorusi i Ukrainy – doszło w białowieskich Wiskulach do innego rozwiązania. Potwierdzono je następnie w Kazachstanie, gdzie podpisano Deklarację Ałmatyńską. Na gruzach ZSRR powstała nowa organizacja międzynarodowa.
Na podstawie: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, red. K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Warszawa 2007, s. 595.

Podaj pełną nazwę organizacji międzynarodowej, której genezę opisano w tekście.
Odpowiedź: Wspólnota Niepodległych Państw (WNP)

Zadanie 27.

27.1. Na podstawie mapy oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1. Państwa, które podpisały traktat powołujący do życia EWWiS, oznaczono na mapie numerami 3, 6, 10. P/F
2. Państwa, które podpisały traktat powołujący do życia EWG, oznaczono na mapie numerami 1, 4, 8. P/F
3. Państwa, które przystąpiły do UE w 2004 roku, oznaczono na mapie numerami 2, 5, 7. P/F
Odpowiedź: P, F, P

27.2. Uzupełnij tabelę – do każdej informacji dopisz nazwę właściwego państwa i numer, którym oznaczono je na mapie.
Odpowiedź: Litwa - 2, Chorwacja 11, Serbia - 13
Zadanie 28.
Szef parlamentu Turcji o UE: Bruksela potrzebuje Ankary
– Turcja chce w tej chwili wchodzić do Unii Europejskiej? [...]
– Tak, natomiast problemem jest stanowisko niektórych wiodących państw członkowskich.
Są kraje, jak Francja czy Południowy Cypr [...], które cały czas to uniemożliwiają i stawiają różne przeszkody na naszej drodze do Unii Europejskiej. […] Rok 2014 został w Turcji ogłoszony rokiem Unii Europejskiej, zostało powołane odrębne ministerstwo ds. Unii Europejskiej, więc to najlepiej odzwierciedla, że nasze aspiracje są cały czas aktualne. Unia Europejska też nie powinna lekceważyć znaczenia, jakie będzie miało przyjęcie Turcji w jej szeregi. […] Jesteśmy dużym i silnym narodem, dobrze wykształconym, młodym społeczeństwem. Mimo że jesteśmy krajem muzułmańskim, opieramy się na wartościach demokratycznych. Wejście Turcji do Unii Europejskiej mogłoby także trochę zmienić jej charakter z bloku polityczno-gospodarczego na globalną potęgę także strategiczną [...].
www.gazetaprawna.pl
28.1. Odnosząc się do faktografii, wyjaśnij, dlaczego polityk turecki użył wobec Republiki Cypryjskiej sformułowania podkreślonego w tekście.
Odpowiedź: Na Cyprze około 20 procent ludności stanowią Turcy. Zamieszkują głównie jego północną część, którą w 1983 roku nazwano Republiką Turecką Cypru Północnego. Niestety, nie została ona uznana przez żadne państwo. Polityk w podanym fragmencie używa tego sformułowania, by podkreślić niezależność "tureckiej części Cypru".
28.2. Wypisz z tekstu korzyści, jakie – zdaniem polityka tureckiego – uzyska Unia Europejska po akcesji Turcji.
Korzyść o charakterze społeczno-ekonomicznym
- zasilenie starzejącego się społeczeństwa europejskiego młodym społeczeństwem tureckim
- pojawienie się dobrze wykształconych specjalistów
- pojawienie się ludzi rozumiejących wartości religii muzułmańskiej

Korzyść o charakterze politycznym
- zmiana sposobu postrzegania Unii Europejskiej, która z siły bloku polityczno-gospodarczego stała się strategiczną potęgą globalną, liczącą się na arenie międzynarodowej

Zadanie 29.
O jednym z funduszy UE
[W]spiera finansowo realizację przedsięwzięć w dziedzinach ochrony środowiska oraz sieci transeuropejskich. Od 2007 r. z funduszu można także wspierać przedsięwzięcia związane ze zrównoważonym rozwojem […]. Od 2014 r. […] wspierane są (do dyspozycji jest [dodatkowa] kwota w wysokości 10 mld EUR) projekty w dziedzinie infrastruktury transportowej […] [P]rzeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca nie przekracza 90% średniej unijnej. W obecnym okresie programowania przypadającym na lata 2014–2020 korzysta [z niego] 15 państw członkowskich: [przyjęte w XXI wieku oraz Grecja i Portugalia. Przeznaczono na niego w tym okresie blisko 63,4 mld EUR, z czego dla Polski – 23,2 mld EUR].
www.europarl.europa.eu
Zaznacz nazwę funduszu opisanego w tekście.
A. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
B. Europejski Fundusz Społeczny
C. Europejski Fundusz Rybacki
D. Fundusz Spójności - Poprawna odpowiedź

Zadanie 30.
Wybierz jeden z podanych tematów i napisz wypracowanie.

Temat 1.
Scharakteryzuj dualizm władzy wykonawczej w europejskich systemach politycznych.
Temat 2.
Scharakteryzuj źródła prawa i ich hierarchię w Rzeczypospolitej Polskiej.
Temat 3.
Stosunki międzynarodowe w Europie w XXI wieku – stabilność czy zmiana? Rozważ powyższy problem, odwołując się do materiałów źródłowych.

Materiały źródłowe
A. Orędzie Prezydenta Federacji Rosyjskiej przed Zgromadzeniem Federalnym w 2008 roku [fragment]
Reakcja na wydarzenia z 8 sierpnia i na uznanie przez Rosję niepodległości Osetii Południowej i Abchazji po raz kolejny pokazały, że żyjemy w świecie podwójnych standardów. Działaliśmy w sposób odpowiedzialny, w celu przywrócenia międzynarodowego prawa i sprawiedliwości, zdając sobie sprawę, że wszelkie wahania lub próby odłożenia decyzji spowodowałyby jeszcze bardziej poważną katastrofę humanitarną. Na tym tle wyjątkowo stronniczo wygląda postawa naszych partnerów, jeszcze niedawno wkładających maksimum sił, aby – obchodząc prawo międzynarodowe – osiągnąć rozdzielenie Kosowa od Serbii i uznać ten samozwańczy region za podmiot prawa międzynarodowego, a teraz – jak gdyby nic się nie stało – krytykujących Rosję.
Na podstawie: K. Psujek, Odbudowa znaczenia Rosji na arenie międzynarodowej w dyskursie Władimira Putina i Dmitrija Miedwiediewa, „Społeczeństwo i Polityka” 2015, nr 1 (42), s. 48.

B. O redefiniowaniu bezpieczeństwa w Europie
Niepewność i utrata zaufania rządzonych do rządzących sprawiły, że w wielu krajach Europy narasta nostalgia za renacjonalizacją bezpieczeństwa, powrotem do narodowych nisz. Do głosu i do władzy doszło pokolenie, dla którego doświadczenia II wojny światowej i powojennego rozwoju są odległą historią […]. Decyzje USA o stopniowej redukcji wojsk w Europie, zmniejszeniu wydatków na armię i większym zaangażowaniu w regionie Pacyfiku wymagają zapewnienia Europie bezpieczeństwa w nowych warunkach. Zadania nie ułatwiają kryzys fiskalny i radykalna redukcja wydatków wojskowych przez Francję i Wielką Brytanię.
A.D. Rotfeld, Pomimo rakiet i bomb, ,,Gazeta Wyborcza”, Magazyn, 4–5.02.2012.

C. Rozmowa z Andriejem Iłłarionowem, byłym doradcą prezydenta Putina Władimir Putin wytrwale i konsekwentnie realizuje plan odbudowy tzw. Rosyjskiego Świata […]. Krok po kroku realizuje strategię stosowaną wcześniej przez Rosję […]. To tzw. wojna hybrydowa […].
Polska też jest na celowniku Kremla, „Do Rzeczy” 2014, nr 35 (83), s. 69.

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

w
wnikliwa
W zad. 6.1 błędnie przepisano odpowiedź - prawidłowa (również wg CKE) to odpowiedź FAŁSZ
Dodaj ogłoszenie