Matura 2017. Sprawdź się! Rozwiąż test z historii II [TEST, KLUCZ ODPOWIEDZI]

Katarzyna Sklepik, Anastazja Bezduszna
Matura 2014 z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się 20 maja. Maturzysto, rozwiąż test i sprawdż, jak idą powtórki!
Matura 2014 z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się 20 maja. Maturzysto, rozwiąż test i sprawdż, jak idą powtórki! archiwum polskapresse
Matura 2017 z historii na poziomie podstawowym i rozszerzonym odbędzie się 15 maja. Do tego czasu, uczniowie mogą korzystać z testów powtórkowych, które pomogą im przygotować się do matury 2017 z historii. Maturzysto, rozwiąż test i sprawdź, jak idą powtórki!

ZOBACZ ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
Napisz, w jakim kręgu kulturowym powstał rodzaj pisma umieszczony na odpowiedniej ilustracji.
Odpowiedzi wybierz spośród: cywilizacja grecka, cywilizacja rzymska, cywilizacja egipska, cywilizacja chińska, cywilizacja z obszaru Mezopotamii.

źródło: R. Kulesza, Ateny w czasach Peryklesa, Warszawa 1991; J. Zabłocka, Historia Bliskiego Wschodu w starożytności, Wrocław 1987

ZADANIE 2
W czasie II wojny światowej odbyły się trzy konferencje „Wielkiej Trójki”. Wskaż tę, która miała największe znaczenie z punktu widzenia statusu powojennej Polski na arenie międzynarodowej. Uzasadnij odpowiedź, podając jeden argument.
Najważniejsze znaczenie z punktu widzenia statusu powojennej Polski na arenie międzynarodowej miała konferencja ....

ZADANIE 3
Zaznacz pojęcia, które są wspólne dla wyznawców judaizmu i chrześcijaństwa.

 • Arka Przymierza
 • Mesjasz
 • Talmud

ZADANIE 4
Na podstawie tabeli dotyczącej konfliktów Polski z państwami ościennymi w XVII wieku oraz wiedzy własnej wykonaj dwa polecenia:

A. Wymień ziemie, które zdobyła Rosja w wyniku wojen toczonych z Rzeczpospolitą w XVII wieku.
B. Wymień ziemie, które zdobyła Szwecja w wyniku wojen toczonych z Rzeczpospolitą w XVII wieku.

ZADANIE 5
Podaj te nazwy, spośród niżej podanych, które odnoszą się do Aten i Sparty w V w. p.n.e.

 • oligarchia,
 • geruzja,
 • trybun ludowy,
 • demokracja,
 • ostracyzm

Ateny:.........
Sparta:.........

ZADANIE 6
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
Bo któż ośmieli się powiedzieć, że stan trzeci nie ma w sobie wszystkiego, czego potrzeba do stanowienia całego narodu? Jest to człowiek mocny i czerstwy, którego ramię jest jeszcze zakute w kajdany. Gdyby odjęto narodowi stan uprzywilejowany, nic by narodowi nie ubyło, owszem, coś by mu przybyło. Więc czymże jest stan trzeci? Wszystkim, ale to wszystko spętane jest i uciśnione.
źródło: Wiek XV-XVIII w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii,
studentów i uczniów oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 1997, s. 485-486

A. Napisz, w którym stuleciu powstał ten tekst.
B. Uzasadnij swoją odpowiedź.

ZADANIE 7
Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. Podaj nazwę stylu architektonicznego przedstawionego obiektu.
B. Jaką funkcję - oprócz sakralnej - pełniły kościoły budowane w tym stylu?
Odpowiedź uzasadnij.

ZADANIE 8
Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.
Król Bolesław II był tedy rycerzem odważnym i dzielnym, łaskawym gospodarzem dla gości i najhojniejszym [...]. On również, podobnie jak pierwszy Bolesław Wielki, jako zdobywca wkroczył do stolicy królestwa Rusinów [...] i uderzeniem swego miecza pozostawił pamiętny znak na Złotej Bramie.
[w:] Anonim tzw. Gall, Kronika polska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 46.
A. Podaj nazwę grodu wspomnianego w tekście.
B. Podaj przydomek króla Bolesława II.

ZADANIE 9
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
[...] Kazimierz Jagiellończyk stwierdził zatem w statutach nieszawskich [...], że dobra stołu królewskiego nie są przeznaczone wyłącznie dla potrzeb osobistych panującego, lecz także „dla obrony i zachowania całego królestwa" i dlatego zobowiązał się nie oddawać pod zastaw królewszczyzn należących do starostw sądowych (grodowych). [...] Aleksander wreszcie wydał słynny statut rozciągający zakaz zastawów na całość domeny ziemskiej monarchy [...].
źródło: A. Sucheni-Grabowska, Spory królów ze szlachtą (...), Kraków 1988, s. 13
A. Podkreśl hasło, które szlachta sformułowała w obronie tak ustanowionego prawa.
1. Zniesienie egzekucji starościńskiej
2. Egzekucja dóbr
3. Unifikacja państwa
4. Liberum veto
B. Podkreśl zdanie, które opisuje realizację tego hasła w latach sześćdziesiątych XVI wieku.
1. Ustalano zasady lustracji królewszczyzn, a czwartą część dochodu króla przekazywano na stałą armię.
2. Zawarto unię realną z Litwą, która miała osobny skarb.
3. Magnateria zagrabiła część królewszczyzn.
4. Na Ukrainie wydzielono magnatom wielkie majątki, zwane latyfundiami.

ZADANIE 10
Na podstawie planu i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Plan kolejnych faz bitwy pod Kannami

www.au.af.mil/au/awc/awcgate/gabrmetz

A. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę wojny, w czasie której została stoczona bitwa przedstawiona na planie.
B. Kto dowodził w tej bitwie wojskiem Kartagińczyków? Podaj imię.
C. Podaj, jaki był rezultat tej bitwy.

ZADANIE 11
Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.
Jan biskup [...] przewielebnym braciom arcybiskupowi gnieźnieńskiemu i jego sufraganom (przesyła) pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo [...].
Żądaliście zatem, abyśmy ukochanego syna naszego przesławnego męża Władysława krakowskiego, sandomierskiego księcia, [...] słynnego odwagą i przezornością, zasobnego w wojsko i bogactwa, potężnego wielką liczbą poddanych, twierdz i grodów z łaski naszej apostolskiej wynieśli na stolicę królewską i zgodnie królem Polski mianować i koronować zalecili. [...]
Przyjęliśmy łaskawie pomienionego biskupa i złożone przezeń listy, wysłuchaliśmy z przychylnością prośby o przyznanie korony rzeczonemu księciu [...]. Wprawdzie posłowie ukochanego syna naszego Jana, dostojnego króla czeskiego, do nas przybyli dopraszali się u stolicy naszej apostolskiej z pokorą, abyśmy wstrzymać raczyli przyznanie korony rzeczonemu księciu z przyczyny, iż król Jan rościł ze swej strony prawo do królestwa polskiego, co w swoim miejscu i czasie obiecywali udowodnić; ale tenże biskup (Gerward) po przełożonych wnioskach posłów twierdził przeciwnie i dowodził wiele razy, iż król (czeski) [...] żadnego nie może przywłaszczyć sobie prawa do królestwa polskiego, gdyż prawo to służy w zupełności samemu tylko księciu Władysławowi, jako królestwa tego prawemu dziedzicowi, które je prawem przyrodzonym odebrał po przodkach swoich w spadku; a stąd usilnie nalegał o przyznanie [...] księciu (Władysławowi) korony. My zatem, chcąc każdego przy prawach, mu służących, zostawić, osądziliśmy za rzecz słuszną wstrzymać się z wyrokiem takowego przyznania, przez co atoli nie myślimy bynajmniej przesądzać prawa, należącego wam i innym proszącym, którego wolno wam będzie używać, jak i kiedykolwiek zechcecie, bez ujmy i ubliżenia prawu cudzemu.
źródło: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, t. I, Rzeszów 1996, s. 109-110
A. Podaj tytuł autora tego listu.
B. Napisz, kto jest adresatem tego listu.
C. Wskaż prawdziwy wniosek poprzez wpisanie słowa PRAWDA
.

 • Autor listu w zawoalowany sposób wyraża zgodę na koronację Władysława.
 • Autor listu odrzuca pretensje Jana do korony.
 • Autor listu nakazuje podział królestwa między Jana i Władysława.

ZADANIE 12
Na podstawie danych statystycznych rozstrzygnij, które zdania są prawdziwe.

Tabela. Atlantycki handel niewolnikami w latach 1451-1700.
Zestawienie szacunkowe dostaw niewolników z Afryki do regionów importujących (dane w tysiącach)
1. Stary Świat odgrywał ważną rolę jako nabywca niewolników aż do końca XVII wieku.
2. Dostawy niewolników do Europy we wskazanych okresach XV wieku kształtowały się na takim samym poziomie.
3. W XVII wieku wyspy położone w basenie Morza Karaibskiego nie odgrywały istotnej roli w handlu niewolnikami.
4. Spośród odbiorców niewolników wymienionych w zestawieniu, w XVII wieku największą liczbę niewolników przyjęła Brazylia.

ZADANIE 13
Wszystkie wymienione niżej nazwy religii dopasuj do odpowiednich rubryk.

 • katolicyzm,
 • chrześcijaństwo,
 • prawosławie,
 • luteranizm,
 • islam,
 • judaizm

Religie:
Wyznania (konfesje):

ZADANIE 14
Na podstawie mapy i własnej wiedzy wykonaj polecenia.

A. W dwudziestoleciu międzywojennym politycy niemieccy w swoich przemówieniach określali terminem korytarz polski lub korytarz jeden z obszarów zaznaczonych na mapie. Wskaż ten obszar, podając odpowiednią literę.
B. Po zapoznaniu się z mapą rozstrzygnij, które zdania są fałszywe. Obok tych zdań
napisz słowo fałsz.

1. Tereny oznaczone na mapie literą B zostały włączone do Polski w wyniku powstania zbrojnego, które wybuchło w grudniu 1918 r., oraz postanowień traktatu wersalskiego.
2. Tereny oznaczone na mapie literą C zostały przyznane Polsce w wyniku plebiscytu, który odbył się w marcu 1921 r., i powstania zbrojnego.
3. Tereny oznaczone na mapie literą F zostały przyłączone do Polski na mocy traktatu pokojowego w Rydze.
4. Tereny oznaczone na mapie literą G zostały przyznane Polsce w czerwcu 1919 r. na mocy traktatu wersalskiego.

ZADANIE 15
Na podstawie fragmentu przemówienia Wiaczesława Mołotowa na posiedzeniu Rady Najwyższej ZSRR i własnej wiedzy wykonaj polecenia.
Koła rządzące Polską dużo chełpiły się „trwałością" swego państwa i „potęgą" swej armii. Jednakże wystarczyło krótkiego uderzenia zadanego Polsce najpierw przez armię niemiecką, a następnie - przez Armię Czerwoną, aby nic nie pozostało z tego szpetnego tworu Traktatu Wersalskiego, który żył kosztem ucisku niepolskich narodowości. „Tradycyjna polityka" bezpryncypialnego lawirowania i gry między Niemcami i ZSRR okazała się bezpodstawną i całkowicie zbankrutowała.
[w:] A. Czubiński, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2003, s. 297.
A. Podkreśl datę wystąpienia Mołotowa.
1. 23 sierpnia 1939 r.
2. 3 września 1939 r.
3. 15 września 1939 r.
4. 1 listopada 1939 r.
B. Wyjaśnij, na czym polegała polityka zagraniczna Polski, którą Mołotow nazwał polityką gry między Niemcami i ZSRR.
C. Wyjaśnij, dlaczego - zdaniem Mołotowa - polityka zagraniczna Polski całkowicie zbankrutowała.

ZOBACZ ODPOWIEDZI

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie