Matura 2019 - Historia. Próbna matura - sprawdź, czy pamiętasz daty, wydarzenia i postacie historyczne!

Katarzyna Sklepik
Egzamin maturalny z historii odbędzie się 20 maja. Dla maturzystów, którzy zdecydowali się na maturę 2019 z historii, przygotowaliśmy test ćwiczeniowy.

Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny z historii na poziomie podstawowym, może Cię czymś zaskoczyć.

TEST ĆWICZENIOWY - HISTORIA - POZIOM PODSTAWOWY

ZADANIE 1
Podanym pismom przyporządkuj właściwe podpisy, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 - 5.
1. Pismo hieroglificzne
2. Pismo klinowe
3. Pismo greckie
4. Pismo arabskie
5. Pismo chińskie

ZADANIE 2
Wśród wymienionych postaci Starego i Nowego Testamentu wskaż tę, która jest chronologicznie pierwsza i oznacz ją literą A, a tę postać, która jest chronologicznie ostatnia, oznacz literą B.
1. Mojżesz - prorok i prawodawca
2. Dawid - król Izraela
3. Paweł z Tarsu - apostoł i misjonarz
4. Abraham - patriarcha narodu Izraela
5. Herod Wielki - król Judei
6. Salomon - król Izraela

ZADANIE 3
Podano znaczenie czterech pojęć dotyczących życia politycznego starożytnej Grecji. Podaj ich nazwy.

1. W starożytnej Grecji forma rządów powstałych w wyniku obalenia istniejącego porządku politycznego i przejęcia władzy przez jednostkę.

2. Procedura polityczna skazywania na wygnanie obywatela Aten wprowadzona na początku V w. p.n.e.

3. W starożytnej Grecji przywódca ludu, mówca, zawodowy polityk, zawdzięczający swoje wpływy umiejętności przemawiania na zgromadzeniu.

4. W starożytnej Grecji rządy polegające na sprawowaniu władzy przez niewielką grupę, wywodzącą się najczęściej spośród arystokracji lub ludzi bogatych.

ZADANIE 4
Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe.

A. Listy proskrypcyjne - to w starożytnym Rzymie listy osób wyjętych spod prawa z powodów politycznych.

B. Epoka hellenistyczna - to okres w dziejach starożytnej Grecji, po wojnach Greków z Persją, kiedy hegemonię nad państwami greckim przejęły Ateny.

C. Limes - to w cesarstwie rzymskim obronny system graniczny.

ZADANIE 5
Do zamieszczonych fragmentów biografii wielkich postaci starożytności dopasuj ich nazwiska.

Aleksander Wielki, Hannibal, Marek Antoniusz, Justynian Wielki, Konstantyn Wielki, Juliusz Cezar

Tekst 1.
(…) postanowił kontynuować pochód i iść do Italii; zwołał więc wojsko (…) i starał się na rozmaity sposób oddziałać na nie, wyrażając słowa nagany i zachęty: "(…) opuściliście Hiszpanię (…), przeprawiliście się przez rzekę Ebro, by wymazać z pamięci ludzkiej nazwę Rzymian i by dać wolność całemu światu (…); macie przed oczyma Alpy, których drugie zbocza należą już do Italii, i teraz u samych bram nieprzyjacielskich stajecie znużeni? (…)
Źródło: Tytus Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu, Wrocław 1955, s. 290-291

Tekst 2.
(...) dla uświetnienia swego zwycięstwa nad Licyniuszem nazwał dawne Bizancjum Konstantynopolem i jakby swoje miasto ojczyste z wielką wspaniałością przyozdobił, starając się, aby Rzymowi dorównywało. Ze wszystkich stron ściągał do niego mieszkańców i ogromne sumy na nich wydawał tak, że wyczerpał na to niemal wszystkie swoje skarby i dochody cesarskie (…)
Źródło: Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, z. 12, Kraków 1923, s. 7

Tekst 3.
Panowanie jego rozciągało się od Eufratu i Armenii do Morza Jońskiego i Ilirii. Oktawian zaś od Ilirii do Oceanu Zachodniego, i na odwrót, od tego oceanu do Morza Tyrreńskiego i Sycylijskiego. Z Afryki zaś część naprzeciw Italii, Galii i Hiszpanii aż po słupy Herkulesa miał Oktawian, a on miał część po Etiopię. (…) Do tego jednak stopnia był tylko dodatkiem do Kleopatry, że choć silniejszy był w wojsku lądowym, zgodził się na bitwę morską - dla Kleopatry (…)
Źródło: Plutarch z Cheronei, Żywoty sławnych mężów, Wrocław 1997, s. 314

ZADANIE 6
Zamieszczono cztery mapy, przedstawiające państwa (imperia) starożytne i wczesnośredniowieczne. Przyporządkuj tym mapom odpowiednie tytuły, wstawiając w miejsca wykropkowane odpowiadające im liczby 1 - 5.

1. Imperium Aleksandra Wielkiego w roku jego śmierci
2. Państwo rzymskie w roku śmierci Juliusza Cezara
3. Państwo Justyniana Wielkiego w roku jego śmierci
4. Imperium perskie w połowie VI w. p. n. e.
5. Państwo Karola Wielkiego w roku jego śmierci

ZADANIE 7
Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie budowli romańskich na ziemiach polskich. Przeanalizuj jej treść i spośród zdań komentujących tę mapę (zdania oznaczone A, B, C, D) wybierz fałszywe i zdanie to podkreśl.

A. Linia Wisły stanowi wschodnią granicę zasięgu romańszczyzny na ziemiach polskich.
B. Największe skupiska obiektów romańskich na ziemiach polskich znajdują się w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce.
C. Na mapie nie zaznaczono Warszawy, ponieważ ośrodek ten jeszcze nie istniał w okresie rozwoju romańszczyzny.
D. Na obszarze północno-wschodniej Polski nie występują obiekty romańskie, gdyż od X do XIII wieku były to ziemie zajęte przez Zakon Krzyżacki.

ZADANIE 8
Przeczytaj zamieszony fragment Kroniki Jana z Czarnkowa i zapoznaj się z tablicą genealogiczną Andegawenów, a następnie odpowiedz na pytania A, B, C.

Za czasów Karola, ojca wspomnianego króla Ludwika, najjaśniejszy król polski Kazimierz […] zamyślił prosić o pomoc wspomnianego Karola, który siostrę jego miał za żonę. Gdy to uczynił […] rzeczony król z pochodzenia Francuz, człowiek bardzo mądry, […] pierwej nim obiecał dać mu pomoc orężną, rozważył, jakich by się mógł spodziewać zysków lub korzyści. Król Kazimierz, zwiedziony radą swoich, jak mniemał, wiernych doradców, oświadczył Karolowi, królowi węgierskiemu, że w razie gdyby nie miał syna - a miał już dwie córki z małżonki swej Litwinki - chciałby przeznaczyć swoje Królestwo Polskie jego pierworodnemu synowi Ludwikowi, jako swemu […] siostrzeńcowi. Miał bowiem wtedy wspomniany król Karol trzech synów: Ludwika, Andrzeja i Stefana i postanowił sobie w duchu, że Ludwika w Polsce, Andrzeja na Sycylii, a Stefana na Węgrzech uczyni królami.
Źródło: Kronika Jana z Czarnkowa, Kraków 1996, s. 27-28

A. Odpowiedz, kim był dla Ludwika Węgierskiego Władysław Łokietek, a kim Kazimierz Wielki (określ pokrewieństwo).
Władysław Łokietek ....
Kazimierz Wielki ....

B. Czy losy synów króla Karola Roberta Andegaweńskiego (Ludwika i Stefana) przebiegły zgodnie z przedstawionymi w Kronice planami ich ojca? Odpowiedź poprzyj informacjami uzyskanymi z tablicy genealogicznej.
Ludwik Andegaweński ....
Stefan Andegaweński ....

C. Określ, jaki był stosunek kronikarza do zawartej umowy między królem Polski a królem Węgier. Odpowiedź poprzyj odpowiednim cytatem (wpisz go poniżej).

ZADANIE 9
Wpisz obok nazwy dynastii władcę, który z niej pochodził.

Uwaga: każdą z wymienionych dynastii reprezentuje tylko jeden władca, którego należy wybrać z listy podanej pod tabelą.
A. Rurykowicze
B. Przemyślidzi
C. Merowingowie
D. Plantageneci
E. Hohenstaufowie

Wilhelm Zdobywca, Jarosław Mądry, Wacław II Czeski, Fryderyk I Barbarossa, Hugo Kapet, Władysław Herman, Jan Luksemburczyk, Chlodwig (Klodwig), Jan bez Ziemi, Karol Wielki

ZADANIE 10
Uzupełnij tabelę, wpisując brakujące informacje w miejsca oznaczone literami A, B, C, D.

ZADANIE 11
Poniższa mapa przedstawia podział jednego z państw europejskich. Uzupełnij cztery zdania (A, B, C, D) odnoszące się do treści tej mapy.

A. Na mapie przedstawiono podział (podaj nazwę państwa) .....
B. Podziału tego państwa dokonano w ...... stuleciu.
C. Część tego państwa pozostała królestwem i znalazła się pod panowaniem dynastii .......
D. Inna część tego państwa, nosząca nazwę Siedmiogród, stała się w tym stuleciu lennem (podaj nazwę państwa) .......

ZADANIE 12
Wśród wymienionych wydarzeń we Francji w latach 1789-1799 wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. Obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego - B.

Wydarzenia we Francji w latach 1789-1799
1. Śmierć Dantona
2. Likwidacja monarchii - ogłoszenie republiki
3. Przewrót thermidoriański - obalenie Robespierre`a
4. Śmierć Ludwika XVI
5. Przekształcenie Stanów Generalnych w Zgromadzenie Narodowe
6. Obalenie Dyrektoriatu - przewrót 18 brumaire`a

ZADANIE 13
Przeczytaj tekst i uzupełnij zdania A, B oraz wykonaj polecenia C i D.

[...] Tron polski elekcyjnym przez familyje mieć na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane klęski bezkrólewiów periodycznie rząd wywracających, powinność ubezpieczenia losu każdego mieszkańca ziemi polskiej i zamknięcia na zawsze drogi wpływów mocarstw zagranicznych, pamięć świetności i szczęścia ojczyzny naszej familyj ciągle panujących, potrzeba odwrócenia od ambicyi tronu obcych i możnych Polaków zwrócenia do jednomyślnego wolności narodowej pielęgnowania, wskazały roztropności naszej oddanie tronu polskiego prawem następstwa. Stanowimy przeto, iż po życiu jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królować będzie. Dynastyja przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora saskiego, którego sukcesorom de lumbis (z lędźwi, tzn. rodzonym) z płci męskiej tron polski przeznaczamy. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma. Gdyby zaś dzisiejszy elektor saski nie miał potomstwa płci męskiej, tedy mąż przez elektora za zgodą stanów zgromadzonych córce jego dobrany zaczynać ma linię następstwa płci męskiej do tronu polskiego. (Dlatego) Maryję Augustę Nepomucenę córkę elektora, za infantkę polską deklarujemy, zachowując przy narodzie prawo, żadnej preskrypcyi (przedawnieniu) podpadać nie mogące, wybrania do tronu drugiego domu po wygaśnięciu pierwszego. [...]

A. Powyższy akt prawny pochodzi z roku .......
B. Podaj nazwę tego aktu prawnego ........
C. Odpowiedz, czy powyższy akt prawny wprowadzał w Polsce monarchię dziedziczną. .........
D. Podaj, w jakich okolicznościach powyższy akt prawny przewidywał elekcję. ......

ZADANIE 14
Połącz wymienione niżej postacie z nurtami ideologicznymi (lub kierunkami filozoficznymi). Wpisz nazwisko w odpowiednie miejsce.

Adam Smith, August Comte, Fryderyk Nietzsche, Leon XIII, Fryderyk Engels, Michał Bakunin, Zygmunt Freud

A. Anarchizm
B. Marksizm
C. Pozytywizm
D. Liberalizm

ZADANIE 15
Wśród wymienionych odkryć geograficznych, podróży i wypraw badawczych wskaż to, które chronologicznie jest pierwsze i to, które jest ostatnie. W tabeli obok wydarzenia pierwszego wpisz literę A, obok ostatniego - B.

1. Podróż z Europy do Chin (Marco Polo)
2. Opłynięcie i odkrycie Przylądka Dobrej Nadziei (Bartolomeo Diaz)
3. Odkrycie wschodnich wybrzeży Australii (James Cook)
4. Pierwsze opłynięcie Ziemi (Ferdynand Magellan)
5. Zdobycie bieguna południowego (Roald Amundsen)
6. Odkrycie Ameryki - Bahamów, Kuby i Haiti (Krzysztof Kolumb)

ZADANIE 16
Rozstrzygnij, czy podane informacje są prawdziwe, czy fałszywe.

A. Ustawy norymberskie pozbawiały praw obywatelskich Żydów w Niemczech.
B. Polowanie na czarownice - to określenie akcji podjętej w Stanach Zjednoczonych w okresie zimnej wojny przez senatora McCarthy`ego, polegającej na ujawnianiu komunistycznych powiązań czołowych osobistości życia publicznego.
C. Dysydenci - to potoczny termin dla określenia grup opozycyjnych w krajach bloku komunistycznego.

ZADANIE 17
Rozstrzygnij, czy podane definicje są prawdziwe, czy fałszywe.

A. Trójpolówka to system uprawy ziemi polegający na podziale gruntu na trzy pola, pole obsiewane kolejno zbożem ozimym, jarym i leżące odłogiem; co trzy lata zmieniano przeznaczenie pól.
B. Pańszczyzna to forma renty feudalnej, która polegała na przymusowej pracy chłopów na rzecz pana w zamian za uzyskany nadział gruntu.
C. Uwłaszczenie chłopów to reforma nadająca chłopom prawa własności do całości lub części użytkowanej przez nich ziemi za odszkodowanie płacone bezpośrednio lub pośrednio.

ZADANIE 18
W podanym zestawie zamieszczono reprodukcje znanych dzieł sztuki. Przyporządkuj tym reprodukcjom właściwe opisy, umieszczając odpowiednie liczby w wyznaczonych miejscach.

1. Scena z powstania kościuszkowskiego
2. Scena z okresu napoleońskiego
3. Scena z powstania listopadowego
4. Scena z walk w okresie Wiosny Ludów
5. Scena z powstania styczniowego

Zadania pochodzą z materiałów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z lat 2002 - 2012

Rozwiązałeś? Sprawdź, czy twoje odpowiedzi są podobne.
TU ZOBACZ ODPOWIEDZI DO TESTU ĆWICZENIOWEGO Z HISTORII

FLESZ: Dlaczego wierzymy w przepowiednie?

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3