MISTRZOWIE AGRO | REGULAMIN

Akcja specjalna MISTRZOWIE AGRO

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie AGRO 2017” 
zwanego dalej „Plebiscytem” 

Art. 1 
Informacje ogólne 

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem jest Oddział w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 19. 

2. Patronat honorowy nad plebiscytem objął Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

3. Partnerami Plebiscytu są: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wielkopolski Oddział Regionalny w Poznaniu oraz Agromarket Jaryszki,

4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie AGRO 2017” 
5. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Sołtys Roku 2017, Rolnik Roku 2017, Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2017, Gospodyni Roku 2017 i Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2017.

6. W przypadku kategorii Rolnik Roku 2017, Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2017, Sołtys Roku 2017, Gospodyni Roku 2017 Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 15.09.2017, do godz. 20:59:59 dnia 06.10.2017. Drugi etap – wojewódzki finał plebiscytu będzie trwać od dnia 09.10.2017 do godz. 20:59:59 dnia 14.10.2017. 

7. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Leszek Waligóra – zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”, Milena Kochanowska – dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego” oraz Krzysztof Stawowy – dział marketingu Polska Press Poznań.

8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 

9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt. 

10. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na łamach nazywanych dalej „Tygodnikiem” tygodników dołączanych do „Głosu Wielkopolskiego” w poszczególnych powiatach: 
„Tygodnik Pilski” w Pile oraz powiatach; pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim, 
„Tygodnik Obornicki” w powiecie obornickim, 
„Tygodnik Wągrowicki” w powiecie wągrowieckim, 
„Ziemia Kaliska” Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim oraz w powiatach: kaliskim, ostrowskim i ostrzeszowskim 
„Gnieźnieński Tydzień” w Gnieźnie i w powiecie gnieźnieńskim, 
„Chodzieżanin” w powiecie chodzieskim, 
„Dzień Szamotulski” w powiecie szamotulskim, 
„Dzień Nowotomysko-Grodziski” w powiatach nowotomyskim i grodziskim, 
„Dzień Wolsztyński” w powiecie wolsztyńskim, 
„Fakty Kościański” w powiecie kościańskim, 
„Tygodnik Śremski” w powiecie śremskim, 
„Tydzień Międzychodzko-Sierakowski” w powiecie międzychodzkim, 
„Życie Krotoszyna” w powiecie krotoszyńskim, 
„Gazeta Pleszewska” w powiecie pleszewskim, 
„Głos Wielkopolski” w Koninie i Lesznie oraz pozostałych powiatach wyżej nie wymienionych. 
oraz na stronie serwisu www.gloswielkopolski.pl (nazywanego dalej „Serwisem”). 

11. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest zgłoszenie co najmniej pięciu kandydatów.

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.gloswielkopolski.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2 
Warunki udziału w plebiscycie 

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. 
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. 
3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być rolnicy i osoby zamieszkujące na stałe lub czasowo na z woj. wielkopolskiego zgłoszone do udziału w Plebiscycie. 
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 
5. W plebiscycie głos może oddać każdy. 

Art. 3 
Zasady przeprowadzania Plebiscytu 

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu 

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod nr. tel. 502 499 364 do dnia 20.09.2017. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata 
b. wskazanie kategorii plebiscytu 
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie 
d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe) 
e. dane kontaktowe osoby zgłaszającej kandydata (nieobowiązkowe)

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6. 

4. W dniu 22.09.2017 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. 

II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy 
W kategoriach Rolnik Roku 2017, Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2017, Sołtys Roku 2017, Gospodyni Roku 2017 oraz Gospodarstwo Agroturystyczne

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 15.09.2017 do godz. 20:59:59 dnia 06.10.2017 na następujących warunkach.: 
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie 
„Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść; 
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: 

RR. po kropce numer wybranej kandydatury - głosując na Rolnik Roku;
KGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Koło Gospodyń Wiejskich,
S. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Sołtys Roku,
GR. po kropce numer wybranej kandydatki - głosując na Gospodyni Roku.
GA po kropce numer wybranej kandydatury - głosując na Gospodarstwo Agroturystyczne Roku;

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania; 
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT); 
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę; 
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; 
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi. 
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów; 
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes; 
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora. 

2. W każdym z głosowań (z wyjątkiem głosowania na Sołtysa Roku 2017) - prowadzonych odrębnie w Poznaniu, Kaliszu i powiecie kaliski, Pile i powiecie pilskim, Koninie i powiecie konińskim, Lesznie i powiecie leszczyńskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Ostrowie Wielkopolskim i powiecie ostrowskim oraz powiatach województwa wielkopolskiego i w każdej kategorii plebiscytu -
kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego etapu – wojewódzkiego finału Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu. 

3. W przypadku głosowania na Sołtysa Roku awans do finału wojewódzkiego uzyskuje trzech pierwszych sołtysów z największą ilością głosów.

4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego etapu - wojewódzkiego finału Plebiscytu.

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki 
w kategoriach Rolnik Roku 2017, Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2017, Sołtys Roku 2017, Gospodyni Roku 2017 oraz Gospodarstwo Agroturystyczne. 

1. W drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu - wezmą udział kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Poznaniu, Kaliszu i powiecie kaliski, Pile i powiecie pilskim, Koninie i powiecie konińskim, Lesznie i powiecie leszczyńskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Ostrowie Wielkopolskim i powiecie ostrowskim oraz powiatach województwa wielkopolskiego i w każdej kategorii plebiscytu, zdobędą największą liczbę głosów. Tylko w kategorii Sołtys Roku w finale wojewódzkim z każdego powiatu weźmie udział po 3 kandydatów, z największą liczbą zdobytych głosów.
W drugim etapie Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu. 

2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 09.10.2017 do godz. 20:59:59 dnia 14.10.2017 na następujących warunkach.:

a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie 
„Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując: 
RR. po kropce numer wybranej kandydatury - głosując na Rolnik Roku;

KGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Koło Gospodyń Wiejskich,

S. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Sołtys Roku,

GR. po kropce numer wybranej kandydatki - głosując na Gospodyni Roku.

GA po kropce numer wybranej kandydatury - głosując na Gospodarstwo Agroturystyczne Roku;

c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania; 

d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT); 

e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę; 

f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; 

g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi. 

h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer 
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów; 

i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes; 

j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora. 

5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów. 

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo, wynikające z liczby głosów, miejsce w Plebiscycie. 

Art. 4 
Ogłoszenie wyników Plebiscytu 

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 16.10.2017 na stronie internetowej w serwisie gloswielkopolski.pl oraz w dzienniku "Głos Wielkopolski".

Art. 5 
Nagrody w Plebiscycie 

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. 

2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, w kategorii Rolnik Roku uzyskają najwięcej głosów zdobędą:

medale od marszałka województwa wielkopolskiego

dwuosobowe zaproszenie na Wielką Galę Mistrzów Agro w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

awans do wojewódzkiego finału z zachowaniem zdobytych głosów

3. Koła Gospodyń Wiejskich, które w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie uzyskają najwięcej głosów zdobędą:

medale od marszałka województwa wielkopolskiego

zaproszenie dla Koła na Wielką Galę Mistrzów Agro w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

awans do wojewódzkiego finału z zachowaniem zdobytych głosów

4 Najpopularniejsze Gospodynie, które w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu uzyskają największą ilość głosów otrzymają:

medale od marszałka województwa wielkopolskiego

dwuosobowe zaproszenie na Wielką Galę Mistrzów Agro w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

awans do wojewódzkiego finału z zachowaniem zdobytych głosów

5. Sołtysi, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie uzyskają najwięcej głosów zdobędą:

medale od marszałka województwa wielkopolskiego

dwuosobowe zaproszenie na Wielką Galę Mistrzów Agro w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

awans do wojewódzkiego finału z zachowaniem zdobytych głosów

awans do wojewódzkiego finału z zachowaniem zdobytej liczby głosów otrzymają także sołtysi z drugich i trzecich miejsc z każdego powiatowego glosowania.

6. Gospodarstwa Agroturystyczne, które w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie uzyskają najwięcej głosów zdobędą

medale od marszałka województwa wielkopolskiego

dwuosobowe zaproszenie na Wielką Galę Mistrzów Agro w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

awans do wojewódzkiego finału z zachowaniem zdobytych głosów

voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim na kwotę 3000 zł brutto

gospodarstwa agroturystyczne, które w pierwszym etapie powiatowym Plebiscytu, w każdym powiecie zajmą miejsce drugie otrzymają dyplom oraz voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim o wartości 2000 zł brutto

gospodarstwa agroturystyczne, które w pierwszym etapie powiatowym Plebiscytu, w każdym powiecie zajmą miejsce trzecie otrzymają dyplom oraz voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim o wartości 1000 zł brutto

7. Nagrody w finale wojewódzkim.

a. Rolnik Roku

1 miejsce:

Voucher zakupowy o wartości 5000 zł na produkty firmy Probelte

zaproszenie na weekendowy pobyt w Poznaniu z noclegiem w dniu 17-18 listopada w Hotelu Andersia, kolacją w restauracji oraz
podwójnym zaproszeniem na Polską Noc Kabaretową w Hali Arena, która odbywa się w dniu 17 listopada 2017 r. o g. 19.00.

tygodniowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób

4-dniowy jednosobowy pobyt w Alicante w Hiszpanii obejmujący m.in. zwiedzanie zakładów produkcyjnych koncernu Probelte oraz
zwiedzanie regionu słynącego z potencjału ogrodniczo–rolnego.

dyplom uznania

2 miejsce:

Voucher zakupowy o wartości 3000 zł na produkty firmy Probelte

Weekendowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób.

4-dniowy jednosobowy pobyt w Alicante w Hiszpanii obejmujący m.in. zwiedzanie zakładów produkcyjnych koncernu Probelte
oraz zwiedzanie regionu słynącego z potencjału ogrodniczo–rolnego.

dyplom uznania

3 miejsce:

Voucher zakupowy o wartości 2000 zł na produkty firmy Probelte

Weekendowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób.

4-dniowy jednosobowy pobyt w Alicante w Hiszpanii obejmujący m.in. zwiedzanie zakładów produkcyjnych koncernu Probelte
oraz zwiedzanie regionu słynącego z potencjału ogrodniczo–rolnego.

dyplom uznania

b. Najpopularniejsze Gospodynie

1 miejsce:

zaproszenie na weekendowy pobyt w Poznaniu z noclegiem w Hotelu Andersia wraz z kolacją w renomowanej restauracji oraz podwójnym zaproszeniem na Polską Noc Kabaretową w Hali Arena w dniu 17 listopada 2017 r.

tygodniowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób

dyplom uznania

2 miejsce:

weekendowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób

dyplom uznania

3 miejsce:

weekendowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób

dyplom uznania

c. Sołtys Roku

1 miejsce:
zaproszenie na weekendowy pobyt w Poznaniu z noclegiem w Hotelu Andersia wraz z kolacją w renomowanej restauracji oraz podwójnym zaproszeniem na Polską Noc Kabaretową w Hali Arena w dniu 17 listopada 2017 r.

tygodniowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób

profesjonalny film promocyjny, który będzie promować sołectwo m.in. w serwisach internetowych Polska Press.

2 miejsce:
weekendowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób.

dyplom uznania.

3 miejsce:
weekendowy pobyt wypoczynkowy w Ośrodku Olandia dla dwóch osób.

dyplom uznania.

Koło Gospodyń Wiejskich

1 miejsce:

nagrodę w postaci profesjonalnego filmu promocyjnego prezentującego KGW

voucher o wartości 1000 złotych na zakupy w markecie Brico Marche ze Skórzewa

voucher o wartości 1000 złotych na zakup sprzętu RTV i AGD

wyciskarkę do owoców i warzyw AMICA

blender kielichowy firmy AMICA

2 miejsce:

voucher o wartości 1000 złotych na zakup sprzętu RTV i AGD

wyciskarkę do owoców i warzyw AMICA

blender kielichowy firmy AMICA

dyplom uznania

3 miejsce:

voucher o wartości 500 złotych na zakup sprzętu RTV i AGD.

wyciskarkę do owoców i warzyw AMICA

blender kielichowy firmy AMICA

dyplom uznania

e. Gospodarstwo Agroturystyczne:

1.Pierwsze miejsce w glosowaniu powiatowym:

a. Voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim na kwotę 3000 zł brutto

2.Drugie miejsce w glosowaniu powiatowym:

a. Voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim na kwotę 2000 zł brutto

3.Trzecie miejsce w glosowaniu powiatowym:

a. Voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim na kwotę 1000 zł brutto

ponadto

1. za pierwsze miejsce w glosowaniu wojewódzkim:

a.Voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim na kwotę 5000 zł brutto

2.Drugie miejsce w glosowaniu wojewódzkim:

a. Voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim na kwotę 3000 zł brutto

3.Trzecie miejsce w glosowaniu wojewódzkim:

a. Voucher na kampanie reklamową w Głosie Wielkopolskim na kwotę 2000 zł brutto

8. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej. 

9. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu. 

10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Art. 6 
Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Głos Wielkopolski, Dział Marketingu, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”. 
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów. 
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. 
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym. 

Art. 7 
Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609 
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. 
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie. 
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.