MISTRZOWIE MOTORYZACJI 2019 | Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019”

DM
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub "Plebiscytem".

Art. 1 Informacje ogólne.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu PPG pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019”
2. Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Poznaniu i będzie prowadzony na łamach „Głosu Wielkopolskiego” i dołączonych do niego Tygodnikach, nazwanych dalej łącznie „Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.gloswielkopolski.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w niezależnych od siebie w kategoriach powiatowych [mechanik roku, instruktor jazdy roku, warsztat roku i szkoła jazdy roku] w kategoriach regionalnych [bryka roku i motocykl roku] oraz kategorii wojewódzkiej (taksówkarz roku, korporacja taksówkarska roku) Ponadto w przypadku kategorii powiatowych, niezależnie od głosowania w powiatach będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzkich obejmujący zwycięzców, którzy w powiatach zdobędą najwięcej głosów.
6. Plebiscyt będzie prowadzony w jednym etapie i trwać będzie od dnia 25.10.2019 r. od godziny 00:00 do dnia 28.11.2019 r. do godz. 21:00.
7. Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych regionach: Poznański – (obejmuje Poznań i powiat poznański), Pilski (obejmuje powiat złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki, chodzieski, wągrowiecki, obornicki, międzychodzki, szamotulski), Leszczyński (obejmuje powiat grodziski, wolsztyński, nowotomyski, kościański, leszczyński, śremski, gostyński, rawicki) Kaliski (obejmuje powiaty kaliski, ostrowski, ostrzeszowski, krotoszyński, kępiński, pleszewski, jarociński), Koniński (obejmuje powiaty koniński, kolski, turecki) i Gnieźnieński (obejmuje powiaty gnieźnieński, słupecki, średzki i wrzesiński )i powiatach (powiecie kaliskim, powiecie konińskim, powiecie leszczyńskim, powiecie pilskim, powiecie ostrowskim, powiecie gnieźnieńskim, powiecie chodzieskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, powiecie gostyńskim, powiecie grodziskim, powiecie jarocińskim, powiecie kępińskim, powiecie kolskim, powiecie kościańskim, powiecie krotoszyńskim, powiecie międzychodzkim, powiecie nowotomyskim, powiecie obornickim, powiecie ostrzeszowskim, powiecie pleszewskim, powiecie rawickim, powiecie słupeckim, powiecie szamotulskim, powiecie średzkim, powiecie śremskim, powiecie tureckim, powiecie wągrowieckim, powiecie wolsztyńskim, powiecie wrzesińskim, powiecie złotowskim) w województwie wielkopolskim.

8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium i za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w art. 4 poniżej.
10. W przypadku zgłoszenia mniej niż pięciu zweryfikowanych pozytywnie kandydatur w danej kategorii, w danym mieście, powiecie lub w województwie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. W przypadku kategorii [Taksówkarz Roku] głosowanie zostanie uruchomione pod warunkiem zgłoszenia kandydatów do tej kategorii zweryfikowanych przez korporacje taksówkarskie. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowych kategoriach.
11. Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby zgłaszające Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.gloswielkopolski.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
12. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego
i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie, Tygodniku i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę
i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety, Tygodnika i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W przypadku gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby aniżeli Kandydat, Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: [email protected]
W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.
5. Osoba dokonująca zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oświadcza, że:
a. Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, w tym gwarantuje, że osoba przedstawiona na zdjęciu wyraziła zgodę na korzystanie z jej wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b. Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c. Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d. Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
6. Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7. Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
8. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
10. Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach konieczne do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku i danych przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę taką w imieniu dziecka wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
11. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć z wizerunkiem kandydata bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazet oraz Serwisu.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia.

1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie.
2. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać do dnia 8.11.2019 r. Organizator może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko, miejsce pracy kandydata lub nazwę lub nazwę i adres, zgłaszanej kandydatury.
b. Wskazanie kategorii plebiscytu (obowiązkowe),
c. Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe), przy czym za właściwe uznaje się zgłoszenie kandydata w mieście lub w powiecie, w którym mieści się siedziba działalności kandydata,
d. Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (nieobowiązkowe),
e. Imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji),
f. W przypadku zgłoszenia kandydatury w kategorii bryka i motocykl roku zdjęcie (obowiązkowe).
g. Krótką zachętę do głosowania (nieobowiązkowe).
4. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności
z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego ust. 3 , oraz art.1 ust. 9 oraz prawem.
6. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.
7. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
8. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
9. W dniu 25.10.2019 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
10. Dla zweryfikowanych pozytywnie Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b. Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 25.10.2019 r r.
c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
f. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h. W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
j. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a. Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c. Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
e. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.
6. Wybór laureatów w kategoriach:
a. W każdym głosowaniu powiatowym, regionalnym lub wojewódzkim prowadzonym osobno w każdej kategorii Plebiscytu, w każdym regionie, powiecie lub województwie o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
b. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało w głosowaniu powiatowym, regionalnym lub wojewódzkim taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
c. Organizator przewiduje, że w przypadku głosowania w kategoriach powiatowych, niezależnie od głosowania w powiatach będzie prowadzony równolegle osobny ranking wojewódzki obejmujący zwycięzców, którzy w powiatach zdobędą najwięcej głosów. W przypadku połączenia powiatów w danej kategorii, zwycięzcą jest kandydat, który otrzyma najwięcej głosów spośród wszystkich uczestniczących w tym połączonym głosowaniu powiatowym.

Art.5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie.

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 29.11.2109 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3. Kandydaci, Mechanicy oraz Instruktorzy jazdy, którzy w każdym powiecie, zdobędą najwięcej głosów otrzymają:
a. dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
b. zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród
c. prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", na łamach "Głosu Wielkopolskiego”
4. Trzech mechaników, którzy zajmą miejsca od I do III w prowadzonym równolegle wojewódzkim rankingu zwycięzców z powiatów otrzymają:
a. zaproszenia na weekend w ośrodku wypoczynkowym
b. dwuosobowe zaproszenia na atrakcyjne wydarzenie artystyczne
c. talon na paliwo
5. Trzech instruktorów jazdy, którzy zajmą miejsca od I do III w prowadzonym równolegle wojewódzkim rankingu zwycięzców z powiatów otrzymają:
a. zaproszenia na weekend w ośrodku wypoczynkowym
b. voucher na usługi motoryzacyjne
c. talon na paliwo
6. Mechanicy oraz Instruktorzy jazdy, którzy w prowadzonym równolegle wojewódzkim rankingu zwycięzców plebiscytu zajmą miejsca od IV do VI otrzymają dwuosobowe zaproszenia na atrakcyjne wydarzenie artystyczne.
7. Taksówkarz, który zajmie I miejsce w wojewóztwie otrzyma:
a. dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
b. zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród
c. prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", na łamach "Głosu Wielkopolskiego”
d. zaproszenia dla dwóch osób na pobyt w atrakcyjnym ośrodku wypoczynkowym
e. voucher na usługi motoryzacyjne
f. talon na paliwo
8. Taksówkarz, który zajmie drugie i trzecie miejsce w województwie wielkopolskim otrzyma:
a. dyplom
b. zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród
c. voucher na usługi motoryzacyjne
d. talon na paliwo
9. Korporacja taxi, która zdobędzie najwięcej głosów w województwie wielkopolskim otrzyma:
a. zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród
b. prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", który zostanie dołączony do całego nakładu „Głosu Wielkopolskiego”
c. vouchery na reklamę w „Głosie Wielkopolskim” oraz serwisach internetowych Polska Press Poznań o wartości 3000 złotych
10. Właściciele korporacji taxi, które zajmą drugie i trzecie miejsca w województwie wielkopolskim otrzymają vouchery na reklamę o wartości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.
11. Warsztaty samochodowe orz szkoły jazdy, które w każdym powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:
a. dyplom potwierdzający zdobycie tytułu
b. zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród
c. prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", na łamach "Głosu Wielkopolskiego”
d. voucher na reklamę w "Głosie Wielkopolskim” oraz serwisach internetowych www.gloswielkopolski.pl i www.pozna.naszemiasto.pl o wartości 1000 złotych
12. Warsztaty oraz szkoły jazdy, które zajmą miejsca od 1 do 3 w prowadzonym równolegle wojewódzkim rankingu zwycięzców plebiscytu otrzymają dodatkowe vouchery na reklamę o wartości 3000 złotych, 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w wojewódzkim rankingu plebiscytu.
13. Właściciele aut i motocykli w kategoriach Bryka Roku i Motocykl Roku, które w każdym z sześciu regionów zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:
a. dyplom
b. zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród
c. prezentację w specjalnym dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", na łamach "Głosu Wielkopolskiego”
14. Właściciel auta i motocyklu, które zdobędzie najwięcej głosów w rankingu wojewódzkim otrzyma:
a. dyplom
b. publikację zdjęcia samochodu (z właścicielem) na okładce specjalnego dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", na łamach "Głosu Wielkopolskiego”
c. publikację w dodatku "Mistrzowie Motoryzacji" rozmowy z właścicielem samochodu
d. zaproszenie dla dwóch osób na pobyt w atrakcyjnym ośrodku wypoczynkowym
e. voucher na usługi motoryzacyjne
f. talon na paliwo
15. Właściciele auta i motocyklu, które zajmą drugie miejsce w wojewódzkim rankingu otrzymają:
a. prezentację samochodu i rozmowę z jego właścicielem w specjalnym dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", na łamach "Głosu Wielkopolskiego”
b. zaproszenie dla dwóch osób na pobyt w atrakcyjnym ośrodku wypoczynkowym
c. voucher na usługi motoryzacyjne o wartości 300 zł
d. talon na paliwo o wartości 200 zł
16. Właściciele auta i motocyklu, które zajmą trzecie miejsce w wojewódzkim rankingu otrzymają:
a. prezentację samochodu i rozmowę z jego właścicielem w specjalnym dodatku "Mistrzowie Motoryzacji", na łamach "Głosu Wielkopolskiego”
b. zaproszenie dla dwóch osób na pobyt w atrakcyjnym ośrodku wypoczynkowym
c. voucher na usługi motoryzacyjne
d. talon na paliwo
17. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
18. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone w trakcie spotkania podsumowującego plebiscyt lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Poznaniu mieszczącej się pod adresem: Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Marketing, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez Zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
19. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
20. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 6 Reklamacje.

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, Marketing, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Motoryzacji 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c. Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b. Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko;
b. Powiat, Miasto, Województwo
c. Kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d. Kontaktowy numer telefonu;
e. Miejsce zatrudnienia
f. Numer telefonu - jeśli głosujesz z użyciem telefonu

Nowe mandaty od straży miejskiej

Wideo