Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań podaje do publicznej wiadomości

Materiał informacyjny Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
Udostępnij:

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2021r. o godzinie 09:00 w Puszczykowie przy ul. Reymonta 1 odbędzie się I licytacja ruchomości należących do dłużnika Krzysztofa Nowickiego:

  1. Samochód marki Volkswagen New Beatle 2,5 kat, rok prod. 2006
    Wartość szacunkowa w/w ruchomości: 18 600,00 zł
    Cena wywoławcza: 13 950,00 zł
    Wadium: 1 860,00 zł

Cena wywoławcza w/w ruchomości wynosi 3/4 ich wartości szacunkowej, co stanowi kwotę podaną wyżej. Ruchomości będzie można oglądać pół godziny przed rozpoczęciem licytacji pod w/w adresem.
Przed przystąpieniem do licytacji należy wpłacić wadium w wysokości 1/10 wartości oszacowania ruchomości.

Jednocześnie informuje się, że w przypadku nie dojścia licytacji do skutku następna licytacja odbędzie się w dniu 15 września 2021r. o godz. 09:00 pod w/w adresem, a cena wywoławcza wyniesie ½ wartości szacunkowej.

Przy sprzedaży w/w ruchomości nie mają zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 105 b § 1 upea jeżeli szacunkowa wartość sprzedawanej ruchomości przekracza kwotę 4500 zł, osoby przystępujące do przetargu obowiązane są złożyć organowi egzekucyjnemu wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.

Ponadto informuje się, iż stosownie do zapisu art. 105 d § 1 upea nabywca jest obowiązany uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania lub przedłożyć poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania ruchomości. Jeżeli tej ceny nie uiści lub nie przedłoży czeku potwierdzonego, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia niezwłocznie licytację tej samej ruchomości, rozpoczynając ją od ceny wywołania.

Opinia rzeczoznawcy dotycząca oszacowania wartości ruchomości dostępna na stronie www.wielkopolskie.kas.gov.pl/obwieszczenia-o-licytacjach.

Informacje dotyczące niniejszego obwieszczenia można uzyskać pod nr tel. 61 832 88 87.
Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Dodaj ogłoszenie