NAUCZYCIEL NA MEDAL Regulamin plebiscytu

DM

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Nauczyciel na Medal – Wielkopolska 2017”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Nauczyciel na Medal – Wielkopolska 2017”
3. Plebiscyt polega na wyborze Najlepszych zdaniem czytelników i internautów „Głosu Wielkopolskiego” nauczycieli klas I – III, klas IV – VII i gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 29 września 2017 roku do dnia 24 listopada 2017 roku.
5. Organizator powołuje 3 osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą Leszek Waligóra – zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego”, Katarzyna Sklepik – dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego i Tomasz Kierstan – specjalista ds. marketingu.
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być każdy nauczyciel pracujący w placówce edukacyjnej zlokalizowanej w województwie Wielkopolskim.
2. Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4.
6. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 29 września 2017 roku od godz. 12.00 do dnia 30 października 2017 roku do godz. 15.00 .
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko zgłaszanego nauczyciela
b. Nazwę placówki
c. wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego.
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail plebiscyt.wlkp@polskapress.pl.
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na nieodpłatne wykorzystanie danych i wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 15.00 w dniu 30 października 2017 roku.
b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 15.00 w dniu 30 października 2017 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 31 października na stronie internetowej gloswielkopolski.pl zostanie opublikowana
lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie powiatowe

1. Głosowanie powiatowe odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13 października 2017 roku od godziny 00.01 do dnia 10 listopada 2017 roku do godziny 22.00 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując w kategorii nauczyciel klas 1-3 NP. po kropce wpisując numer wybranego kandydata, w kategorii nauczyciel klas 4-7 oraz gimnazjum N. po kropce wpisując numer wybranego kandydata oraz nauczyciele szkół średnich NS. po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje [największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

III. Głosowanie wojewódzkie

1. Głosowanie wojewódzkie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13 listopada 2017 roku od godziny 00.01 do dnia 24 listopada 2017 roku do godziny 22.00 na następujących warunkach.:
k. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
l. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując w kategorii nauczyciel klas 1-3 NP. po kropce wpisując numer wybranego kandydata, w kategorii nauczyciel klas 4-7 oraz gimnazjum N. po kropce wpisując numer wybranego kandydata oraz nauczyciele szkół średnich NS. po kropce wpisując numer wybranego kandydata.
m. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
n. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
o. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
p. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
q. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
r. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
s. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
t. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

2. zwycięstwie w Plebiscycie decyduje [największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 27 listopada 2017 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu w etapie powiatowych, w każdej kategorii otrzymają:
a. pamiątkowy medal
b. limitowany, słynny na całym świecie kalendarz i terminarz National Geographic
c. dyplom uznania
d. awans do finału wojewódzkiego z zachowaną ilością głosów z etapu powiatowego
e. zaproszenie na Wielkopolski Kongres Edukacyjny połączony z ceremonią wręczenia nagród, który odbędzie się w pierwszej połowie grudnia w Poznaniu
3. Zdobywcy miejsc drugich w głosowaniu powiatowym, w każdej kategorii otrzymają dyplom uznania
4. Zdobywcy miejsc trzecich w głosowaniu powiatowym, w każdej kategorii otrzymają dyplom uznania
5. Zwycięzcy Plebiscytu w etapie wojewódzkim, w każdej kategorii otrzymają:
a. statuetkę Nauczyciel na medal oraz dyplom uznania
b. voucher na studia podyplomowe na kierunku pedagogicznym w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Administracji w Poznaniu
c. voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku
d. voucher na 3 indywidualne konwersacje z lektorem zagranicznym z języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
e. prezentacja sylwetki laureata na łamach „Głosu Wielkopolskiego”
f. zwycięzcy plebiscytu w kategorii nauczyciel klas IV-VII + gimnazjum oraz kategorii nauczyciel szkoły średniej otrzyma dodatkowo voucher na międzynarodowy egzamin z języka angielskiego, TOEIC® Listening and Reading wraz z certyfikatem

6. Ponadto laureaci głosowania wojewódzkiego we wszystkich kategoriach wygrywają także cenne nagrody dla szkół w których pracują:
a. pakiet atrakcyjnych zestawów książek dla biblioteki szkolnej
b. wycieczka dla klasy, obejmująca transport w obie strony oraz dzień pełen atrakcji:
- dla klas I-III - wycieczka do Deli Parku w podpoznańskim Trzebawiu, połączoną ze zwiedzaniem Krainy św. Mikołaja, warsztatami pieczenia pierników, mini zoo oraz licznymi atrakcjami
- dla klas dla klas IV – VII + gim – wycieczka do Deli Parku w podpoznańskim Trzebawiu, połączoną ze zwiedzaniem Podniebnej Eko-Wioski, zajęciami w ramach zielonej szkoły, zwiedzaniem parku miniatur i innymi atrakcjami
- dla klas szkół średnich – wycieczka do Beyond Data Center 2 należącej do Sebastiana Kulczyka – na zwiedzanie jednej z największych serwerowni w Europie i na świecie, połączoną z dodatkowymi atrakcjami przygotowanymi przez Beyond
7. Zdobywca drugiego miejsca w każdej kategorii w etapie wojewódzkim, otrzyma:
dyplom uznania
a. voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku
b. voucher na 3 indywidualne konwersacje z lektorem zagranicznym z języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
c. pakiet atrakcyjnych zestawów książek dla szkoły, którą reprezentuje laureat
d. prezentacja sylwetki laureata na łamach „Głosu Wielkopolskiego”
8. Zdobywca trzeciego miejsca w każdej kategorii w etapie wojewódzkim, otrzyma
dyplom uznania
a. voucher na weekendowy pobyt dla dwóch osób w Hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku
b. voucher na 3 indywidualne konwersacje z lektorem zagranicznym z języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego
c. pakiet atrakcyjnych zestawów książek dla szkoły, którą reprezentuje laureat
d. prezentacja sylwetki laureata na łamach „Głosu Wielkopolskiego”
9. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Wielkopolskiego Kongresu Edukacyjnego lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie „Głosu Wielkopolskiego”. mieszącej się pod adresem ul. Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
10. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz.2032. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11. Organizator może przyznać zwycięzcom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres plebiscyt.wlkp@polskapress.pl z dopiskiem REKLAMACJA.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3