Najwięcej nieprawidłowości zgłaszała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Najczęściej dotyczą nieprawdziwych zgłoszeń dotyczących produktów, projektów lub gruntu. W latach 2010-2015 (do 11 czerwca) Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 1 180 nieprawidłowości, na łączną kwotę 96,2 mln euro. Po kontroli NIK.

"System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych działa prawidłowo. Proces informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków unijnych przebiega zgodnie z przepisami Unii Europejskiej" - to wnioski Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła organizację i działanie systemu zarządzania nieprawidłowościami dotyczącymi europejskich funduszy rolnych.


  • Kwota wyłączeń wydatków UE dla Polski wynikająca z decyzji KE stanowiła 0,82% środków unijnych otrzymanych w latach 2004-2013. 

  • W latach 2004-2015 (I połowa) przeprowadzono łącznie 80 postępowań wyjaśniającychprzed Komisją Europejską.

 


Według danych KE za 2013 r. raporty nieprawidłowości zgłaszane są przez Polskę średnio 10 miesięcy po wykryciu, podczas gdy wskaźnik terminowości raportowania nieprawidłowości przez wszystkie państwa członkowskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wynosił 20 miesięcy.

 

Ogólne wnioski są pozytywne, nie oznacza to jednak, że nie ma niczego, co nie wymagałoby poprawy. "NIK zwraca uwagę, że dostęp agencji płatniczych do bazy danych systemu informatycznego był ograniczony do zakresu ich właściwości. To wykluczało możliwości uzyskiwania informacji wprowadzonych przez inne jednostki".

 

NIK wskazuje również, że "Ministerstwo Finansów od 2011 r. zrezygnowało z przygotowywania okresowych zbiorczych informacji dotyczących nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej". Te opracowania według Izby były "źródłem informacji o występujących zjawiskach i trendach dotyczących ujawnionych nieprawidłowości w wydatkowaniu środków, w których administrowaniu agencje nie brały udziału".

 

Agencje płatnicze mają wiedzieć więcej

Najwyższa Izba Kontroli skierowała wniosek do Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej o wdrożenie instrumentów zapewniających agencjom płatniczym pełny zakres informacji o nieprawidłowościach w wydatkowaniu europejskich funduszy rolnych zgłaszanych do Komisji Europejskiej.

__________________________________________________________

Izba stwierdza, iż w efekcie prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z agencjami płatniczymi, postępowań wyjaśniających przed KE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2015 (I połowa), Polska uniknęła - w stosunku do pierwotnie proponowanego przez Komisję - wyłączenia z finansowania unijnego wydatków na kwotę blisko 383,2 mln zł, tj. około 15 procent.

 

Źródło: NIK.gov.pl