Tylko do jutra, 20 stycznia, podatnicy mają czas na wybór formy opodatkowania.

Podatnicy mogą wybierać spośród: zasad ogólnych, czyli rozliczeń według progresywnej skali PIT ze stawkami 18 i 32 proc.; liniowego PIT ze stawką 19 proc.; ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

 

Oświadczenia

 

Podatnicy, którzy wcześniej nie składali oświadczeń, będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli według skali PIT. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które chcą zmienić dotychczasową formę opodatkowania i spełniają ustawowe warunki, konieczne jest złożenie we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia, że w danym roku podatkowym będą rozliczać swoje przychody (dochody) według 19-proc. stawki liniowej, skali podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.

Wskazany termin jest nieprzekraczalny. Złożenie oświadczenia po 20 stycznia skutkuje bezpowrotnie utratą prawa do wyboru formy opodatkowania na dany rok. Wyjątek stanowią podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w trakcie roku.

W takim przypadku oświadczenie składa się do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Decyzja o sposobie opodatkowania dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik w terminie do 20 stycznia roku podatkowego powiadomi w formie pisemnej o zmianie sposobu opodatkowania lub o likwidacji działalności gospodarczej.