Głos Wielkopolski

  Stowarzyszenie "Dolina Wełny"

  Stowarzyszenie „Dolina Wełny” powstało w 2006 roku z inicjatywy samorządu i przedstawicieli środowisk społeczno-gospodarczych. Założycielami było 19 osób fizycznych pochodzących z obszaru działania siedmiu gmin wiejskich i miejsko-wiejskich spójnych przestrzennie i funkcjonalnie, tj. gminy: Gołańcz, Janowiec Wielkopolski, Mieścisko, Rogoźno, Skoki, Wapno i Wągrowiec. W 2007 roku teren działania Stowarzyszenia poszerzono o gminę Damasławek. Natomiast w roku 2015 ze Stowarzyszenia wystąpiła gmina Janowiec Wielkopolski, a przystąpiły z kolei gminy Kiszkowo i Margonin.

  Realizacja programu Leader+, zarówno I Schematu Pilotażowego, jak i II Schematu, była nakierowana na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz zaangażowanie ich w tworzenie i realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
  W ramach I Schematu, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” otrzymało wsparcie w wysokości 150 000,00 zł, między innymi na opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), która wdrażana była w II Schemacie, dzięki wsparciu z Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa (FAPA) w wysokości 750 000 zł.
  Fakt realizacji Leadera+ w latach 2006-2008, był znakomitym narzędziem w promowaniu Stowarzyszenia i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
  Stowarzyszenie „Dolina Wełny” realizowało również Lokalną Strategię Rozwoju w okresie programowania 2007-2013 w ramach, której ogłosiło 11 konkursów naborowych, z których dofinansowało 162 projekty na kwotę na kwotę blisko 8 mln złotych.
  Dzięki temu wsparciu, powstały place zabaw, świetlice wiejskie, chodniki i parkingi, a także doposażono ośrodki kultury, muzea, orkiestry i zespoły folklorystyczne. Stworzono także miejsca pracy, przeprowadzono szereg szkoleń i warsztatów oraz zorganizowano wiele imprez plenerowych.

  W ramach perspektywy 2007-2013, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zrealizowało dwa Projekty Współpracy. Pierwszy projekt nosił nazwę „Turystyczny rozwój regionu poprzez tworzenie szlaków kajakowych”, a zakładał m.in. oznakowanie szlaku kajakowego na rzece Wełnie i Małej Wełnie, organizację maratonu kajakowego oraz blisko 60 spływów kajakowych po tych rzekach. Dodatkowym elementem projektu jest interesujący „Przewodnik kajakowy po Wełnie i Małej Wełnie”
  .
  Kolejny projekt to „Szlak Ukrytych Skarbów”, który powstał we współpracy pięciu wielkopolskich Lokalnych Grup Działania. Polegał on na odkryciu „skarbów” czyli mało znanych atrakcji turystycznych w 37 punktach. Dla zapewnienia komfortu turystom, w pobliżu odkrytych „skarbów”, powstały wiaty wyposażone w wygodne ławo-stoły, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Dopełnieniem projektu jest bardzo ciekawy Album topograficzny oraz Folder promocyjny „Szlak Ukrytych Skarbów”.
  Stowarzyszenie „Dolina Wełny” POMAGA realizować i kultywować lokalne obyczaje, PROMUJE rozwój naszego regionu oraz AKTYWIZUJE lokalną społeczność.
  W swojej działalności Stowarzyszenie nakierowane jest na pomoc w pozyskiwaniu środków w ramach PROW, na promowanie lokalnych dóbr kultury oraz kultywowanie tradycji regionalnych.

  Znaczącym obszarem działalności Stowarzyszenia jest też aktywizowanie lokalnej społeczności. Zadanie to realizowane jest poprzez organizację licznych spływów kajakowych, rajdów pieszych i rowerowych oraz festynów i biesiad, które gromadzą wielu uczestników.
  • Flagowy produkt turystyczny Stowarzyszenia „Dolina Wełny” to SPŁYWY KAJAKOWE po rzece Wełnie i Małej Wełnie, które dostarczają wiele emocji i zachwycają pięknem przyrody. Miłośników kajakarstwa i Turystyki wodnej przybywa z każdym rokiem, stąd też ten rodzaj naszej działalności.
  • Z kolei RAJDY ROWEROWE organizowane przez Stowarzyszenie, mają z reguły charakter edukacyjno-rekreacyjny, wiodą trasami gmin członkowskich gromadząc cyklistów w różnym wieku, od dzieci szkolnych, poprzez młodzież, aż do seniorów. Doskonała atmosfera, liczne konkursy sprawnościowe, a także wyróżnienia dla najmłodszych i najstarszych uczestników, są wizerunkiem wydarzeń rowerowych.
  • Doskonałym wizerunkiem kultywowania tradycji jest organizowany przez Stowarzyszenie coroczny „FESTIWAL SMAKU REGIONALNEGO I TWÓRCZOŚCI RĘKODZIELNICZEJ”. Pasjonatom produktu tradycyjnego i regionalnych potraw, festiwal pozwala na odkrywanie kulinarnego bogactwa regionu, zbliża pokolenia, a mieszkańcom obszaru pomaga utożsamić się z Małą Ojczyzną.
  • Stowarzyszenie integruje i wspiera AKTYWNE LEADERKI z obszaru swojego działania, umożliwiając im udział w szkoleniach i warsztatach, a także w wyjazdach studyjnych, przez co mogą zgłębiać tajniki działalności społecznej.
  • KONKURSY PLASTYCZNE I FOTOGRAFICZNE organizowane przez Stowarzyszenie, mają za zadanie rozwój zdolności plastycznych i promowanie spontanicznej ekspresji plastycznej młodych twórców. Propagowanie utrwalania zmieniającej się rzeczywistości, to z kolei cel konkursów fotograficznych o różnorodnej tematyce.
  WARSZTATY RĘKODZIELNICZE, zarówno ceramiczne, muzyczne, decoupage czy florystyczne, nie tylko aktywizują lokalną społeczność, ale też promują i przybliżają kultury regionu.
  WYDAWNICTWA PROMUJĄCE OBSZAR przygotowane przez Stowarzyszenie w formie folderów, ukazują przydrożne kapliczki i figury, dworki i pałace szlacheckie, dworce i stacje kolejowe oraz kościoły i kaplice, a także sylwetki twórców ludowych i rękodzielników obszaru Doliny Wełny.

  Nie sposób wymienić wszystkie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie dla aktywizowania lokalnej społeczności, jednakże te opisane powyżej świadczą o tym, że od momentu powstania Stowarzyszenie stara się, aby za pomocą środków pomocowych oraz wielu własnych inicjatyw i przedsięwzięć, przyczyniać się do rozwoju obszaru Doliny Wełny, a także poprawy warunków życia mieszkańców.

  Za swoją szeroką działalność, w roku 2013 Stowarzyszenie otrzymało „Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego”, przyznaną przez Zarząd Powiatu, z kolei w 2015 roku Rada Gminy Wągrowiec przyznała Stowarzyszeniu wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Wągrowiec”.

  Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Dolina Wełny” na lata 2016-2023, opracowana przy dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności, została pozytywnie oceniona przez komisję konkursową, co zaowocowało podpisaniem w dniu 17 maja 2016 roku Umowy Ramowej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

  Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), przyznaje na jej realizację 9 mln złotych, z czego połowa przeznaczona będzie na rozój gospodarczy obszaru Doliny Wełny.

  Zapraszamy do korzystania z naszej strony internetowej:

  dolinawelny.eu
  oraz do polubienia profilu na portalu społecznościowym:
  www.facebook.com/LokalnaGrupaDzialaniaStowarzyszenieDolinaWelny/,
  Kontakt z Biurem Stowarzyszenia „Dolina Wełny”:
  ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec
  tel. 67/25-52-489, mail: biuro_dolinawełny@o2.pl

  Stowarzyszenie "Dolina Wełny"

  8 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  67 głosów

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo