Menu Region

Głos Wielkopolski

Regulamin plebiscytu

Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich 2016

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich 2016”
zwanego dalej „Plebiscytem”Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Wielkopolskie Koła Gospodyń Wiejskich 2016”
3. Plebiscyt polega na wyborze najaktywniejszej Kół Gospodyń Wiejskich spośród wszystkich zgłoszonych kandydatur przez czytelników i internautów „Głosu Wielkopolskiego”
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 20 maja 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
5. Organizator powołuje trzy osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Adam Pawłowski – redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”, Joanna Labuda – dziennikarka „Głosu Wielkopolskiego”, Krzysztof Stawowy – marketing Polska Press Sp. z o.o.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Regulamin dostępny jest na stronie ww.gloswielkopolski.pl

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatem w Plebiscycie może być każde Koło Gospodyń Wiejskich z województwa wielkopolskiego, która wyróżnia się swoją aktywności.
2. W plebiscycie mogą brać udział (głosować) osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. Kandydatem w plebiscycie, niezależnie od warunków o których mowa w pkt 1 , może być każda osoba pełnoletnia o której mowa w pkt. 1. i mająca pełną zdolność do czynności prawnych
4. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4.Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach 20 maja 2016 r. od godz. 00.01 do 30 czerwca 2016r.
do godz. 23.59 .
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko osoby zgłaszanej
b. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
c. Zdjęcie osoby nominowanej wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w celu i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
d. Uzasadnienie nominacji, ze szczególnym naciskiem na sukcesy lub aktywność.
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail [email protected]
Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23.59 w dniu 17 czerwca 2016 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 i 3 niniejszego artykułu, art. 2 pkt 1 i 3 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. Dane oraz wizerunek kandydata zostanie umieszczony na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz/lub na łamach jednego z tygodników lokalnych wydawanych przez Organizatora na terenie Wielkopolski.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 20 czerwca 2016 roku na łamach dziennika „Głos Wielkopolski” stronie internetowej gloswielkopolski.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.


II. Głosowanie


1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od godz. 00.01 dnia 5 czerwca 2016 roku do godziny 23.59 dnia 30 czerwca 2016 roku na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując KGW. po kropce wpisując numer wybranej kandydatki
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium,
4. W przypadku gdy dwie lub więcej Kół będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu, która nagrodzi to Koło, którae ich zdaniem wykazała się, aktywnością i inicjatywami zasługującymi na takie wyróżnienie.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 2 lipca 2016 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl oraz na stronach i prasie o której mowa w art. 3 II pkt 7 i 8.
Ogłoszenie wyników zawierać będzie dane kandydata, jego wizerunek oraz liczbę oddanych głosów.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięskie Koło Potrzyma pamiątkowy dyplom, Film promujący Koło oraz miejscowość w której działa Koło oraz voucher na sprzęt AGD o wartości 3000 zł brutto.
3. Koło, które zajmie miejsce drugie otrzyma dyplom oraz voucher na sprzęt AGD o wartości 2000 zł brutto.
4. Koło, które zajmie miejsce trzecie otrzyma dyplom oraz voucher na sprzęt AGD o wartości 1000 zł brutto.
5. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
6. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas Uroczystej Gali dnia 24 września 2016 roku lub mogą zostać odebrana osobiście w siedzibie „Głosu Wielkopolskiego”. mieszącej się pod adresem ul. Grunwaldzka 19 w Poznaniu, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcy adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród Nagroda zostanie zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
7. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected] z dopiskiem Reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.