Ponadto aby zmniejszyć duże w tej chwili niepewności dotyczące stanu finansów publicznych i zdolności kredytowej sektora bankowego, potrzebne jest przejęcie przez rząd od prezydenta dwóch inicjatyw dotyczących, czyli obsługi kredytów hipotecznych we SF i innych walutach zagranicznych, oraz obniżenia wieku emerytalnego do poziomu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn – w obu tych kwestiach potrzebne są radykalne korekty dotychczasowych propozycji.

Profesor Stanisław Gomułka pozytywnie ocenia planowane silne spowolnienie zwiększenia kwoty wolnej od podatku, oraz uwzględnienie krytyki ze strony polskich przedsiębiorców i KE w projekcie podatku od obrotów w handlu. Jako zagrożenia dla gospodarki i przedsiębiorców z kolei wskazuje na wzrost cen energii elektrycznej, na skutek planowanego podtrzymania aktywności silnie nierentownych kopalń przez ich łączenie z elektrowniami, oraz w celu finansowania kosztownych obietnic wyborczych, ryzyko znacznego podniesienia podatku VAT i/lub ryzyko wprowadzenia podatku obrotowego na miejsce CIT, w skali znacznie większej niż CIT.