W czwartek 14 kwietnia, podczas 16. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli w ostatecznym brzmieniu ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Autorzy ustawy tłumaczą, że głównymi celami ustawy są: "wzmocnienie ochrony ziemi rolniczej przed spekulacyjnym wykupem przez krajowe oraz zagraniczne osoby fizyczne i prawne, zatrzymanie niekorzystnego trendu w strukturze agrarnej oraz poprawa sytuacji ekonomicznej polskich rolników".

 

Już niebawem, bo 1 maja tego roku przestanie obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców. Dlatego rząd spieszy się z przyjęciem regulacji, które mają zabezpieczyć krajowe grunty przed wykupem przez obcokrajowców. Ustawa ma zacząć obowiązywać od 30 kwietnia.

 

prof. Rafał Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego UW, TVN24/x-news

 

Przypominamy najważniejsze ustalenia:


  • państwowa ziemia rolna będzie pozostawać w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, a podstawowym sposobem jej zagospodarowania będą korzystne dla rolników trwałe dzierżawy

  • Sprzedaż nieruchomości (lub ich części) – wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – będzie wstrzymana przez 5 lat od wejścia w życie ustawy. Są jednak wyjatki: zakaz nie obejmie m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Kolejne nieruchomości wyjęte spod zakazu, to te, które są w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, ogródki przydomowe oraz nieruchomości rolne o powierzchni do 2 ha.

  • nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni, ale tu też jest kilka wyjatków, a mianowicie nabywanie ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa oraz kościoły i związki wyznaniowe. W innych przypadkach sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą prezesa ANR.

  • Ten, kto kupi ziemię rolną, będzie musiał osobiście prowadzić gospodarstwo, kolejny wymóg, to zakaz zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. W przypadkach losowych na wcześniejszą sprzedaż ziemi będzie mógł wydać sąd.

 


Nowe zasady obrotu nieruchomościami nie będą dotyczyć nabywania ziemi w wyniku dziedziczenia, orzeczenia sądu lub organu egzekucyjnego. Ograniczeniom nie będzie też podlegał obrót prywatnymi działkami rolnymi do 0,3 ha.

 

Co z siedliskami? Grunty rolne zabudowane o powierzchni do 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów, będą zajęte pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie (jeśli tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały odrolnione) również są wyjęte spod zakazu. "Nie będzie też ograniczony obrót nieruchomościami rolnymi, które w dniu wejścia w życie ustawy w ostatecznych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu będą przeznaczone na cele inne niż rolne".

Żródło: Sejm.gov.pl

 

Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zostało przedstawione w Sejmie 14 kwietnia. 

 

O ustawie pisaliśmy już m.in. tu: