1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Nadleśnictwo Podanin ogłasza pisemny nieograniczony przetarg
Wróć do listy komunikatów

Nadleśnictwo Podanin ogłasza pisemny nieograniczony przetarg

OGŁOSZENIE

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież,

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Sprzedaż odbędzie się na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzenia przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzenia negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 78 poz. 532).

1. Opis przedmiotów sprzedaży:

Opis nieruchomości:

Nieruchomości nie są obciążone skutecznymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym niezależnymi od wpisu w księgach wieczystych, prawami czy roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu nimi, nie są przedmiotem żadnego postępowania sądowego, egzekucyjnego, ani administracyjnego, są wolne od długów, zajęć i wierzytelności. Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków.

1) Lp. 1

Działka zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Chodzieskiego stanowi inne tereny zabudowane (Bi). Zgodnie z ustaleniami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chodzież, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Chodzieży Nr XI/57/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 18, poz. 527 z dnia 19 lutego 2004 r.) działka 8015/14 przeznaczona jest pod zabudowę, gdzie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna, zagrodowa oraz rekreacji indywidualnej), a także dopuszcza się prowadzenie, jako funkcji uzupełniającej, nieuciążliwych usług; oraz w części przeznaczona jest na cele rolne. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym (stodoła) nr inw. 180/154. Budynek o konstrukcji murowano-drewnianej wybudowany na początku XX w. w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 183,30 m2. Stan techniczny budynku średni.

Kształt działki regularny (zbliżony do prostokąta), ukształtowanie terenu płaskie. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – dojazd zapewniony poprzez ustanowioną odpowiednią służebność drogową przez sąsiednią działkę nr 127. Na działce znajdują się pojedyncze zadrzewienia i zakrzewienia, głównie w postaci: wierzby, dębu, drzew owocowych oraz pojedynczych innych. Teren działki ogrodzony płotem drewnianym oraz panelowym (należącym do sąsiedniej posesji). W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa gospodarcza/zagrodowa, tereny leśne, obszary użytkowane rolniczo. Nieruchomość w zasięgu posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej – według warunków lokalnych. Działka 8015/14 objęta jest formą ochrony przyrody, tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci.

2) Lp. 2

Działka zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Chodzieskiego stanowi grunty orne (RV). Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chodzieży zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Chodzieży nr XXXVIII/357/06 z dnia 29 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r.) działka 1991 stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej w budynkach wolnostojących. Kształt i rozmiary działki umożliwiają wykorzystanie jej na cele budowlane. Na działce znajduje się pozostałość po budynku gospodarczym, tj. fundamenty z piwniczką i pozostałością komina. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi krajowej nr 11. Na działce znajdują się nasadzenia drzew owocowych, krzewy i drzewa ozdobne. Teren działki częściowo ogrodzony pozostałością ogrodzenia i ogrodzeniem sąsiadującym. Nieruchomość w zasięgu posiada dostęp do sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i gazowej. Nieruchomość zgodnie z art.38 ust. 5 ustawy o lasach podlega prawu pierwokupu przez gminę. Działka 1991 objęta jest formą ochrony przyrody, tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Noteci.

2. Termin i miejsce, w których można się zapoznać z dodatkowymi informacjami dotyczącymi nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela sekretarz nadleśnictwa Pan Michał Nawrot. od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 14.00 pod nr tel.: 604510393 lub w siedzibie Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się z przedstawicielem nadleśnictwa w celu dokonania oględzin przedmiotowych nieruchomości

3. Sposób i miejsce składania ofert.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 24.03.2021 r. do godz. 8.30 w siedzibie Nadleśnictwa Podanin, osobiście lub za pośrednictwem poczty listem poleconym w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości: „tu wpisać odpowiedni numer działki z pkt 1 ogłoszenia”” na adres: Podanin 65, 64-800 Chodzież. Oferty należy składać na odpowiednim formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz ofertowy można otrzymać w sekretariacie nadleśnictwa lub pobrać ze strony internetowej http://www.podanin.pila.lasy.gov.pl w zakładce Informacje/Sprzedaż nieruchomości lub https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_podanin/komunikaty_i_ogloszenia. Wszystkie wolne miejsca w ofercie należy uzupełnić czytelnie, w języku polskim lub jeśli nie dotyczy – wykreślić. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania, oraz dane oferenta umożliwiające odesłanie ofert złożonych po terminie. Do pisemnej oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium oraz:

  1. oświadczenie, że oferent nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, oraz nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej
  2. gdy oferentem jest osoba fizyczna będąca w związku małżeńskim: pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  3. gdy oferentem jest osoba prawna: aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców; uchwałę odpowiedniego organu tejże osoby prawnej w przypisanej formie prawnej zawierająca zgodę tego organu na wystąpienie w przetargu i zawarcie, w przypadku wygrania przetargu, umowy sprzedaży nieruchomości;
  4. gdy oferentem jest wspólnik prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej: kopię umowy spółki cywilnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem, celem ustalenia reprezentacji spółki; uchwałę wszystkich wspólników spółki cywilnej o wyrażeniu zgody w przypisanej formie prawnej, na wystąpienie w przetargu i zawarcie, w przypadku wygrania przetargu umowy sprzedaży nieruchomości.

Kopie dokumentów złożonych w ramach oferty winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, po otwarciu ofert w przypadku braku wymaganych dokumentów niewymienionych powyżej a niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, wezwie Kupującego do ich przedłożenia.

Oferty złożone po terminie, nie zawierające elementów, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, lub do których nie dołączono wymaganych dokumentów będą odrzucane. Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu.

4. Termin i miejsce przetargu.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Podanin, Podanin 65, 64-800 Chodzież w dniu 24.03.2021 r.: 1) o godz. 9.00 – dz. nr 8015/14, 2) o godz. 9.30 – dz. nr 1991. Komisja przetargowa rozpatrywać będzie tylko oferty spełniające wymagania niniejszego ogłoszenia.

5. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę oraz sposób oceny elementów oferty:

Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę to zaoferowana cena, która musi być wyższa od ceny wywoławczej określonej dla każdej działki. Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zawierającą najwyższą cenę. Sprzedający poda do wiadomości publicznej w terminie nie później niż 14 dni od dnia przetargu informację o wyniku przetargu poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej sprzedającego. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej widomości zawiadomi pisemnie nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

6. Wysokość wadium, jego forma, termin i miejsce wniesienia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium określonego w pkt 1 ogłoszenia. Oferent winien wnieść wadium w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Santander Bank Polska S.A. 14 1090 1317 0000 0000 3100 3726 w tytule wpisując Wadium na sprzedaż nieruchomości: „tu wpisać odpowiedni numer działki z pkt 1 ogłoszenia”. Wadium wniesione przelewem będzie skuteczne jeżeli do dnia 24.03.2021 roku do godziny 8.30 znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego. Wadium wniesione w pieniądzu zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez oferenta, który nie wygrał przetargu lub którego oferta została odrzucona zostanie zwrócone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

7. Termin zapłaty ceny nabycia nieruchomości.

Zapłata ceny nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygra przetarg nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień podpisania umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Zapłata skuteczna będzie, gdy w tym dniu należność znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.

8. Informacja o skutkach nie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości bez usprawiedliwionej przyczyny.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

9. Dodatkowe informacje.

Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Kupujący ponosi wszelkie koszty opłat związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków. Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu.

Jacek Kulpiński

Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/