1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany...
Wróć do listy komunikatów

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), oraz stosownie do art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) i po podjęciu przez Radę Gminy Niechanowo:

· uchwały nr IX/69/2019 z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Goczałkowie, działka nr ewid. 5 i część działki nr ewid. 6, gmina Niechanowo;

· uchwały nr X/74/2019 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/69/2019 Rady Gminy Niechanowo z dnia 26 września 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Goczałkowie, działka nr ewid. 5 i część działki nr ewid. 6, gmina Niechanowo;

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski mogą być wnoszone:

· w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Niechanowo, ul. Różana 1 , 62-220 Niechanowo · za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@niechanowo.pl za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

· w formie ustnej do protokołu

w terminie do dnia 9 marca 2020r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Niechanowo