Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE

RGP.6722.13.2021                                                                                Skoki, dnia 27.07.2022r.

           

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo, którego granice określono na załączniku graficznym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 sierpnia 2022r. do 9 września  2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, pokój 11 w godzinach: poniedziałek od 9:00 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:30. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2022r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (I piętro, segment B). Projekt zmiany planu miejscowego zostanie wyłożony do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej gminy w ww. terminie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu zmiany planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu. Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi do prognozy i postępowania w jej sprawie.

             Uwagi należy składać na piśmie w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: [email protected], lub formularza zamieszczonego przez organ sporządzający projekt tego dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej Urzędu (http://skoki.nowoczesnagmina.pl/?a=13178) lub przez platformę ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz art. 17a i art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503), w związku z realizacją czynności o których mowa w art. 17 pkt 4, 9 i 12-14 oraz art. 17 pkt 1 i 11,  uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Skoki z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Wincentego Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.
 2. Inspektorem ochrony danych Gminy Skoki jest Pani Katarzyna Przybysz, dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel. 61 8925812.
 3. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c - e ogólnego rozporządzenia.
 4. Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559) oraz w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503)
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r., poz. 164 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.