1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Karczewie działka nr ewid. 3/11 oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Kiszkowo, dnia 21 czerwca 2019 r.

BUA.6721.2.2017

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Karczewie działka nr ewid. 3/11 oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zmianami), oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 ,art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i po podjęciu przez Radę Gminy Kiszkowo uchwały nr XXVII/176/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Karczewie działka nr ewid. 3/11

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko. w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można wnosić:

-na piśmie do Wójta Gminy Kiszkowo w sekretariacie Urzędu Gminy Kiszkowo w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kiszkowo ul. Szkolna 2 62-280 Kiszkowo -drogą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Kiszkowo

                 Tadeusz Bąkowski