1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubowo

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla działki nr 166 oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.Dz. U. z 2018 poz. 1945 ze zmianami), oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) i po podjęciu przez Radę Gminy Łubowo uchwały nr XII/99/2019 z dnia 29 października 2019r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

· zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lednogóra dla działki nr 166 oraz o opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski można wnosić:

- na piśmie do Wójta Gminy Łubowo w sekretariacie Urzędu Gminy Łubowo w godzinach pracy urzędu lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Łubowo 1 62-260 Łubowo

- drogą elektroniczną, na adres e-mail: nieruchomosci@lubowo.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r o podpisie elektronicznym lub opatrzone potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wójt Gminy Łubowo