1. Głos Wielkopolski
  2. Komunikaty
  3. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL”...
Wróć do listy komunikatów

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” ogłasza

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu OGŁOSZENIE II przetargu w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności Stomil-Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu KRS: (KRS 0000116560) oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „STOMIL” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000308183) zwane łącznie: „Spółka” ogłasza II przetarg nieograniczony i zaprasza do składania ofert na zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości położonych w Poznaniu, woj. wielkopolskie, powiat M. Poznań, przy ulicy Starołęckiej 18 i 20, 

a. Informacja o Nieruchomości

Przedmiot sprzedaży obejmujące tereny przemysłowe i inne tereny zabudowane, w tym wody stojące.

Nieruchomość zabudowana jest zespołem budynków o funkcji: biurowej, magazynowej, produkcyjnej, usługowej oraz budowlami służącymi prawidłowemu użytkowaniu obiektów. Teren ma regularny kształt wieloboku.

Nieruchomość cechuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu.

Nieruchomości stanowią działki o numerach ewidencyjnych:

a) 7 o powierzchni 1734 m2 , obręb nr 0011,

b) 8/5 o powierzchni 153 m2 obręb nr 0011,

c) 9/6 o powierzchni 3189 m2 , obręb nr 0011,

d) 12/12 o powierzchni 321 m2 , 12/13 o powierzchni 22 623 m2 obręb nr 0011,

e) 3 o powierzchni 156 m2, 4 o powierzchni 3778 m2, 10 o powierzchni 19 224 m2, 11/2 o powierzchni 69 725 m2, obręb nr 0011,

f) 12/9 o powierzchni 3 m2, 12/10 o powierzchni 4615 m2, 12/11 o powierzchni 318 m2 obręb 0011,

Księgi wieczyste: PO2P/00179580/5, PO2P/00166924/5, PO2P/00171067/7, PO2P/00081815/8, PO2P/00036258/5, PO2P/00219545/1

b. Sposób zapoznania się z Regulaminem i pełnym ogłoszeniem,

Przetarg prowadzony jest w oparciu o Regulamin Sprzedaży nieruchomości, który umieszczony jest na stronie internetowej: http://www.stomil-poznan.pl/ogloszenia/nieruchomosc-przetarg-II,

c. Cena sprzedaży

Cena sprzedaży Nieruchomości nie może być mniejsza niż 95.000.000,- (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów) złotych netto (dalej: „Cena Minimalna”), przy czym, oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto oraz oferowaną cenę brutto. Ostateczna ceny sprzedaży może być płatna w dwóch ratach oraz może zostać obniżona o koszty doprowadzenia gruntu do stanu deweloperskiego.

d. Wadium

Ustala się wysokość Wadium w wysokości 4.750.000,- (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych (dalej: Wadium).

e. Termin, miejsce i sposób składania Ofert,

Oferty należy składać w terminie do dnia 14.05.2021 roku do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach na adres Spółki – Stomil-Poznań S.A., ul. Starołęcka 18, 61-361 Poznań, z dopiskiem „Dotyczy Przetargu – nie otwierać”. O dacie złożenia Oferty decyduje data jej wpłynięcia do siedziby Spółki.

f. Termin zakończenia etapu pisemnego Przetargu,

Zakończenie etapu pisemnego nastąpi wraz z wyborem najwyższych pięciu ofert lub stwierdzeniem, że nie dokonano wyboru żadnej ze złożonych ofert.

g. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

Warunkiem zawarcia przez Spółkę umowy sprzedaży Nieruchomości, jest:

  • uzyskanie przez Spółkę wymaganych przez prawo i jej akty wewnętrzne zgód korporacyjnych,
  • uzyskanie pozwoleń i nieskorzystanie z prawa pierwokupu, w przypadku gdyby były wymagane lub prawo pierwokupu przysługiwałoby,
  • ewentualne podpisanie ze Spółką umowy dzierżawy części Nieruchomości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

h. Wydanie nieruchomości

Wydanie Nieruchomości nieobjętych umową dzierżawy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu wynegocjowanych umów, natomiast wydanie Nieruchomości objętych ewentualną umową dzierżawy nastąpi w terminie uzgodnionym z Nabywcą, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku.

i. Kryterium wyboru oferty

Kryterium wyboru oferty stanowi cena sprzedaży (100%),

j. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Przetargu i Nieruchomości,

Informację na temat Nieruchomości i trybu jej sprzedaży można uzyskać u Pana Wojciecha Woszczyło pod nr. tel. 790 500 910, e-mail: woszczylo.w@stomil-poznan.pl

k. Informację o możliwości zadawania pytań

Każdy z zainteresowanych zakupem Nieruchomości może zadawać pytania dotyczące Nieruchomości na adres podany w punkcie j. Odpowiedzi na zadane pytania będą umieszczane na stronie internetowej Spółki.