1. Głos Wielkopolski
 2. Komunikaty
 3. Zamówienia
 4. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN z dnia...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN z dnia 24.02.2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2020.293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
, w dniach od 8.03.2021 r. do 29.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w godzinach od 800 do 1600 (poniedziałek) i w godzinach od 715 do 1515 (wtorek-piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 29.03.2021 r.
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie na sali konferencyjnej, (1 piętro) o godz. 1300 z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych. Dyskusja publiczna będzie transmitowana poprzez platformę cyfrową wraz
z możliwością zadawania pytań pod nr tel.
41/ 31 15 511 w czasie dyskusji w godzinach od 1300 do 1500.
Link dostępny na stronie http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu Studium, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – na adres:

Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2021 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U.2021.247) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:

 • projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn,

 • prognozie oddziaływania na środowisko ww. Studium.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu,
o którym mowa wcześniej.

Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektów, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):

 1. w formie pisemnej

 2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
  o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.Dz.U.2019.162 ze zm.),

w terminie do dnia 19.04.2021 r. na adres:

Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn
e-mail: bodzentyn@post.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:

 • siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn,

 • na tablicach ogłoszeń,

 • Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/)

 • prasie regionalnej (ogłoszenie)

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn,
ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn, tel.41 31 15 010, w imieniu którego działa Pan Dariusz Skiba – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pan Michał Furmańczyk,
z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można się skontaktować, pisząc na adres:
administrator@bodzentyn.pl

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bodzentyn;

4) Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres;

5) Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 7 do Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;

7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bodzentyn oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;

8) Przysługuje Państwu prawo do:

- dostępu do Państwa danych osobowych,

- sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,

- żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo,
iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa,

- jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;

10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.