Syndyk Masy Upadłości

Artykuł sponsorowany

Syndyk Masy Upadłości

„FX” S.A. w upadłości w Krakowie (dawniej HYBNER S.A. w Kijewie)

ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, NIP: 7861647557

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej

Przedmiot sprzedaży:

- kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni gruntu wynoszącej 5,4812ha, położony w miejscowości Kijewo, gmina Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie, składający się z:

• nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą numer PO1D/00035827/9, składającej się z działki ewidencyjnej numer 3770 o powierzchni 1,2428ha,

• nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą numer PO1D/00041584/8, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 3772, 3773 i 3774 o łącznej powierzchni 4,2384ha.

Kompleks powyższy zabudowany jest obiektem magazynowo produkcyjnym z segmentem biurowo-socjalnym, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 14.329,08.m2, na który składają się przylegające do siebie: budynek hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 9.126,19m2; budynek hali produkcyjnej o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 5.202,89m2.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 18.176.314zł plus podatek Vat jeżeli będzie należny.

Oferty pisemne należy składać w języku polskim przesyłką pocztową – listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta sygn. akt. VIII GUp 92/18. FX S.A. – KONKURS OFERT NIERUCHOMOŚCI” – do dnia 23 lipca 2020r., godzina 15.00. (decyduje data wpływu) - na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Stańczyka 5/ LU 1 – godziny 9-15 od poniedziałku do piątku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż ruchomości jest wpłacenie wadium w wysokości 1.850.000zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy upadłego „FX” S.A. w upadłości o numerze 23 24900 0050 0004 5304 332 2390, z dopiskiem „PRZETARG - sygn. akt. VIII GUp 92/18”, najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek upadłego).

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 24 lipca 2020r. w kancelarii prawnej przy ul. św. Gertrudy 14/3, 31-048 Kraków, o godzinie 14.00.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z pełnym regulaminem konkursu, który znajduje się w biurze syndyka w Krakowie, przy ul. Stańczyka 5/ LU 1, lub można go otrzymać po przesłaniu zapytania na adres mail ikb@wp.pl. Syndyk ma prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny, a także ma prawo do unieważnienia wyniku konkursu lub odstąpienia od oferty w całości lub w części bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje również prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży z wybranym oferentem, na każdym etapie jej procedowania, bez podania przyczyny. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem syndyka.

Operat szacunkowy otrzymać można po przesłaniu zapytania na adres mail: s.jelen62@gmail.com. Wszelkie dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonów 602-571 134, 502-078-078 oraz Kancelarii w Krakowie, przy ul.Stańczyka 5/ LU 1, 30-126 Kraków, w godz. 9-15, pn-pt. Tel. 12-311 44 55.

Niepowtarzalna nieruchomość produkcyjno-biurowa w centrum Polski!

Dodaj ogłoszenie