Teraz Biologia

Materiał informacyjny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Bogata oferta studiów i specjalności realizowanych na Wydziale Biologii, możliwość samodzielnego kształtowania programu kształcenia oraz udział w programie praktyk i staży studenckich, dają naszym studentom wiedzę i umiejętności ułatwiające odnalezienie się na rynku pracy.

Wydział Biologii od szeregu lat kształci młodych ludzi zainteresowanych naukami przyrodniczymi, ciekawych świata, kreatywnych, myślących nieszablonowo. Kandydaci na studia II stopnia mogą wybierać spośród 10 kierunków prowadzonych na Wydziale Biologii: Biologia, Biotechnologia, Bioinformatyka, Biologia i zdrowie człowieka, Nauczanie biologii i przyrody, Neurobiologia, Ochrona środowiska, Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna oraz angielskojęzyczne Biotechnology i Environmental Protection.

Nowy program studiów na kierunku Bioinformatyka, uruchamiany od roku akademickiego 2021/2022, umożliwia studentom realizację ścieżek tematycznych, takich jak: bioinformatyka sekwencji i analiza danych pochodzących z sekwencjonowania nowej generacji, bioinformatyka strukturalna i analiza struktur biologicznych, bioinformatyka systemowa, ewolucyjna i populacyjna oraz projektowanie i tworzenie oprogramowania bioinformatycznego. Absolwenci mają możliwość podjęcia pracy w prężnie rozwijających się usługowych firmach bioinformatycznych oraz działach badawczo-rozwojowych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz firmach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania bioinformatycznego.

Koncepcja i program studiów II stopnia Biologia i zdrowia człowieka powstały w porozumieniu z pracodawcami, aby wypełnić zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie ochrony i wspomagania zdrowia ludzi i zdrowia środowiskowego. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w instytucjach zajmujących się diagnostyką i analizą danych biomedycznych, niemedycznych ośrodkach świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne, jednostkach administracji publicznej oraz publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Studenci kierunku Biologia zdobywają specjalistycznej wiedzę i umiejętności stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych z zakresu nauk biologicznych. Swoje zainteresowania naukowe mogą rozwijać w ramach wybranej specjalności, tj. biologia molekularna, biologia komórki i organizmu, biologia człowieka, biologia ewolucyjna, biologia populacji lub ekologia krajobrazu. Przyszli nauczyciele biologii i przyrody mogą kształcić się na kierunku Nauczanie biologii i przyrody.

Kierunek Biotechnologia został stworzony z myślą o kształceniu specjalistów dysponujących zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu biologii molekularnej i komórkowej oraz inżynierii genetycznej, pozwalającymi na podejmowanie i rozwiązywanie nowatorskich problemów z pogranicza technologii i współczesnej biologii w rolnictwie, ochronie środowiska, przemyśle i medycynie. Kształcenie na kierunku Biotechnology obejmuje takie obszary tematyczne jak: poszukiwanie innowacyjnych terapii chorób człowieka, tworzenie leków nowej generacji, rozwój medycyny regeneracyjnej w oparciu o komórki macierzyste oraz zastosowanie nanomateriałów w biotechnologii medycznej.

Studenci kierunku Neurobiologia poznają mechanizmy funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej. Studia są prowadzone we współpracy z poznańskimi uczelniami: Uniwersytetem Medycznym, Akademią Wychowania Fizycznego i Uniwersytetem Przyrodniczym. Absolwent kierunku Neurobiologia jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Na kierunku Ochrona Środowiska, uznanym za najlepszy kierunek studiów w Polsce w rankingu Perspektywy 2021, studenci poznają strategie i metody ochrony i kształtowania środowiska oraz antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w ramach wybranej specjalności, tj. ochrona środowisk lądowych, ochrona środowisk wodnych lub zarządzanie środowiskiem. Program angielskojęzycznych studiów Environmental protection obejmuje tematykę ochrony środowiska i zrównoważanego rozwoju oraz naukowe, prawne i ekonomiczne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego.

Studia na kierunku Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna prowadzimy wspólnie z Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Program tych studiów uzyskał rekomendację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Po ukończeniu studiów II stopnia na Wydziale Biologii absolwenci są przygotowani do podjęcia nauki w szkole doktorskiej, szczególnie w zakresie dyscypliny naukowej - nauki biologiczne, zarówno w kraju jak i za granicą.

Na Wydziale Biologii zapewniamy naszym studentom komfortowe warunki do studiowania, włączamy studentów w prowadzenie badań naukowych w zespołach badawczych, a także oferujemy wsparcie finansowe na realizację własnych projektów badawczych. Kształcenie dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań społeczno-gospodarczych tak, aby nasi absolwenci jak najlepiej odnaleźli się na rynku pracy.

Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6
61-614 Poznań
www.biologia.amu.edu.pl
www.facebook.com/biologiaUAM
Rekrutacja : https://rekrutacja.amu.edu.pl