Urząd Miasta Poznania: Co możemy załatwić w wydziałach urzędu miasta, adresy, telefony

Igor Chudziński
Igor Chudziński
Czym zajmują się wydziały Urzędu Miasta Poznania?
Czym zajmują się wydziały Urzędu Miasta Poznania? Pawel F. Matysiak
Każdy z wydziałów Urzędu Miasta Poznania pełni określone funkcje i jest otwarty dla obywateli. Jakie sprawy możemy załatwić w tych wydziałach? Co interesantom oferują wydziały: finansowy, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich i uprawnień komunikacyjnych?

[sc]Prezydent Poznania - za co jest odpowiedzialny?
Do jego najważniejszych zadań należą: kierowanie bieżącymi sprawami miasta, reprezentowanie miasta na zewnątrz, administrowanie danymi osobowymi, zapewnianie przygotowania projektów i realizacji uchwał Rady Miasta Poznania oraz nadzorowanie prowadzenia gospodarki finansowej Miasta, realizowanie w tym zakresie zadań określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz w ustawie o finansach publicznych.

Prezydent jest organem wykonawczym w mieście.

Funkcje organu stanowiącego i kontrolnego w Poznaniu pełni natomiast Rada Miasta.

To ten organ jest odpowiedzialny między innymi za uchwalanie budżetu miasta, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w mieście, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rada Miasta decyduje także o zakresie działania jednostek pomocniczych.

Urząd Miasta Poznania to także liczne wydziały, które na co dzień obsługują klientów. Jakie są ich zadania?

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych

Sprawy pojazdów i kierowców: ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, filia ul. 28 Czerwca 1956 r. 404 61-441 Poznań (budynek WDGiR) sprawy dowodów osobistych i meldunków: ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Bartosz Pelczarski
Informacja telefoniczna: 61 646 33 44

Prowadzi sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych, ochrony informacji niejawnych. Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, z wyjątkiem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń kultury fizycznej.

Wydział prowadzi też sprawy z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów.

Prowadzi ewidencję indywidualnych tablic rejestracyjnych wydanych na obszarze województwa wielkopolskiego, wyznacza pojemności tablic rejestracyjnych tymczasowych i badawczych dla organów rejestrujących z terenu województwa wielkopolskiego oraz tablic rejestracyjnych na wniosek uprawnionych organów.

Wydaje i cofa uprawnienia do kierowania pojazdami.

Sprawuje nadzór nad działalnością regulowaną w zakresie prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców oraz stacji kontroli pojazdów, wydaje uprawnienia do szkolenia kierowców oraz uprawnienia do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Wydział organizuje egzaminy dla osób ubiegających się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
I piętro, pokój 125, sekretariat pokój 124, informacja telefoniczna: 61 646-33-44

W Urzędzie Stanu Cywilnego załatwimy takie sprawy jak:

 • nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu;
 • odpis aktu stanu cywilnego
 • sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego;
 • uznanie ojcostwa dziecka, dla którego sporządzono akt urodzenia;
 • uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego;
 • uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej;
 • uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej;
 • wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego;
 • zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 • zaświadczenie o stanie cywilnym;
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
 • zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny;
 • zgłoszenie urodzenia dziecka;
 • zgłoszenie zgonu;
 • zmiana imienia (imion) dziecka;
 • zmiana imienia lub nazwiska;
 • zmiana nazwiska po rozwodzie.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań
Dyrektor Magda Albińska
IV piętro, sekretariat pokój 413; fax 61 878-4525; informacja telefoniczna: 61 878 45 20

Do tego wydziału zgłosimy się gdy chcemy załatwić sprawy związane z: przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, bonifikatą od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu pod garażem oraz własności garażu wybudowanego z własnych środków finansowych.

W tym wydziale składamy także wnioski o: dokonanie zmian osobowych/adresowych w bazie użytkowników wieczystych/dzierżawców, wydanie zgody na usunięcie drzew i krzewów, wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej czy naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

ul Gronowa 20, 61-655 Poznań
Informacja telefoniczna: 61 827 15 00

Dokonuje podziałów geodezyjnych, wykonuje scalenia i wymiany gruntów.

Dokonuje także zwrotów nieruchomości oraz wywłaszczeń.

W GEOPOZie dokonamy także wyłączania gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Usługi Komunalne

Adres: Słowackiego 43, 60-521 Poznań
Telefon: 61 846 29 01

Jednostka ta zajmuje się prowadzeniem poznańskiego schroniska dla zwierząt, cmentarzy komunalnych oraz miejskich toalet publicznych.

Załatwimy tam sprawy dotyczące terminu ważności miejsca pochówku, rezerwacje miejsca pochówku za życia, formalności związanych z ekshumacją szczątków bądź ich ponownym pochowaniem.

Uzgodnimy też warunki wykonania prac kamieniarskich przy nagrobku.

Wydział Finansowy

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Hanna Koszczyńska-Karaś
II piętro, sekretariat pokój 247, informacja telefoniczna: 61 646 33 44

W tym wydziale załatwimy sprawy dotyczące podatków: od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, rolnego i od środków transportowych.

Dokonamy opłaty skarbowej lub załatwimy ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych.

Wydział finansowy zajmuje się także wydawaniem oświadczeń o: podatkach i opłatach lokalnych, udzielonej pomocy de minimis oraz zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej na wniosek zainteresowanego.

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
Telefon: 61 646 33 44

W ZTM obywatel może dokonać zakupu biletów na przejazd komunikacją miejską.

ZTM prowadzi sprzedaż biletów okresowych oraz trasowanych. Można założyć także karę PEKA lub skorzystać z tPortmonetki.

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
tel. 61 647 72 00
W ZDM możemy załatwić odszkodowania dotyczące szkód w pojazdach oraz szkód osobowych związanych z utrzymaniem dróg.

Możemy ubiegać się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego gdy chcemy umieścić na nim np. ogródek gastronomiczny, obiekt handlowy lub reklamowy.

W Zarządzie Dróg Miejskich dokonamy także opłaty za strefę płatnego parkowania oraz otrzymamy identyfikator dla mieszkańców stref parkowania i dla osób niepełnosprawnych.

Możemy także załatwić zastrzeżenie wydzielonego miejsca parkowania tzw. koperty.

ZDM wydaje również pozwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wydział Budżetu i Kontrolingu

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Piotr Husejko
II piętro, pokój 222, sekretariat pokój 224, telefon 61 878-54-76

Wydział Budżetu i Kontrolingu prowadzi sprawy związane z:

 • przygotowaniem projektu budżetu Miasta oraz jego zmianami,
 • przygotowaniem sprawozdań opisowych z wykonania budżetu,
 • Wieloletnią Prognozą Finansową,
 • sporządzaniem informacji oraz analizy zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, dokonanych umorzeń wierzytelności niepodatkowych,
 • opracowywaniem analiz związanych z finansowymi aspektami funkcjonowania Miasta.

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

61-441 Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 - Centrala 61 646 33 44, fax 61 878 47 84
Dyrektor Joanna Jajus

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. Obsługa wniosków CEIDG-1 o wpis do CEIDG: przyjmowanie i przekształcanie wniosków w formę dokumentu elektronicznego, przesłanie do CEIDG prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwy ds. gospodarki.

2. Obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych:

 • przyjmowanie i rozpatrywanie oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz decyzji o wygaśnięciu lub cofnięciu zezwolenia,
 • prowadzenie spraw dotyczących obowiązku składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz opłatami za korzystanie z zezwoleń.
 • weryfikacja zaświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

3. Obsługa spraw związanych z licencjami i zezwoleniami na transport drogowy i kontrolą przewoźników drogowych:

 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania, odmowy udzielania, cofania, zmiany, wygaśnięcia i zawieszania zezwoleń oraz licencji na transport drogowy,
 • prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 • wykonywanie czynności kontrolnych przewoźników drogowych,
 • prowadzenie spraw dot. obsługi zaświadczeń na wykonywanie przewozów na potrzeby własne.

4. Obsługa spraw związanych z opiniowaniem lokalizacji kasyn i salonów gier.

5. Obsługa spraw związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową:

6. Wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz zatrudnienia:

 • prowadzenie ośrodka doradczo - szkoleniowego dla osób planujących podjęcie działalności gosp. oraz przedsiębiorców: udzielanie informacji i porad w zakresie dotyczącym zakładania firmy oraz dostępnych programów i form wsparcia dla MSP, opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych, szkoleniowych i doradczych dla MSP,
 • redagowanie i aktualizacja interaktywnego serwisu Poznań Biznes Partner w ramach MIM,
 • inicjowanie, organizowanie oraz koordynacja przedsięwzięć wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, organizacja konferencji i seminariów o tematyce gospodarczej,
 • współpraca z samorządami, administracją rządową, organizacjami otoczenia biznesu, organizacjami pozarządowymi w obszarze wspierania i promocji przedsiębiorczości oraz zatrudnienia, współpraca z wyższymi uczelniami oraz instytucjami naukowo - badawczymi, klastrami technologicznymi oraz ośrodkami transferu wiedzy i technologii z nauki do gospodarki.

7. Obsługa punktu potwierdzania profili zaufanych EPUAP przez Miasto Poznań.

Wydział Kultury

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Zastępca Dyrektora Cezary Ostrowski
pokój 115 (I piętro), telefon 61 878-54-55

Wydział Kultury - prowadzi sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego Miasta, z działalnością kulturalną i projektami artystycznymi dofinansowanymi z budżetu Miasta.

Wydział realizuje zadania z zakresu nadzoru nad miejskimi instytucjami kultury (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego oraz Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta) oraz zadania związane z pamięcią historyczną i ochroną dóbr kultury w Mieście.

Wydział Oświaty

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Przemysław Foligowski
telefon do sekretariatu 61 646 33 44

Wydział prowadzi sprawy organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawy osobowe dyrektorów szkół i placówek oświatowych, sprawy dotyczące prawidłowego funkcjonowania technicznego obiektów oświatowych, współdziałania z Kuratorium w zakresie sieci szkół i placówek oraz powoływania dyrektorów szkół i placówek.

Prowadzi nadzór nad organizacją pracy podległych szkół i placówek oraz działania na rzecz polepszenia tej organizacji. Organizuje i koordynuje wydarzenia o charakterze oświatowym. Koordynuje planowanie i realizację budżetów szkół i placówek oświatowych, sprawy ewidencji i udzielania dotacji jednostkom i placówkom oświaty prowadzonym przez inne niż Miasto Poznań podmioty, a także sprawy dotyczące realizacji odrębnych programów w jednostkach i placówkach oświaty z wyłączeniem zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Opracowuje założenia do polityki oświatowej Miasta oraz wdraża instrumenty finansowe oddziaływujące na poziom nauczania w szkołach i placówkach. Współdziała z jednostkami pomocniczymi miasta - osiedlami w odniesieniu do funkcjonowania miejskich placówek oświatowych poprzez zasięganie opinii, informowanie oraz ustalanie listy zadań powierzonych dotyczących remontów.

Udziela instruktażu, organizuje narady i spotkania z dyrektorami oraz pracownikami szkół i placówek oświatowych.

Dokonuje oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Dokonuje diagnoz i analiz stanu poszczególnych dziedzin funkcjonowania Miasta oraz stopnia zaspokojenia potrzeb i jakości życia mieszkańców, w tym odpowiada za opracowanie Raportu o stanie Miasta i jego złożenie Radzie Miasta Poznania oraz przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Poznania wotum zaufania; sporządza prognozy jego rozwoju; inicjuje, prowadzi i koordynuje opracowania studialne związane z problematyką rozwoju Miasta i Metropolii Poznań; koordynuje i monitoruje proces nadania oceny wiarygodności kredytowej Miasta Poznania oraz jego udział w rankingach i konkursach.

Wydział inicjuje, koordynuje i prowadzi współpracę w zakresie kontaktów Urzędu z miastami zagranicznymi, w tym partnerskimi, oraz wspiera, w miarę możliwości, potrzeb i zasadności, bezpośrednią współpracę między instytucjami, organizacjami czy grupami mieszkańców Poznania i miast partnerskich; a także koordynuje i monitoruje uczestnictwo Miasta Poznania w międzynarodowych i krajowych sieciach współpracy miast i regionów, m.in. polsko-niemieckiej inicjatywie Partnerstwo Odra.

Wydział prowadzi działania w zakresie planowania i zarządzania strategicznego, dotyczące w szczególności kompleksowego programowania, ustalania i monitoringu wdrażania strategii rozwoju Miasta, w tym konsultacji oraz upubliczniania uchwalonego projektu strategii.

Wydział realizuje działania mające na celu rozwój i promocję Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego, a także koordynuje prace nad opracowaniem projektu programu inwestycyjnego, stanowiącego element Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Miasta Poznania, w tym w zakresie wariantowania portfolio przedsięwzięć długoterminowych WPF.

Wydział Sportu

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor dr Ewa Bąk
I piętro, pokój 165, sekretariat pokój 167, telefon 61 878-53-51

Wydział prowadzi sprawy dotyczące dotyczące upowszechniania sportu, rekreacji, krajoznawstwa, oraz sportu osób niepełnosprawnych, szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, koordynacji inwestycji i remontów obiektów sportowych i rekreacyjnych, promocji Miasta poprzez sport, rekreację i organizację prestiżowych imprez sportowych.

Sprawuje nadzór nad Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji oraz Pływalnią Miejską Atlantis, klubami i związkami sportowymi mającymi siedzibę w Mieście, z wyjątkiem związków sportowych o zasięgu ogólnokrajowym.

Wydział prowadzi postępowania w sprawach zatwierdzania regulaminów strzelnic sportowych oraz organizacji masowych imprez sportowych oraz przeprowadza ich kontrolę, a także prowadzi postępowania dotyczące wpisu do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wydział Urbanistyki i Architektury

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Piotr Sobczak
III piętro, sekretariat pokój 337. Informacja telefoniczna: 61 646 33 44. Informacja o odbiorze decyzji, dziennika budowy: 61 878 53 96

Najważniejsze zadania wydziału:

 • w zagospodarowaniu przestrzennym:- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,- opiniowanie wniosków na realizację inwestycji drogowej,- udzielanie informacji urbanistycznej o przeznaczeniu terenów w planach zagospodarowania przestrzennego,- sprawowanie nadzoru nad plastycznymi przekształceniami miasta,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • w administracji architektoniczno-budowlanej: - wydawanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę oraz zatwierdzanie projektów budowlanych,- wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,- przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej,- rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania określonych robót budowlanych,- rozpatrywanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,- prowadzenie postępowań w sprawach o wydanie decyzji zatwierdzającej istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę,- rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu,- wykonywanie czynności związanych z egzekucją administracyjną obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z Prawa budowlanego.

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Arkadiusz Bujak
I piętro, sekretariat pok. 108a, tel. 61 878 41 38

Wydział prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania osiedli oraz zapewnia im obsługę administracyjno-kancelaryjną. Wydział koordynuje i prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i realizacją planów wydatków osiedli.

Wydział wykonuje zadania związane z terenami przekazanymi osiedlom do korzystania oraz miejskimi obiektami rekreacyjno-sportowymi powierzonymi Wydziałowi.

Wydział realizuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów osiedli oraz z zakresu nadzoru nad działalnością tych organów. Ponadto Wydział koordynuje współpracę organów osiedli z wydziałami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
Dyrektor Witold Rewers
pokój 308, telefon 878-50-27

Wydział prowadzi sprawy planowania, organizacji oraz koordynacji w zakresie przedsięwzięć dotyczących zarządzania kryzysowego, niemilitarnych przygotowań obronnych, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz rozbudowy, administrowania i eksploatacji technicznych systemów bezpieczeństwa.

Wydział koordynuje niemilitarne przygotowania obronne w wydziałach Urzędu Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych oraz współpracuje w tym zakresie z właściwą komórką organizacyjną Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.Wydział prowadzi dwie internetowe strony tematyczne:,,Zarządzanie bezpieczeństwem", ,,Zadbaj o bezpieczeństwo".

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznań
Dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska
III piętro, sekretariat pokój 313, telefon: 878-54-29

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych uczestniczy w kreowaniu i koordynacji polityki prorodzinnej. Wydział koordynuje współpracę Urzędu Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi.

Prowadzi sprawy z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wsparcia rodziny, polityki społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wykonuje zadania z zakresu nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zadań z zakresu nadzoru wykonywanego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego), nad podmiotami sprawującymi opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, placówkami pomocy społecznej, systemem wspierania rodziny, pieczy zastępczej, Poznańskim Centrum Świadczeń.

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, realizującymi zadania z zakresu działania Wydziału. Do Wydziału należą sprawy dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, podejmowania działań mających na celu integrację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz realizacji i promocji programów prospołecznych, a także sprawy związane z przeciwdziałaniem nierównemu traktowaniu grup społecznych.

Wydział promuje, popularyzuje i koordynuje także działania wolontariatu w ramach realizowanych w mieście przedsięwzięć. Prowadzi sprawy dotyczące repatriantów, cudzoziemców, jak również wykonuje zadania wynikające z przyjętych do realizacji projektów. W zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem sanitarnym Wydział współpracuje z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Wydział Organizacyjny

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
dyrektor Wojciech Kasprzak
I piętro, pokój 130, sekretariat pokój 129, telefon 61 87-85-329

Wydział prowadzi sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Urzędu, zapewnia administracyjną obsługę aktów prawnych i poleceń Prezydenta, koordynuje sprawy realizacji uchwał Rady, stanowisk komisji Rady, przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. Przyjmuje, rozpatruje i załatwia petycje, skargi i wnioski złożone do Prezydenta oraz koordynuje ich przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie w Urzędzie.

Przygotowuje pełnomocnictwa i upoważnienia Prezydenta, a także upoważnienia Sekretarza i Skarbnika, prowadzi sprawy osobowe, rozwoju zawodowego pracowników, płacowe i socjalne oraz rozliczeń kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu. Wydział zapewnia protokolarną obsługę narad Prezydenta oraz obsługę sekretarską Sekretarza i Skarbnika. Koordynuje udzielanie informacji publicznej i realizuje zadanie związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Do Wydziału należą również sprawy Archiwum Zakładowego i Biblioteki Urzędu oraz nadzoru nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych w Urzędzie.

Wydział prowadzi i koordynuje funkcjonowanie serwisów informacyjnych i internetowych Urzędu, podejmuje działania na rzecz ich integracji i rozwoju, a także prace nad realizacją przedsięwzięć zleconych przez kierownika Urzędu, w ramach których podejmuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi oraz nadzoruje prawidłowość przebiegu i postępu działań. Wydział organizuje system kontroli zarządczej i koordynuje działania związane z samooceną systemu oraz funkcjonowaniem procesu zarządzania ryzykiem w Mieście, a także podejmuje działania w zakresie zabezpieczania zasobów informacyjnych Urzędu.

Ponadto poprzez pełnomocnika Prezydenta ds. systemu zarządzania wykonuje zadania w zakresie audytu systemu zarządzania na jego zgodność z normami, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, oraz analizowania i weryfikacji wdrożonego systemu, w tym opiniuje projekty zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu, wydziałów oraz przedłożone propozycje miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zapewnia warunki dla funkcjonowania Audytora Miasta i audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wydział wykonuje obsługę prawną Rady, Prezydenta i Urzędu Miasta, opiniuje pod względem prawnym i redakcyjnym projekty aktów prawnych organów Miasta. Współuczestniczy w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych.

Uczestniczy w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Miasto lub Skarb Państwa, wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami, sprawuje nadzór prawny nad egzekucją dochodzonych należności i współdziała w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Wojciech Czyżewski
parter, pok. 31, tel. 61878-52-31

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu prowadzi sprawy związane z zapewnieniem kompleksowej obsługi Urzędu Miasta Poznania.Do zakresu działania wydziału należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw w zakresie udzielania zamówień publicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu, Poznańskiego Centrum Świadczeń oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania, a także wspierania miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach dotyczących zamówień publicznych,
 • zarządzanie nieruchomościami i lokalami, w tym remonty i modernizacja budynków, w których Urząd prowadzi działalność,
 • na polecenie Prezydenta Miasta Poznania prowadzenie postępowań i uczestniczenie w postępowaniach prowadzonych przez miejskie jednostki organizacyjne w charakterze biegłego (rzeczoznawcy),
 • obsługa Urzędu Miasta Poznania w zakresie zaopatrzenia, telekomunikacji, transportu, usług kancelaryjnych oraz techniczna obsługa sesji Rady Miasta Poznania,
 • prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.

Wydział Informatyki

plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
Dyrektor Andrzej Piechowiak
IV piętro, pokój 435, telefon 61 878-52-53

Wydział prowadzi sprawy związane z wdrażaniem rozwiązań informatycznych w Urzędzie i niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych, koordynuje działania w tym zakresie, zabezpiecza ciągłość i prawidłowość funkcjonowania infrastruktury informatycznej w Mieście, dokonuje niezbędnych zakupów sprzętu informatycznego dla Urzędu oraz dba o bezpieczeństwo danych pozostających w systemach informatycznych.
Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 • kompleksowa opieka nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem;
 • aktualizacja oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie i niektórych miejskich jednostkach organizacyjnych; instalacja i konfiguracja sieci komputerowych;
 • modernizacja, rozbudowa oraz obsługa infrastruktury informatycznej w Mieście;
 • zakup i instalacja oraz serwis oprogramowania i sprzętu komputerowego;
 • instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i oprogramowania;
 • zarządzanie systemami i użytkownikami baz danych;
 • koordynowania prac w zakresie budowy miejskiego systemu informatycznego.

Szczegółowe informacje na temat kompetencji, adresów i danych kontaktowych poszczególnych wydziałów i biur Urzędu Miasta Poznania znajdziemy tutaj: Biura i Wydziały UMP

iPolitycznie - w jakim momencie w relacji polsko-ukraińskich jesteśmy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie