Finansowe wsparcie z unijnych środków będzie można dostać na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". ARiMR będzie dopłacała do lasu przez 12 lat.

 

Biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mają przyjmować wnioski od 1 czerwca do 1 sierpnia 2016. To drugi rok, kiedy rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty na zalesianie. Częściowo zmieniły się przepisy. Poniżej podajemy za Agencją najistotniejsze z nich.

 

Zanim jednak rolnik podejmie decyzję o posadzeniu lasu, powinien sprawdzić w swoim urzędzie gminy czy może to zrobić.

"Jeżeli okaże się, że w planie zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie ma do tego przeciwwskazań, wówczas rolnik powinien zwrócić się do nadleśniczego o przygotowanie planu zalesienia. Dysponując takim planem rolnik może przystąpić do sadzenia lasu i ubiegania się w ARiMR o przyznanie wsparcia na taką inwestycję", wyjaśnia ARiMR.  

 


Od 5 tys. zł do 7,6  tys. zł na hektar - takie wsparcie można uzyskać na posadzenie lasu 

 

Wysokość dopłaty zależy m.in. od gatunków posadzonych drzew czy nachylenia terenu. Gdy rolnik zdecyduje się zabezpieczyć ogrodzeniem uprawę leśną przed zwierzętami, wówczas dostanie jeszcze 8,82 zł/m2. W przypadku zabezpieczenia 3 palikami otrzyma 1,132 zł/ha.

 

Z takiej pomocy mogą skorzystać np. rolnicy, którzy gospodarują na słabych ziemiach. Wnioskodawcom zostaną przyznane punkty, na podstawie których powstanie lista rankingowa, prezes ARiMR opublikuje ją 1 października. Za co punkty? Za zalesienie gruntów leżących w strefie ekologicznych korytarzy, przylegających do lasu czy do śródlądowych wód powierzchniowych, o nachyleniu powyżej 12 stopni.

_________________________________________________________

Najważniejsze zmiany w zasadach przyznawania dopłaty w 2016:


  • możliwość otrzymania pomocy na zalesianie nieużytków;

  • zmiana definicji kompleksu leśnego, który teraz może obejmować także elementy krajobrazu i powierzchnie nieuprawnione do płatności wskazane w planie zalesienia takie jak:

- powierzchnie pod liniami przesyłowymi, których zalesienie nie zostało uzgodnione z właściwymi jednostkami zarządzającymi tymi liniami;
- śródlądowe wody powierzchniowe oraz stawy na gruntach rolnych;
- uprawy leśne lub inne istniejące lasy, dla których nie został złożony wniosek o wypłatę pomocy/płatności w ramach PROW 2004-6 oraz PROW 2007-2013;
- kamieniołomy, żwirownie lub wyrobiska po wykopie piasku, gliny lub torfu;
- elementy krajobrazu tj.: rowy, nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień,  żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość przekracza 2 m;


  • w przypadku, gdy gmina na terenie, której są położone grunty przeznaczone do zalesienia lub grunty z sukcesją naturalną nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, rolnik może dołączyć do wniosku o sporządzenia planu zalesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określającej grunty przeznaczone do zalesienia;

  • możliwości złożenia zmiany do wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie:

- w wyniku, której nastąpi zwiększenie pomocy lub która wpłynie na spełnienie kryteriów wyboru operacji, najpóźniej 21 dni przed terminem podania do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania wsparcia na zalesienie (najpóźniej 21 dni przed 1 października),

- do dnia poprzedzającego dzień, w którym rolnik został powiadomiony przez Agencję o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu lub wizyty;


  • zmniejszenia wsparcia na zalesienie, w przypadku gdy rolnik nie wypełni obowiązku poinformowania opinii publicznej, o korzystaniu przez niego z pomocy EFRROW, przez umieszczenie w widocznym miejscu w terminie 30 dni od dnia wykonania zalesienia tablicy informacyjnej – obowiązek dotyczy tylko takiej inwestycji, która przekroczy równowartość 50.000 euro;

  • brak obowiązku posiadania przez rolnika świadectw pochodzenia sadzonek.

  •  

Źródło: ARiMR.gov.pl