Rolnicy-emeryci dopytują o datę najbliższej waloryzacji. Wyjaśniamy, kiedy nastąpi podwyżka w 2019 roku. W całej Polsce emeryturę z KRUS otrzymuje obecnie ponad milion osób. W 2014 r. emerytów-rolników było 1 199 600, a w 1994 roku 2 046 187 osób. Ilu jest ich teraz?

"Od najmłodszych lat pracowaliśmy w gospodarstwie - najpierw rodziców, potem na własnym. Praca na wsi i w gospodarstwie rolnym w tamtych zcasach to nie sielanka, to harówka świątek piątek i niedziela" - pisze w liscie do naszej redakcji emerytowana 72-letnia rolniczka. "Zwierzęta nie rozumiały, co to dzień wolny. Za tę ciężką pracę na gospodarce dostajemy jałmużnę" - stwierdza o wysokości emerytury, jaka do niej trafia. "Gdyby nie pomoc dzieci, cieżko byłoby wyżyć, bo stracone zdrowie trzeba teraz leczyć. W marcu będzie waloryzacja i co? Emerytura urośnie o 10 zł? - pyta z żalem.

Według danych z III kwartału 2018 przeciętna miesięczna liczba emeryt wypłacanych przez KRUS to 911 tysięcy.

Waloryzacja emerytury rolniczej. Kiedy podwyżka w KRUS 2018?

Waloryzacja to coroczna podwyżka świadczeń przeprowadzana w marcu. Jak tłumaczy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, waloryzację wprowadzono, żeby emeryci i renciści nie tracili na podwyżkach cen np. energii, czy gazu. Podwyższe podlegają emerytura podstawowa oraz emerytury i renty z ubezpieczenia.

Na czym polega waloryzacja? W przypadku emerytury podstawowej - na pomnożeniu kwoty tej emerytury przez wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami emerytalnymi; w przypadku emerytury oraz renty z ubezpieczenia polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez wskaźnik wymiaru świadczenia.

Jeżeli zwaloryzowana kwota emerytury lub renty z ubezpieczenia jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, wysokość takiego świadczenia podwyższa się (z pewnymi wyjątkami) z urzędu do tej kwoty.

Termin waloryzacji to każdego roku 1 marca, kwotę emerytury podstawowej prezes KRUS ogłasza minimum 7 dni przed jej przeprowadzeniem.

Dodatki i świadczenia pieniężne wypłacane obok emerytury lub renty rolniczej oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent rolniczych podlegają podwyższeniu poprzez ich pomnożenie przez ustalony wskaźnik waloryzacji.

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych jest przeprowadzona w marcu, a dla emerytur i rent wypłacanych kwartalnie – w kwietniu, w ustalonych dla każdego świadczeniobiorcy terminach płatności.

O waloryzację emerytury czy renty nie trzeba składać wniosku, KRUS waloryzuje te świadczenia z urzędu.

Od 1 marca 2018 jeżeli w wyniku waloryzacji świadczenie emerytalno-rentowe było niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2018 r. 1.029,80 zł) podwyższono ją z urzędu do 1.029,80 zł (brutto). Wysokość renty socjalnej wynosi w 2018 r. 865 zł 03 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.059 zł 60 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 102 zł 98 gr).

Kto może przejść na emeryturę w 2019 roku? Liczy się wiek i przepracowane lata

Od 1 października 2017 roku wiek emerytalny to 60 lat dla kobiety i 65 dla mężczyzny. Drugi warunek - dana osoba podlegała ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat. Okres podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu to okres ubezpieczenia społecznego rolników począwszy od 1 stycznia 1991 r.

Na wcześniejszą emeryturę mogą przejść ci rolnicy, którzy

  • do końca 2017 roku osiągnęli wiek 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną
  • i podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat, zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej.