Wojsko sprzedaje dziś samochody transportowe i ciężarowe. W ofercie są także gitary elektryczne. Przetarg AMW 2.06.2021

RED
Samochód osobowy OPEL ASTRA II 1.6Ilość:1NR fabryczny:W0L0TGF6935071455Rok produkcji:2002Cena:2500 Sprawdż całą ofertę AMW na przetargu.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Samochód osobowy OPEL ASTRA II 1.6Ilość:1NR fabryczny:W0L0TGF6935071455Rok produkcji:2002Cena:2500 Sprawdż całą ofertę AMW na przetargu.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie organizuje 2 czerwca ogromny przetarg sprzętu z demobilu. Na liście znalazło się wiele pojazdów, ale też trzy... gitary elektryczne! Najdroższe w ofercie są warsztaty na samochodach STAR. - Mimo, że pojazdy wyprodukowane zostały w 1979 roku, są w bardzo dobrym stanie technicznym. Na ich wyposażeniu są narzędzia uniwersalne i specjalistyczne, w tym tokarka uniwersalna oraz agregat spawalniczy - informuje biuro prasowe AMW.

Agencja Mienia Wojskowego w Lublinie organizuje 2 czerwca ogromny przetarg sprzętu z demobilu. Na liście znalazło się wiele pojazdów, a także sprzęt użytkowy - zestawy narzędzi, torby, elementy mundurów.

- Najdroższymi pozycjami przetargowymi są warsztaty B2/SAM-WOM w samochodzie star 266 (28, 29 i 30 tys. złotych). Mobilne warsztaty służyły do bieżącej obsługi i napraw oraz obróbki mechanicznej. Mimo, że pojazdy wyprodukowane zostały w 1979 roku, są w bardzo dobrym stanie technicznym. Na ich wyposażeniu są narzędzia uniwersalne i specjalistyczne, w tym tokarka uniwersalna oraz agregat spawalniczy - informuje biuro prasowe AMW.

Zainteresowanie kupców mogą wzbudzić też trzy... gitary elektryczne!

ZOBACZCIE SZCZEGÓŁY OFERTY AMW - ZDJĘCIA Z CENAMI

- Na miłośników plenerowego gotowania czekają powojskowe klasyki, czyli kuchnie polowe. Cena wywoławcza kuchni zależy od modelu: najdroższa KP-340 będzie do wzięcia za minimum 3,9 tys. złotych, KP-200 za 3,2 tys. złotych, KP-120 przenośna 2,8 tys. złotych oraz KP-25 przenośna z palnikiem za 1 tys. złotych - wylicza AMW.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie, ul. Łęczyńska 1.

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 21 i 27 maja 2021 r. w godz. 8:00÷14:00 w następujących miejscach: • poz. 1÷12 SPSFR Głusiec • poz. 13÷23 GZ Zamość • poz. 24÷28 41 Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie • poz. 29 SOI Chełm • poz. 30 SOI Grójec • poz. 31 ZZ Siedlce • poz. 32 Przemyśl 34 WOG • poz. 33÷35 GZ Hrubieszów • poz. 36÷103 SM Kraśnik • poz. 104 SPS AMW Lublin • poz. 105 Skład Życzyn • poz. 106, 107 GZ Jarosław • poz. 108÷141 Skład Stawy • poz. 142÷170 Skład Stężyca • poz. 171÷173 SM Kraśnik.

  Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
  Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷173 w terminie do dnia 5 sierpnia 2021 r.

 4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 24, 29÷30, 39÷42, 69÷72, 138 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 144, 146÷149, 151, 152, 159÷167 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 9. Od produktu z poz. 105 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

 10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22 lub w skrzynce podawczej zlokalizowanej przy wejściu w terminie do dnia 1 czerwca 2021 r. do godziny 15:00.

 11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 5/OL-DG/2021 – nie otwierać przed 2 czerwca 2021 r. do godziny 13:00”.
 12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).
 13. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Lublinie od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 1 czerwca 2021 r., w godz. 8:00÷15:00, pok. nr 23 i 24 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 14. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 15. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 16. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 17. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 18. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 20. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 23. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 24. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 81 474 61 23 oraz tel. 81 474 61 74, 81 474 61 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00÷15:00.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

iPolitycznie - Ireneusz Zyska - skrót

Materiał oryginalny: Wojsko sprzedaje dziś samochody transportowe i ciężarowe. W ofercie są także gitary elektryczne. Przetarg AMW 2.06.2021 - Dziennik Zachodni

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie