Mimo, że zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw (81 proc.) odnotowała w ubiegłym roku zyski, przedsiębiorcy nie są skłonni do inwestowania nadwyżek finansowych, wynika z badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach bankowych”.

Z badania przeprowadzonego przez CBM Indicator we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Związkiem Banków Polskich wynika ponadto, że połowa zarówno małych jak i średnich firm zatrzymuje wolne środki na rachunku nie lokując ich, natomiast jedna piąta małych firm i ponad jedna trzecia średnich firm nie posiadają wolnych środków. Jedynie co szósta średnia firma lokuje wolne środki finansowe, co jest stabilnym wynikiem w  porównaniu do ubiegłorocznego pomiaru, natomiast w przypadku małych firm, lokowanie wolnych środków finansowych jest dwukrotnie częstsze. W bieżącym roku najbardziej popularne kierunki lokowania wolnych środków finansowych to: krótkoterminowe złotowe (do 30 dni) oraz lokaty bankowe złotowe średnioterminowe (od 1 do 6 miesięcy).


- Lokowanie nadwyżek finansowych w zdecydowanej większości przypadków ma miejsce w banku podstawowym, a jedynie co dziesiąta mała i średnia firma lokuje wolne środki również w innych instytucjach finansowych. Połowa badanych przyznała, że wolne środki w ich firmach pozostają na rachunku bieżącym, natomiast ponad jedna trzecia badanych średnich firm twierdzi, że firma w ogóle nie posiada wolnych środków finansowych – komentuje prof. Jan Garlicki, Dyrektor  Generalny Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, autor badań.

Z badania wynika, że stosunkowo niewielka część przedsiębiorstw w finansowaniu swojej działalności posiłkuje się środkami Unii Europejskiej. 8 proc. mikro i małych przedsiębiorstw oraz 17 proc. średniej wielkości firm deklaruje, że kiedykolwiek skorzystała ze środków funduszy Unii Europejskiej. Wśród tych, którzy skorzystali z możliwości finansowania z wykorzystaniem środków UE, najbardziej powszechnym instrumentem okazał się kredyt technologiczny.

Na koniec marca banki w Polsce udzieliły przedsiębiorstwom łącznie 334 mld zł kredytów, z czego ponad 55 proc. - 187 mld - przypadało na segment MSP. Potencjał rynku kredytowego dla segmentu przedsiębiorstw w Polsce w dalszym ciągu pozostaje wysoki, podobnie jak możliwości w zakresie finansowania z wykorzystaniem środków UE.  Kredyt w banku wymieniany jest jako najbardziej powszechne źródło finansowania działalności przedsiębiorstw przez 47 proc. średnich firm (obroty w przedziale 3,6 mln – 30 mln zł) oraz 35 proc. małych i mikro przedsiębiorstw (obroty do 3,6 mln zł). Zdecydowana większość przedsiębiorstw z obu segmentów – odpowiednio 85 proc. i 84 proc. - w finansowaniu swojej działalności w dalszym ciągu preferuje wykorzystanie środków własnych 


- Banki są najważniejszym źródłem finansowania zewnętrznego dla polskich przedsiębiorców i jednocześnie kredyt bankowy jest stosunkowo najłatwiejszą do pozyskania formą finansowania zewnętrznego. Zgodnie z wynikami Raportu Banku Światowego i IFC „Doing Business 2015” Polska, w ogólnym rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, zajęła 32. miejsce w gronie 189 państw. Podobnie jak w poprzedniej edycji rankingu, najwyższą - 17. pozycję zanotowaliśmy w kategorii ‘łatwość uzyskiwania kredytu’. Nie ma w Polsce zewnętrznego źródła finansowego, także publicznego, które zaoferowałoby przedsiębiorcom większe wsparcie. Ale jest szereg zagrożeń które mogą ograniczyć strumień finansowania kredytowego – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

W I kwartale 2016 roku nastąpił przeszło dwukrotny wzrost wykorzystania kredytu inwestycyjnego w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku. Dodatkowo ponad jedna czwarta (29 proc.) mikro i małych firm korzysta z kredytów obrotowych preferując ten rodzaj kredytowania wydatków bieżących. Na kolejnych miejscach pod względem znaczenia źródeł finansowania wymienić należy także leasing, pożyczki rodzinne, kredyt kupiecki oraz kredyty konsumpcyjne dla osób fizycznych. Z badania wynika również, że wielu przedsiębiorców z segmentu MSP wciąż nie ma wystarczającej wiedzy na temat możliwości skorzystania ze środków funduszy UE, a większość z tych, którzy z nich nie korzystają przyznaje wprost, że nie widzi takiej potrzeby. Wśród barier zaś tradycyjnie wymieniane są: zbyt skomplikowane procedury, czasochłonne rozliczanie  dotacji, a także zawężenie profilu tematycznego nowych programów.

Małe przedsiębiorstwa najczęściej czerpią informacje o produktach i usługach bankowych bezpośrednio od pracowników banków, za pośrednictwem internetowych stron banków, od znajomych, bądź reklam internetowych bądź innych stron www. Wybór banku przez małych przedsiębiorców jest warunkowany przede wszystkim: wysokością prowizji i opłat, zakresem oferty, warunkami i kosztami prowadzenia rachunku bieżącego oraz kompetencjami pracowników i poziomem obsługi. Czynniki w największym stopniu wpływające na wybór banku przez średnie  firmy to: zakres oferty, wysokość prowizji i opłat, warunki i koszty prowadzenia rachunku bieżącego oraz tradycja i doświadczenie banku, jego marka i renoma.