Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUDZYŃ

Znak sprawy: GKM.6722.6.2020                                                             Budzyń, dnia 9 kwietnia 2021 roku

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUDZYŃ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Wyszyny

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), oraz uchwały nr X/110/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wyszyny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Wyszyny, obejmującego obszar działek w obrębie ewidencyjnym Wyszyny oraz niewielkie obszary w obrębach ewidencyjnych Grabówka i Prosna – przy granicy obrębu Wyszyny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 kwietnia do 17 maja 2021 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej przez Platformę Microsoft Teams o godz. 12.00. Aby wziąć udział w dyskusji należy zgłosić uczestnictwo do dnia
15 kwietnia 2021 r. na adres e-mail [email protected]

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń

(-)

Marcin Sokołowski

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCEDURZE PLANISTYCZNEJ:

W związku z obowiązkiem określonym w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, z późniejszymi zmianami)
informuję, że:

  1. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Budzyń, z siedzibą 64-840 Budzyń, ul. Przemysłowa 16A,
  2. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw,
    można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail
    [email protected].
  4. Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej urzędu w BIP w zakładce „NAZWA, DANE ADRESOWE” oraz w siedzibie Administratora.