reklama

Matura 2013: Biologia - podstawa [ARKUSZE, ODPOWIEDZI]

Katarzyna SklepikZaktualizowano 
Próbna matura w XX LO w Poznaniu Waldemar Wylegalski
Za kilka dni rozpocznie się matura 2013. Dla maturzystów, którzy zdecydowali się przystąpić do egzaminu z biologii, publikujemy zadania, zbliżone do tych, które mogą rozwiązywać w maju. Poziom trudności tych zadań odpowiada zadaniom na maturze z biologii na poziomie podstawowym.

WYNIKI MATUR 2013

Testy diagnostyczne to ćwiczenia, które pomagają uczniom poznać formułę egzaminu maturalnego. W arkuszu znajdują się zadania otwarte i zamknięte, mniej więcej na takim poziomie trudności jak podczas prawdziwej matury. Dzięki temu uczniowie mogą na kilka dni przed właściwym egzaminem sprawdzić stan swojej wiedzy i ją uporządkować.
Zadania pochodzą z testów, które maturzyści rozwiązywali w styczniu 2013.

ZADANIA Z BIOLOGII - POZIOM PODSTAWOWY - PROPOZYCJE ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
Pierwiastki chemiczne są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Wpisz nazwę odpowiedniego pierwiastka lub podając jeden przykład skutku jego niedoboru.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
jod (I) - NIEDOCZYNNOŚĆ TARCZYCY
ŻELAZO - anemia
fluor (F) - PRÓCHNICA

ZADANIE 2
Struktury wewnątrzkomórkowe pełnią w komórce ściśle określone funkcje.

Przedstawionym na rysunkach organellom przyporządkuj po jednym przykładzie zachodzącego w nim procesu.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. Modyfikacja i przekazywanie zagęszczonych wydzielin w obrębie komórki i poza nią. C
2. Wewnątrzkomórkowe trawienie wchłoniętych przez komórkę substancji.
3. Wytwarzanie i uwalnianie energii niezbędnej w komórce. B
4. Synteza enzymów i hormonów białkowych. A

ZADANIE 3
Na rysunku przedstawiono budowę nabłonka wielowarstwowego płaskiego. Cechą charakterystyczną tej tkanki jest to, że z czasem komórki wierzchniej warstwy obumierają i są zastępowane nowymi komórkami, które powstają w warstwie rozrodczej.

Podaj nazwę procesu biologicznego, który zapewnia odnowę opisanego nabłonka oraz przykład występowania tego nabłonka w organizmie człowieka.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Nazwa procesu: MITOZA
b) Miejsce występowania nabłonka: NASKÓREK

ZADANIE 4
Przyporządkuj wymienionym białkom występującym w osoczu krwi po jednej właściwej dla nich funkcji.

A. Albuminy
B. Fibrynogen
C. Gamma-globuliny

1. udział w krzepnięciu krwi
2. zatrzymywanie wody
3. wiązanie tlenu
4. obrona przed drobnoustrojami

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: A -2, B - 1, C - 4

ZADANIE 5
U dorosłego człowieka pomiędzy kośćmi czaszki występują wszystkie typy połączeń, tzn. połączenia ścisłe i stawy. W czaszce noworodka występuje większa liczba kości i nie wszystkie połączenia ścisłe są zrośnięte. Na rysunkach przedstawiono budowę czaszki dorosłego człowieka oraz budowę czaszki noworodka (widok z góry).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Wypisz wszystkie kości twarzoczaszki, które są podpisane na rysunku.
ŻUCHWA, SZCZĘKA, KOŚĆ NOSOWA, KOŚCI JARZMOWE

b) Wymień dwie kości czaszki, które są połączone stawowo.
KOŚĆ SKRONIOWA I ŻUCHWA

c) Podaj przykład kości, która w czaszce dorosłego człowieka jest pojedyncza, natomiast w czaszce niemowlęcia parzysta.
KOŚĆ CZOŁOWA

d) Wyjaśnij, jakie znaczenie adaptacyjne mają ciemiączka w czaszce noworodka.
UMOŻLIWIA SZYBKI WZROST MÓZGU W PIERWSZYCH MIESIĄCACH ŻYCIA DZIECKA, A PODCZAS PORODU ZAPOBIEGA EWENTUALNYM USZKODZENIOM CZASZKI DZIECKA

ZADANIE 6
Na rysunku przedstawiono kości kończyny górnej człowieka wraz z mięśniami odpowiedzialnymi za ruch w stawie łokciowym.

Określ, który z mięśni jest w fazie skurczu. Odpowiedź uzasadnij.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
W FAZIE SKURCZU JEST MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, KTÓRY JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZGINANIE STAWU ŁOKCIOWEGO

ZADANIE 7
Uporządkuj w kolejności elementy układu krwionośnego człowieka, przez które przepływa krew w obiegu płucnym (małym).

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
tętnice płucne - 2
lewy przedsionek serca - 5
prawa komora serca - 1
żyły płucne - 4
naczynia włosowate płuc - 3

ZADANIE 8
Nowotwory dzieli się na niezłośliwe i złośliwe. Początek procesu nowotworowego wiąże się zawsze ze zmianami w materiale genetycznym zdrowej komórki. Istotnymi cechami komórek nowotworowych są niekontrolowane podziały i zdolność do nieograniczonego wzrostu oraz w przypadku nowotworów złośliwych - uwalnianie związków chemicznych, które stymulują sąsiadujące z guzem nowotworowym naczynia krwionośne do rozwoju nowych naczyń włosowatych (tzw. proces angiogenezy). "Szybkość, z jaką choroba nowotworowa rozwija się w organizmie człowieka zależy od bliskości naczyń krwionośnych sąsiadujących z nowotworem."

Uzasadnij dwoma argumentami prawdziwość powyższego stwierdzenia.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
PO PIERWSZE, JEŚLI NOWOTWÓR ZNAJDUJE SIĘ BLISKO NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, TO KORZYSTA Z ICH SUBSTANCJI ODŻYWCZYCH, PRZEZ CO MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ. PO DRUGIE - MOŻE WRAZ Z KRWIĄ PRZEMIESZCZAĆ SIĘ DO INNYCH ORGANÓW, CO SPRZYJA TWORZENIU SIĘ PRZERZUTÓW.

ZADANIE 9
Śledziona jest niewielkim narządem położonym w lewym podżebrzu. Funkcjonalnie jest ona związana zarówno z układem krwionośnym, jak i limfatycznym (chłonnym). Podaj po jednym przykładzie roli śledziony, związanej z

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
układem krwionośnym - TU ŚLEDZIONA MAGAZYNUJE KREW, TU TEŻ ROZPADAJĄ SIĘ ERYTROCYTY
układem limfatycznym - TU ROZPADAJĄ SIĘ LIMFOCYTY B, A INNE SĄ WYTWARZANE

ZADANIE 10
Na rysunkach przedstawiono klatkę piersiową człowieka podczas wentylacji płuc.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:

a) Określ, na którym schemacie przedstawiono wydech. Odpowiedź uzasadnij.
WYDECH WIDAĆ NA SCHEMACIE A, ŚWIADCZY O NIM OPUSZCZONA KLATKA PIERSIOWA

b) Wyjaśnij rolę przepony w mechanizmie wentylacji płuc podczas wdechu.
GDY PRZEPONA SIĘ KURCZY TO OPADA W DÓŁ. WTEDY ZASYSANE JEST POWIETRZE DO DRÓG ODDECHOWYCH, A W PŁUCACH SPADA CIŚNIENIE.

ZADANIE 11
Nefron jest podstawowym elementem anatomicznym i funkcjonalnym nerki. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących budowy i funkcjonowania nefronu człowieka. Wpisz P, jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe lub F, jeżeli jest fałszywe.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. Średnica tętniczki odprowadzającej krew z kłębuszka nefronu jest mniejsza od średnicy tętniczki doprowadzającej, co umożliwia proces filtracji krwi. PRAWDA
2. W kanalikach nefronu, dzięki procesowi wchłaniania zwrotnego, odbywa się usuwanie mocznika i kwasu moczowego. FAŁSZ
3. Mocz pierwotny, spływający z nefronu do kanalika zbiorczego, składem przypomina osocze krwi. FAŁSZ
4. Wchłanianie wody z moczu pierwotnego do krwi odbywa się głównie w pętli nefronu. PRAWDA

ZADANIE 12
Spośród podanych określeń wybierz i podkreśl dwa, które poprawnie opisują witaminy.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
A. Organizm potrzebuje ich w małych ilościach.
B. Mogą stanowić źródło energii dla komórek ciała.
C. Są istotnym składnikiem budulcowym organizmu.
D. Ulegają trawieniu w dwunastnicy i jelicie cienkim.
E. Regulują różne procesy zachodzące w komórkach organizmu.

ZADANIE 13
Na schemacie budowy układu pokarmowego człowieka strzałkami wskazano miejsca działania dwóch enzymów należących do jednej grupy hydrolaz, które trawią ten sam składnik pokarmowy.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Podaj nazwy gruczołów trawiennych, które wydzielają te enzymy.
1. ŚLINIANKI
2. TRZUSTKA

b) Określ, jaki odczyn środowiska (kwaśny, obojętny czy zasadowy) we wskazanych miejscach (1 i 2) jest optymalny dla działających w nich enzymów.
1. OBOJĘTNY
2. ZASADOWY

ZADANIE 14
BMI jest najpowszechniej stosowanym wskaźnikiem do oceny prawidłowej masy ciała. Wartość BMI oblicza się, dzieląc masę ciała danej osoby, wyrażoną w kilogramach, przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach.

W tabeli przedstawiono dane dotyczące BMI dorosłych mężczyzn.


Oblicz wartość BMI dla mężczyzny o wzroście 2 m, który waży 112 kg i określ klasę jego masy. Zapisz obliczenia.

112 : 22 = 28

BMI = 28, klasa wagi - NADWAGA

ZADANIE 15
Dla utrzymania prawidłowej masy ciała ogromne znaczenie ma zachowanie równowagi pomiędzy ilością energii dostarczanej z pożywieniem a wydatkami energetycznymi organizmu. Zbyt mała wartość kaloryczna całodziennej diety mobilizuje rezerwy energetyczne poprzez spalanie tkanki tłuszczowej, natomiast przejadanie się sprzyja odwrotnemu procesowi, czyli tyciu.

Oceń prawdziwość sformułowań dotyczących bilansu energetycznego, wpisując literę P, jeśli przyczyna i skutek są prawdziwe lub literę F, gdy przynajmniej jedno z nich jest fałszywe.

1. PRZYCZYNA: Ilość energii przyjmowanej przewyższa wydatek energetyczny ustroju.
SKUTEK: Przewaga procesów katabolicznych i spadek masy ciała.
2. PRZYCZYNA: Ilość energii przyjmowanej przewyższa wydatek energetyczny ustroju.
SKUTEK: Przewaga procesów anabolicznych i wzrost masy ciała.
3. PRZYCZYNA: Ilość energii wydatkowanej przez organizm przewyższa ilość energii przyjmowanej.
SKUTEK: Przewaga procesów katabolicznych i spadek masy ciała.
4. PRZYCZYNA: Ilość energii wydatkowanej przez organizm przewyższa ilość energii przyjmowanej.
SKUTEK: Przewaga procesów anabolicznych i wzrost masy ciała.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1 - FAŁSZ, 2 - PRAWDA, 3 - PRAWDA, 4 - FAŁSZ

ZADANIE 16
Na zespół cieśni nadgarstka zazwyczaj chorują osoby w średnim wieku. Każda praca, która wymaga powtarzania tych samych ruchów, szczególnie przy nadmiernym zgięciu lub wyprostowaniu nadgarstków, np. na skutek długotrwałej pracy przy komputerze, sprzyja temu schorzeniu. Może ono być również następstwem blizn po ranach oraz zapaleń lub krwiaków w okolicy nadgarstka. Czynniki te wywołują stan zapalny i obrzęk ścięgien, a to prowadzi do stopniowego zmniejszenia przestrzeni w kanale cieśni nadgarstka. Przechodzące tam nerwy są coraz mocniej uciskane i odczuwamy ból. Wtedy właśnie występuje sztywność i obrzęk stawów nadgarstkowych, utrata siły oraz sprawności, szczególnie podczas
wykonywania precyzyjnych ruchów.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Na podstawie tekstu podaj bezpośrednią przyczynę zespołu cieśni nadgarstka.
OBRZĘKI I STANY ZAPALNE POWODUJĄ UCISK NA NERWY, A TO STOPNIOWO POWODUJE, ŻE W KANALE CIEŚNI NADGARSTKA ZMNIEJSZA SIĘ PRZESTRZEŃ

b) Zaproponuj dwa przykłady działań, jakie można podjąć w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zespołu cieśni nadgarstka.
- WYKONYWANIE ĆWICZEŃ, KTÓRE ROZLUŹNIĄ NADGARSTEK
- ROBIENIE PRZERW W PRACY

ZADANIE 17
Na wykresie przedstawiono wyniki badań zdolność rozpoznawania zapachów przez ludzi w różnym wieku.

Na podstawie wykresu sformułuj dwa wnioski, dotyczące zdolności rozpoznawania zapachów u ludzi.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- KOBIETY ŁATWIEJ ROZPOZNAJĄ ZAPACHY NIŻ MĘŻCZYŹNI.
- PO 40 ROKU ŻYCIA TRUDNIEJ ROZPOZNAJEMY ZAPACHY, NIŻ W WIEKU 31- 40 LAT

ZADANIE 18
Wapń jest istotnym budulcem naszych kości. Do czynników, które sprzyjają zatrzymywaniu tego pierwiastka w kościach, obok właściwej diety, należą także hormony jak androgeny, estrogeny, hormon wzrostu oraz kalcytonina wydzielana przez tarczycę.
Wyjaśnij, dlaczego u kobiet w okresie pomenopauzalnym zwiększa się ryzyko wystąpienia osteoporozy.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
PO MENOPAUZIE, U KOBIET ZMNIEJSZA SIĘ ILOŚĆ WYDZIELANYCH ESTROGENÓW, KTÓRE SĄ ODPOWIEDZIALNE ZA WCHŁANIANIA WAPNIA PRZEZ KOŚCI

ZADANIE 19
Łożysko jest narządem, który w okresie ciąży umożliwia kontaktowanie się układu krwionośnego matki z układem krwionośnym dziecka.

Zaznacz dwa zdania, które błędnie opisują działanie łożyska.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
A. W obrębie łożyska krew matki i dziecka nie mieszają się.
B. W łożysku następuje oczyszczenie krwi dziecka z mocznika.
C. Łożysko pośredniczy w wymianie gazowej pomiędzy matką a płodem.
D. Łożysko stanowi skuteczną barierę dla wirusów i innych czynników zakaźnych.
E. Łożysko umożliwia przenikanie tylko tych substancji, które płód potrzebuje do rozwoju.

ZADANIE 20
Na schemacie przedstawiono proces biosyntezy białka.

Podaj nazwę elementów oznaczonych A i B na schemacie oraz rolę każdego z nich w przedstawionym procesie.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
A - RYBOSOM, W NIM ZACHODZI SYNTEZY BIAŁKA W KOMÓRCE
B - tRNA - TRANSPORTUJE AMINOKWASY NA RYBOSOMY

ZADANIE 21
Fenyloketonuria jest warunkowana recesywnym allelem autosomalnym (f). Mężczyzna chory na fenyloketonurię i kobieta bez objawów tej choroby mają syna, u którego stwierdzono fenyloketonurię. Oczekują kolejnego dziecka i już wiadomo, że będzie to dziewczynka.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Zapisz genotypy rodziców tych dzieci.
Genotyp kobiety - Ff, genotyp mężczyzny - ff

b) Określ, na podstawie krzyżówki genetycznej, prawdopodobieństwo (w %), że dziewczynka nie będzie chora na fenyloketonurię.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA TEJ CHOROBY U DZIEWCZYNKI WYNOSI 50%.

ZADANIE 22
W klinice powstało podejrzenie o zamianie dwóch noworodków na oddziale położniczym. Jedna z matek dzieci ma grupę krwi AB, a jego ojciec grupę 0, natomiast druga matka ma grupę krwi B, a jej mąż grupę A. Oznaczenie grup krwi noworodków wykazało, że jedno dziecko ma grupę krwi A, natomiast drugie grupę 0.
Określ, czy informacja o grupach krwi rodziców jest wystarczająca, by ustalić biologicznych rodziców noworodków. Uzasadnij odpowiedź.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
TAK, WYSTARCZY. MATKA Z GRUPĄ KRWI AB NIE MOŻE MIEĆ DZIECKA, KTÓRE BĘDZIE MIAŁO GRUPĘ KRWI 0. MATKA TA, MOGŁA PRZEKAZAĆ DZIECKU JEDYNIE ALLEL, KTÓRY WARUNKUJE GRUPĘ A LUB B. DRUGA PARA MOŻE MIEĆ DZIECKO Z GRUPĄ KRWI 0.

ZADANIE 23
Konflikt serologiczny miedzy ciężarną matką a jej dzieckiem może wystąpić w przypadku, kiedy matka ma grupę krwi Rh-, natomiast ojciec dziecka Rh+.
Wyjaśnij, dlaczego nie zawsze musi dojść do konfliktu serologicznego przy takim układzie fenotypów rodziców.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
OJCIEC, KTÓRY MA GRUPĘ KRWI Rh+ MOŻE BYĆ HETEROZYGOTĄ I PRZEKAZAĆ DZIECKU ALLEL RECESYWNY. WÓWCZAS ISTNIEJE 50 PROCENT SZANS NA TO, ŻE DZIECKO BĘDZIE MIAŁO GRUPĘ KRWI Rh- I DZIĘKI TEMU NIE WYSTĄPI KONFLIKT SEROLOGICZNY MIĘDZY NIM A MATKĄ.

ZADANIE 24
Na schemacie przedstawiono etapy modyfikacji genetycznej bakterii przy użyciu technik inżynierii genetycznej. Metodę tę stosuje się np. do otrzymania niektórych leków.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Podaj, jaki jest cel przedstawionej na schemacie modyfikacji genetycznej bakterii.
POZYSKANIE BAKTERII, KTÓRE POSIADAJĄ GENY CZŁOWIEKA

b) Podaj przykład leku, który może być otrzymywany dzięki wykorzystaniu bakterii zmodyfikowanych genetycznie w przedstawiony sposób oraz wyjaśnij, dlaczego leki otrzymywane tą metodą mają mniej skutków ubocznych niż otrzymywane metodami tradycyjnymi.
- INSULINA
- SUBSTANCJE ZAWARTE W TYCH LEKACH SĄ BIAŁKAMI, KTÓRE MAJĄ SKŁAD WŁAŚCIWY DLA BIAŁEK CZŁOWIEKA, A TYM SAMYM ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA SKUTKÓW UBOCZNYCH CZY ALERGII SĄ MNIEJSZE, NIŻ GDYBY UŻYTO DO NICH INNYCH BIAŁEK (NP. ZWIERZĘCYCH)

ZADANIE 25
Pod koniec XIX wieku sprowadzono do Wielkiej Brytanii i wypuszczono w parkach wiewiórki szare, pochodzące z Ameryki Północnej. Już po kilkudziesięciu latach zaobserwowano, że liczebność i zasięg introdukowanego gatunku szybko wzrastały, czemu towarzyszył spadek liczebności rodzimej wiewiórki rudej. Obecnie wiewiórkę rudą uważa się w Wielkiej Brytanii za gatunek zagrożony. Obszar jej występowania stale się zmniejsza, a populacje tego gatunku występują głównie w górskich lasach iglastych. Próby przywrócenia wiewiórki rudej na tereny, gdzie kiedyś występowała, okazują się bezskuteczne.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Podaj nazwę zależności występującej między gatunkami wiewiórki szarej i wiewiórki rudej.
KONKURENCJA MIĘDZY GATUNKAMI

b) Podaj przyczynę, z powodu której próby przywrócenia wiewiórki rudej na tereny nizinne nie dają rezultatu.
WIEWIÓRKA SZARA LEPIEJ ŻERUJE I INTENSYWNIEJ SIĘ ROZMNAŻA, TYM SAMYM OSŁABIA MOŻLIWOŚCI ZDOBYCIA POKARMU PRZEZ WIEWIÓRKI RUDE. PRZEZ CO OSŁABIA ICH GATUNEK.

ZADANIE 26
Na schemacie przedstawiono wzajemne oddziaływania pomiędzy populacjami lwa, szakala i hieny na sawannie.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
a) Podaj nazwę zależności międzygatunkowej, oznaczonej na rysunku literą A.
WSPÓŁZAWODNICTWO

b) Wyjaśnij, dlaczego oddziaływania pomiędzy hieną a szakalem są niekorzystne dla populacji obu tych gatunków.
OBA TE GATUNKI SĄ DO SIEBIE PODOBNE, WYSTĘPUJĄ NA TYM SAMYM TERENIE, RYWALIZUJĄ NA NIM O POKARM, WYNISZCZAJĄC SIĘ NAWZAJEM.

ZADANIE 27
W Polsce co roku przybywa ok. 11 mln ton odpadów. Wśród nich największy procent stanowią odpadki kuchenne i papier, a w dalszej kolejności szkło, metale i tworzywa sztuczne. Jednym ze sposobów utylizacji śmieci pochodzenia organicznego jest przetwarzanie ich w biogazowniach.
Na rysunku przedstawiono istotę działania przykładowej biogazowni.

Uzasadnij, podając dwa argumenty, że jest to przyjazny dla środowiska sposób pozyskiwania energii użytecznej dla człowieka

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- REDUKUJE ILOŚĆ ŚMIECI NA WYSYPISKACH, A TYM SAMYM ZMNIEJSZA POWIERZCHNIĘ PRZEZNACZONĄ NA SKŁADOWISK ODPADÓW
- NIE ZANIECZYSZCZA POWIETRZA

MATURZYŚCI 2013 - POLUB NAS NA FACEBOOKU!

NAJNOWSZE INFORMACJE Z POZNANIA I WIELKOPOLSKI
GLOSWIELKOPOLSKI.PL

Możesz wiedzieć więcej! Kliknij i zarejestruj się: www.gloswielkopolski.pl/piano

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 6

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

e
eliza

u mnie nie da się pobrać

M
Mirek

Witam wszystkich maturzystów mogę jedynie w taki sposób odegrać się na polskiej edukacji pomagając wam pisząc maturę z Biologii … chcecie to pobierajcie do póki CKE tego nie odnajdzie i nie usunie hostujmy.pl/download/54385/jZmYTh

M
MDGREGORY

Uwaga na liczne błędy ja bym z tym badziewiem nie sprawdzał
min w 26zad podpunkt a

R
Roksana

Czy ma ktoś linka do "czystego" arkusza pdf lub dos?

P
Pat

co z odpowiedziami??

l
laalala

a odpowiedzi gdzie?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3