Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - jak go otrzymać i...

  Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - jak go otrzymać i jakie warunki trzeba spełniać?

  Milena Kochanowska

  Głos Wielkopolski

  Aktualizacja:

  Głos Wielkopolski

  Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - jak go otrzymać i jakie warunki trzeba spełniać?

  ©123 RF

  Jeśli nie radzimy sobie z opłatami za mieszkanie, sprawdźmy, czy nie możemy się starać o dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Prezentujemy wszystkie wymogi i warunki, jakie trzeba spełniać.
  Dodatek mieszkaniowy i energetyczny - jak go otrzymać i jakie warunki trzeba spełniać?

  ©123 RF

  Lepiej zawczasu zorientować się, czy tego rodzaju pomoc nam się należy, żeby nie popaść w długi. Jeżeli chcemy takie dodatki otrzymywać, musimy się zgłosić do miejskiego lub gminnego ośrodka pomocy społecznej albo do urzędu gminy lub miasta.

  Kto może się starać o dodatek mieszkaniowy?


  Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób mających tytuł prawny do lokalu, który spełnia kryterium metrażowe, nieprzekraczających określonych dochodów.

  Przeczytaj też: ZUS. Komu przysługuje zasiłek macierzyński lub opiekuńczy?

  Może się więc należeć:
  • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
  • osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
  • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
  • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
  • zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.


  Dodatek mieszkaniowy wpłacany jest na konto osoby zarządzającej daną nieruchomością, energetyczny - na nasze konto

  Dodatek mieszkaniowy - jakiego dochodu nie wolno przekroczyć?


  Dodatek ten przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, czyli obecnie 1802,15 zł oraz 125% tej kwoty, czyli 1287,25 zł - w gospodarstwie wieloosobowym.
  123 RF

  Za dochód uważa się wszelkie nasze przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów (wyrażonej w hektarach przeliczeniowych) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

  Do dochodu nie wlicza się:
  • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
  • dodatków dla sierot zupełnych
  • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka
  • dodatku z tytułu urodzenia dziecka
  • pomocy w zakresie dożywiania
  • zasiłków pielęgnacyjnych
  • zasiłków okresowych z pomocy społecznej
  • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
  • dodatku mieszkaniowego
  • zryczałtowanego dodatku energetycznego
  • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
  • jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne, zasiłków przedemerytalnych, emerytury pomostowej albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
  • świadczenia wychowawczego
  • dodatku wychowawczego.

  Od czego zależy kryterium metrażowe?


  Kryterium to uzależnione jest od liczby osób mieszkających w lokalu. Powierzchnia użytkowa kwalifikująca do otrzymania dodatku mieszkaniowego to:
  • dla 1 osoby - 35 m kw. (maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku - 45,5 m kw.)
  • dla 2 osób - 40 m kw. (maksymalna to 52 m kw.)
  • dla 3 osób - 45 m kw. (maksymalna to 58,5 m kw.)
  • dla 4 osób - 55 m kw. (maksymalna to 71,5 m kw.)
  • dla 5 osób - 65 m kw. (maksymalna to 84,5 m kw.)
  • dla 6 osób - 70 m kw. (maksymalna to 91 m kw.).

  Gdy w lokalu mieszka więcej osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m kw.

  Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m kw., jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga mieszkania w oddzielnym pokoju.

  123 RF


  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30 proc. lub 50 proc. pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 proc.

  UWAGA! Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 proc. kwoty najniższej emerytury, która to kwota obecnie wynosi 20,60 zł. Dodatek wpłacany jest na konto osoby zarządzającej daną nieruchomością.

  Dodatek energetyczny - co trzeba zrobić, aby go otrzymać?


  O zryczałtowany dodatek energetyczny może się ubiegać tylko osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy. To forma pomocy mająca częściowo rekompensować koszty zakupu energii elektrycznej.

  Żeby otrzymać dodatek energetyczny, należy:
  • mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
  • mieszkać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

  Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego do 30 kwietnia 2019 r. wynosi miesięcznie: dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,35 zł; dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł; a dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,92 zł.

  UWAGA! Ten dodatek otrzymamy na własne konto. Wypłaca się go do 10. dnia każdego miesiąca na wskazany przez nas we wniosku rachunek bankowy (z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłaca się do dnia 30. tego miesiąca).

  Warto wiedzieć:

  Czy jeżeli przekroczymy wysokość dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego, to już go nie dostaniemy?
  W przypadku przekroczenia dochodu dodatek można dostać, ale pomniejszony o wysokość nadwyżki dochodu.

  Czy mamy prawo do dodatku, jeśli nasze mieszkanie jest większe?
  Powierzchnia zajmowanego lokalu przez jedną osobę powinna wynosić 35 m kw., dopuszczalne jest jednak jej przekroczenie o 30 proc. W takim przypadku wysokość dodatku naliczona będzie jednak do powierzchni 35 m.

  Kiedy wypłata dodatku może zostać wstrzymana?
  Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli uprawniony do niego nie płaci czynszu przez dwa miesiące. Wznawia się ją, jeśli spłacimy całość zadłużenia w ciągu trzech miesięcy od dnia wstrzymania dodatku.

  Czy po wydaniu decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy musimy zgłaszać zmiany w dochodach rodziny?

  Nie. Zmiany w dochodach, które nastąpiły po wydaniu decyzji, nie mają wpływu na wypłacany dodatek.

  Jak długo można korzystać z dodatku energetycznego?
  Tylko w okresie uprawnień do dodatku mieszkaniowego, a więc maksymalnie przez 6 miesięcy.

  Czy przyznany dodatek energetyczny musimy przeznaczyć tylko i wyłącznie na zapłacenie rachunków za energię?
  Dodatek wypłacany jest bezpośrednio osobie uprawnionej i nie musi być przeznaczony na opłacenie rachunku, ale na przykład na zakup energooszczędnych żarówek.

  Czytaj też: Alimenty dla rodzica lub byłego małżonka

  Zobacz też:

  POLECAMY:


  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Polecamy

  Weź udział w konferencji poświęconej marketingowi internetowemu!

  Weź udział w konferencji poświęconej marketingowi internetowemu!

  Wielkie muzyczne show w Poznaniu! 12 wokalistów na scenie!

  Wielkie muzyczne show w Poznaniu! 12 wokalistów na scenie!

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.