EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: HISTORIA I WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KS, AB, KAEF
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: HISTORIA I WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: HISTORIA I WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] Piotr Krzyżanowski / zdjęcie ilustracyjne
Udostępnij:
W środę rozpoczyna się EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017. Historia i WOS - to one pójdą na pierwszy ogień. Gimnazjaliści zaczną pisać egzamin o godzinie 9. W środę po godzinie 12 znajdziecie tutaj ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE.

Egzamin gimnazjalny 2017 w Poznaniu:

W środę od godziny 9 - przez 60 minut - uczniowie trzecich klas gimnazjów rozwiązywać będą egzamin gimnazjalny 2017 z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Egzamin będzie się składać tylko z zadań zamkniętych, opartych na tekstach źródłowych, mapach, ilustracjach i informacjach z historii i wiedzy o społeczeństwie.

***

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017: HISTORIA I WOS - ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE

Tekst do zadania 1.
Świat egipskich bogów był bogaty, a bóstwa egipskie miały mniej lub bardziej określoną naturę, a także główne miejsce kultu, własne symbole i liczby magiczne. Podział Egiptu na Północ i Południe funkcjonował w tradycji i świadomości Egipcjan jako przede wszystkim rozbicie państwa na kraje Horusa i Seta. Po zjednoczeniu, gdy przewagę zdobył kult Horusa jako boga zespalającego cały kraj, faraonów z I dynastii uznawano za jego żywe wcielenie.

Zadanie 1.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Religia opisana w tekście miała charakter politeistyczny. PRAWDA
Na podstawie tekstu można stwierdzić, że po zjednoczeniu Egiptu faraon był utożsamiany z bogiem Horusem. PRAWDA

Egzamin gimnazjalny 2017 - historia i WOS za Wami. Co teraz?

Teksty do zadania 2.
Tekst I

Na zgromadzeniu lud miał prawo decydować tylko o wniosku przedstawionym przez gerontów i królów. Gdy zaś później lud przekręcał i naruszał jego sens, królowie dodali następujący ustęp: Jeżeli lud poweźmie fałszywą uchwałę, starszyzna i królowie mogą ją znieść. Wmówili zaś w ziomków, że poświęceni królowie władają na czele geruzji, podają ludowi swe wnioski, a lud niech o nich stanowi, nic w nich nie zmieniając.
Tekst II
Na pierwszym zgromadzeniu ludowym musi się przeprowadzić głosowanie nad urzędnikami, czy zdaniem ludu dobrze swe czynności spełniają. Drugie zgromadzenie przeznaczone jest na rozpatrzenie próśb. Każdy obywatel wedle woli może na znak prośby złożyć gałązkę i przedstawić ludowi sprawę. Na zgromadzeniu ludowym odbywają się też wybory strategów i innych władz wojskowych w sposób, jaki lud postanowi.

Zadanie 2.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

W tekście I opisano ustrój starożytnej Sparty. PRAWDA
W ustrojach politycznych państw opisanych w tekście I i tekście II zgromadzenie ludowe było organem jedynie o charakterze doradczym. FAŁSZ

Ilustracje do zadania 3.

Zadanie 3.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Budowlę wzniesioną w starożytnym Rzymie na cześć zwycięskiego wodza oznaczono numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4. POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Tekst do zadania 4.
Po usunięciu etruskich królów Rzym stał się republiką, a jego obywatele trzymali się odtąd swej „republikańskości” nawet wtedy, gdy faktyczny ustrój państwa przypominał raczej monarchię. Prawdę mówiąc, rzeczpospolita utrzymała się w Rzymie ok. 450 lat – do pierwszego stulecia p.n.e. Jej oblicze ulegało przez ten czas licznym przemianom. Po śmierci Juliusza Cezara całą rzeczywistą władzę w Rzymie, mimo utrzymania instytucji republikańskich, skupił w swych rękach Oktawian August, pierwszy cesarz rzymski.

Zadanie 4.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Szereg, w którym przedstawiono formy rządów w kolejności ich występowania w starożytnym
Rzymie, to:
A. republika, królestwo, cesarstwo.
B. cesarstwo, republika, królestwo.
C. królestwo, cesarstwo, republika.
D. królestwo, republika, cesarstwo. POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Mapa i tablica genealogiczna do zadania 5.

Zadanie 5.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Na mapie przedstawiony został podział państwa Franków między synów Karola Wielkiego. FAŁSZ
W wyniku podziału państwa Franków Lotar otrzymał ziemie położone na zachód od posiadłości Karola Łysego. FAŁSZ

Zadanie 6.

Odpowiedź:
6.1 B
6.2 D
6.3 A

Zadanie 7.

Odpowiedź:
7.A

Zadanie 8.

Odpowiedź:
8.1 FAŁSZ
8.2 PRAWDA

Zadanie 9.

Odpowiedź:
A2

Zadanie 10.

Odpowiedź:
10.1 FAŁSZ
10.2 FAŁSZ

Mapa do zadania 11.

Zadanie 11.
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

W II połowie XVII wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów utraciła na rzecz Turcji 11.1.___.
Po zakończeniu w 1699 roku wojen, które Rzeczpospolita prowadziła ze swoimi sąsiadami, w jej granicach pozostał 11.2.___. Spośród traktatów podpisanych w miejscach oznaczonych na mapie Rzeczpospolita najwcześniej podpisała traktat pokojowy 11.3.___.

11.1.
A. Wołyń
B. Podole POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. Zaporoże

11.2.
A. Kijów
B. Smoleńsk
C. Kamieniec Podolski POPRAWNA ODPOWIEDŹ

11.3.
A. ze Szwecją POPRAWNA ODPOWIEDŹ
B. z Turcją
C. z Rosją

Egzamin gimnazjalny 2017 - historia i WOS za Wami. Co teraz?

Ilustracje i tekst do zadania 12.

Odpowiedź:
12.1 PRAWDA
12.2 PRAWDA

Teksty do zadania 13

Odpowiedź:
B3

Tekst i ilustracja do zadania 14.

Odpowiedź:
1C
2A
3C

Tekst do zadania 15.
Wiadomy jest światu stan teraźniejszy nieszczęśliwej Polski. Niegodziwość dwóch sąsiednich mocarstw i zbrodnia zdrajców ojczyzny pogrążyły ją w przepaść. Uwzięta na zniesienie imienia polskiego1, Katarzyna II, w zmowie z wiarołomnym Fryderykiem Wilhelmem, dokonała zamiaru nieprawości swojej. Uwolnienie Polski od obcego żołnierza, przywrócenie i zabezpieczenie całości jej granic, gruntowanie wolności narodowej i niepodległości Rzeczypospolitej, ten jest cel święty powstania naszego.
1 Zniesienie imienia polskiego – tu: likwidacja państwa polskiego.

Zadanie 15.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Tekst jest fragmentem
A. uchwały Sejmu Wielkiego.
B. uchwały sejmu rozbiorowego.
C. aktu zawiązania konfederacji targowickiej.
D. aktu ogłoszenia powstania kościuszkowskiego POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Teksty do zadania 16.
Tekst I
Kto by uwierzył, że dwiema tylko kompaniami piechoty i z trzechset tylko ludźmi pod Racławicami zwyciężyliśmy piechotę moskiewską, zabraliśmy 12 armat i kosami zwycięstwo
decydowane było. I dlatego lud do sprawy publicznej przywiązać należy. Ulżenie pańszczyzny jest rzeczą konieczną.
Tekst II
Przyjęto nas ogniem dwóch baterii. Bem rzucił się naprzód i odpowiedział ze swoich dziesięciu armat, zająwszy od razu pozycję. Wkrótce lekka artyleria rosyjska musiała się cofnąć za Iganie.
Część armat ugrzęzła; ósmy pułk polski zajął kraniec wsi i kawałek szosy. Kanonierzy rosyjscy,
prażeni ogniem karabinowym na bliski dystans, uciekli ze swymi końmi; ugrzęzłe armaty dostały się do rąk naszych.

Zadanie 16.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W tekście I zawarty jest opis walk Polaków o niepodległość w XIX wieku. FAŁSZ
Autorzy obu tekstów opisali zwycięstwa oddziałów polskich nad wojskami carskimi. PRAWDA

Tekst do zadania 17.
Aprobuję oświadczenie domagające się w Konstytucji poprawki, która zakazałaby niewolnictwa w całym państwie. Poprawka do Konstytucji stała się stosownym i koniecznym zwieńczeniem ostatecznego zwycięstwa sprawy Unii. Ważność jej uznają dziś i podpisują się pod nią wszyscy, z Północy i z Południa, którzy stanęli bez zastrzeżeń po stronie Unii. W imię Wolności i zarazem Jedności dołóżmy teraz starania, aby poprawce nadać formę prawną i skuteczność praktyczną.

Zadanie 17.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Powyższy tekst jest fragmentem przemówienia
A. Thomasa Jeffersona z 1776 roku.
B. Abrahama Lincolna z 1864 roku. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. George’a Washingtona z 1787 roku.
D. Thomasa Woodrow Wilsona z 1918 roku.

Tekst do zadań 18. i 19.
28 grudnia 1895 roku w paryskiej kawiarni Grand Café odbył się pierwszy komercyjny pokaz zorganizowany przez braci Lumière. Oprócz Wyjścia robotników z fabryki Lumière w Lyonie wyświetlono jeszcze: Śniadanie oraz Wjazd pociągu na stację w La Ciotat. Właściciel Grand Café nie wierzył, że pokaz, który pozwolił u siebie zorganizować, kogokolwiek zainteresuje. Niski dochód, jaki przyniósł pokaz, tylko utwierdził go w tym przekonaniu. Ale kiedy następnego dnia ustawiła się kilkusetmetrowa kolejka do jego lokalu, zrozumiał, że ten wynalazek zawojuje świat. Bracia Lumière swój patent zaprezentowali jako ciekawostkę techniczną. Szybko okazało się, że kinematograf ma niebywałe możliwości.

Zadanie 18.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
W tekście opisano wynalazek techniczny, który zapoczątkował rewolucję przemysłową. FAŁSZ
Bracia Lumière w swoich pierwszych dziełach przedstawiali sceny z życia codziennego ludzi. PRAWDA

Zadanie 19.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wydarzenie opisane w tekście miało miejsce między
A. podpisaniem traktatu III rozbioru Rzeczypospolitej a początkiem kongresu wiedeńskiego.
B. zakończeniem kongresu wiedeńskiego a wybuchem powstania listopadowego.
C. upadkiem powstania listopadowego a wybuchem powstania styczniowego.
D. upadkiem powstania styczniowego a wybuchem I wojny światowej. POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Mapy do zadania 20.

Zadanie 20.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Ziemie o największej gęstości linii kolejowych znajdowały się w zaborze rosyjskim. FAŁSZ
Między zaborem rosyjskim a zaborem pruskim nie istniały połączenia kolejowe. FAŁSZ

Teksty do zadania 21.
A. Decyzje podejmowane są jedynie przez głosowania, w których mogą wziąć udział wszyscy obywatele mający prawa wyborcze.
B. Decyzje są podejmowane w gronie nielicznych, wpływowych osób i następnie przekazywane są społeczeństwu. Instytucje przedstawicielskie nie odgrywają żadnej roli.
C. Decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach. Władza państwowa sprawowana jest przez organy przedstawicielskie.
D. Decyzje podejmuje przywódca partii rządzącej, a władza jest sprawowana poza wszelką kontrolą prawną.

Zadanie 21.
Wskazanym poniżej formom demokracji przyporządkuj właściwy opis. Wybierz go spośród oznaczonych literami A–D. W każdym wierszu tabeli zaznacz jedną właściwą literę.

21.1. demokracja bezpośrednia A POPRAWNA ODPOWIEDŹ
21.2. demokracja pośrednia C POPRAWNA ODPOWIEDŹ

Tekst do zadania 22.
Przodkowie Luizy, uczennicy gimnazjum, pojawili się w Bohonikach pod koniec XVII wieku. Członkowie jej rodziny kultywują pamięć o tatarskich przodkach. Luiza zna język tatarski i bierze udział w warsztatach tańców tatarskich.
Piętnastoletni Jan mieszka w Puńsku w województwie podlaskim i uczęszcza do gimnazjum z polskim i litewskim językiem nauczania. Jan i jego rodzina posługują się w domu językiem litewskim.

Zadanie 22.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
Rodzina Luizy reprezentuje jedną z mniejszości etnicznych zamieszkujących obszar Polski. PRAWDA
Prawo Luizy i Jana do zachowania i rozwoju własnej kultury gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. PRAWDA

Tekst do zadania 23.
Ustawa o samorządzie województwa (fragment)
Art. 16.1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
Art. 31.1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.
2. W skład zarządu województwa wchodzi marszałek województwa jako jego przewodniczący.
Art. 78.1. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje Prezes Rady Ministrów i wojewoda.

Zadanie 23.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Władzę uchwałodawczą na terenie województwa sprawuje
A. wojewoda.
B. sejmik województwa. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
C. zarząd województwa.
D. marszałek województwa

Teksty do zadania 24.
Tekst I
Właściciel cukierni przekazał synowi rodzinny przepis na znakomite lody.
Tekst II
Producent serów reklamował swoje wyroby jako ekologiczne i naturalne. Tymczasem zawierały one znaczną ilość konserwantów.
Tekst III
Maria od kilku lat opiekuje się dziećmi sąsiadów i dostaje wynagrodzenie. Wbrew obowiązującym przepisom nie zarejestrowała swojej działalności.
Tekst IV
Właściciel firmy remontowej zawarł z pracownikami dodatkową umowę na wykonanie usługi w czasie weekendu.

Zadanie 24.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zjawisko szarej strefy w gospodarce opisano w
A. tekście I.
B. tekście II.
C. tekście III. POPRAWNA ODPOWIEDŹ
D. tekście IV.


Odpowiedź:
25.1 PRAWDA
25.2 FAŁSZ

***
Egzamin gimnazjalny 2017 - historia i WOS za Wami. Co teraz?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 15

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Komitet smoleńki
historia
B
Banał
Jestem w drugiej klasie, zrobiłam sobie ten test teraz na 94%... Po co wszyscy zawsze tak straszą tym egzaminem? Myślałam, że będzie więcej rzeczy na wiedzę, a nie przeczytanie z tekstu...
G
Głupek xD
Jest dobrze. F i P. NIE MA TAM NIC podchwytliwego
n
niemabłedu
Czytaj ze zrozumieniem "przeciętnie po 1000 mieszkańców, a nie 1000 mieszkańców"
a
alewymacieproblemyz8
Czytajcie ze zrozumieniem "przeciętnie po 1000 mieszkańców, a nie 1000 mieszkańców"
98%
Nie ma podanych dokładnych liczb ludności w miastach więc nie możesz opieraę się na obliczeniach, pozdrawiam
G
Gość
i wybuch był szybszy niż dźwięk
M
Me
Ile jest punktów do zdobycia?
A
Anonim
72%
S
Sakoś
Uff dziękuję mordeczko z wosu 100% będę miał dziękuję za odpowiedz pozdrawiam :D
d
dd
Historia
d
dd
CZYTAJ MOZS UWAZNIE TAM MASZ "JEGO MIESZKANCY" CZYLI WIECEJ MIESZKANCOW TEGO MIASTA ZAJMOWALA SIE PRODUKCNA ROLNA
E
EviT
Cześć kolego, zadanie 15 to Historia. ;) Cieplutko pozdrawiam, mam nadzieję, że Ci dobrze poszło.
g
gimnazjalista
Witam, w 8 zadaniu prawidłowa odpowiedź powinna być FF. 50 procent to może i więcej od 25 procent, ale 25% z 1000 to 250, a 50% z 400 to 200.
Pytanie albo podchwytliwe albo źle sformułowane :)
G
Gość
Witam a 15 zad to wos czy historia?
Więcej informacji na stronie głównej Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie