Nowy zarząd Enei planuje wzmocnienie pozycji grupy na rynku, między innymi przez wzmocnienie powiązań z Bogdanką. Enea została właścicielem 66 proc. akcji tej kopalni w październiku ubiegłego roku. Zakup Bogdanki zapewnia Enei zaplecze surowcowe, a tym samym jak zapewnia zarząd - zwiększenie efektywności spółki.

-  Rozpoczęliśmy prace nad założeniami do nowej strategii, aby uwzględnić fakt włączenia Bogdanki do Grupy Enea w naszych programach rozwojowych i inwestycjach w perspektywie średnio i długoterminowej - podkreśla prezes Enei, Mirosław Kowalik. - W bliższym i dalszym otoczeniu naszej firmy zachodzi wiele zmian. Dotyczą one także regulacji krajowych i unijnych, bezpośrednio wpływających na sektor, w którym działa Grupa.

Powinniśmy być dobrze przygotowani na te zmiany oraz wpisywać się w plany Ministerstwa Energii i rządowy „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Chcemy zorientować się na budowę i rozwój silnej innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej, mającej potencjał finansowy do realizacji programów rozwojowych i innowacyjnych – dodaje.

W 2015 r. przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej Enea ukształtowały się na zbliżonym poziomie jak w 2014 r. i wyniosły 9.848 mln zł.LW Bogdanka wypracowała w 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 1.885 mln zł.  - Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające ceny, nie obciążone odpisem wyniki należy ocenić jako dobre - ocenia Zbigniew Stopa prezes Bogdanki.

Spore kwoty pochłonęły inwestycje. W 2015 roku  wydała na ten cel 1.955 mln zł, z czego 1.386 mln zł pochłonęły wydatki na budowę nowoczesnego bloku energetycznego o mocy 1.075 MW. Trwa budowa farmy wiatrowej Baczyna oraz rozbudowa farmy Bardy.

Zobacz wideo »

Przewidziano inwestycje w utrzymanie, modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej, a przez to w poprawę parametrów jakościowych dostarczanej energii. W 2015 r. przeznaczono na ten cel 925 mln zł. W kolejnych latach roczne wydatki zaplanowano w przedziale 800 - 1.000 mln zł.

Na poprawienie wyników finansowych wpłynęło ogranicznenie kosztów. W latach 2014-2015  zabiegi zmierzające w tym kierunku przyniosłu 604 mln zł oszczędności (252 mln zł w 2014 r. i 352 mln zł w 2015 r.).

Ostatecznie skonsolidowana strata netto Enei wyniosła 399 mln zł. Jak twierdzi zarząd taki wynik jest spowodowany przede wszystkim konsekwencją ujęcia odpisu aktualizującego wartość aktywów wytwórczych Grupy,. 

- W IV kwartale, w związku z informacjami i analizami dotyczącymi między innymi zmiany rynkowych cen energii elektrycznej, świadectw pochodzenia energii oraz zmianą prognoz wskaźników makroekonomicznych, przeprowadziliśmy testy na utratę wartości aktywów trwałych. Podjęliśmy decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość naszych aktywów w ramach obszarów zajmujących się produkcją energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wydobyciem węgla. Odpisy nie wpłynęły na sytuację płynnościową naszej Grupy ‑ wyjaśnia Mikołaj Franzkowiak, wiceprezes Enei ds. finansowych.