Prawo rodzinne. Dla kogo pieniądze z funduszu...

  Prawo rodzinne. Dla kogo pieniądze z funduszu alimentacyjnego? Jak złożyć wniosek?

  Milena Kochanowska

  Głos Wielkopolski

  Aktualizacja:

  Głos Wielkopolski

  Gdy egzekucja alimentów jest bezskuteczna, komornik może wydać nam zaświadczenie, z którym możemy pójść do urzędu - ośrodka pomocy społecznej lub podobnej instytucji, która jest uprawniona do wypłacania świadczenia z funduszu alimentacyjnego i złożyć wniosek o jego wypłatę.
  Pomoc z FA przysługuje dziecku do 18. roku życia; do 25 lat, gdy się uczy lub bezterminowo - gdy ma znaczny stopień niepełnosprawności

  Pomoc z FA przysługuje dziecku do 18. roku życia; do 25 lat, gdy się uczy lub bezterminowo - gdy ma znaczny stopień niepełnosprawności ©123 RF

  O świadczenie z FA możemy się ubiegać, jeśli w ciągu dwóch miesięcy nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych lub gdy dłużnik przebywa poza granicami RP, a wszczęcie postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe ze względu na brak podstawy prawnej lub nie można ustalić miejsca zamieszkania dłużnika za granicą.
  Maksymalna kwota świadczenia z FA to 500 zł na jedno dziecko

  Dla kogo świadczenia z funduszu alimentacyjnego?


  Wypłaty z funduszu alimentacyjnego przysługują: dzieciom do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia nauki w szkole oraz szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do 25.
  roku życia, albo bezterminowo, jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności gdy rodzina nie przekracza kryterium dochodowego wynoszącego 725 zł na osobę miesięcznie (zmiany ogłoszone 22 maja br. zakładają zwiększenie tej kwoty do 800 zł).

  Wyłączone z takiej pomocy są osoby, które weszły w związek małżeński bądź zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

  Składamy wniosek


  Żeby się ubiegać o wypłatę alimentów z funduszu, musimy złożyć bezpłatny wniosek. Powinna to zrobić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy. Wniosek można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub stron inter-netowych ośrodków pomocy społecznej i innych instytucji uprawnionych do wypłacania świadczeń z FA. Na nich najczęściej znajdują się też wzory wypełnienia takiego wniosku. Wniosek składamy w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca naszego zamieszkania.

  Do wniosku dołączamy zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

  Świadczenie jest przyznawane od 1 października do 30 września roku następnego. Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z FA na kolejny okres są przyjmowane od 1 sierpnia.

  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania termin załatwienia sprawy może się wydłużyć.

  Jaką pomoc finansową można dostać?


  Maksymalna kwota świadczenia z FA to 500 złotych na jedno dziecko miesięcznie, nawet jeśli zasądzone alimenty w wyroku sądowym opatrzonym klauzulą wykonalności wynoszą znacznie więcej. Poniżej 500 złotych fundusz wypłaca pieniądze w takiej kwocie, jaką orzekł sąd. Jeżeli więc mamy zasądzone 400 złotych, to dostaniemy dokładnie tyle, a nie więcej.

  Urząd, który je wypłaca należy na bieżąco informować o zachodzących zmianach: liczby członków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu albo innych mających wpływ na prawo do świadczeń.

  Świadczenia wypłaca się w formie: przelewu na prywatne konto wskazane przy wniosku; czeku elektronicznego - świadczenie można wówczas wypłacić w banku PKO BP SA; kartą bankomatowo-płatniczą.

  Świadczenie nie przysługuje


  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeśli osoba uprawniona: ukończyła 18. rok życia i nie uczy się w szkole lub szkole wyższej ukończyła 25. rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zawarła związek małżeński została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej.

  A także, gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe lub egzekucja alimentów okazała się skuteczna.

  Odwołanie od decyzji


  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem urzędu, w którym składaliśmy wniosek o wypłatę świadczenia.

  Wymagane dokumenty


  Do wniosku musimy dołączyć: zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub zawartej przed mediatorem dokumenty potwierdzające otrzymywanie lub utratę dochodu.

  Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa za granicą: informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu takich czynności.

  Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny: oświadczenia wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (np. stypendia).

  Jeżeli ktoś z członków rodziny prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

  Jeżeli mamy gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażanej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

  KIEDY WYPŁATA?
  Jeśli złożysz wniosek wraz z dokumentami:
  • do 31 sierpnia - ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata za październik następuje do 31 października.
  • w okresie od 1 września do 30 września - ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik następuje do 30 listopada.
  • od 1 października do 31 października - ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia październik następuje do 31 grudnia.
  • od 1 do 30 listopada - ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za listopad następuje do 31 stycznia.
  • od 1 grudnia do 31 stycznia - ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za grudzień i styczeń następuje do 28 lutego.

  Czytaj treści premium w Głosie Wielkopolskim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo