Sejm uchwalił ustawę o obrocie ziemią. Jej główne założeniami są wstrzymanie sprzedaży ziemi będących w zasobach Skarbu Państwa oraz zmianę zasad obrotu gruntami rolnymi. W ostatniej chwili została uchwalona również poprawka, według której ziemią rolną będą mogły nabywać kościoły i związki wyznaniowe. Ustawa wejdzie w życie 1 maja 2016 r. Pierwotna wersja ustawy o sprzedaży ziemi rolnej spotkała się z ostrą krytyką, ponieważ głęboko ingerowała w prawo własności. Projekt krytykowała opozycja.

Bartosz Józwiak z klubu Kukiz '15 stwierdził, że „będzie tworzył pewną nową grupę uprzywilejowaną, a w wymiarze stosunków własnościowych czy prawa własności cofa nas o wiele lat wstecz, i tak naprawdę zaczyna się tlić ten duch niezrealizowanych pomysłów jeszcze z czasów PRL”. 

 

Co przewiduje nowa ustawa o ziemi?


  • Państwową ziemią dysponuje Agencja Rynku Rolnego, podstawowym sposobem gospodarowania będzie dzierżawa. Sprzedaż zostaje wstrzymana na 5 lat od momentu wejścia z życie ustawy. Zakaz nie obejmie m.in.: nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż rolne (np. parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, inwestycje transportowe, budownictwo mieszkaniowe, itp.), ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wśród wyjątków będą też nieruchomości w granicach specjalnych stref ekonomicznych, domy, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze, garaże, ogródki przydomowe oraz nieruchomości rolne o powierzchni do 1 ha. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała, aby powierzchnia państwowych nieruchomości rolnych wyłączonych spod zakazu sprzedaży została zwiększona do 2 ha, czytamy w sejmowym sprawozdaniu.

 


  • Nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być tylko rolnicy indywidualni. Wyjątki: nabywanie ziemi przez osoby bliskie sprzedającemu, jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa. W przypadku innych podmiotów sprzedaż ziemi musi zostać potwierdzona zgodą prezesa ANR. Po zakupie nieruchomości nabywający ma obowiązek osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz zakaz zbywania i wydzierżawiania zakupionej ziemi przez 10 lat. Jednak w przypadkach losowych zgodę na sprzedaż ziemi przed upływem tego terminu będzie mógł wydać sąd.

 


  • Ograniczeniom nie ma podlegać obrót siedliskami, czyli "grunty rolne zabudowane o powierzchni do 0,5 ha, które w dniu wejścia w życie nowych przepisów, będą zajęte pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane obecnie do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały odrolnione".

Źródło: sejm.gov.pl

Źródło: Gazeta Krakowska/AIP