WIELKOPOLSKI HIPOKRATES 2016 - REGULAMIN

redZaktualizowano 

Regulamin plebiscytu pod nazwą „WIELKOPOLSKI HIPOKRATES 2016”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
Partnerami Plebiscytu są:
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „WIELKOPOLSKI HIPOKRATES 2016”.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w 15 kategoriach: Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka Roku, Położna Roku, Farmaceuta Roku, Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Dermatolog Roku, Kardiolog Roku, Okulista Roku, Ratownik Medyczny Roku, Fizjoterapeuta Roku oraz Przychodnia Roku i Szpital Roku.
Ma to być wybór najsympatyczniejszych, zdaniem Głosujących i najbardziej godnych zaufania osób pracujących w wielkopolskiej służbie zdrowia oraz najbardziej przyjaznych pacjentom instytucji służby zdrowia.

4. W przypadku kategorii Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka Roku, Farmaceuta Roku oraz Przychodnia Roku Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap Plebiscytu, będzie trwać od dnia 10.11.2016 do dnia 30.11.2016 do godz. 20:59:59. Drugi, regionalny (wojewódzki) etap (finał) Plebiscytu będzie trwać od dnia 02.12.2016 do dnia 14.12.2016 do godz. 20:59:59.
5. W przypadku pozostałych kategorii Plebiscyt będzie prowadzony w jednym, wojewódzkim etapie, i trwać będzie od dnia 10.11.2016 do dnia 14.12.2016 do godz. 20:59:59.
6. Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu, w skład której wchodzą: ze strony organizatora Adam Pawłowski, redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego" i jednocześnie przewodniczący komisji, a także przedstawiciele Partnerów Plebiscytu: prof. dr hab. Andrzej Tykarski, JM Rektor UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Paweł Lisik, p.o. dyrektora WOW NFZ, Teresa Kruczkowska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu.

7. Regulamin ten jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, że Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, że jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej gloswielkopolski.pl.
10. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach "Głosu Wielkopolskiego" oraz na łamach tygodników lokalnych ukazujących się na terenie wielkopolskich, a wydawanych przez Polska Press Sp. z. o.o. Oddział w Poznaniu tj.: Ziemia Kaliska, Dzień Wolsztyński, Życie Krotoszyna, Gazeta Pleszewska, Dzień Nowotomysko-Grodziski, Tygodnik Śremski, Gnieźnieński Tydzień, Tygodnik Pilski, Tydzień Obornicki, Tygodnik Międzychodzko-Sierakowski, Dzień Szamotulski, Fakty Kościańskie, Tygodnik Wągrowiecki.

Art. 2
Warunki udziału w Plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. Kandydatami w Plebiscycie mogą być lekarze, stomatolodzy, pielęgniarki i położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci i technicy farmacji z województwa wielkopolskiego posiadający czynne prawo do wykonywania zawodu oraz placówki służby zdrowia z woj. wielkopolskiego zgłoszone do udziału w Plebiscycie.

Kandydatów zgłoszonych do Plebiscytu zaakceptuje Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Akceptacja kandydata wysłanego do WOW NFZ drogą elektroniczną zostanie odesłana w ciągu 24 godzin do Organizatora Plebiscytu, a w przypadku odrzucenia kandydata, w takim samym czasie zostanie odesłane uzasadnienie odrzucenia.

Zaakceptowany kandydat może brać udział tylko w jednej kategorii plebiscytowej. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata do większej liczby kategorii, kandydat decyduje w której kategorii chce być prezentowany.
4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
5. W Plebiscycie głos może oddać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur do Plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisie gloswielkopolski.pl/Wielkopolski Hipokrates 2016 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 502 499 364 lub 502 499 786 od 21.10.2016 do dnia 14.11.2016 r.
2. Zgłoszenie internetowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, a zgłoszenie telefoniczne powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata
b. wskazanie kategorii Plebiscytu
c. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
d. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (telefon komórkowy lub telefon do miejsca pracy)
Niepełne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 04.11.2016 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
(dotyczy kategorii Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka Roku, Farmaceuta Roku oraz Przychodnia Roku)
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 04.11.2016 do dnia 30.11.2016 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie "Głosu Wielkopolskiego" (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numer 72355 w treści wpisując:
LRR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Lekarza Rodzinnego Roku
LPR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Pediatrę Roku
SR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Stomatologa Roku
PPR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Pielęgniarkę Roku
FR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Farmaceutę Roku
PGR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Przychodnię Roku
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu pod numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań powiatowych w każdej kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki
(dotyczy kategorii Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Pielęgniarka Roku, Farmaceuta Roku oraz Przychodnia Roku)
1. W etapie II Plebiscytu wezmą udział kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Poznaniu oraz powiatach województwa wielkopolskiego i w każdej kategorii plebiscytu zdobyli największą liczbę głosów. W etapie II Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 02.12.2016 do dnia 14.12.2016 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie "Głosu Wielkopolskiego" (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numer 72355 w treści wpisując:
LRR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Lekarza Rodzinnego
LPR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Pediatrę Roku
SR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Stomatologa Roku
PPR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Pielęgniarkę Roku
FR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Farmaceutę Roku
PGR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Przychodnię Roku
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
k. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
g. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
i. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
IV. Głosowanie w kategoriach wojewódzkich
(dotyczy kategorii Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Ortopeda Roku, Kardiolog Roku, Położna Roku, Okulista Roku, Ratownik Medyczny Roku, Fizjoterapeuta Roku oraz Szpital Roku)
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 04.11.2016 do dnia 14.12.2016 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie "Głosu Wielkopolskiego" (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
LGR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Ginekolog Roku
CHR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Chirurg Roku
LDR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Dermatolog Roku
LKR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Kardiolog Roku
LOR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Okulista Roku
POL. po kropce numer wybranego kandydata – głosując na kandydatów w kategorii Położna Roku
FTR. po kropce numer wybranego kandydata – głosując na kandydatów w kategorii Fizjoterapeuta Roku
RMR. po kropce numer wybranego kandydata – głosując na kandydatów w kategorii Ratownik Medyczny Roku
SZR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii Szpital Roku
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 4

Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 16.12.2016 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie i w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu, dyplom, zaproszenie na uroczystą galę Plebiscytu oraz redakcyjną prezentację w Tygodniku.
3. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają:
a. W kategoriach Lekarz Rodzinny Roku, Pediatra Roku, Stomatolog Roku, Ginekolog Roku, Chirurg Roku, Dermatolog Roku, Okulista Roku i Kardiolog Roku:
- statuetkę, dyplom. voucher na weekendowy pobyt w ekskluzywnym SPA
- dyplom za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
b. W kategoriach Pielęgniarka Roku, Położna Roku, Fizjoterapeuta Roku, Ratownik Medyczny Roku oraz Farmaceuta Roku:
- statuetkę, dyplom, voucher na weekendowy pobyt w ekskluzywnym SPA
- dyplom za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
c. W kategoriach Szpital Roku i Przychodnia / Gabinet Roku:
- statuetkę, dyplom, voucher na weekendowy pobyt w ekskluzywnym SPA dla prowadzącego placówkę – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom – za zajęcie drugiego miejsca
- dyplom – za zajęcie trzeciego miejsca.
4. Organizator może przyznać zwycięzcom oraz laureatom drugiego i trzeciego miejsca dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012, Dz. U. z 2012 poz.361 ). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora pod adres: Głos Wielkopolski, Dział Marketingu, ul. Grunwaldzka 19, 60-123 Poznań z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

polecane: Flesz: otyłość zabija Polaków, problem rośnie i dotyczy nastolatków

Materiał oryginalny: WIELKOPOLSKI HIPOKRATES 2016 - REGULAMIN - Głos Wielkopolski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3